ankara ün*vers*tes* ders seçme - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

download report

Transcript ankara ün*vers*tes* ders seçme - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

1
1. Ders Seçme Ekranının Kullanımı ile
İlgili Bilgiler:
 Öğrenci Bilgi Sistemine “https://obs.ankara.edu.tr”
adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
Kullanıcı adı okul numarasıdır.
2
 Sistemde, Öğrenci BYS Ders İşlemleri  Ders
Seçme İşlemleri  Ders Seçme İşlemi adımları
izlenerek ders seçme ekranı açılır.
3
Öğrenci Ders Seçme Ekranı
1
2
4
 Öğrenci,
“Ders Seçme Ekranı”nın sol tarafında
yarıyıllara göre gruplandırılmış dersler arasından
derslerini seçer.

2,00 ve üzeri ortalamaya sahip öğrenciler, ders
seçme ekranında üst yarıyıllara ait dersleri de
görebileceklerdir. Bu durum 1. sınıf öğrencilerini
etkilemeyecektir. 1. sınıf öğrencileri sadece Güz ve
Bahar yarıyıllarındaki müfredat derslerini alabilirler,
üst yarıyıldan ders alamazlar.
5
 Ders seçme ekranında, öğrencinin aldığı ve geçtiği
dersler yeşil, başarısız olduğu dersler kırmızı ve hiç
almadığı dersler sarı olarak gösterilir.
 Başarısız olunan ders zorunlu bir ders ise, bu dersin
açıldığı ilk yarıyılda alınması zorunludur. Öğrencinin
alt yarıyıldan başarısız olduğu zorunlu dersler sisteme
otomatik olarak seçili gelecektir.
6
 Eğer başarısız olunan ders, seçmeli bir ders ise,
başarısız olunan seçmeli ders değiştirilebilir
olduğundan, bu ders ya da yerine sayılacak başka bir
seçmeli ders alınabilir.
 Seçmeli derslerin seçilmesi alt yarıyıldan üst yarıyıla
doğru olduğundan; öğrencinin alt yarıyıldan almadığı
bir seçmeli dersi varsa, bu seçmeli dersi almadan üst
yarıyılların seçmeli derslerini seçemeyecek.
 Seçmeli derslerin bırakılması ise üst yarıyıldan alt
yarıyıla doğru olacaktır.
7
Seçmeli ve Zorunlu Dersler için Kontenjan
Durumu:
• Seçmeli ve Zorunlu
dersler için
kontenjan bilgileri
(kontenjan türü,
kontenjan ve kalan
kontenjan) ders
seçme ekranında
görünecektir.
8
 Ders seçme ekranından, alt yarıyıllardan başlayarak
öncelikle hiç alınmamış zorunlu dersler, daha sonra da
seçmeli dersler seçilmelidir.
 Dersin şubesi seçilirken başka bir ders ile çakışma
durumuna dikkat edilmelidir.
 Yönetmelik gereği, alınan derslere devam zorunluluğu
olduğundan, ders seçmede bölümünüzde belirlenen
ders programına uygun olarak çakışmayan gruplardan
derslerinizi seçmeniz gerekir.
9
 Öğrencinin ders planında bulunan seçmeli ders
grupları,
zorunlu
derslerden
ayrı
olarak
görünmektedir. Seçmeli Ders grubunun yanında,
gruba ait dersler listelenmektedir.
10
 Öğrenci, daha önceki yarıyıllarda alıp başarısız olduğu
seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders seçebilir.
NOT: Başarmış olduğunuz bir dersin yerine yeni bir seçmeli ders aldığınızda,
son aldığınız dersin notu ortalamanızı etkileyecektir. Yerine ders seçimlerini
dikkatle yapmanız gerekmektedir.
11
 Genel Akademik Başarı Not Ortalaması (GABNO)
2.00 üstünde olan öğrenciler, alması gereken
maksimum ders saati sınırını doldurmuş olsalar bile,
özel seçmeli statüsünde ders seçebilirler.
 Öğrencinin özel seçmeli statüsünde aldığı dersten
başarılı olması durumunda, ders öğrenci durum
belgesinde gösterilir, ancak alınan not akademik
ortalamaya katılmaz.
 Program Dışı
(Özel Seçmeli) Ders: Öğrencinin
müfredatında olmayan derstir.
12
 Alınacak tüm dersler, ders programına eklendikten sonra,
Kaydet butonuna basılır ve dersin kontenjanı öğrenciye
ayrılır.
 Ders kaydı danışman onayına gönderilene kadar seçilen
dersler üzerinde değişiklik yapılabilir.
 Danışman, danışman onayına gönderilen bir ders kaydı
üzerinde ders ekleme ve silme işlemi yapamaz.
 Dersler kaydedildikten sonra normal öğrenim süresi
içinde olan ve normal öğrenim süresini doldurmuş
öğrencilerin izlemesi gereken adımlar birbirinden farklıdır.
13
Fakülte ve Konservatuvar Öğrencileri için Normal Öğrenim
Süreleri:
 Tıp Fakültesinde: Program Süresi 6 yıl
 Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner
Fakültesinde: Program Süresi 5 yıl
 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi,
Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Devlet
Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ev
Ekonomisi Yüksekokulunda:
Program Süresi 4 yıl
14
 Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu için Normal
Öğrenim Süreleri:
 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Başkent Meslek
Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Kalecik
Meslek Yüksekokulu, Elmadağ Meslek Yüksekokulu,
Haymana Meslek Yüksekokulu, Nallıhan Meslek
Yüksekokulu ve GAMA Meslek Yüksekokulunda:
Program Süresi 2 yıl
15
 Normal Öğrenim Süresi İçinde Olan Öğrencilerin İzlemesi
Gereken Adımlar:
1) Dersler seçildikten sonra Kaydet butonuna basılmalıdır.
2) Seçilen dersler danışman onayına gönderilene kadar
dersler üzerinde değişiklik yapabilir.
3) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, ders seçme
ekranında “Katkı Payı Tutarı” bölümünde hesaplanan
öğrenim ücretlerini bankaya yatırdıktan sonra seçtikleri
dersleri danışman onayına gönderebilirler.
4) Danışman Onayına Gönder butonuna basılarak yapılan
ders kaydı danışmanın onaylaması için danışmana
gönderilir.
16
 Normal Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin
İzlemesi Gereken Adımlar:
1) Yapılan ders kaydını danışman onayına göndermek
için öncelikle ders seçme ekranında “Katkı Payı Tutarı”
bölümünde hesaplanan ücretin bankaya yatırılması
gerekir.
2) Katkı payı tutarı yatırıldıktan sonra Danışman
Onayına Gönder butonuna basılarak yapılan ders
kaydı danışmanın onaylaması için danışmana
gönderilir.
17
 Danışman ilgili ders kaydını onayladıktan sonra
onayladıktan sonra, öğrencinin
değiştirmesi mümkün değildir.
ders
kaydını
 Ders Kaydının Gerçekleştirilmesi için İzlenmesi
Gereken Adımlar:
1) Dersler seçilir ve KAYDET butonuna basılır.
2) Varsa, katkı payı tutarı bankaya yatırılır.
3) DANIŞMAN ONAYINA GÖNDER butonuna
basılarak ders seçme kaydı danışman onayına
gönderilir.
18
 Danışman
öğrencinin ders kaydını reddededip
reddetme nedeni olarak bir mesaj gönderirse; bu
mesaj öğrenci ders seçme ekranında görüntülenir.
19
 Zorunlu hazırlık sınıfı olmayan bölümlerde okuyan
öğrenciler ve isteğe bağlı hazırlık okumayan
öğrenciler, yabancı dil derslerini üniversite geneline
açılan şubeler içersinden ders programlarına uygun
olan birini seçmelidir.
 Aynı
şekilde, 2014-2015 eğitim öğretim yılında
bölümlerinde öğrenimlerine başlayan öğrenciler,
hazırlık okuyan öğrenciler hariç, TDİ (Türk Dili) ve
BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) derslerini de,
üniversite geneline açılan şubeler içinden ders
programlarına uygun olan bir şubeyi seçmelidirler.
 Bu dersler uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir.
20
 Ders kayıtlarına danışmanı tarafından onay verilen öğrenci, sistemden
Kayıt Onay Raporunu almalıdır.
 Kayıt Onay Raporu, Öğrenci İşleri, Danışman ve Öğrenci Nüshası olmak
üzere üç sayfa halindedir.
 Bu nüshalardan bir tanesi öğrencinin kendisinde, bir tanesi danışmanda
kalmalıdır. Öğrenci İşleri nüshasının ise
Başkanlığı’na teslim edilmesi unutulmamalıdır.
Öğrenci
İşleri
Daire
21
2.Ders Seçme İşlemi Gerçekleştirilirken
Bilinmesi Gereken Yönetmelik
Maddeleri
 Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden;
(C3) ve üstünde harf notu aldığı derslerden başarılı,
(F1) ve (F2) harf notu aldığı derslerden başarısız sayılır.
22
 Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları ve
katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Puanlar
Notlar
Katsayılar
90-100
A
4,00
85-89
B1
3,50
80-84
B2
3,25
75-79
B3
3,00
70-74
C1
2,75
65-69
C2
2,50
60-64
C3
2,00
50-59
F1
1,50
49 ve aşağısı
F2
0,00
23
 Ayrıca, diğer harf notlarından;
1) FF1: Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi,
başarısız,
2) FF2: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı
yok, başarısız,
3) M1: Öğrenimi sırasında üniversite birimlerinden alınan ve
başarılan ders ve sınavlar için verilen not,
4) M2: Öğrenimi sırasında üniversite dışından ve öğrenimi
öncesinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan başarı ile
alınan derslerden dolayı muaf tutulduğu derslere verilir.
5) G1: Geçer (kredisiz derslerden başarılı),
6) G2: Geçer (kredili derslerden başarılı),
7) E: Eksik,
8) K: Kalır (kredisiz derslerden başarısız),
9) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme
sınavlarının her ikisine de girmedi olarak adlandırılır.
24
 Bir öğrenci öncelikle (F1) ve (F2) harf notu aldığı
dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyılda/yılda almak
zorundadır. Bu derslerin notu alındığı yarıyılın, yarıyıl
ve genel akademik başarı not ortalamalarına katılarak
değerlendirilir. Eğer (F1) ve (F2) harf notu alınan ders
seçmeli bir ders ise, öğrenci aynı dersi tekrar
alabileceği gibi, bu dersin yerine başka bir seçmeli ders
de alabilir.
 Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, tekrar
alarak notlarını yükseltebilir. Tekrar edilen dersler için
alına son not geçerlidir.
 Sınavlar mutlak veya elle aralık belirleme
ölçütlerine göre değerlendirilir.
25
 Öğrencinin
bir yarıyılda programına alabileceği
haftalık ders saati 30’dan çok olamaz. Ancak
mezuniyet aşamasındaki öğrenci 39 saati aşmayacak
şekilde ders alabilir.
 Ancak Mesleki Uygulama, Staj, Intern eğitimi
etkinlikleri haftalık ders saati hesabında dikkate
alınmaz.
26
 Öğrencinin
GABNO’su 2,00 ve üzerinde ise,
bulunduğu yarıyılın derslerine ek olarak üst yarıyılın
ders planını da görür ve programına alması gereken
derslere ek olarak saat sınırının izin vermesi
durumunda, üst yarıyıldan ders seçebilir.
 Öğrenci üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren,
önkoşullu olan dersler dışında, haftalık ders saati sınırı
aşmamak koşuluyla danışmanının da onayı ile üst
yarıyıl/yıl programından ders alabilir. Buna göre bir
öğrenci genel akademik başarı not ortalaması 2,002,49 arasında ise bir ders, 2,50-3,49 arasında ise iki
ders, 3,50 ve üzerinde ise 30 ders saati ile sınırlı
olmak kaydıyla istediği sayıda ders alabilir.
27
 UYM101 kodlu “Üniversite Yaşamına Giriş Programı”
dersinin 1. sınıfta alınması zorunludur. Öğrencinin bu
dersten kalması durumunda, mezun olana kadar bu
dersi vermelidir.
 Öğrenci mezun olana kadar Beden Eğitimi veya Güzel
Sanatlar derslerinden birini (Resim, Müzik, Heykel)
mutlaka almalıdır.
28
 Bilinmesi Gereken Kısaltmalar:
YABNO: Yarıyıl Akademik Başarı Not Ortalamasını,
GABNO: Genel Akademik Başarı Not Ortalamasını,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini ifade eder.
Derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri
toplamı; eğitim-öğretim süresi iki yıl olan
programlarda 120, dört yıl olan programlarda 240,
beş yıl olan programlarda 300 ve altı yıl olan
programlarda 360 olacak şekilde belirlenir.
29
 Öğrenciler tarafından mutlaka “Ankara Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği” okunmalıdır.
30