Jak můžeme chápat destinaci cestovního ruchu?

download report

Transcript Jak můžeme chápat destinaci cestovního ruchu?

Luhačovské Zálesí
Destinace cestovního ruchu ?!
Destinace
Destinace cestovního ruchu ?!
Jak můžeme chápat destinaci cestovního ruchu?
Destinace jako geografická oblast různé velikosti se souhrnem
nabízených služeb a celkově vnímanou příjemci (klienty) jako
specifickou od ostatních oblastí
Destinace jako cílová oblast v daném regionu, typická významnou
nabídkou atraktivit cestovního ruchu a infrastruktury cestovního ruchu
Destinace jako konkrétní oblast se souhrnem nabízených
komodit/služeb
Destinace jako „rekreační produkt“
Vymezení destinace
Destinace cestovního ruchu ?!
Luhačovice
Luhačovice a Pozlovice
Luhačovicko
Luhačovské Zálesí
Zlínsko a Luhačovicko
Východní Morava
Vymezení destinace
Destinace cestovního ruchu ?!
Je vůbec žádoucí definovat novou destinaci CR
Nepostačuje plně Východní Morava / Zlínsko a Luhačovicko?
Marketing a management destinace
Destinace cestovního ruchu ?!
marketing + management =
marketingový management
zatím nejvyspělejší generace
regionálního řízení a organizaci turismu
v destinaci
důsledek zvyšující se náročnosti klientů
na straně jedné a sílícího
konkurenčního boje na straně druhé
Společnost destinačního managementu (DMC)
Destinace cestovního ruchu ?!
společnost destinačního managementu –
Destination Management Company
společnost „zaměřená na management
destinace a prosazení destinace a jejích
produktů cestovního ruchu na trhu
společnost, která realizuje záměry
destinačního managementu, je zaměřena na
vývoj a aktivní prodej hlavních produktu a
cenovou politiku
je zájem o její budování v Luhačovském
Zálesí?
Důvody vzniku společností destinačního managementu
Destinace cestovního ruchu ?!
destinace bez funkční společnosti destinačního managementu
příliš mnoho aktéru a jejich partikulárních zájmu spolu s odlišným vlivem
a finančními možnostmi těchto aktéru způsobuje neschopnost trhu
vytvořit samovolně zdroje potřebné pro destinační marketing
dochází k tzv. tržnímu selhání = absence zdrojů pro marketingové
aktivity
„Společnost destinačního marketingu je nenahraditelná ve své roli
propagace identity a image destinace jako celku, protože většinou žádný
z privátních subjektu nemůže tímto způsobem destinaci / region
zastupovat“ (Palatková, 2006)
vznik společnosti destinačního managementu a marketingu je odpovědí
na tržní selhání, dochází tak ke kombinované spolupráci a financování
systému ze strany veřejného a soukromého sektoru
Charakteristika moderní DMC
Destinace cestovního ruchu ?!
Některé destinace vytvořily nové institucionální struktury nebo přestavěly
a změnily staré tak, aby byly schopné vytvářet a plnit strategie rozvoje
destinace.
Nově tak vznikly podniky/společnosti destinačního managementu
Mají výrazně komerční rysy, tržní orientaci a generují příjmy
Jsou vedeny a financovány nejvýznamnějšími aktéry v regionu
Tím dochází ke značné motivací ostatních
Cíle moderní DMC
Destinace cestovního ruchu ?!
Cílem DMC je optimalizace příjmů z turismu při udržitelném rozvoji
destinace, a to zejména:
optimalizace příjmu na návštěvníka z klíčových trhů
udržení dostatečně širokého spektra zdrojových trhu
udržení nebo zvýšení podílu na nových a rostoucích trzích
zvýšení počtu přespávajících turistu (lužkonoci);
zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu
Příklady dobré praxe
Destinace cestovního ruchu ?!
Příklady dobré praxe velikostně analogických destinačních agentur v rámci
České republiky:
České Švýcarsko
Český Krumlov
Hranicko
Sokolovsko
Jesenicko
Jak chápeme atraktivní destinaci?
Destinace cestovního ruchu ?!
Jak chápeme atraktivní destinaci (Luhačovské Zálesí)?
Destinace cestovního ruchu ?!
Co by taková destinace měla zahrnovat / obsahovat ?
Jaké jsou nové cílové skupiny?
Jak tyto skupiny přilákat?
Jak nově zaujmout zamýšlenou / stávající klientelu?
Jak využít současného systému propagace?
Vymezení relevantních aktérů CR v Luhačovském Zálesí
Destinace cestovního ruchu ?!
Vymezení relevantních aktérů CR v destinaci
Destinace cestovního ruchu ?!
Město Luhačovice
Městys Pozlovice
Lázně Luhačovice a.s.
Miramare Luhačovice
další hotely a penziony v Luhačovském Zálesí
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
Luhačovské Zálesí, o.p.s. ?
???
Co dále?
Destinace cestovního ruchu ?!
PR manager destinace
Destinace cestovního ruchu ?!
• Vytvoření specifické pracovní pozice s podporou
soukromého a veřejného sektoru
• Komunikace a spolupráce s IC, municipalitami,
podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu, s
neziskovým sektorem, s CCR VM – Živé Luhačovice
• Příprava tiskových zpráva, prezentace regionu, cílené
budování image destinace, kontakt s médii
• Správa sociálních sítí destinace
• Tiskový mluvčí destinace???
Moderní turistický portál
Destinace cestovního ruchu ?!
Aktualizovaná verze
turistického portálu
www.luhacovice.cz
Moderní design
Je žádoucí informovat o
celé destinaci?
Moderní turistický portál
Destinace cestovního ruchu ?!
Vytvoření alternativního
turistického portálu s
akcentem na celé
Luhačovské Zálesí?
Komerční pojetí?
Není to duplicitní
činnost vůči
www.luhacovice.cz?
Informační newsletter / bulletin / zpravodaj
Destinace cestovního ruchu ?!
Přibližně 2-4x ročně editace
informačního zpravodaje o
destinaci
Přehled kulturních a
společenských akcí,
informace o Luhačovském
Zálesí, budování značky a
dobré image
Jednotný vizuální styl
Destinace cestovního ruchu ?!
Nový vizuální styl
Luhačovského Zálesí
Cílené budování značky?
Jednotné značení všech
turistických cílů?
Luhačovice/Luhačovské Zálesí jako gastronomická destinace
Destinace cestovního ruchu ?!
Luhačovice Food Festival
Jak chutnají Luhačovice / Luhačovské Zálesí?
Týden tradiční gastronomie v Luhačovském Zálesí
Možnost zapojení restaurací a hotelů
Jednotná marketingová kampaň akce
Možnost zvýšení mimosezónní atraktivity destinace a
obsazenosti hotelů?
Nové akce pro veřejnost?
Destinace cestovního ruchu ?!
Je současná nabídka dostatečná?
Je žádoucí vytvářet nové akce?
Pokud ano, jaké?
Personální a organizační zázemí?
Finanční a personální zdroje
Destinace cestovního ruchu ?!
Alfa omega dalších aktivit
Využití stávajících personálních kapacit?
Vytvoření nových ?
Finanční zdroje „DMM“?
Spolupráce soukromý a veřejný sektor?
50 % / 50 %
Využití dotačních zdrojů?
Na co jsme zapomněli?
Destinace cestovního ruchu ?!
Důslednější propagace stávajících akcí?
Důslednější propagace již realizovaných projektů?
Intenzifikace spolupráce s médii a CCR VM?
Větší spolupráce současných akterů CR?
Těšíme se na další spolupráci!
Destinace cestovního ruchu ?!