LA NUTRICIÓ

Download Report

Transcript LA NUTRICIÓ

LA
NUTRICIÓ
Sisé de Primària
El procés digestiu

L’aparell digestiu ens permet obtindre dels aliments les
substàncies que necessitem per a viure.




Substàncies que ens donen
energia.
Substàncies per a creixer.
L’aparell digestiu s’encarrega
d’obtindre aquestes substàncies.
Processos:
 Digestió.
 Absorció.
 Expulsió dels rebuigs.
El procés digestiu

La digestió serveix per a processar els aliments i
separar-ne les substàncies que el nostre cos necessita.

Procés de la digestió:






Boca: es mastegen els aliments i es mesclen amb la saliva.
Esófag: passen els aliments mastegats per la boca fins arribar a
l’estómac.
Estómac: els aliments es mesclen amb els sucs gàstrics i formen el
quim.
Intestí prim: els sucs pancreàtics i la bilis formen el quil, que ja esta
preparat per a què el cos puga absorbir els nutrients. Es produeix
l’absorció.
Intestí gros: es recullen les substàncies no aprofitables que formen
els excrements.
Anus: expulsa els excrements.
El procés digestiu
El procés digestiu

L’aparell digestiu.







La boca: llengua, dents i
glàndules salivals.
La faringe i l’esòfag: dos tubs
per on passa l’aliment.
L’estòmac: òrgan amb forma de
bossa.
El fetge: fabrica la bilis.
El pàncrees: fabrica els sucs
pancreàtics.
L’intestí prim: mesura
aproximadament 7 metres.
L’intestí gros: al final hi ha
l’anus.
La respiració. L’excreció

L’aparell respiratori ens permet obtindre de l’aire una
altra substància que necessitem per a viure: l’oxigen.


Procés de la respiració:
 Nas.
 Laringe i tràquea.
 Bronquis.
 Pulmons.
 Bronquiols.
 Alvèols pulmonars: l’oxigen de l’aire
passa a la sang.
Moviments de la respiració:
 Inspiració: els pulmons s’omplin d’aire.
 Espiració: l’aire ix dels pulmons.
La respiració. L’excreció

L’excreció serveix per a eliminar substàncies de rebuig
que transporta la sang.

L´aparell excretor:

Renyons: filtren la sang i produeixen
l’orina.


Urèters: dos tubs que porten l’orina a
la bufeta.
 Bufeta de l’orina.
 Uretra: conducte que expulsa l’orina.
Glàndules sudorípares: fabriquen el
suor que s’expulsa pels porus.


Aigua: 95%.
Substàncies de rebuig: 5%.
La respiració. L’excreció

La suor.


La suor esta formada per aigua (99%) i
substàncies de rebuig (1%).
La sudoració controla la temperatura
corporal.

La pell.


La pell té
glàndules
sudorípares.
Cada glàndula
acaba en un
porus per on ix
la suor a
l’exterior del
cos.
L’aparell circulatori

L’aparell circulatori s’encarrega del transport de
substàncies nutritives i substàncies de rebuig.


Per a què el nostre organisme funcione correctament ès necessari
que les substàncies nutritives i de rebuig es repartisquen per tot el
cos.
L’aparell circulatori farà aquesta tasca.
L’aparell circulatori

La sang és un líquid que conté totes les substàncies
que recorren el cos.

Composició de la sang:




Plasma: líquid que transporta les
substàncies resultants de la digestió.
Glòbuls rojos: cèl·lules de color roig
que transporten l’oxigen.
Glòbuls blancs: ens defenen contra
les infeccions.
Plaquetes: s’ocupen de què es
coagule la sang quan es produeix una
ferida.
L’aparell circulatori

El cor impulsa la sang per tot el cos. El vasos sanguinis
són conductes per on circula la sang per tot el cos.

Cor:




Òrgan que impulsa la sang.
Tamany: com un puny tancat.
No para de bategar durant tota la vida.
Els vasos sanguinis:



Artèries: vasos sanguinis que ixen del
cor.
Venes: vasos sanguinis que arriben al
cor.
Capil·lars: arriben a totes les parts del
nostre cos.
La respiració. L’excreció

El cor.


vena cava superior
Format per teixit
muscular cardíac.
No para de
bategar:



8.400 litres de
aurícula dreta
sang diaris.
Entre 60/80
batecs/minut
quan estem en
vàlvula
repòs.
Fins 200 batecs
quan fem vena cava inferior
venticle dret
exercici.
artèria aorta
aurículapulmonars
Venes
esquerra
vàlvula
venticle esquerre
paret muscular
La circulació de la sang

La circulació és el recorregut que du a terme la sang
per tot el cos.



El conjunt de venes, artèries i capil·lars forma un circuit tancat.
La sang el recorre contínuament.
La circulació té dues fases:


Pulmonar.
General.
La circulació de la sang

La circulació pulmonar és el recorregut de la sang entre
el cor i els pulmons.

Passos:
 La sang ix del cor per les artèries
pulmonars i es dirigeix cap als
pulmons.
 Alvèols pulmonars: intercanvi de
diòxid de carboni per oxigen.
 Continua el recorregut de la sang per
a repartir l’oxigen per tot el cos.
La circulació de la sang

La circulació general és el recorregut que fa la sang per
tot el cos.

Passos:
 La sang amb oxigen ix del cor per
l’artèria aorta.
 Recorregut general:



Les venes retornen la sang al cor.
Moviments: sístole i diàstole.


La sang arriba a tots els òrgans.
A l’intestí prim arreplega les
substàncies resultants de la digestió.
Als renyons separa les substàncies
de rebuig.
La circulació de la sang

Relació entre la
circulació i altres
processos de la funció
de nutrició.
La sang

La compossició de la sang.
•La sang reparteix per tot
el cos l’oxigen i les
substàncies nutritives i
arreplega productes de
rebuig.
•Conté plasma, que és la
part líquida: glucosa i
colesterol.
•Els glòbuls rojos:
•Molt menuts i amb
forma de disc
aplanat.
•Estan plens
d’hemoglobina que
és de color roig.
•Transporten
oxigen i diòxid de
carboni.
•Els glòbuls
blancs:
•Són més
grans que els
rojos.
•Tenen forma
arredonida.
•Defenen el
cos de les
infeccions
•Les plaquetes:
•Són trossets de
cèl·lula.
•Intervenen en la
coagulació de la
sang.
La sang

Els grups sanguinis:



Segons el sistema ABO hi ha quatre
grups sanguinis: A, B, O i AB.
Segons el sistema RH hi ha dos
grups sanguinis: RH+ I RH-.
En una anàlisi de sang s’estudien:


El nombre de cèl·lules que hi ha de
cada classe.
El tipus de quantitat de substàncies
que formen el plasma.
HEM ACABAT