Hoe pak je het aan? - Lokale Educatieve Agenda

download report

Transcript Hoe pak je het aan? - Lokale Educatieve Agenda

Het proces van
resultaatafspraken maken
• Stand van zaken in het land
• Komen tot resultaatafspraken: Hoe
pak je het aan?
• En als je dan afspraken hebt, hoe
verder?
Stand van zaken
Landelijke VVE-monitor:
Afspraken over de resultaten van vroegschoolse
educatie
G4
G32
>30.000
<30.000
TOTAAL
100%
11%
12%
23%
18%
Lea monitor:
De helft van de gemeenten is bezig met resultaatafspraken
Stand van zaken
VVE-monitor:
Scholen gaan opbrengsten VVE na met:
•
•
•
•
•
Methodeonafhankelijke toetsen cognitief
Meth. Onafh. Toetsen sociaal emotioneel
Methodeafhankelijke toetsen
Observatielijsten
Niet
89%
56%
32%
78%
5%
Hoe kies je je rol?
Sobere aanpak:
• Scholen komen zelf met doelen/voorstellen voor
afspraken, deze worden besproken. Gegevens
blijven bij de scholen.
Meer intensieve aanpak:
• Scholen komen met (toets)opbrengsten, op
basis hiervan worden gezamenlijk doelen
geformuleerd.
• Afweging: herkenbaarheid
Hoe pak je het aan?
• LEA, Werkgroep
• Doelen – indicatoren – meten/
monitoren
• Privacy
• Vastleggen afspraken
Hoe pak je het aan?
• LEA, Werkgroep
• Doelen – indicatoren – meten/
monitoren
• Privacy
• Vastleggen afspraken
Werkgroep
• Wie zet je in de werkgroep (ook voorschools?)
• Welke rol wil je zelf als gemeente?
• Insteek: nadruk op gezamenlijk belang (‘Onze
gemeente, onze kinderen”)
• Hebben de werkgroepleden mandaat?
• Hoe en wanneer betrek je de overige partijen?
• Stel aantal bijeenkomsten vast en termijn
• Rond de bijeenkomsten af met concrete
afspraken en “ huiswerk” /terugkoppeling
Voorbeeld: drie bijeenkomsten (alles in
gezamenlijkheid, grote rol scholen)
1. Uitleg, inventarisatie wat er al is,
doelen formuleren
2. Beschikbare gegevens bij elkaar
leggen en tot keuzes komen
3. Afspraken formuleren en bepalen
hoe deze gevolgd worden
Voorbeeld: twee bijeenkomsten (grote rol
gemeente, veel vertrouwen in gemeente)
• Vooraf: gemeente maakt discussiestuk met
voorstellen
• 1: voorstellen bespreken, kiezen voor
meest passende scenario,
aanwijzingen voor nadere uitwerking
• 2: bijgestelde scenario bespreken en
akkoord geven
Hoe pak je het aan?
• LEA, Werkgroep
• Doelen – indicatoren – meten/
monitoren
• Privacy
• Vastleggen afspraken
Doelen
Gezamenlijk vaststellen van doelen van VVE
Typen doelen:
• Outcome/output: Wat willen we met de
kinderen bereiken?
• Proces: En wat gaan we daarvoor doen?
Keuze: Afspraken over prestaties of ook de
weg ernaar toe (het ‘hoe’)?
Vervolg doelen
Inhoud:
• Resultaten VVE alleen op taal of breder?
• Rekenen?
• Sociaal emotioneel?
• Motoriek?
Proces
• Professionaliteit leiding en borging daarvan
• Opbrengstgericht werken en
kwaliteitscontrole
Vervolg doelen
Momenten
• Op welke momenten wil je effecten VVE
zien, bijvoorbeeld eind groep 2, eind groep
4, ook voorschools?
• Eindprestaties of vooruitgang (verschil
tussen voor- en nameting)?
Vervolg doelen
Voor wie gelden de afspraken:
• Alleen gewichtenscholen of alle
scholen?
• Alleen doelgroepleerlingen of alle
leerlingen?
• Alleen voorschoolse deelnemers of
alle doelgroepkinderen?
Hoe pak je het aan?
• LEA, Werkgroep
• Doelen – indicatoren – meten/
monitoren
• Privacy
• Vastleggen afspraken
Indicatoren
Indicator bij doel zoeken
• Prestaties en/of procesresultaten
• Aansluiten bij wat er is:
Inventarisatie van beschikbare
gegevens (Cito-toetsen,
monitorgegevens, bestandsopname
inspectie)
Indicatoren
Prestaties:
• toetsresultaten
• leerkrachtbeoordelingen geschiktheid
leerlingen voor groep 3
• observaties niveau leerling
• aansluiten bij SLO-doelen?
Proces:
• vragenlijsten
• bestandsopname inspectie
• observatie door Vve-coordinator, audits
Indicatoren
Norm vaststellen :
• pragmatisch
• op basis van gegevens van afzonderlijke
scholen/besturen
• op basis van centraal verzamelde gegevens
Pragmatische voorbeelden:
• Alle locaties op niveau 3 inspectiekader
• Met groep 2 als geheel scoren we op elke school
volgens de landelijke verdeling op de citotoetsen
Hoe pak je het aan?
• LEA, Werkgroep
• Doelen – indicatoren – meten/
monitoren
• Privacy
• Vastleggen afspraken
Resultaatafspraken vve
Meten
• Meten: monitor of anders, bijv. naast
elkaar leggen, inspectietoezicht
• Meetmomenten
• Wanneer en hoe komen gegevens
beschikbaar?
• Aggregatieniveau van de gegevens
(bestuur, school, groep)
Meten
Worden gegevens tot gemeenteplaatjes
verwerkt?
• Is er capaciteit aanwezig voor
gegevensverzameling?
• Is er kennis aanwezig om
berekeningen te maken?
Wie gaat dat doen:
• Gemeentelijk bureau Onderzoek &
statistiek?
• Externe partij?
Hoe pak je het aan?
• LEA, Werkgroep
• Doelen – indicatoren – meten/
monitoren
• Privacy
• Vastleggen afspraken
Privacy
• Privacy op kindniveau (altijd)
• Privacy op schoolniveau
• Privacy op schoolbestuurlijk niveau
• Resultaten kunnen anoniem of herkenbaar
worden gedeeld.
• Voorkeur heeft herkenbaarheid ivm
kwaliteitsverbetering.
• Kan ook groeimodel zijn: eerst anoniem en
later herkenbaar
Vastleggen afspraken
• VVE-convenant: Partijen tekenen samen
voor de afspraken
• Tussendoelen en einddoelen? In 2013
en in 2015
En als je afspraken hebt, hoe
dan verder?
En dan:
• praten over resultaten, gezamenlijk
interpreteren, bijstellen beleid
• Bijstellen afspraken?
Werkopdracht
• Ga je voor centrale gegevenslevering of
een soberder invulling?
• Wie zou je in de werkgroep willen?
• Welke rol past het best: laat je input uit
de partijen komen, of maak je zelf eerst
een voorstel?
Zie werkblad 2