ไฟล์ powerpoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง กบข.(วันที่ 25 ธันวาคม 2557)

download report

Transcript ไฟล์ powerpoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง กบข.(วันที่ 25 ธันวาคม 2557)

ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
ระหว่ำงวันที่ 25 ธันวำคม 2557
1
้ ท
ิ ธิ
การกล ับไปใชส
ในบาเหน็ จบานาญตาม
พรบ.บาเหน็ จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494
ข้าราชการ
ี ลาง กระทรวงการคล ัง
สุทธิร ัตน์ ร ัตนโชติ กรมบ ัญชก
้ ท
ิ ธิ
พระราชบ ัญญ ัติการกล ับไปใชส
ในบาเหน็ จบานาญตาม
พระราชบ ัญญ ัติบาเหน็ จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2557
กฎหมาย Undo
ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2558
สาระสาค ัญของ
กฎหมาย Undo
ิ ธิ Undo ก ับ
ให้สท
ข้าราชการ
ผูร้ ับบานาญ
้ หว ัด
ผูร้ ับเบีย
ิ กบข.โดยสม ัครใจ
ทีเ่ ป็นหรือเคยเป็นสมาชก
(มาตรา 36 พรบ.กบข.)
ิ ธิ Undo
ผูม
้ ส
ี ท
ข้าราชการ
ิ กบข.
สมาชก
1,187,668 คน
ผูร้ ับบานาญ
ิ กบข.
สมาชก
211,472 คน
สม ัครใจ
767,867 คน
ตามกฎหมาย
419,801 คน
สม ัครใจ
209,842 คน
ตามกฎหมาย
1,630 คน
977,709
คน
ิ ธิ Undo
ผูม
้ ส
ี ท
จ ังหว ัดลาพูน
ข้าราชการ
ภาคสม ัครใจ
4,487 คน
ผูร้ ับบานาญ
ภาคสม ัครใจ
1,913 คน
977,709
คน คน
6,400
้ ท
ิ ธิ Undo
การใช
ส
Note
1 คน มีได ้เพียง 1 สถานะ
เท่านัน
้
ข ้าราชการ Undo
ผู ้รับบานาญ Undo
ผู ้รับเบีย
้ หวัด Undo
้ ท
ิ ธิ Undo
การใช
ส
Note
ิ ธิ Undo แล ้ว
เมือ
่ ได ้ยืน
่ ใชส้ ท
จะขอยกเลิกไม่ได ้ !
ข้าราชการ
ิ กองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข.
ทีเ่ ป็นสมาชก
ข้าราชการ หมายถึง …………………
1 ข้าชการพลเรือน
2 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
3 ข้าราชการฝ่ายอ ัยการ
4 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาล ัย
5 ข้าราชการครู
6 ข้าราชการร ัฐสภาสาม ัญ
7 ข้าราชการตารวจ
8 ข้าราชการทหาร
9 ข้าราชการศาลร ัฐธรรมนูญ
10 ข้าราชการทีม่ กี ฎหมายบ ัญญ ัติให้เป็นข้าราชการตาม พรบ. กบข.
ข้าราชการ
้ ท
้ ังค ับ
ิ ธิเลือก ถ ัดจากว ันทีก
1 ให้ใชส
่ ฎหมายมีผลใชบ
ถึงว ันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2558 (ประมาณ 6.5 เดือน)
2 ได้ร ับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก
ิ ภาพ กบข.
ตงแต่
ั้
ว ันทีห
่ มดสมาชก
(ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต ้นไป)
กบข.
ิ ธิได้ร ับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ
3 ไม่มส
ี ท
และดอกผลของเงินด ังกล่าว โดยร ัฐจะให้ กบข.
นาเงินนีไ้ ปใสใ่ นบ ัญชเี งินสารอง เพือ
่ ใชใ้ นการ
บริหารจ ัดการภาระบานาญต่อไป
ิ กบข.
เป็นสมาชก
เงินออม ที่ กบข. ประกอบด้วย
Undo
ิ กบข.
ทาความเข้าใจเรือ
่ ง เงินออม ของสมาชก
ิ ภาพสน
ิ้ สุดลงน ับตงแต่
4 สมาชก
ั้
ว ันถ ัดจาก
ว ันที่ 30 ก ันยายน 2558 คือว ันที่ 1 ตุลาคม 2558
เว้นแต่ จะขอลาออก หรือถูกสง่ ั ให้ออก ถ ัดจาก
ิ ภาพ
30 มิถน
ุ ายน ถึง 30 ก ันยายน 2558 สมาชก
ิ้ สุดลงตงแต่
สน
ั้
ว ันถ ัดจากว ันขอลาออก หรือถูกสง่ ั
ให้ออก แล้วแต่กรณี
5 ข้าราชการทีม
่ เี วลาราชการเหลืออยูไ่ ม่ถงึ ว ันที่
30 มิถน
ุ ายน 2558 เนือ
่ งจากจะออกจากราชการ
ไม่วา
่ กรณีใด (ขอลาออก หรือถูกสง่ ั ให้ออก)ให้ใช ้
ิ ธิเลือกได้ไม่เกินว ันทีท
สท
่ จ
ี่ ะออกจากราชการนน
ั้
แล้วแต่กรณี (ว ันทีข
่ อลาออก หรือว ันทีถ
่ ก
ู สง่ ั ให้ออก)
ิ ภาพสน
ิ้ สุดลงน ับตงแต่
โดยสมาชก
ั้
ว ันถ ัดจากว ันออก
จากราชการ แล้วแต่กรณี
ิ ธิร ับ
6 เมือ
่ ออกจากราชการไม่วา
่ กรณีใด และมีสท
บานาญ จะได้ร ับบานาญตาม พรบ. บาเหน็ จบานาญ
ี ชวี ต
2494 จนถึงว ันทีเ่ สย
ิ
7 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย
ก่อนว ันที่ 1 ตุลาคม 2558 หรือภายในว ันทีท
่ ี่
จะออกจากราชการไม่วา
่ กรณีใด (ว ันทีข
่ อลาออก
หรือว ันทีถ
่ ก
ู สง่ ั ให้ออก) แล้วแต่กรณี
ิ้ ผล
ให้ถอ
ื ว่าการแสดงความประสงค์นนเป
ั้ ็ นอ ันสน
ข้าราชการทีไ
่ ม่อยู่ ก่อนหรือในว ันทีก
่ ฎหมายนี้
้ ังค ับ และกล ับเข้าร ับราชการ
ใชบ
ภายหล ังว ันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2558
1. ถูกสง่ ั ให้ออกจากราชการเพือ
่ ไปร ับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการร ับราชการทหาร
2. ได้ร ับอนุม ัติจากคณะร ัฐมนตรีให้ไปปฏิบ ัติงานใดๆตาม พรฎ.ว่าด้วยการกาหนด
หล ักเกณฑ์การสง่ ั ให้ขา้ ราชการข้าราชการไปทาการซงึ่ ให้น ับเวลาระหว่างนน
ั้
เหมือนเต็มเวลาราชการ
3. ถูกสง่ ั ให้ออกจากราชการไว้กอ
่ น
4. อยูร่ ะหว่างร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คาสง่ ั ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
1 ให้แสดงความประสงค์ ภายใน 60 ว ัน
น ับตงแต่
ั้
ว ันกล ับเข้าร ับราชการ
ิ ภาพสน
ิ้ สุดลงน ับถ ัดจากว ันที่
2 ให้สมาชก
แสดงความประสงค์
้ ว้ ย
ให้รวมถึงบุคคลด ังต่อไปนีด
1. ตุลาการศาลปกครองซงึ่ เคยเป็นข้าราชการทีเ่ ข้าร ับราชการ
ก่อนว ันที่ 27 มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการเพือ
่ ไป
มาตรา 35 พรบ.กบข.
เป็นตุลาการศาลปกครอง
2. ข้าราชการ ซงึ่ เคยเป็นข้าราชการทีเ่ ข้าร ับราชการก่อนว ันที
27 มีนาคม 2540 ซงึ่ ลาออกจากราชการและกล ับเข้า
้ ังค ับ
ร ับราชการตงแต่
ั้
หมวด 3 พรบ. กบข.ใชบ
มาตรา 35 พรบ.กบข.
3. ข้าราชการสว่ นท้องถิน
่ ซงึ่ เคยเป็นข้าราชการ
ทีเ่ ข้าร ับราชการก่อนว ันที่ 27 มีนาคม 2540 และมีกฎหมาย
หรือมติคณะร ัฐมนตรี กาหนดให้มก
ี ารถ่ายโอนภารกิจไปย ัง
่ นท้องถิน
องค์กรปกครองสว
่
มาตรา 70/1 พรบ.กบข.
4. พน ักงานมหาวิทยาล ัยในกาก ับของร ัฐ ซงึ่ เคยเป็น
ข้าราชการทีเ่ ข้าร ับราชการก่อนว ันที่ 27 มีนาคม 2540 และมี
ึ ษาของร ัฐ
กฎหมายกาหนดให้มหาวิทยาล ัยหรือสถาบ ันอุดมศก
เป็นหน่วยงานในกาก ับของร ัฐ
มาตรา 70/6 พรบ.กบข.
้ ว้ ย
ให้รวมถึงบุคคลด ังต่อไปนีด
โดยสรุป
ข้าราชการทีเ่ ข้าร ับราชการ
ก่อนว ันที่ 27 มีนาคม 2540
และปัจจุบ ัน(ว ันที่ กฎหมาย Undo มีผลใชบ้ ังค ับ)
ิ กบข.ไม่วา
เป็นสมาชก
่ ด้วยเหตุใดๆ
ิ ธิ Undo ทุกคน
ได้สท
ในทางกล ับก ัน
ข้าราชการทีเ่ ข้าร ับราชการ
หล ังว ันที่ 27 มีนาคม 2540
และปัจจุบ ัน(ว ันที่ กฎหมาย Undo มีผลใชบ้ ังค ับ)
ิ กบข.ไม่วา
เป็นสมาชก
่ ด้วยเหตุใดๆ
ิ ธิ Undo
ไม่ได้สท
แม้แต่คนเดียว
เพือ
่ ประโยชน์ในการดาเนินการ
ให้บทนิยามคาว่า “ข้าราชการ”
ตามกฎหมาย Undo
หมายความรวมถึงบุคคลตาม 1-4
และให้นาบทบ ัญญ ัติ
เกีย
่ วก ับข้าราชการตาม
พรบ. บาเหน็ จบานาญ 2494
้ ังค ับก ับบุคคล 1-4
มาใชบ
โดยอนุโลม
สาหร ับ
ข้าราชการสว่ นท้องถิน
่
ให้น ับเวลาต่อเนือ
่ ง+คานวณบานาญตาม สูตร พรบ. 2494
แต่ให้ไปร ับบานาญตามกฎหมายบาเหน็ จบานาญท้องถิน
่
พน ักงานมหาวิทยาล ัยในกาก ับของร ัฐ
ให้น ับเวลาต่อเนือ
่ ง+คานวณบานาญตาม สูตร พรบ. 2494
ี ัตราเงินเดือนฯ
โดยเงินเดือนสุดท้ายคานวณตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดบ ัญชอ
+ร ับบานาญตามกฎหมายบาเหน็ จบานาญ 2494
หลักเกณฑ์และวิธก
ี าร
ประกอบกฎหมาย Undo
การแสดงความประสงค์
การคืนเงินทงจ
ั้ านวน หรือการแบ่งชาระเงินเป็น
่ นๆ การได้ร ับเงินคืน โดยการห ักกลบลบก ัน
สว
กระทรวงการคล
ัง
กาหนด
ระหว่างผูร้ ับบานาญ ก ับ ร ัฐ
กบข.
าหนดโดยความเห็
นชอบกระทรวงการคล
่ เงินกประเดิ
การส
ง
ม เงินชดเชย
เงินสบทบ ัง
และดอกผลของเงินด ังกล่าว ของผูร้ ับบานาญ
และข้าราชการ เข้าบ ัญชเี งินสารอง
การคืนเงินสะสม และดอกผลของเงินด ังกล่าว
ให้ขา้ ราชการ
สถานทีย
่ น
ื่ ใบสมัคร Undo
สว่ นราชการทีป
่ ฏิบต
ั งิ านอยู่
สว่ นราชการผู ้เบิกบานาญ
หลักฐานยืนยัน
การสมัคร Undo
ใบสมัคร
(แบบ ข.1 )
สาเนาเอกสาร (บัตรประชาชนและหน ้าสมุดเงินฝากธนาคาร)+
รับรองสาเนาโดยสว่ นราชการทีร่ ับใบสมัคร
ใบรับแบบแสดงความประสงค์
(แบบ ข.2 )
ออกจากระบบ e Pension โดยสว่ นราชการผู ้เบิกบานาญ
ิ ธิ
ใบรับรองสท
(แบบ ข.3)
ออกจากระบบ e Pension โดย สนง.คลังจังหวัด , กรมบัญชกี ลาง (สรจ.)
เป็ นผู ้อนุมัตใิ ห ้สว่ นราชการเพือ
่ สง่ ต่อให ้กับข ้าราชการผู ้แสดงความประสงค์
การกรอกข ้อมูลใน
ใบสมัคร Undo (แบบ ข.1 , บ.1)
ถูกต ้องตามข ้อเท็จจริง
ถูกต ้องตามกฎหมาย
ถูกใจ
Note
เงินก ้อนทีไ่ ด ้รับจาก กบข.
ได้ร ับการยกเว้นภาษี
ตาม มติ คณะรัฐมนตรี
้
(ทีไ่ ด ้นาไปใชประโยชน์
ในการลดหย่อนภาษี แล ้ว ก็ไม่ต ้องคืน)
Note
ประโยชน์ทไี่ ด ้รับจาก กบข.
ิ้ ให ้คงมีอยูต
ซงึ่ ยังไม่เสร็จสน
่ อ
่ ไป
จนกว่าจะแล ้วเสร็จ
Note
ว ันสาค ัญ Undo
30 มิถน
ุ ายน 2558
วันสุดท ้ายแสดงความประสงค์
30 ก ันยายน 2558
ิ้ สมาชก
ิ ภาพ กบข.
วันสน
จบ
สาระสาค ัญของ
กฎหมาย Undo
ความร่วมมือ ก ับ กบข.
Web site กบข.และ บชก.
Program
ประมาณการยอดเงินที่จะได้รับ ไม่ ได้รับ
เมื่อเลือก Undo
ไปรษณีย์ถึงบ้าน หน่วยงาน
ผู้มีสิทธิ Undo
ข้อมูลของ กบข. + ข้อมูล บชก.
+ตารางประมาณการ
ร่วมกันชีแจง
สามรถกาหนดตัวแปรตอไปนี
้
่
1 เงินเดือนปัจจุบน
ั
2 เงินเดือนขึน
้ ในอนาคตปี ตอปี
่
3 % ออมเพิม
่ ตามความสมัครใจ ปี ตอปี
่
4 ผลตอบแทนการลงทุน กบข. ในอนาคต ปี ตอปี
่
** ทัง้ นี้ตองยอมรั
บ
เงื
อ
่
นไขว
า
ผลของการประเมิ
น
้
่
เป็ นเพียง การคาดการณอนาคตที
เ่ กิด
์
จากการกาหนดตัวแปรโดยตัวทานเอง***
่
ทานเอง
**
่
www.cgd.go.th
เพือ
่ การใชง้ านทีร่ าบรืน
่ โปรแกรมรองร ับ Google Chrome และ Firefox
www.undo.in.th
1
2
3
1.ว ันเดือนปี เกิด
2.อายุเกษียณราชการ
3.ว ันเข้าร ับราชการ
4.จานวนเวลาทวีคณ
ู ***
5.เงินเดือนปัจจุบ ัน
้ เงินเดือน /อ ัตราออมเพิม
ปี งบประมาณ/อ ัตราการขึน
่ /ผลตอบแทน กบข.
ระบบคิดให้ ที่ ร้ อยละ 4 สามารถปรับได้ ตามข้ อสมมุติฐานของตนเอง
1
2
โปรแกรมประเมิน
เป็ นเพียงการคาดการณ์
จากตัวแปรเท่านัน
้
ระยะเวลารอคอยในการรับบานาญสว่ นต่าง
ให ้เท่ากับเงินของรัฐหากเลือก Undo
ว ันทีก
่ ฎหมาย
้ ังค ับ
ใชบ
ว ันทีข
่ อออก หรือถูกสง่ ั
ให้ออกจากราชการ
30 ก ันยายน 2558
30 มิย. 58
เลือก Undo
แจ้ง กบข.โอนเงินในบ ัญชเี งินรายบุคคลเข้าบ ัญช ี
ิ ธิ
เงินสารอง และจ่ายเงินสะสม+ดอกผลให้ผม
ู้ ส
ี ท
เลือก Undo
ได้ร ับบานาญสูตร
เดิมตงแต่
ั้
ว ันที่
ออกจากราชการ
ว ันทีเ่ ลือก Undo
ิ ภาพ
สมาชก
กบข. ย ังมีอยู่
ว ันทีเ่ ลือก Undo
ว ันทีข
่ อ
ออก หรือ
ถูกสง่ ั ให้
ออกจาก
ราชการ
งดห ักเงินสะสม และงด
เบิกเงินชดเชย+สบทบ
ออกจากราชการ
ได้ร ับบานาญ
สูตรเดิม
ิ้ ผล
สน
ิ้ ผล
สน
กฎหมาย
บาเหน็ จ
บานาญ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ี ชวี ต
ว ันทีเ่ สย
ิ
ิ
สมาชก
ภาพ
กบข.
ย ังมีอยู่
ิ
สมาชก
ภาพ
กบข.
ย ังมีอยู่
ิ ภาพ
สมาชก
ิ้ สุดลง
กบข. สน
ิ ภาพ กบข.
สมาชก
ิ้ สุดลง
สน