การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่ม เด็กชายณภัทร สมองาม

download report

Transcript การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่ม เด็กชายณภัทร สมองาม

การเผยแผ่ และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของ
ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
WELCOME
ยินดีตอ้ นรับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา
ประเทศเม็กซิโก
การเผยแผ่ และการนับถือพระพุทธศาสนา
ในทวีปอเมริกาเหนือ
พระพุทธศาสนาเผยแผ่ เข้ าสู่ ทวีปอเมริกาเหนือโดยชาวเอเชียที่เข้ า
ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ชาวเอเชียกลุ่มนี้
จะมีความยึดมั่นและเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาอย่ างแนบแน่ น จึงได้ มี
การนาเอาหลักธรรมมาเผยแผ่ แต่ ในระยะแรกๆ จะจากัดขอบเขต จึงมี
การเผยแผ่ เฉพาะกลุ่มพวกพ้องเท่ านั้น
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวเอเชียอพยพเข้ ามาในทวีปมากขึน้
ทาให้ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาเป็ นระเบียบและมีแบบแผนขึน้
การเผยแผ่ และการนับถือพระพุทธศาสนา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริก
ชนชาติที่นาเข้ ามาเผยแผ่
• การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มเมื่อราว
พ.ศ.2430 โดยพระสงฆ์ ญปี่ ุ่ น นิกายสุ ขาวดี รูปหนึ่ง แต่ ชาวอเมริกนั ไม่
ใคร่ ยอมรับ ดังนั้นช่ วงแรกๆ จึงมีผู้นับถือเพียงชาวญีป่ นและจี
นบางส่ วน
ุ่
ทีอ่ าศัยในทวีปอเมริกาเหนือ
นิกายที่สาคัญ
• นิกายมหายานและนิกายเถรวาท
นิกายมหายานและนิกายเถรวาท สามารถประดิษฐานได้ อย่ าง
มั่นคงในสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่ วนใหญ่ ผู้ทนี่ ับถือจะเป็ นชาวเอเชีย สาหรับ
อเมริกา จะเป็ น เนวาเด ยูทาห์ โคโลราโด และฮาวาย เป็ นต้ น
องค์ กรทางศาสนาที่สาคัญ
• สมาคมพุทธศาสนาแห่ งอเมริกา
ก่อตั้งขึน้ เมื่อ พ.ศ.2448 โดยพุทธศาสนิกชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งทาหน้ าทีเ่ ผยแผ่ พระพุทธศาสนา และเป็ นแหล่งพบปะ
ชุ มนุมของชาวพุทธ ปัจจุบันสมาคมได้ เผยแผ่ ออกไปยังรัฐต่ างๆ โดย
สานักงานใหญ่ อยู่ทเี่ มืองฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์ เนีย
กิจกรรมที่สาคัญ
•
•
•
•
•
•
แสดงปาฐกถาอภิปรายสนทนาธรรม
พิมพ์หนังสื อธรรมะ
จัดอบรมพระพุทธศาสนาภาคฤดูร้อนแก่เยาวชน
แสดงธรรมเทศนาทางสถานีวทิ ยุ
เปิ ดสอนวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย ในคณะพุทธศาสตร์
บาเพ็ญกุศลในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาตามประเพณี
การเผยแผ่ และการนับถือ
พระพุทธศาสนา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา
ชนชาติที่นาเข้ ามาเผยแผ่
• การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดาจะคล้ายกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ เริ่มจากมีชาวเอเชียย้ ายถิ่นฐานเข้ ามาทามาหากินใน
ประเทศแคนาดา และได้ นาพระพุทธศาสนาเข้ ามาเผยแผ่ ด้วย
นิกายที่สาคัญ
• นิกายธรรมยุต นิกายสุ ขาวดี และนิกายเซน
การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดานั้น ยังมีการนับถือ
อย่ างไม่ แพร่ หลาย จะนับถือกันในกลุ่มชาวเอเชียและพวกพ้อง ทาให้ การ
สร้ างวัดทางพระพุทธศาสนาเป็ นแบบนิกายธรรมยุต สุ ขาวดี และเซน
ตามแบบญีป่ ุ่ น และชาวฮ่ องกง
องค์ กรทางศาสนาที่สาคัญ
• พุทธสมาคมแห่ งออตตาวา
• กลุ่มชาวพุทธแห่ งโทรอนโต
• พระธรรมทูตพระพุทธศาสนาแห่ งอเมริกาเหนือ
กิจกรรมที่สาคัญ
• เข้ าค่ ายอบรมพระพุทธศาสนา
• บาเพ็ญกุศลในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาตามประเพณี
By…
•
•
•
•
•
•
•
•
เด็กชายณภัทร
สมองาม
เลขที่ ๓
เด็กหญิงกิตติยานันท์ ภิรมย์กิจ
เลขที่ ๑๘
เด็กหญิงชลันตา
ธนะนิ มิตร
เลขที่ ๒๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์
เลขที่ ๒๓
เด็กหญิงธนัชชา
สกลุแสง
เลขที่ ๒๘
เด็กหญิงวัศยา
บุญนัดดา
เลขที่ ๓๖
เด็กหญิงสมฤทัย
พูลประสงค์
เลขที่ ๓๘
เด็กหญิงอโณทัย
เสนทอง
เลขที่ ๔๒
ช่วงชั้นที่ ๓ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓/๑
Bye…Bye