Oulun seudun hajarakentamisselvitys

download report

Transcript Oulun seudun hajarakentamisselvitys

Oulun seudun
hajarakentamisselvitys
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Lähtökohta
• Oulun seudulla on runsaasti hajarakentamista
– ei riittävästi tontteja asemakaava-alueilla tai niitä ei luovuteta kysyntää
vastaavasti
• hajarakentaminen on ongelmallista kuntataloudelle, palvelujen
järjestämiselle, liikenteelle ja ympäristölle
• hajarakentaminen on kallista sekä yhteiskunnalle että yksilölle
• ongelmat tulevat esille pitkällä aikavälillä
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Mitä selvitetään
• Millaisia vaikutuksia haja-asutusalueelle rakentamisella on
–
–
–
–
–
rakennettuun ympäristöön
liikenteeseen
luonnonympäristöön, maisemaan ja viherverkoston kehittämiseen
sosiaaliseen ympäristöön
talouteen
• Mitä keinoja hajarakentamisen hillitsemiseksi on
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Vertailtavat vaihtoehdot
Hajamalli – nykymeno jatkuu
•
•
•
haja-asutusalueiden uusien omakotitalorakennuspaikkojen määrä säilyy
vuoden 2005 tasolla eli 213 kpl/v
vuosina 2006–2020 haja-asutusalueelle sijoittuu 3195 uutta omakotitaloa
vuosien 2006–2020 väestönlisäyksestä noin kolmannes sijoittuu
asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle
Malttimalli – hajarakentaminen vähenee
•
•
vuosittainen haja-asutusalueiden omakotitalorakennuspaikkojen määrä on
kymmenen prosenttia vuoden 2005 omakoti- ja paritalojen rakennuslupien
määrästä eli 79 kpl/v
vuosina 2006–2020 haja-asutusalueelle sijoittuu noin 1185 omakotitaloa
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Hajamalli – nykymeno jatkuu
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Malttimalli – hajarakentaminen vähenee
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Rakennetut alueet vaihtoehdoissa
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 1/2
Hajamalli – nykymeno jatkuu
•
yhdyskuntarakenne hajautuu
– syntyy suunnittelematonta ja sattumanvaraista ympäristöä
•
•
kunnan maanhankinta vaikeutuu: ei myyntihalukkuutta kunnalle
haja-asutusalueen rakentuminen vaikeuttaa tulevaa kaavoitusta
– ihanteellisen kokonaisuuden aikaansaaminen vaikeaa
– asukkaat vastustavat ympäristön muutoksia
•
asukkaat ikääntyvät: jos kysyntää ei ole, asuntoja autioituu ja ympäristö
rappeutuu
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 2/2
Malttimalli – hajarakentaminen vähenee
•
90 % asunnoista asemakaava-alueelle
– asemakaavoja laadittava nykyistä enemmän
•
tukee yhdyskuntarakenteen eheytymistä
•
kunnan maanhankinta helpompaa kuin hajamallissa
•
asemakaavoittaminen helpompaa kuin hajamallissa
•
omakotitalojen sijoittuminen vastaa hajamallia paremmin seudun
yleiskaavassa esitettyä maankäyttöä
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Vaikutukset liikenteeseen 1/2
Hajamalli – nykymeno jatkuu
•
liikenne lisääntyy, kun palvelut haetaan kaukaa
•
perinteisen joukkoliikenteen kannattavuus heikkenee, on kehitettävä
uusia, mutta kalliimpia esim. kutsuohjattuja järjestelmiä
•
•
•
tonttiliittymien runsas määrä aiheuttaa sujuvuus- ja turvallisuusongelmia
kevyenliikenteen väylien ja tievalaistuksen tarve kasvaa huomattavasti
liikenneinfrastruktuurin rakentamiskustannukset noin 11 milj. euroa
– 7 milj. euroa enemmän kuin Malttimallissa
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Vaikutukset liikenteeseen 2/2
Malttimalli – hajarakentaminen vähenee
•
liikennemäärät vähäisempiä kun Hajamallissa
•
asemakaava-alueiden tiivistäminen luo edellytykset kevytliikenneverkon
parantamiseen
•
nykyinen liikennejärjestelmä pystyy palvelemaan syntyvää liikenteen
lisäkysyntää
kaava-alueille sijoittuva asutus tukee nykyistä joukkoliikennettä
liikenneinfrastruktuurin rakentamiskustannukset noin 4 milj. euroa
– noin kolmasosa Hajamallin kustannuksista
•
•
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Sosiaaliset vaikutukset
Hajamalli – nykymeno jatkuu
• tilava, väljä ja rauhallinen rakennuspaikka (+)
• itsemääräämisoikeus, kaava-aluetta vapaampi rakentamistapa (+)
• suurin osa rakentamisesta menee haja-asutusalueelle (-)
• liikkuminen perustuu ensisijaisesti omaan autoon (-)
• keskeneräinen infrastruktuuri, soratiet ja pimeät tienvarret (-)
• paikallisten ominaispiirteiden puute rakentamisessa (-)
• ympäristö voi muuttua ennakoimattomasti kaavan puuttuessa (-)
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Sosiaaliset vaikutukset
Malttimalli – hajarakentaminen vähenee
• suurin osa rakentamisesta sijoittuu asemakaava-alueelle (+)
– pienemmät tontit (-)
– rakentaminen säädellympää (-/+)
– asemakaava-alueilla palvelujen edellytykset paranevat (+)
– katuvalot ja asfalttitiet, liikkuminen turvallisempaa kuin Hajamallissa (+)
– kunnan hoitamat ja auraamat kulkuväylät (+)
– kauppa kävely/pyöräilyetäisyydellä (+)
– leikkikaverit ja harrastukset lähempänä kuin Hajamallissa (+)
– ympäristömuutokset ennakoitavissa (+)
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Taloudelliset vaikutukset 1/5
Hajamalli – nykymeno jatkuu
•
yhteiskunnan kannalta tarkastellen
– koululaiskuljetuksia tarvitsevien lasten lukumäärä kasvaa
– haja-asutusalueilta koulukyyti usein muu kuin linjaliikenne
– kunnan kuljetuskustannukset kasvavat (koululais-, vammais- ja vanhusten
kuljetuskustannukset)
– kotihoidon järjestäminen taajamien ulkopuolelle kallista
– veroäyri nousee myös taajamassa
•
asukkaan kannalta tarkastellen
– työmatkoista ja päivähoidosta lisäkuluja kuljetusmatkojen pidentyessä
– verovähennysoikeus siirtää huomattavan osan kasvavista työmatkakuluista
yhteiskunnan kustannettaviksi
– liikkumiseen tarvitaan 1-2 henkilöautoa
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Taloudelliset vaikutukset 2/5
Malttimalli – hajarakentaminen vähenee
• yhteiskunnan kannalta tarkastellen
– aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin
Hajamallissa
– kasvavalla kaupunkiseudulla kunta saa tontinmyyntituloja, joilla
kustannetaan infrastruktuurin rakentamista ja palveluiden
järjestämistä
• asukkaan kannalta tarkastellen
– asemakaava-alueella talojen arvo säilyy paremmin kuin hajaasutusalueella
– voi valita edullisimman kulkuneuvon
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Taloudelliset vaikutukset 3/5
Kotitalouden matkakustannukset vuodessa
10 000 €
9 000 €
ajoneuvokustannus
A:
8 000 €
joukkoliikenne +
(käyttökulut )
7 000 €
henkilöauto
6 000 €
B:
5 000 €
2 henkilöautoa (toisesta otettu
huomioon käyttökulut ja toisesta
myös pääomakulut)
9 420 €
8 390 €
4 000 €
6 690 €
6 490 €
2 000 €
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Lylykkäänjärvi B
Kolamäki B
Lapinkangas B
Tupos B
0€
Tupos A
1 000 €
3 440 €
2 840 €
Kolamäki A
3 000 €
Taloudelliset vaikutukset 4/5
Kpl
1000
Kuviossa tarkastellaan, mille etäisyydelle hajamallissa esitetty rakennuspaikkojen määrä sijoittuu
haja- tai malttimallin kyseessä ollessa.
900
Pääosa eli 225
omakotitaloa rakennetaan
asemakaava-alueille, joissa
koulu on lähellä.
Asemakaava-alueiden
ulkopuolelle rakennetaan
45 omakotitaloa, joista 29
kpl sijaitsee yli 3 km
etäisyydellä koulusta..
800
Asemakaavojen
ulkopuolella rakennetaan
300 uutta omakotitaloa,
joista hieman alle 200 kpl
sijaitsee yli 3 km
etäisyydellä koulusta
yli 3 km
alle 3 km
700
600
500
400
300
200
HAILUOTOHAUKIPUDASKEMPELE
KIIMINKI
LIMINKA
LUMIJOKI
MUHOS
OULU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
MALTTI
OULUNSALOTYRNÄVÄ YLIKIIMINKI
Uusien rakennuspaikkojen etäisyydet nykykouluista kunnittain 2006–2020
OULUN SEUTU
HAJA
MALTTI
HAJA
MALTTI
HAJA
MALTTI
HAJA
MALTTI
HAJA
MALTTI
HAJA
MALTTI
HAJA
MALTTI
HAJA
MALTTI
HAJA
MALTTI
HAJA
MALTTI
0
HAJA
100
Taloudelliset vaikutukset 5/5
• haja-asutusalueelle muuttava
– ajaa vuodessa noin 3000 km enemmän kuin asemakaava-alueelle
sijoittuva ja istuu autossa noin 90 tuntia enemmän
– käyttää auton suoriin käyttökustannuksiin vuodessa keskimäärin
noin 350 euroa enemmän kuin asemakaava-alueen talous
– kahden auton taloudessa haja-asutusalueella asuvan talouden
autoon liittyvät menot ovat 1200 euroa suuremmat kuin
asemakaava-alueella asuvan
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Vaikutukset luonnonympäristöön
Hajamalli – nykymeno jatkuu
•
rakentaminen tuhoaa ja kuluttaa rakennuspaikan kasvillisuutta sekä
hävittää ja häiritsee eläimistöä
•
luonnonalueet pienenevät ja pirstoutuvat
•
rakentaminen voi levittäytyä arvokkaiden luonnonalueiden lähelle
•
arvokkaat kulttuuriympäristöt voivat pirstaloitua
•
seudun viherverkoston toimivuus heikkenee
•
uhanalaisten eliölajien elinolot voivat vaarantua
Malttimalli – hajarakentaminen vähenee
•
vaikutukset samat mutta vähäisemmät kuin Hajamallissa
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Esimerkki: Limingan Tupos
• asemakaava-alue, jossa kauppa ja päiväkoti
• oma ala-aste, yläaste keskustassa
• tontti 1 300 m2
Kunta
Liikkumiskustannukset
930 €/v (seutulipputuki)
Koulukuljetukset yläasteelle
900 €/v
Vesihuolto ja viemäröinti, rakentaminen ja Kunnan osittain omistama Limingan
liittymismaksut
Vesihuolto Oy rakentaa vesi- ja viemäriverkoston. Liittymismaksut kattavat
rakentamiskustannukset.
Raakamaa, kaavoitus, kadut, puistot
12 140 €/tontti
Kunnossapito ja auraus
150 €/v
KERTAKUSTANNUKSET
12 140 €
VUOSIKUSTANNUKSET
1 980 €/v
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Kotitalous
6 700 – 8 700 €/v
liityntäjohdot ja liittymämaksut
n. 5 200 €
5 200 €
6 700 – 8 700 €/v
Esimerkki: Limingan Tupos
Tulot kunnalle
Tontin (1 300 m2) hinta
Kustannukset (raakamaa,
kaavoitus, kadut, puistot)
28 400 €
28 400 €
- 12 140 €
5 200 €
Kustannukset vesihuoltoon
liittymisestä
YHTEENSÄ
Menot asukkaalle
16 260 €
33 600 €
Tontinmyyntitulot kunta käyttää puistojen ja palvelujen rakentamiseen.
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Esimerkki: Limingan Lapinkangas
• haja-asutusalue
• palvelut ja koulut yli 5 km päässä keskustassa
• vesihuolto rakennuspaikkakohtaisesti
Kunta
Liikkumiskustannukset
Koulukuljetukset ala- ja yläasteelle
1 814 €/v
Vesihuolto ja viemäröinti, rakentaminen ja Kunnan osittain omistama
käyttö
Limingan Vesihuolto Oy
rakentaa vesijohtoverkoston.
Liittymismaksut
kattavat
rakentamiskustannukset.
Yksityistiet, rakentaminen
Runko-/yksityistiet, kunnossapito ja aura- 266 €/v
us
KERTAKUSTANNUKSET
VUOSIKUSTANNUKSET
2 080 €/v
Kotitalous
12 600 €/v
liittyminen vesijohtoon sekä rakennuspaikkakohtainen jätevedenkäsittely 8 800 €
sakokaivon tyhjennys 200 €/v
17 500 €
pihatien kunnossapito 100 €/v + auraus 50 €/v
26 000 €
13 000 €/v
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Esimerkki: Limingan Lapinkangas
2
Tontin (5 000 m )
hinta
Kustannukset tien
rakentamisesta
Kustannukset
vesihuoltoon
liittymisestä
YHTEENSÄ
Tulot kunnalle
-
Menot asukkaalle
20 000 –30 000 €
-
17 500 €
-
8 000 €
-
45 500 – 55 500 €
Perhe maksaa väljyydestään kertakustannuksena 13 000 – 23 000 €
lisähinnan verrattuna kaavatontilla asuvaan ja vuosittainen asumiskustannus
on 4 000 – 6 000 euroa suurempi kuin kaavatontilla.
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Esimerkki: Kiimingin Kolamäki
• asemakaava-alue
• palvelut, koulut ja bussit noin 1–2 km päässä
Kunta
Liikkumiskustannukset
570 €/v (seutulipputuki)
Koulukuljetukset
Vesihuolto ja viemäröinti, rakenta- Kiimingin Vesi rakentaa alueelle verkosminen
ton. Liittymismaksut kattavat rakentamiskustannukset.
Kadut, rakentaminen, kunnossapito 8 800 €/tontti, kunnossapito 150 €/v
ja auraus
KERTAKUSTANNUKSET
8 800 €
VUOSIKUSTANNUKSET
720 €/v
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Kotitalous
9 100 €
liityntäjohdot ja liittymismaksut
noin 5 100 €
5 100 €
9 100 €/v
Esimerkki: Kiimingin Lylykkäänjärvi
• haja-asutusalue
• alakoulu Huttukylässä (5 km), yläkoulu ja
muut palvelut Kiimingissä (11,5 km)
• rakennukset liitetään siirtoviemäriin
Liikkumiskustannukset
Koulukuljetukset
Vesihuolto- ja vie märöinti, rakentaminen
Yksityistiet, rakentaminen
Yksityistiet, kunnossapito ja auraus
KERTAKUSTANNUKSET
VUOSIKUSTANNUKSET
Kunta
Asukas
12 200 €/v
1 400 €/v
Kiimingin Vesi rakentaa liitoksen liityntäjohdot ja liittymismaksut
siirtoviemäriin. Liittymismaksut kattavat noin 7 300 €
rakentamiskustannukset.
17 500 €
auraus 40 €/v
kunnossapito 100 €/v
24 800 €
1 440 €/v
12 300 €/v
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Omakotitalojen ohjaaminen kaava-alueille 1/2
Houkuttelevat asemakaava-alueet
•
hyvät palvelut ja liikenneyhteydet
•
tarjolla erikokoisia, myös isoja tontteja
•
luonto lähellä ja sinne helppo pääsy
•
rakennettujen asemakaava-alueiden parantaminen
Riittävä kaava- ja tonttituotanto
•
seudullinen maapolitiikka takaamaan raakamaavarannot
•
seudun maankäytön toteuttamisohjelmalla riittävä kaavatuotanto
•
kaavatonttien markkinointi kuntien yhteistyönä
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ
Omakotitalojen ohjaaminen kaava-alueille 2/2
Yleis- ja asemakaavoituksen tehostaminen
•
vanhentuneiden kaavojen uudistaminen
•
rakentamiskehotukset vajaasti rakentuneilla ak-alueilla
•
kiinteistöveroprosentin korottaminen rakentamattomilla asemakaavatonteilla
•
rakennuskiellot, lunastusmenettely
Lupaharkinnan periaatteiden muutokset ja uudet painotukset
•
käsittelyperiaatteiden yhtenäistäminen
•
poikkeamispäätösten perusteleminen
Suunnittelutarveratkaisujen keskittäminen
•
yhteinen tai yhtenäinen rakennusjärjestys
Rakentajien neuvonnan kehittäminen
•
tiedotusta ja koulutusta tonttien hakijoille
OULUN SEUTU
RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ