راهبردهای دفتر توسعه فناوری سلامت - معاونت تحقیقات و فناوری وزارت

download report

Transcript راهبردهای دفتر توسعه فناوری سلامت - معاونت تحقیقات و فناوری وزارت

‫دفتر توسعه فناوری سالمت‬
‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشكي‬
‫راهبردهای دفتر توسعه فناوری سالمت‬
‫گردهمائی سراسری معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم‬
‫پزشکی‪ ،‬پژوهشگاهها‪ ،‬پژوهشکده ها و مرکز تحقیقاتی ذیربط‬
‫هشتم اسفند ماه سال ‪92‬‬
‫تهران‬
‫ضرورت تشکيل دفتر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وجود باالترین وابستگی به فناوری در عرصه های سالمت‬
‫عدم وجود متولی برای موضوع فناوری در حوزه سالمت‬
‫سامان نداشتن و عدم پیگیری قرار دادهای انتقال دانش فنی (فراورده های خونی‬
‫‪،‬تشخیص ی ‪،‬دارویی وراهبردی)‬
‫عدم انسجام در شناسایی نیازها‬
‫نبود برنامه امکان سنجی برای خودکفایی در این نیاز ها‬
‫عدم پایش فن آوریهای آینده‬
‫دانش وفناوری محور بودن محصوالت حوزه سالمت‬
‫ضرورت اجرای برنامه توسعه فناوری با توجه به هدف گيری‬
‫وزارت بهداشت در سند چشم انداز ‪1404‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دستیابی به جایگاه اول منطقه‬
‫ثبت ساالنه ‪ 280‬پتنت در حوزه سالمت‬
‫فعالیت ‪ 60‬مرکز رشد فناوری در حوزه های اولویت دار‬
‫دستیابی به استانداردهای بین املللی در تمامی حوزه های فناوریهای سالمت‬
‫دستیابی به ‪ 2‬درصد سهم جهانی محصوالت و خدمات حوزه سالمت و صادرات تولیدات‬
‫انجام شده به سایر کشورها‬
‫دستیابی به ‪ 85‬درصد سهم بازار داخلی‬
‫ضرورت اجرای برنامه توسعه فناوری با توجه به هدف گیری وزارت‬
‫بهداشت در نقشه جامع علمی کشور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فصل دوم ماده ‪ :1-2-2‬دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسالم‬
‫فصل دوم ماده ‪ :2-2-2‬احراز مرجعیت علمی در جهان‬
‫فصل دوم ماده ‪ 4-2-2‬دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع‬
‫فصل دوم ماده ‪ 8-3-2‬فناوری زیستی‬
‫فصل دوم ‪ 2-4‬کمیت های مطلوب‪ :‬فناوری و نوآوری‬
‫فصل سوم اولویت های علم فنآوری کشور‪ :‬اولویت های‪ :‬ب سالمت‪ :‬داروهای جدید و نوترکیب‪،‬‬
‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬سلولی و مولکولی‪ ،‬فراورده های زیستی‬
‫فصل چهارم‪ :‬راهبردها‪ ،‬اقدامات ملی‪ ،‬راهبرد کالن ‪ ،3‬راهبرد کالن ‪ ،9‬راهبرد کالن ‪11‬‬
‫ضرورت اجرای برنامه توسعه فناوری با توجه به هدف گیری وزارت‬
‫بهداشت در نقشه جامع سالمت کشور‬
‫چشم انداز علم و فناوری سالمت‪ :‬کسب جایگاه اول سالمت آحاد مردم در منطقه تا سال ‪1404‬‬
‫از طریق بهره برداری دانش موجود و تولید علم و فناوری‬
‫بخش اولویت های علم و فناوری کشور که در آن به حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی‪ ،‬زیست‬
‫فناوری‪ ،‬واکسن و دیگر فرآورده های حوزه سالمت اشاره می نماید‪.‬‬
‫ضرورت اجرای برنامه توسعه فناوری با توجه به هدف گیری وزارت‬
‫بهداشت در برنامه پنجم توسعه (‪ 90‬الی ‪)94‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ماده ‪ 16‬د‪ :‬راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های کاربردی‪ ،‬شهرک های دانشگاهی علمی و‬
‫تحقیقاتی‪ ،‬پارک و مراکز رشد فناوری‬
‫ماده ‪ 16‬بند و ‪ :6‬استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری‬
‫ماده ‪ 17‬بند الف ب ج‪ :‬حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور‪ ،‬تسهیل شکل گیری شرکت‬
‫های فناوری و حمایت از مراکز رشد و پارک های فناوری‬
‫ماده ‪ :34‬تدوین مستندات و راه اندازی شهرک دانش سالمت‬
‫بازار سالمت در جهان و ايران‬
‫بر اساس نقشه جامع علمی سالمت ‪:‬‬
‫‪ ‬دستیابی به سهم ‪ %2‬از بازار جهانی محصوالت و خدمات در حوزه سالمت‬
‫‪ ‬حجم بازار جهانی سالمت در سال ‪ 2014‬معادل ‪ 6 / 25‬تریلیون دالر برآورد شده است‪.‬‬
‫‪ ‬رشد ساالنه بازار جهانی سالمت حدود ‪ %8‬برآورد می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬بر این اساس بایستی طوری برنامه ریزی گردد تا در سال ‪ 1404‬ایران معادل ‪ 200‬میلیارد دالر‬
‫ازسهم این بازار را در اختیار داشته باشد ‪.‬‬
‫‪ ‬دستیابی به سهم‪ %85‬از بازار داخلی محصوالت حوزه سالمت‬
‫‪ ‬بر اساس آمار موجود حجم واردات دارو وتجهیزات پزشکی حدودا ‪ 2‬میلیارد دالر میباشد ‪.‬‬
‫‪ ‬با فرض رشد سالیانه ‪ %8‬افزایش واردات و براساس هدف گذاری فوق این رقم باید به ‪600‬‬
‫میلیون دالردر سال ‪ 1404‬کاهش یابد‪.‬‬
‫ماموريت دفتر فناوری سالمت‬
‫•تعیین اولویتها ی مبتنی برمحصوالت فناوری محور (‪(Technology Base‬حوزه سالمت‬
‫•برنامه ریزی وسیاستگذاری در جهت ایجاد توسعه وحمایت از فناوری های مورد نیاز نوین در علوم‬
‫پزشکی بویژه بخش سالمت‬
‫•کمک به انتقال تکنولوژی و دانش فنی محصوالت حوزه سالمت‬
‫•کمک به تجاري سازي محصوالت حوزه سالمت‬
‫•نظارت کمی و کیفی فعاليت هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط و مرتبط با فناوري و نوآوري‬
‫•توسعه زیر ساخت های مورد نیاز دانش فنی تولید محصوالت حوزه سالمت (مرکز رشد‪ ،‬پارک های‬
‫فن آوری‪ ،‬شهرکهای دانش سالمت‪،‬فضا های تمیز)‬
‫•تامین منابع به منظور توسعه دانش فنی محصوالت حوزه سالمت مانند کمک های بالعوض ‪،‬وام‬
‫های بدون بهره ‪،‬کمک بانک ها‪،‬سازمان گسترش نوسازی صنایع کشور‪Venture ( VC ،‬‬
‫‪)Capital‬و‪...‬‬
‫اهداف و رسالت های دفتر توسعه فناوری‬
‫• دستیابی به جایگاه تعریف شده در سند چشم انداز‬
‫• توسعه‪ ،‬تسهیل و تسریع در کسب دانش فنی مربوط به فناوری های پیشرفته در‬
‫حوزه سالمت‬
‫• جهت دهی و کاربردی نمودن فرایندهای مرتبط با توسعه فناوری های حوزه سالمت‬
‫•جهت دهی جریان علم وفناوری در راستای نیاز های حوزه سالمت‬
‫•هماهنگی وایجاد ارتباطات موثر بین بخش ی ودرون بخش ی‬
‫استراتژی دفتر توسعه فناوری‬
‫•• بستر سازی و حمایت از بكارگیري تكنولوژي های نوين مورد نیاز سالمت‬
‫•• مطالعه‪ ،‬يكپارچه سازي‪ ،‬طراحي و نظارت بر کلیه مستندات کالن مربوطه‬
‫•جهت دهی به چرخه ی علم و فن آوری و نوآوری برای ایفای نقش مؤثر در حوزه علوم‬
‫پزشکی وسالمت‬
‫•توسعه و بومی سازی علوم و فناوری های سالمت‬
‫•تولید دانش با تأکید بر بیماری ها و معضالت‬
‫•ساماندهی فرایندهای توسعه فناوری در محصوالت و تجهیزات سالمت در کشور بمنظور‬
‫استفاده حداکثری از توان داخلی‬
‫سياست های اصلی دفترتوسعه فناوری سالمت‬
‫ پایش فناوری های سالمت‬‫ ایجاد ‪،‬هماهنگی واستفاده بهینه از تمام امکانات کشور برای تولید‬‫محصوالت حوزه سالمت‬
‫ بهره برداری حداکثری جهت توسعه فن آوری سالمت (عتف‪ ،‬بانک ها‪،‬‬‫اعتبارات در نظرگرفته شده و غیره)‬
‫ نگرش عملیاتی به پروژه ها و محصول‪-‬محور شدن طرح های موجود‬‫ توسعه مراکز تولید محدود از قبیل مراکز رشد ‪،‬پارک های فناوری وشهرک‬‫های دانش سالمت وفضا های تمیز‬
‫‪ -‬تشویق نوآوران وتبدیل ایده های نو آورانه و خالقانه به محصول‬
‫عملياتی نمودن اهداف دفتر توسعه فناوری در سال های‬
‫‪1389-90‬‬
‫تعیین اولویت های حوزه سالمت‬
‫تصویب اولویت های سالمت در کمیسیون عتف‬
‫اعالم فراخوان طرح های کالن دارو‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪،‬واکسن وکیت های آزمایشگاهی‬
‫تامین منابع با سقف شصت میلیارد تومان‬
‫تشکیل کمیته اجرایی وتعیین زیر کمیته های تخصص ی‬
‫بررس ی طرح های ارایه شده در کمیته های تخصص ی‬
‫تایید طرح های ارایه شده توسط مقام محترم وزارت‬
‫معرفی طرح ها برای دریافت اعتبار‬
‫پایش ونظارت بر انجام طرح های تایید شده‬
‫گروههای فعال در حوزه دفتر فناوری سالمت‬
‫‪ ‬گروه برنامه ریزی و سیاستگذاری‬
‫‪ ‬گروه توسعه زیرساختهای فناوری(امورمربوط به مرکز رشد‪ ،‬پارکهای‬
‫فناوری‪ ،‬شهرکهای دانش سالمت و شرکتهای دانش بنیان)‬
‫‪ ‬گروه فناوریهای تخصص ی‬
‫‪ ‬گروه پشتیبانی و پایش انتقال فناوری‬
‫پیشینه‪:‬‬
‫مراکز رشد‪ :‬در جهان ‪ – 1959‬در ایران ‪1378‬‬
‫پارک ها‪ :‬در جهان ‪ – 1920‬در ایران ‪1379‬‬
‫شهرک های علمی تحقیقاتی‪ :‬در ایران ‪1376‬‬
‫کریدورهای فناوری‪ :‬در ایران ‪1379‬‬
‫مناطق ویژه فناوری‪ :‬در ایران ‪1385‬‬
‫شهرک های دانش سالمت‪ :‬؟‬
‫مراکز رشد‪ ،‬پارکهای فناوری و شهرک دانش سالمت‬
‫موضوع تفاوت‬
‫مرکز رشد‬
‫پارک‬
‫شهرک های دانش سالمت‬
‫صدور مجوز‬
‫شورای گسترش وزارت بهداشت‬
‫(در آینده ممکن است به معاونت تحقیقات‬
‫تفویض اختیار شود)‬
‫شورای گسترش‬
‫تصمیم نهائی اتخاذ نشده‬
‫است‬
‫مدیریت مرکز‬
‫دولتی (فعال)‬
‫دولتی (فعال)‬
‫خصوص ی ‪ -‬تعاونی‬
‫متراژ خود مرکز‬
‫‪ 1500‬متر مربع‬
‫(ماده ‪ – 6‬آیین نامه راه اندازی مراکز رشد وزارت‬
‫علوم)‬
‫حداقل ‪ 5‬هکتار‬
‫(ماده ‪-9‬بند ‪ -2‬الف‪)-‬‬
‫ساختار حقوقی‬
‫دولتی (درحال حاضر مرکز رشد بخش خصوص ی‬
‫نداریم)‬
‫دولتی (درحال حاضر پارک بخش‬
‫خصوص ی وجود ندارد)‬
‫خصوص ی ‪ -‬تعاونی‬
‫مدت اقامت واحدهای فناور‬
‫‪ 3‬الی ‪ 5‬سال‬
‫دائم یا موقت (استیجاری)‬
‫دائم یا موقت‬
‫(استیجاری)‬
‫نام ماده در برنامه پنجم توسعه‬
‫ماده ‪ 16‬بند "د"‬
‫ماده ‪ 17‬بند "ب"‬
‫ماده ‪ 16‬بند " د"‬
‫ماده ‪ 17‬بند "ب"‬
‫ماده ‪ 16‬بند " د"‬
‫و ماده ‪ 34‬بند "الف"‬
‫امکانات داده شده دولتی‬
‫اندک‬
‫مناسب‬
‫منتظر تصویب آئین نامه‬
‫در هیئت وزیران‬
‫است‬
‫حداقل‬
‫‪ 10‬هکتار‬
‫شهرک های دانش سالمت‪ :‬به استناد بند الف ماده (‪ )34‬قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي‪،‬‬
‫اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب ‪ ،1389‬آئین نامه اجرائي حمایت از ایجاد‬
‫شهرک دانش سالمت‬
‫متن قانون‪:‬‬
‫شرکتهای دانش بنیان‬
‫الیحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان‪ :‬دیماه ‪87‬‬
‫تصویب الیحه در مجلس‪ :‬آبان ماه ‪89‬‬
‫تائید شورای نگهبان و ابالغ قانون‪ :‬آذر ‪89‬‬
‫تصویب آین نامه اجرائی توسط هیئت محترم دولت‪ :‬شهریور ‪90‬‬
‫تائید اساسنامه صندوق نواوری و شکوفائی در شورای نگهبان‪ :‬مرداد ‪1391‬‬
‫تشکیل کارگروه ارزیابی‪ :‬آذر ‪91‬‬
‫تشکیل دبیرخانه کارگروه و تصویب دستورالعمل ها‪ :‬شهریور ‪92‬‬
‫اسامی کارگزاران‬
‫•مرکز ملی فضای مجازی‬
‫•سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬
‫•مرکز پژوهش ‪ ،‬توسعه و فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬
‫•دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬
‫•مرکز سمتا‪ -‬وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح‬
‫•پارک فناوری پردیس‬
‫•پارک علم و فناوری کرمانشاه‬
‫•ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی‬
‫•ستاد توسه فناوری هوا فضا‬
‫•ستاد توسعه زیست فناوری‬
‫•ستاد ویژه توسعه فناوری نانو‬
‫•سازمان تحقیقات ‪ ،‬آموزش و ترویج کشاورزی – وزارت جهاد کشاورزی‬
http://daneshbonyan.ir
‫‪10‬راهبرد پیشنهادی جهت توسعه شرکتهای دانش بنیان دردانشگاهها‬
‫‪‬‬
‫جذب شرکتهای موجود اعضای هیات علمی در کوتاه مدت‬
‫که فعالیت کنونی شرکت های انها منطبق با ضوابط تعریف شده دانش بنیان است‬
‫برای فعالیت تحت برند دانشگاه و با هدف ارتقا سریع جایگاه دانشگاه در کشور‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تامین حمایتهای مختلف برای تشکیل شرکتهای جدید‬
‫‪‬‬
‫تشکیل یک شرکت دانشگاهی دانش بنیان برای رفع محدودیت های موجود‬
‫بر اساس طرح کسب و کار مشخص‬
‫در اخذ پروژه های ملی که امکان اخذ آن از طریق دانشگاه با‬
‫پژوهشکده ها وجود ندارد و یا مشارکت حقوقی در سایرشرکتها به نیابت از دانشگاه‬
‫‪‬‬
‫تالش سریع با هدف ممیزی شرکتهای کنونی اعضای هیئت‬
‫‪‬‬
‫تصویب آیین نامه اعطای امتیازات تشویقی‬
‫علمی به منظور انطباق آنها به عنوان شرکتهای دانش بنیان‬
‫رسانی شرکتهای دانش بنیان‬
‫‪‬‬
‫طراحی سامانه اختصاص ی برای اطالع‬
‫‪‬‬
‫کمک به تشکیل هسته های فناور برای استقرار در مرکز رشد و پارک فناوری دانشگاه به منظور تجاری سازی آنها و‬
‫متعاقب آن تشکیل شرکتهای دانش بنیان‬
‫‪‬‬
‫راه اندازی صندوق سرمایه گذاری‬
‫‪‬‬
‫راهاندازی دوره ‪ MBA‬کوتاهمدت یا سایر دورههای آموزش ی‬
‫‪‬‬
‫راه اندازی مرکز مشاوره یا ارائه‬
‫خطر پذیر در دانشگاه با هدف سرمایه گذاری خطر پذیر در ایجاد شرکتهای دانش بنیان‬
‫راهبری شرکتهای دانشبنیان‬
‫خدمات برای تشکیل شرکت دانش بنیان‬
‫مختصری در مورد فعاليت های فعلی گروه فناوریهای تخصص ی که در‬
‫دفتر در جريان می باشند شامل ‪:‬‬
‫‪ ‬تجهیزات پزشکی‬
‫‪ ‬داروهای راهبردی (اعم از داروهای شیمیائی‪ ،‬بیوسیمیالر و نانوتکنولوژیک)‬
‫‪ ‬واکسن ها‬
‫‪ ‬فراورده های تشخیص ی‬
‫‪ ‬طب سنتی و گیاهی‬
‫‪ ‬استفاده های بالینی از سلولهای بنیادی‬
‫‪ ‬تکنولوژی اطالعات‬
‫استنت های قلبی دارويی وغير دارويی‬
‫کاتتر وبالون قلبی‬
‫دستگاه ه الکتروشوک قلبی‬
‫انواع پيس ميكر قلبي‬
‫تيوب دستگاه ‪ CT‬اسكن‬
‫دستگاه راديولوژي ‪C-ARM‬‬
‫سيستم هاي اولتراسوند‬
‫دستگاه الكتروكارديوگراف‬
‫انواع دستگاه های ليزر وفتونيک پزشکی‬
‫دستگاه ونوار اندازه گيری قند خون‬
‫پروتزهاي تخصصي ستون فقرات‬
‫ايمپلنت هاي دنداني‬
‫دستگاه سل کانتر‬
‫دستگاه اتوآنااليزر بيوشيمی‬
‫دستگاه ايمونوآنااليزر‬
‫دستگاه اليزا ريدرپروسسور‬
‫دستگاه الکتروفورزفول اتوماتيک پروتئين وهموگلوبولين‬
‫هندپيس روتاري دنداني (توربين ‪ ،‬انگل ‪ ،‬ايرموتور)‬
‫کليه مواد ‪،‬قطعات يدکی ولوازم مصرفی دستگاه ها وتجهيزات پزشکی‬
‫وضعیت طرح های در یافت شده‪:‬‬
‫رديف‬
‫نام طرح‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫مجری‬
‫بودجه کل‬
‫(تومان)‬
‫طراحی وتولید دستگاه‬
‫شتابدهنده خطی‬
‫شرکت تابشگران تندرست‬
‫تندرست قشم‬
‫‪2‬میلیارد‬
‫طراحی و تولید مانیتور‬
‫عالئم حیاتی با قابلیت‬
‫سومنوگرافی‬
‫شرکت پویندگان راه‬
‫سعادت‬
‫‪1/5‬میلیارد‬
‫طراحی وتولید ‪ 2‬نوع‬
‫دستگاه لیزر کم توان‬
‫‪ Zima‬و ‪MLT-LT‬‬
‫طراحی و تولید ونتیالتور‬
‫ونتیالتور پیشرفته قابل‬
‫حمل‬
‫شرکت بهساز گستر‬
‫آخرين وضعيت‬
‫کل اعتبار پرداخت شده‪.‬‬
‫‪.‬دستگاه در مرحله بررس ی‬
‫بررس ی های فنی وبالینی‬
‫است‪.‬‬
‫‪2‬مرحله از اعتبار پرداخت‬
‫پرداخت شده ‪.‬در مرحله‬
‫بررس ی فنی است‪.‬‬
‫‪390‬میلیون‬
‫‪2‬مرحله از اعتبار پرداخت‬
‫پرداخت شده است‪.‬‬
‫شرکت احیا درمان‬
‫پیشرفته‬
‫‪500‬میلیون‬
‫عقد قرارداد و در یافت‬
‫اعتبار مرحله اول‬
‫وضعیت طرح های دریافت شده‪:‬‬
‫ردیف‬
‫نام طرح‬
‫‪5‬‬
‫طراحی و تولید ونتیالتور و‬
‫پمپ فلو ماشین بیهوش ی‬
‫پیشرفته‬
‫شرکت الکترونیک برتر‬
‫‪6‬‬
‫طراحی و تولید دستگاه‬
‫الکتروشوک‬
‫شرکت احیا گران سالمت‬
‫ماندگار‬
‫‪400‬میلیون‬
‫‪7‬‬
‫طراحی و تولید دستگاه‬
‫پالسما استریالیزر‬
‫شرکت یار نیکان صالح‬
‫‪500‬میلیون‬
‫‪8‬‬
‫طراحی و تولید انواع‬
‫دستگاه های تست و‬
‫استانداردتجهیزات پزشکی‬
‫سازمان پژوهش های‬
‫علمی و صنعتی ایران‬
‫‪750‬میلیون‬
‫مجری‬
‫بودجه کل‬
‫(تومان)‬
‫‪400‬میلیون‬
‫آخرین وضعیت‬
‫عقد قرارداد و در یافت‬
‫اعتبار مرحله اول‬
‫عقد قرارداد و در یافت‬
‫اعتبار مرحله اول‬
‫در حال عقد قرارداد‬
‫عقد قرارداد‬
‫وضعیت طرح های در یافت شده‪:‬‬
‫ردیف‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫نام طرح‬
‫مجری‬
‫طراحی و تولید دستگاه شرکت هوش مصنوعی‬
‫شبیه ساز و آموزش‬
‫سینا‬
‫مجازی عمل جراحی‬
‫الپاراسکوپی‬
‫طراحی و تولید دستگاه‬
‫دانشگاه بقیه ا‪...‬‬
‫وکیوم درمان زخم‬
‫طراحی و تولید دستگاه‬
‫تیلور‬
‫طراحی و تامین زیر‬
‫ساخت های الزم برای‬
‫تولید و شارژ هلیوم‬
‫مایع و گازی‬
‫دانشگاه بقیه ا‪...‬‬
‫شرکت بنیان الوند‬
‫هلیوم‬
‫بودجه کل‬
‫(تومان)‬
‫‪350‬میلیون‬
‫آخرین وضعیت‬
‫عقد قرارداد و در یافت‬
‫اعتبار مرحله اول‬
‫‪150‬میلیون‬
‫‪250‬میلیون‬
‫‪2‬میلیارد‬
‫معرفی به ریاست‬
‫جمهوری‬
‫در حال عقد قرارداد‬
‫عقد قرارداد و در یافت‬
‫اعتبار مرحله اول‬
‫وضعیت طرح های در یافت شده‪:‬‬
‫رديف‬
‫نام طرح‬
‫‪13‬‬
‫طراحی و تولید دستگاه‬
‫سانتریفیوژ توبوالر‬
‫مهندس امیدی‪ -‬انستیتو‬
‫پاستور‬
‫‪14‬‬
‫طراحی و تولید دستگاه‬
‫جراجی الکتریکی‬
‫(الکتروکوتر) با قابلیت‬
‫آرگون پالسما‬
‫شرکت کاوندیش سیستم‬
‫‪15‬‬
‫طراحی و تولید دستگاه‬
‫رادیولوژی دیجیتال‬
‫شرکت شیما پرتو‬
‫‪16‬‬
‫طراحی و تولید ‪ 3‬نمونه‬
‫دستگاه توانبخش ی‬
‫مرکز رشددانشگاه علوم‬
‫علوم پزشکی تهران‬
‫مجری‬
‫بودجه کل‬
‫(تومان)‬
‫‪200‬میلیون‬
‫آخرين وضعيت‬
‫قرارداد به پایان رسیده و‬
‫و دستگاه ساخته شده‬
‫است‬
‫عقد قرارداد و در یافت‬
‫اعتبار مرحله اول‬
‫‪250‬میلیون‬
‫‪3‬میلیارد‬
‫‪335‬میلیون‬
‫‪2‬مرحله از اعتبار پرداخت‬
‫پرداخت شده است‬
‫‪2‬مرحله از اعتبار پرداخت‬
‫پرداخت شده است‬
‫وضعیت طرح های در یافت شده‪:‬‬
‫ردیف‬
‫نام طرح‬
‫‪17‬‬
‫طراحی و تولید ونتیالتور‬
‫‪ICU‬‬
‫شرکت سرآمد طب‬
‫پارایه تجهیز‬
‫‪18‬‬
‫طراحی و تولید دستگاه‬
‫اسپکت قلب‬
‫شرکت پرتو نگار پرشیا‬
‫‪19‬‬
‫طراحی و تولید پوشش‬
‫زخم بیوپلیمری‬
‫شرکت آتین‬
‫‪20‬‬
‫طراحی و تولید پروتز غیر‬
‫سیمانی مفصل هیپ‬
‫شرکت دوستان نیک‬
‫مجری‬
‫بودجه کل‬
‫(تومان)‬
‫‪ 400‬میلیون‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 3‬میلیارد‬
‫آخرین وضعیت‬
‫عقد قرار داد یک مرحله‬
‫از اعتبار پرداخت شده‬
‫است‪.‬‬
‫‪ 70‬درصد اعتبار در یک‬
‫مرحله پرداخت شده‬
‫است‪.‬‬
‫در حال عقد‬
‫قرارداد(اعتبار توسط‬
‫ریاست جمهوری تعیین‬
‫می گردد)‬
‫‪2‬مرحله از اعتبار‬
‫پرداخت شده است‪.‬‬
‫وضعیت طرح های در یافت شده‪:‬‬
‫ردیف‬
‫نام طرح‬
‫‪21‬‬
‫طراحی و ‪(Cold box‬‬
‫تولید محفظه سرما (‬
‫شرکت تجهیز طب‬
‫فناوران‬
‫‪22‬‬
‫طراحی و تولید‬
‫شتابدهنده خطی‬
‫سازمان انرژی اتمی‬
‫‪23‬‬
‫طراحی و تولید دستگاه‬
‫شبیه ساز آموزش‬
‫دندانپزشکی‬
‫دکتر طالع ماسوله‪ -‬مرکز‬
‫رباتیک دانشگاه تهران‬
‫‪24‬‬
‫طراحی و تولید لیزر ‪ktp‬‬
‫هوملیوم و‬
‫مرکز تحقیقات لیزر‬
‫مجری‬
‫بودجه کل‬
‫(تومان)‬
‫‪ 300‬میلیون‬
‫‪ 2‬میلیارد‬
‫آخرین وضعیت‬
‫‪ 1‬مرحله از اعتبار‬
‫پرداخت شده است‪.‬‬
‫‪ 1‬مرحله از اعتبار‬
‫پرداخت شده است‪.‬‬
‫در حال عقد قرارداد‬
‫‪ 500‬میلیون‬
‫‪ 300‬میلیون‬
‫دستگاه ساخته شده‬
‫است‬
‫وضعیت طرح های در یافت شده‪:‬‬
‫ردیف‬
‫نام طرح‬
‫‪25‬‬
‫طراحی و تولید کیت ‪IUI‬‬
‫درمان ناباروری‬
‫‪26‬‬
‫طراحی وتولید دستگاه پمپ‬
‫تزریق سرنگ‬
‫شرکت مدیا کاوش‬
‫‪27‬‬
‫طراحی وتولید دستگاه‬
‫ترمال سایکلر‬
‫شرکت طلوع جاویدان‬
‫امید‬
‫‪28‬‬
‫طراحی وتولید دستگاه‬
‫شتاب دهنده خطی‬
‫شرکت بهیار صنعت‬
‫مجری‬
‫بودجه کل‬
‫(تومان)‬
‫‪ 225‬میلیون‬
‫شرکت تکوین طب‬
‫‪ 250‬میلیون‬
‫‪ 250‬میلیون‬
‫آخرین وضعیت‬
‫‪ 2‬مرحله از اعتبار پرداخت‬
‫شده است‪.‬‬
‫معرفی به ریاست جمهوری‬
‫معرفی به ریاست جمهوری‬
‫معرفی به ریاست جمهوری‬
‫‪ 2‬میلیارد‬
‫ اعالم شش فراخوان دارویی و بررس ی ‪ 495‬طرح دریافتی‬‫ تایید ‪ 123‬طرح در کمیته راهبردی به شکل زیر‪:‬‬‫ برگزاری اولین فراخوان در سال ‪ 1388‬و اعالم ‪ 39‬قلم دارو دریافت ‪39‬طرح تایید و تصویب ‪ 12‬طرح‬‫ برگزاری دومین فراخوان در سال ‪ 1389‬اعالم‪ 52‬قلم دارو دریافت ‪105‬طرح و تایید و تصویب ‪ 9‬طرح‬‫ برگزاری سومین فراخوان در سال ‪ 1390‬اعالم ‪ 23‬قلم دارو دریافت ‪ 112‬طرح تایید و تصویب ‪ 12‬طرح‬‫ برگزاری چهارمین فراخوان در سال ‪ 1391‬اعالم‪ 250‬قلم دارو دریافت ‪ 67‬طرح تایید و تصویب ‪ 7‬طرح‬‫ برگزاری پنجمین فراخوان در سال ‪ 1391‬اعالم ‪ 190‬قلم دارو دریافت ‪ 50‬طرح تایید و تصویب ‪ 10‬طرح‬‫ برگزاری فراخوان بیوتکنولوژی در سال ‪ 1391‬دریافت ‪ 37‬طرح و تایید ‪ 3‬طرح‬‫ برگزاری ششمین فراخوان در سال ‪ 1392‬اعالم ‪ 700‬قلم دارو تایید و تصویب ‪ 50‬طرح و عقد تفاهم نامه با شش‬‫دانشگاه علوم پزشکی جهت اجرا طرح‬
‫ بررس ی طرح های خارج از فراخوان در کمیته راهبردی طرح های کالن ملی‪ ،‬دریافت ‪ 35‬طرح ‪ ،‬تایید و تصویب ‪20‬‬‫طرح‬
‫واکسن هايی که در اولويت توسعه فنآوری می باشند‬
‫‪ -1‬واکسن های بيمار ی های واگیر‬
‫‪ -2‬واکسن های بيماری های غیر واگیر‬
‫واکسن های بيماری های عفونی که در اولويت کسب دانش فنی هستند‬
‫‪ -1‬واکسن سه گانه دیفتری‪ ،‬کزاز و سیاه سرفه*‬
‫‪ -2‬واکسن پنج گانه دیفتری‪ ،‬کزاز‪ ،‬سیاه سرفه‪ ،‬هیب و هپاتیت ‪*B‬‬
‫‪ -3‬واکسن تزریقی فلج اطفال (‪)IPV‬‬
‫‪ -4‬واکسن آنفلوانزا *‬
‫‪ -5‬واکسن ام ام آر( اوریون‪ -‬سرخک‪ -‬سرخجه)*‬
‫‪ -6‬واکسن مننگوکوک کونژوگه‬
‫‪ -7‬واکسن پنوموکوک کونژوگه‬
‫‪ -8‬واکسن سل‬
‫‪ -9‬واکسن هاری انسانی*‬
‫‪ -10‬واکسن هپاتیت ‪A‬‬
‫‪ -11‬واکسن پاپیلو ماویروس‬
‫‪ -12‬واکسن وریسال‬
‫‪ -13‬واکسن روتا ویروس‬
‫‪ -14‬واکسن ساملونال تیفی‬
‫‪ -15‬واکسن سایتومگالوویروس‬
‫‪ -16‬واکسن ماالریا‬
‫‪ -17‬آنتی سرم ضد عقرب گزیدگی*‬
‫‪ -18‬آنتی سرم ضد مارگزیدگی*‬
‫* قرارداد توسعه دانش فنی منعقد گردید‪.‬‬
‫واکسن های بيماری های غیر واگیر که در اولويت کسب دانش فنی هستند‬
‫‪ -1‬واکسن ام اس‬
‫‪ -2‬واکسن دیابت‬
‫‪ -3‬واکسن سرطان سینه‬
‫‪ -4‬واکسن سرطان پروستات‬
‫‪ -5‬واکسن سرطان پانکراس‬
‫‪ -6‬واکسن آلزایمر‬
‫‪ -7‬واکسن فشارخون‬
‫‪ -8‬واکسن ضد حاملگی‬
‫جدول آنالیز كلي شركت كنندگان‬
‫فراخوان طرح كسب دانش فني واكسن ‪ ،‬آنتي سرم و پروبيوتيک‬
‫عنوان‬
‫تعداد(نفر)‬
‫كل شركت كنندگان درفراخوان‬
‫‪57‬‬
‫شركت كنندگان باارائه طرح فناوري‬
‫‪29‬‬
‫شركت كنندگان بدون ارائه طرح ( ليست انتظار)‬
‫‪28‬‬
‫جدول آنالیز نوع فراورده ها‬
‫فراخوان طرح كسب دانش فني واكسن ‪ ،‬آنتي سرم و پروبيوتيك‬
‫نوع فراورده‬
‫تعداد (طرح)‬
‫واكسن هاي بيماریهاي واگیر‬
‫‪16‬‬
‫واكسن هاي بيماریهاي غیرواگیر‬
‫‪4‬‬
‫آنتي سرم ها‬
‫‪1‬‬
‫پروبيوتيك ها‬
‫‪8‬‬
‫جمع‬
‫‪29‬‬
‫جدول آنالیز نام فراورده ها‬
‫ آنتي سرم و پیروبيوتيك‬، ‫طرح فراخوان كسب دانش فني واكسن‬
)‫تعداد (طرح‬
‫نام فراورده‬
2
MMR
1
Rotavirus
3
Hepatitis A
2
Hepatitis B
1
Influenza
1
Malaria
1
Tuberculosis
1
Rabies
1
Polio
1
Typhoid
2
Papillomavius
4
cancer
1
Polyvalent scorpion Antivenin
Probiotics
‫انتظارات از دانشگاه های علوم پزشکی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ فرهنگ سازی برای موضوع محصول محور بودن همه طرح های ملی و منطقه ای‬‫ القاء فرهنگ کسب دانش با هدف تولید محصول در بین اعضاء هیات علمی و دانشجویان بویژه در مقاطع باالی‬‫تحصیلی‬
‫ توسعه فضاهای فیزیکی و استقرار تشکیالت الزم جهت کمک به افراد فنآور در قالب اشخاص حقیقی یا شرکتهای‬‫دانش بنیان‬
‫ شناسایی اولویتهای منطقه ای‬‫ شناسایی مزیتهای منطقه‬‫ جذب هیات علمی متناسب با مزیتهای منطقه‬‫ هدایت طرح های تحقیقات و پروژه های تحصیالت منطقه ای در راستای تولید محصول‬‫ کمک به تجاری سازی محصوالت مستخرجه از فعالیتهای پژوهش ی‬‫ تشویق سرمایه گذاران و موسسات مالی بخش خصوص ی و دولتی به سرمایه گزاری در حوزه های دانش محور‬‫ حضور هوشیارانه و فعال در تصمیمات دفتر توسعه فنآوری سالمت‬‫‪ -‬معرفی نیروهای عالقه مند و مستعد به دفتر‬
‫• ‪ -‬انسجام داخلی و تعامل بین بخش ی‬
‫و در پایان‬
‫با تشکر از توجه و دقت همه حضار محترم‬