наступності між ДНЗ та школами на місцях.

download report

Transcript наступності між ДНЗ та школами на місцях.

LOGO
Забезпечення
наступності
дошкільної
та
початкової освіти

Наступність в роботі дитячого садка
та початкової школи – це не тільки
традиційна наступність у змісті,
методах, формах і прийомах, перш за
все бачення та реалізація наступності
в лініях, основних аспектах розвитку
особистості дошкільника та
молодшого школяра.
О.Я.Савченко
Мигія - 2013
Термінологічний покажчик:
Наступність – врахування рівня розвитку
дитини, з яким вона прийшла до школи, і
опора на нього
Перспективність – визначення
пріоритетних ліній підготовки
дошкільнят до школи з урахуванням її
потреб
Термінологічний покажчик:
Спадкоємність – врахування школою
рівня знань, умінь і навичок, з якими
дитина прийшла до школи, опора на них
та подальший розвиток; логічний
перехід від навчально-ігрової до
навчальної діяльності за всіма її
компонентами, в тому числі й оцінним
Термінологічний покажчик:
Готовність до навчання в школі –
інтегративна характеристика
психічного розвитку дитини, яка
складається на завершення дошкільного
дитинства і включає компоненти, що
зумовлюють успішну адаптацію
дитини до умов і вимог школи
Термінологічний покажчик:
Шкільна зрілість – рівень
морфологічного і функціонального
розвитку, який забезпечує виконання
дитиною вимог систематичного
шкільного навчання
Соціально-психологічна адаптація до
школи – процес активного
пристосування дитини до класу,
вчителя, свого місця у школі
Термінологічний покажчик:
Життєва компетентність – це знання,
вміння, життєвий досвід особистості,
її життєтворчі здатності, необхідні
для розв’язання життєвих завдань і
продуктивного здійснення життя як
індивідуального життєвого проекту
Напрямки наступності дошкільної
і початкової освіти:
І
Узгодити мету на дошкільному
і початковому шкільному рівнях
ІІ
Збагатити освітній зміст
у початковій школі
ІІІ
Удосконалити форми організації
і методи навчання як у дошкільних
закладах, так і в початковій школі
Мета освіти:
Цілі дошкільної
освіти:
 загальний розвиток основних
здібностей дитини (сенсорних,
розумових, фізичних,
естетичних)
 становлення базиса
особистісної культури
 забезпечення загальної
готовності дитини до школи
 розвиток комунікативних
здібностей, пізнавальної
активності, творчості
дітей
Цілі початкової
освіти:
розвиток і виховання
особистості дитини
(інтелектуальний, моральний,
соціальний, фізичний,
естетичний)
розвиток сенсорних умінь
освітні результати:
ключові та предметні
компетентності
здатність до творчого
самовираження
виховання ціннісного
ставлення до природи,
родини, Батьківщини, праці,
мистецтва, здоров’я тощо
Зміст освіти:
Інваріантна складова:
Освітні лінії (із
БКДО):
Особистість дитини
Дитина в соціумі
Дитина в природному
довкіллі
Дитина у світі культури
Гра дитини
Дитина в сенсорнопізнавальному просторі
Мовлення дитини
Освітні галузі (із
ДСПЗО):
Мови і літератури
Математика
Природознавство
Суспільствознавство
Здоров’я і фізична
культура
Технології
Мистецтво
Зміст освіти:
Варіативна складова:
Освітні лінії:
Курси за вибором
Освітні галузі:
Курси за вибором
Індивідуальні
консультації
Групові заняття
Спільні риси заняття і уроку:
11
22
13
24
Програмовість
змісту
Click to add Title
Чітко
організована
Click to
add Title тимчасова
регламентація
Керівна
Click toроль
addпедагога
Title
Використання
науковообгрунтованих
Click to add Title
методів і прийомів
Вимоги щодо формування життєвої
компетентності:
Базовий компонент
дошкільної освіти
Навчальна програма
для 1-4 класів
Ключові компетентності:
Формування життєвої
компетентності:
у дошкільному навчальному
закладі (компетенції):
у початковій школі
(компетентності):
фонетична, лексична, граматична,
діалогічна, монологічна,
мовленнєва, комунікативна
комунікативна,читацька,
пізнавальна
сенсорно-пізнавальна,
математична
математична
природничо-екологічна
природознавча
родинно-побутова, соціальнокомунікативна
соціальна, громадянська
здоров’язбережувальна
предметно-практична, художньопродуктивна, ігрова
здоров’язбережувальна
технологічна, інформаційнокомунікаційна
Мигія - 2013
Компоненти психологічної
готовності дитини до навчання:
•розвинені фізичні
•потреба у спілкуванні
якості: гнучкість,
•ставлення до
швидкість, сила•емоційна
•здібність до врахування
школи;
врівноваженість;
•наявність ОСОБИСТІСНАпотреб інших
•сформованість
витривалості, •відсутність
що
•готовність
взяти
якостей,
на які
є ключовоюімпульсивних
•запас
конкретних
ЕМОЦІЙНА
нову соціальну
дозволять
роль
характеристикоюреакцій.себе знань;
дитині
фізичного
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
спілкуватися
з
розвитку
•початкові уміння
у
навчальній однолітками і
вчителями
діяльності
СОЦІАЛЬНА
ФІЗИЧНА
•уміння
виокремити
навчальну
діяльність
Мигія - 2013
•вивчення особливостей розвитку
Наукові аспекти
науковості і
дітей на перехідному етапі
перспективності:
•визначення
•попереднє напрямків
A
інформаційнопросвітницький
методичний
психологічний
практичний
•визначення специфіки переходу
розвитку,
знайомство
освіченості та
від ігрової до навчальної
виховання
вчителів із
дітей на кожній
діяльності
наступній
своїми
сходинці освіти
•взаємне ознайомлення з
майбутніми
•забезпеченняметодами
психологізації
і формами
•ознайомлення
учнями
з новітніми
навчально-виховного
процесу
як
навчально-виховної
технологіями,
програмами
умови формування
особистості
роботи
старшій групі
навчання
•кураторство
тав виховання
наB
двох рівняхдошкільного
обох
вихователями
ланок освіти
закладу та в 1-му класі
своїх
колишніх
школи
•встановлення
вихованців
доцільного
•забезпеченняміж
Cспіввідношення
наступності
щодо
загальною
та спеціальною
методів та
підготовкою
доприйомів
школи,
роботиуміннями
з дітьми зі
знаннями,
розвитку мовлення,
навичками
D
математики,
ознайомлення з
навколишнім, фізичного,
естетичного,
соціального виховання
Значення наступності у роботі
ДНЗ і ПШ:
1
успішної підготовки дітей до школи
2
реалізації в педагогічному процесі єдиної, динамічної та
перспективної системи виховання і навчання, яка
забезпечує формування особистості
3
зменшення психологічних труднощів при
переході до нових умов навчання
4
природного входження дітей в нові умови, що сприяє
підвищенню ефективності навчання з перших днів
перебування в школі
LOGO
Дякуємо за увагу!