Första föreläsningen 060328

download report

Transcript Första föreläsningen 060328

Industriell Ekonomi och
Entreprenörskap
Vt 2006, Jan-Olof Müller & Leif T
Larsson
Mål med kursen
• Ge er en övergripande förståelse för företagsekonomi både
avseende grundantaganden, begrepp och några modeller – ni
får basen här!
Kursens innehåll
• De flesta blocken i boken: FöretagsEkonomi 100, Skärvad &
Olsson, upplaga 11 + Kompendium i Entreprenörskap
Examination
• Tenta, omfattar hela kursens innehåll. Två delar dels en mer
allmän och sedan en fokuserad på Entreprenörskap.
Hur?
Föreläsningar baserade på boken – dessa kommer ge
övergripande resonemang. Föreläsningarna kommer i olika
grad följa boken, tanken är att göra en del relevanta
kompletterande utblickar.
IndEkEnt, Vt 2006
2
”Endast den hand som stryker ut kan skriva
det rätta.” (Dag Hammarskjöld, Vägmärken)
Bästa viset att lära sig detta ämne är att
parallellt läsa och göra uppgifter – bara på
det viset kan ni få en känsla för olika
metoders styrkor och svagheter.
Föreläsningarna ger bara ”hintar” om vad
som kommer på tentan – ni måste själva
ansvara för att lära er boken!
IndEkEnt, Vt 2006
3
Den viktigaste frågan innan vi börjar denna
resa är – behöver man lära sig detta?
Svaret är: JA!
Företagsekonomin idag – innehåller allt – och
kanske intet?!
Ett av de områden som greppar in i hela samhället
– allt från tillväxt, arbetslöshet, pensionspengar,
bostadsköp, ledarskap och bonussystem.
IndEkEnt, Vt 2006
4
Varför skall ni ingenjörer då läsa detta?
Eftersom ni kommer att arbeta i
organisationer där FE spelar en viktig roll i
både små och stora sammanhang!
Företagsekonomin berör beslutsfattande –
och ingenjörer brukar arbeta med att ta
olika beslut – vilket gör att?! V.S.B.
IndEkEnt, Vt 2006
5
Några inledande anmärkningar!
I Företagsekonomin (FE) finns få absoluta sanningar – i
kursen kommer vi dock se det som det finns en del
sanningar men annat är mer en bedömningsfråga –
och det är det som är poängen med FE!
Modeller bygger på förenklingar som vi måste lära oss
att förstå, för att kunna använda dem!
Därför måste ni både förstå de bakomliggande
antaganden som modellerna baseras på och de
enskilda modellernas uppbyggnad! – svårt men
intressant!
IndEkEnt, Vt 2006
6
Ekonomi – hushållning/förvaltning (grek.)
Företagsekonomi – läran om hushållning
med knappa resurser!
Nekades bli akademisk disciplin 1903 (Uppsala
universitet).
1909 – Handels Högskolan i Stockholm startas –
donation från familjen Wallenberg
Undervisning i handelsteknik inledningsvis vid HHS.
Industriell ekonomi startade vid KTH 1912, 1939
inrättades första professuren i ämnet
IndEkEnt, Vt 2006
7
Företagsekonomi kan anses vara ett ämne som
både innehåller ”hårda” räkneaspekter och
”mjuka” resonemang – blandningen är
poängen!
Som yrkesverksamma kommer ni att komma i
kontakt med båda dessa – t.ex. vid beslut om
nyinvesteringar och beslut om storleken på
olika utvecklingsprojekt.
Två små meningar att minnas:
Ingen styrning är också en sorts styrning!
Förtroende är bra, kontroll är bättre!
IndEkEnt, Vt 2006
8
Olika subdiscipliner – markandsföring,
organisation, finansiering, strategi,
finansiering och…
Dessa har det gemensamt att de fokuserar
företag/organisationer – subdisciplinerna
fokuserar dock olika aspekter av
företag/organisationer.
Ofta betonas strävan mot att uppnå mål –
strävan mot att realisera ekonomiska mål!
Vad är ett företag/organisation?
IndEkEnt, Vt 2006
9
Kapitel 1
Ett företag är en organisation som
samordnar resurser för att producera
varor och tjänster.
Samordning av resurser (t.ex. arbetskraft och
kapital)
Tre krav på företag:
• Skall vara effektiva
• Skall vara innovativa
• Skall ha legitimitet
IndEkEnt, Vt 2006
10
Företagets livscykel
•
•
•
•
Startfasen
Genombrottsfasen
Tillväxtfasen
Mognadsfasen
Affärside
Nytt ftg
Entreprenör
Figur 1:3, FEK 100, s. 19
Kapital
IndEkEnt, Vt 2006
11
Företaget i samhället
• Planekonomi
• Marknadsekonomi
Marknadsekonomins grundidéer:
• Valfrihet
• Konkurrens
• Vinstintresse
• Fri prisbildning
• Fri företagsetablering
• Effektivitet
• Marknadsstyrd resursfördelning
IndEkEnt, Vt 2006
12
Kritik mot marknadsekonomin p.g.a.
• Ekonomiska kriser
• Storbolag och monopoltendenser
• Negativa externa effekter
IndEkEnt, Vt 2006
13
Lösningen – Blandekonomi!
Vanliga motiv för att driva en verksamhet i
offentlig regi:
• Handlar om så kallade kollektiva
varor/tjänster.
• Verksamheten är mkt kapitalintensiv.
• Verksamheten har positiva så kallade externa
effekter.
• Man vill uppnå fördelningspolitiska mål.
Staten ger bidrag och stöd ibland, t.ex.
bankkrisen på 90-talet
IndEkEnt, Vt 2006
14
Lagstiftning
• Lagar som reglerar relationen till kunder och
konkurrenter, t.ex. konkurrenslagen.
• Lagar som reglerar relationen till stat och kommun,
t.ex. skattelagarna.
• Lagar som reglerar relationen till arbetstagarna, t.ex.
trygghetslagarna och arbetsmiljölagen.
• Lagar som reglerar relationen till finansiärer och
ägare, t.ex. bokföringslagen.
Företagets samhällsansvar – corporate
citizenship!
• Miljö
• Etik mot arbetstagare, kunder och
leverantörer
IndEkEnt, Vt 2006
15
Kapitel 2
Olika sätt att dela in företag samt fakta
om svenskt näringsliv.
• Industriföretag
• Handelsföretag
• Serviceföretag
IndEkEnt, Vt 2006
16
En förändrad struktur på arbetsmarkanden.
Strukturförändringar i sysselsättningen (1965-2003)
Procentuell andel
Tjänster m.m.
Offentlig sektor
Industri
Jordbruk
År
Jämför FEK 100, s. 33
IndEkEnt, Vt 2006
17
Svensk industri efter andra världskriget
Kunskapsintensiva
produkter
Arbetsintensiva
produkter
Se FEK 100, s. 32
Kapital intensiva
produkter
Kunskapskapitalknappa
produkter
IndEkEnt, Vt 2006
18
Juridisk form
•
•
•
•
Enskild näringsidkare
Handelsbolag
Kommanditbolag
Aktiebolag
Bolagsstämma
Revisorer
Styrelse
Verkställande
direktör (VD)
IndEkEnt, Vt 2006
19
Enmans (14%), små (28%), medelstora
(25%) och stora företag (33%).
Några viktiga begrepp
•
•
•
•
•
Strukturrationalisering
Fusion
Koncern
Multinationella företag
Globala företag
IndEkEnt, Vt 2006
20
Kapitel 3
Internationaliseringsprocessen
• Hemmamarknadsföretag
• Exporterande företag
• Internationella företag
• Multinationella företag
Varför multinationell?
• Stordriftsfördelar i FoU
• Överlägsen försäljningsprganisation
• Möjlighter att utnyttja den internationella
lånemarknaden.
• Kan genomföra internationell specialisering.
IndEkEnt, Vt 2006
21
De fyra friheterna i EU-gemenskapen
• Fri rörlighet för varor.
• Fri rörlighet för tjänster.
• Fri rörlighet för personer.
• Fri rörlighet för kapital.
IndEkEnt, Vt 2006
22
Kapitel 4
Arbetsmarknadens organisationer
LO ansluter ca 90% av alla ”arbetare” och TCO ansluter
ca 70% av alla ”tjänstemän”.
Kollektivavtal, vanlig avtalsform.
Lite strejker i Sverige, relativt sett.
Viktiga lagar avseende ”företagsdemokrati”
• Lag om anställningsskydd.
• Lag om facklig förtroendeman.
• Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
IndEkEnt, Vt 2006
23
Vinstandelssystem
Ökat antal tidsbegränsade anställningar.
Ökat antal arbetsmäklare på
arbetsmarkanden.
IndEkEnt, Vt 2006
24
Kap. 5 - Intressentmodellen
Företagets viktigaste intressenter är:
•
•
•
•
•
•
•
Ägarna
De anställda
Företagsledningen
Leverantörerna
Kunderna
Långivarna
Samhället
IndEkEnt, Vt 2006
25
Kunder
Ägare
Anställda
Leverantör
Företaget
Långivare
Företags
ledning
Stat &
kommun
Företaget och dess intressenter, se figur FEK 100, s. 60
IndEkEnt, Vt 2006
26
Intressenternas krav är ofta motstridiga.
Företaget ses som ett system av
kontrakt.
Andelen inköpta varor ökar i jämförelse
med tidgare <=> minskad
värdeförädling i företagen – mer handel
mellan olika företag - affärsnätverk.
IndEkEnt, Vt 2006
27
Sammanfattning och reflektioner
• Företag påverkas av samhället och företagen
påverkar det omgivande samhället.
• Blandekonomi i Sverige.
• Strukturomvandling, från tung industri till
mer tjänsteproduktion.
• Ökad internationalisering, t.ex. EU.
• Intressentmodellen, gäller för företaget att
balansera kraven från olika intressenter.
IndEkEnt, Vt 2006
28
Gäller för er nu att börja lära er grunden i det
företagsekonomiska språket.
Rekommenderad uppgifter
• Se första kapitlen i övningsboken,
begreppsdefinitioner.
• Försök resonera lite runt några
diskussionsuppgifter.
Till nästa gång skumma kapitel 10.
IndEkEnt, Vt 2006
29