BIM_2012_20 may-1

download report

Transcript BIM_2012_20 may-1

Ние
измерваме за
вашата
безопасност
20 май - Международен ден на
метрологията
Малко история
Конвенцията за метъра, междуправителствен договор, е
подписан в Париж на 20-ти май 1875 г. от представителите
на 17 държави.
Необходимостта от Конвенцията е свързана с растежа на
международната търговия с продукти, произведени в
средата на 19-ти век и произтичащата от това необходимост
за официално споразумение, свързано с мерните единици.
8 май 2012 г. има 56 страни- членки и 34 асоциирани страни
и икономики
Република България членува от 1911 г.
Влияние на измерванията върху обществото
Всекидневния живот
Индустрия
Селско стопанство
Търговия
Безопасност
Здравеопазване
Защита на околната среда
Научни изследвания
Осигуряване на качеството
 Акредитация
Безопасност е състоянието на
защитеност на жизненоважните
интереси на личност, организация,
предприятие,
общество
от
потенциално
или
реално
съществуващи заплахи.
Обикновено
осигуряването
на
безопасността
се
изразява
в
спазване на съвкупност от правила
стандарти за предовтратяване на
аварии и спасяване на живота на
хората.
Метрология (VIM 3)
Наука
за
измерването
и
неговото приложение.
Забележка: Метрологията
обхваща всички теоретични и
практически аспекти на
измерването, независимо от
неопределеността на измерване
и областта на приложение.
• Безопасността често се приема за даденост, независимо дали е
у дома, на работа или при пътуване.
• Когато се храним, пием вода от чешмата, включваме
електрически уред, шофираме или се качваме на самолет
нашата сигурност зависи от изпълнението на закони и
разпоредби за безопасност
Разпоредбите могат да определят :
• допустимите нива на различни видове вредни вещества в храните
(например тежки метали, пестициди и вредните бактерии);
• материалите, от които могат да се правят на водосточните тръби (напр.
несъдържащи олово);
• безопасното електромагнитно излъчване от електрически уреди (напр. от
кухненски уреди, които генерират радио или телевизионни смущения ;
• изискванията при изпитване на моторно превозно средство, за да се
гарантира техническата му изправност (напр. концентрацията на CO в
отработените емисиите от превозните средства);
Метрология и безопасност
Има безкрайни практически примери за това как
точните
измервания са от жизнено важно
значение за гарантиране на нашата сигурност:
• съвместимостта на електрически съоръжения
• контрол на медицински изделия и инструменти
• състав на материали
• контрол скоростта на движението на
автомобилите и алкохола в дъха на водачи,
употребили алкохол
• радиационна безопасност и
• много други...
«Наша колективна отговорност като метролози
е да осигурим заслужаващи доверие
резултати от измервания, било то при
осигуряване на надеждността на самолетите,
с които хората летят, устойчивостта на удар
на автомобилите или дори при лъчевата
терапия, от която ние самите или някой друг
би имал нужда някой ден.»
Париж 2012
С решение на общото събрание на ООН
2011-2020 г. e обявено за десетилетие на
активни действия за безопасност в
движението по пътищата
Целта е през следващите 10 години да се
предотврати очаквания ръст на смъртните
случаи по пътищата на целия свят
посредством множество действия на
национално, регионално и глобално ниво
ФАКТОРИ
ВЛИЯЕЩИ
НА
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО -
Изменение на поведението на
участниците в движението
•Ограничаване
влиянието
на
превишената
и
несъобразена
скорост.
•Намаляване броя на водачите,
управляващи под въздействието на
алкохол.
•Противодействие на управлението
под въздействието на наркотици.
The european road infrastructure
Safety directive 2008/96/EC
•Повишаване използването на обезопасителни
колани, каски и детски обезопасителни
системи.
Контролната дозиметрия осигурява съответствие на законовите
ограничения за дозата и следователно защитава здравето на
широката общественост и работещите в среда на йонизиращи
лъчения.
Но: равни дози от различни видове или енергии на радиация предизвикват
различно увреждане на жива тъкан.
Решение: определяне на погълнатата доза в радио-биологична тъкан;
Биологичната ефективност се отчита с използването на безразмерен качествен
фактор
Измерителната величина: еквивалентна доза H
Единица за измерване : 1 Sv (Sievert) = 1 J/kg.
Rolf Sievert, Swedish physicist, 1896 – 1966
Дозиметрията в защита на хора, работещи в среда на
йонизиращи лъчения
в България : около 370 000 души
Осигуряване на качество: изпитване на типа на радиационни
дозиметри за фотонно лъчение (законова дейност на БИМ)
За мониторинг на граничната доза: индивидуални дозиметри и
дозиметри за определена зона
Критичната роля на измерванията при лечение на рак
• Приблизително 25 % до 30 % от гражданите на Европа
боледуват от рак в определен етап от живота си.
• Лъчевата терапия се използва за лечение при една трета от
всички болни от рак пациенти.
• Ключът за ефикасно лечение е облъчването на тумора с
подходящата доза йонизиращо лъчение: ако дозата е твърде
ниска лечението е неефикасно, при твърде висока доза или
неточно позиционирано облъчване, пациентът страда
ненужно и ефектът е обратен
Единицата за измерване
Абсорбирана доза D :
1 Gy (Gray) = 1 J/kg
Louis H. Gray, British physicist, 1905 - 1965
Цел: да се постигне висока доза в тумора и малка доза в околните
здрави тъкани; да се позиционира на точното място
Необходимост от измерване на
прецизна доза
Безопасност на храните
Последни примери за временно затваряне на пазарите в
резултат на наличие на остатъчни вещества
• антибиотици в сьомга, Япония
• кристал виолет в сьомга, ЕС
• левкомалашит зелено в сьомга, Китай
• хистамин в риба тон, Индия
• диоксин в свинско месо, Южна Корея
• меламин в мляко
• карбарил във вино, Испания
• Hg и нитрати в риба меч
• Афлатоксини във фъстъци, Нигерия
Регламент (ЕО) № 178/2002, член 50 - система за бързо
предупреждение за храни и фуражи
Осигуряване на метрологично проследими
измервания – гаранция за безопасност
химични
Важно е да се следят концентрациите на:
• критично важни за живота вещества, такива, без които не
можем – есенциални – да са във необходими и достатъчно
високи концентрации;
• токсични вещества – да са под определена концентрация,
специфична за всяко вещество;
• всички останали – да са в определени концентрационни
граници, под които здравето започва да страда, а над тях –
стават токсични за живота!!!
БИМ
измерва за Вашата
безопасност
Точното измерване на дължина, равнинен ъгъл и време –
свързано с нашата безопасност
 Контрол на технологични процеси
 Авиация - определяне ъгъла на излитане и кацане
 на самолетите
 Енергетика и охрана на труда –
калибрационни блокове, с които се
настройват уредите за откриване на дефекти
 Транспорт:
– измерване на междурелсовото
разстояние и денивелацията на релсовия път;
- точното измерване на време - разписанията
Еталони за дължина
 Еталон (24-метров компаратор)
за калибриране на щрихови
мерки (метри, ролетки) до 100 m;
 Еталон за калибриране на
краищни мерки за дължина от 0,5
mm до 100 mm, тип TESA UPD;
 Еталон за калибриране на
краищни мерки до 1000 mm,
гривни, пробки и др. тип DMS
680.
Еталони за равнинен ъгъл
 Гониометър с обхват от 0° до 360° и
стойност на деление 1 arcsec;
 Оптична делителна глава с обхват от
0° до 360° и стойност на деление 1
arcsec.
Националния еталон на единиците
за време и честота - цезиев атомен
часовник с точност 1.10-12 и относителна
дълговременна стабилност по Аллан ≤
5.10-14, свързан в група с още два цезиеви
атомни часовници.
Ние измерваме за Вашата безопасност
в областта на високото напрежение
От изходния еталон единицата се предава на измерватели на
високо напрежение (киловолтметри), с които се калибрират
източници на високо напрежение.
Източниците на високо напрежение се използват основно за
изпитване на лични предпазни средства и откриване на кабелни
повреди, като по този начин се осигурява безопасната работа с
високо напрежение.
Еталони, използвани при
калибриране на измерители на
високо напрежение:
• Източник до –100 kV с делител и
цифров волтметър, използван
успешно повече от двадесет години
• Източник до 300 kV, който се
използва заедно с делител,
покриващ обхвата до 200 kV
Калибриране на източници на високо
напрежение (стационарни, мобилни и за
изпитване на трансформаторни масла)
Еталоните, осигуряващи проследимостта на
измерванията съчетават традиция и
съвременност:
- електростатичен киловолтметър в обхвата до
75 kV
- киловолтметър, съставен от резистивнокапацитивен делител и цифров волтметър,
позволяващ измервания в обхвата до 200 kV
Експертите на БИМ напомнят, че измерването на високо
напрежение има пряка връзка с електробезопасността и
препоръчват спазването на всички наредби в областта !!!
Ние измерваме за Вашата безопасност
в областта на магнитните измервания
• Калибриране на високоточни СИ за
изпитване и контрол на електронни
автомодули и магнитни датчици по
поръчка
от
международни
автомобилни компании.
• Калибрирането - фактор за висока
надежност на електронните системи за
управление
на
автомобила
и
безопасността на хората в него.
Калибриране на
измерватели на магнитна
индукция
•
•
•
•
•
Еталони, използвани при
калибриране:
Регулируем източник на ток до
100 A
Ш1-9, Измервател на магнитна
индукция на основата на Ядрен
Магнитен Резонанс от 0,025 Т до
2,5 Т
Ш1-8, Измервател на магнитна
индукция от 0,01 Т до 1,6 Т
Цифров честотомер до 50 MHz
Електромагнит с хомогенност на
магнитното поле 0,01% и
трикординатни позициониращи
устройства.
Осигуряването на метрологична
проследимост при измерванията на
осветеност
и
интензитет
на
светлината
е
свързана
с
осигуряването
на
безопасни
условия на труд на работното
място
Осигуряването
на
метрологична проследимост
при измерванията на яркост е
свързана с осигуряването на
транспортната безопасност по
магистралите
Осигуряването на метрологична
проследимост при измерванията
на спектрален коефициент на
пропускане е свързана с
осигуряването на безопасността
на храните и на лекарствените
средства
БИМ калибрира прецизни звукови калибратори,
прецизни шумомери, еталонни микрофони
Потребители на услугата са: РЗИ, ИАОС, РИ по
труда и ОК
Еталонен микрофон LS2P към мултифункционален звуков калибратор и
от звуковия калибратор към еталонен шумомер за честоти от 31,5 Hz до
16 kHz
Националният еталон на единицата за звуково
налягане във въздушна среда
Физикохимичните измервания и тяхната роля в
модерното общество
•
рН и защитата на организма - pH на
човешката кожа от 4.5 до 6.
• рН и миещите/козметични средства –
безопасното рН между 4 и 6
• рН на кръвта - при здравия човек
рН на кръвта е 7,365
рН на гръбначната течност и на
слюнката е 7,4.
• рН на урина
• Киселинност на почви
Химичните измервания в БИМ – изцяло посветени на нашата
безопасност
Измерване на ниски концентрации и следи от:
• есенциални (бионалични) елементи – Zn,
Fe, Cu, Mg, Ni, Co, Cr, I, Se, Mo, Na, Ca, K
• токсични елементи – Pb, Cd, total As, Hg,
Co, Be и др.
Анализ на води
Участие в Joint Research Project (JRP ENV08
WFD traceability) - EMRP - за определяне на
ултраследови концентрации от токсични
вещества във води:
Подадено е предложение за проект на тема
“Определяне на TBT (трибутил-калай) в
проби от луги и захранващите ги морски
води”;
Предстои съвместна работа с JRP ENV08 за
определяне на тотален Sn във водни проби.
Точното измерване на температура свързано с нашата безопасност
 Медицина – Т човешкото тяло
 Хранително-вкусовата промишленост - от
съществено значение е поддържането на
качеството на храните и безопасността на
консумация;
 Метеорологичните станции и обсерватории,
които
осигуряват
метеорологичните
прогнози;
 Съхранение на стоки и лекарства;
 Контрол на технологични процеси;
 Охраната на труда.
Първичен еталон за температура
 Ампули за реализиране на реперни
точки.

Специализирани апарати, термостатни
вани и пещи за реализиране и
поддържане на реперни точки.

Еталонни платинови съпротивителни
преобразуватели на температура.
 Еталонен температурен мост с еталонни
едностойностни мерки на съпротивление
Метрологичният контрол – гаранция за осигуряване на
безопасност
Чл. 5 от ЗИ: За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в
здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност,
защитата на околната среда, държавните и общински вземания и търговски
плащания, се извършва метрологичен контрол.
Средства за измерване, контролирани за осигуряване на безопасността на
обществото
Манометри, използвани в
съоръжения под налягане и
в железопътния транспорт
Стендове за измерване на
спирачните сили на ППС
Манометри за автомобилни гуми
Анализатори на алкохол в дъха
Радарни скоростомери
Газоанализатори на
отработени газове от МПС
Средства за измерване, контролирани за осигуряване на
безопасността на обществото
Системи за измерване на
инкорпорираната в човешкото тяло
активност
Уреди и системи за радиационен
контрол и мониторинг на радиационния
фон
Уреди и системи за контрол на
радиоактивни емисии в околната среда
Дозиметри
Брой типове СИ, вписани в регистъра за периода
01.2003 г. – 04.2012 г.
Дозиметри и
дозиметрични
системи , 10
Газоанализатор
и , 11
Манометри , 30
Системи за
радиационен
контрол и
замърсяване ,
19
Радарни
скоростомери и
видео-радарни
системи , 9
Анализатори за
алкохол в дъха ,
2
Стендове за
измерване на
спирачните
сили на ППС ,
41
Първоначални проверки на СИ, свързани с осигуряване на
безопасност, за периода 2007 – 2011 г., извършени от БИМ
Манометри, използвани в
съоръжения под налягане и в
железопътния транспорт
Радарни скоростомери
52
9194
6570
6496
7042
Дозиметри
7132
170
15
105
2011
2010
2009
2008
2007
60
2
2011
2011
2010
2009
2008
32
2009
2008
2007
Анализатори за алкохол в
дъха
38
Уреди и системи за контрол
на радиоактивни емисии в
околната среда
19
2010
2009
206
50
2011
2010
2007
94
80
0
27
0
Уреди и системи за
радиационен контрол и
мониторинг на радиационния
фон
16
2008
2007
9
11
4
2011
2011
2
2010
50
2009
2008
0
2007
1
2010
2009
1
2008
2007
Последващи проверки на СИ, свързани с осигуряване на
безопасност, за периода 2007 – 2011 г., извършени от БИМ
Манометри за автомобилни гуми
Манометри,
използвани в
съоръжения под
налягане и в
железопътния
транспорт, 215874
Манометри за Газоанализатори на
отработени газове от
автомобилни гуми,
моторни превозни
39
средства, 11
8
6
2006
Дозиметри, 8667
Уреди и системи за
радиационен
контрол и
мониторинг на
радиационния фон,
1370
Системи за
измерване на
инкорпорираната в
човешкото тяло
активност, 15
Уреди и системи за
Радарни
контрол
скоростомери,
83 на
радиоактивни
емисии в околната
Анализатори за
среда, 384
алкохол в дъха, 1052
32937
33680
36232
37827
1
1
2008
2009
2010
2011
1766
1549
1811
1770
1771
2007
2008
2009
2010
2011
0
2006
Системи за измерване на
инкорпорираната в човешкото тяло…
0
2006
3
3
3
3
3
2007
2008
2009
2010
2011
Уреди и системи за контрол на
радиоактивни емисии в околната среда
0
62
82
76
80
84
2007
2008
2009
2010
2011
0
5
2009
2010
Радарни
скоростомери
0
0
0
Манометри, използвани в съоръжения под
налягане и в железопътния транспорт
14
2007
Дозиметри
2006
32030
9
2006
2007
2008
78
2011
Анализатори за алкохол в дъха
43168
162
162
2007
2008
260
196
272
2009
2010
2011
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2006
Каквото и да правят хората, по който и път
да тръгнат, въпреки че може и да не го
познават, тяхната безопасност зависи от
нас, метрологичната общност, които си
вършим работа и при това я вършим
добре!
Както гласи девизът, нашето послание към
света е:
„Ние измерваме за вашата
безопасност!”.
Благодаря за вниманието !
www.bim.government.bg
19 май 2012 г. – ден на отворените врати в БИМ