Sunum - 2. Açık ve Uzaktan Eğitim Ulusal Vizyon Çalıştayı 2014

download report

Transcript Sunum - 2. Açık ve Uzaktan Eğitim Ulusal Vizyon Çalıştayı 2014

AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİMİN
KURUMLARI
Yrd. Doç. Dr. Ekrem DEMİR
İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Açık ve Uzaktan Eğitimin
kurumları…
1. Açık ve Uzaktan eğitim üniversitelerde
nasıl veriliyor?
2. Açık ve uzaktan eğitim sürecinin nasıl
bir akademik yapılanması vardır?
Uzaktan
Eğitim
Merkezi
Bilgi İşlem
Daire
Başkanlığı
Hizmetin
verilme
yöntemi
Fakülte
MYO
Mevcut durumun sonuçları?

Diploma problemi

Kurumsallaşamama

Uzaktan eğitimin faaliyet alanlarının diğer eğitimöğretim süreçlerine katkısının az olması

Hukuki sorunlar (Öğretim şeklinin eğitim kurumunun adı
olması)

Akademik ve uzman personel yetersizliği
Problem nasıl çözülmeli?

Diploma ile ilgili kavram kargaşası giderilmeli

Uzaktan eğitim faaliyetleri yürütülen üniversitelerde
merkez kurma zorunlu hale getirilmeli

?
2. Açık ve uzaktan eğitimin nasıl
bir akademik yapılanması vardır?
FAKÜLTE
On binlerce
öğrenci
Binlerce
akademisyen
Binlerce
akademik faaliyet
AÇIK ve UZAKTAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
AÇIK ÖĞRETİM
BÖLÜMÜ
UZAKTAN EĞİTİM
BÖÜMÜ
AÇIK ve UZAKTAN
EĞİTİM HİZMETLERİ
BÖLÜMÜ
Eğitim Öğretim Yönetimi
Ana Bilim Dalı
Müfredat Geliştirme ve
Yönetim Ana Bilim Dalı
Ölçme ve Değerlendirme
Ana Bilim Dalı
İçerik Tasarım ve Geliştirme
Ana Bilim Dalı
Eğitimde Ses ve Görüntü
Hizmetleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Bilişimi Hizmetleri
Ana Bilim Dalı
Eğitimde Kalite
Akreditasyon Ana Bilim Dalı
NEDEN AÇIK ÖĞRETİM
BÖLÜMÜ?

Bu hizmet, klasik yüz yüze programların örgütsel yapısı
ile sürdürülememektedir. Bu amaçla akademik
kürsülerde bilim alanı uzmanlarının yaptıkları araştırma
ve geliştirdikleri eğitim kabiliyetlerinin açık öğretim
standartlarında öğretici hizmetlere çevrilmesi için
yeniden organize edilmesi gerekmektedir
AÇIK ÖĞRETİM İLE İLGİLİ YAPILAN
FAALİYETLER NELERDİR?

Ders içerikleri; açık öğretim stratejilerine göre ayarlanarak e-kitap, zkitap, kurgulu video kayıtlar, kişisel öğrenme seti, yardımcı belgeseller,
canlı ders kayıtları, öğrenme setleri, eğitsel oyunlar, yarışmalar şeklinde
sunulabilecek bilimsel detaylara göre dizayn edilmektedir.

Bunun yanı sıra, tamamen dijital kurgu üzerine öğrencilerin sanal
ortamda iletişimlerini sağlamak amacıyla forumlar oluşturulmaktadır.

Öğrencilere kişisel e-mail ve mesajlar iletilmekte, duyurular yapılmakta
ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir.

Kurumsal web TV ve e-radyo ile programlar düzenlenmekte, öğrencilerin
aidiyet duyguları geliştirilmektedir.

Açık öğretim bölümü de uzaktan eğitim bölümü gibi ana bilim dallarına
ait derslerin tasarlanması, düzenlenmesi, planlanması, teknik destek
sağlanması, öğrenci danışmanlık hizmetleri gibi diğer işlerin de
yürütülmesini sağlamaktadır.

Program tasarımlarına göre ders editörleri ve yazarları koordine
edilmektedir.

Ders bilim heyetlerinin derslere ait yardımcı öğretici materyaller
geliştirme çalışmaları takip edilmektedir.

Ders bilim heyetlerinden soru bankası hizmetleri sağlanmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM BÖLÜMÜNÜN
AKADEMİK KATKISI NE OLACAKTIR?

Mevcut durumda yürütülen açık öğretim programları ile
ilgili akademik faaliyetlerin daha nitelikli ve kurumsal
olması sağlanacaktır.
YURT DIŞI ÖRNEKLERİ
Link
The National Distance Education University
(Uned)
AL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORT
University Of Alaska Fairbanks
http://www.alaska.edu/alaska/
Wallace State University
http://www.wallacestate.edu/
Lansing Community College
http://www.lcc.edu/
University College London
http://www.ucl.ac.uk/
The University Of Edinburg
http://www.ed.ac.uk/home
NEDEN UZAKTAN EĞİTİM
BÖLÜMÜ?

Uzaktan eğitim kapsamında sunulacak materyallerin
tasarımı ve öğreticiliğinin yeniden akademik bir takımla
çalışılması
ve
elektronik
ortamlarda
öğretim
tekniklerinin uygulanması ve takip edilmesi gibi birçok
gereklilik bulunmaktadır. Bu hizmet, klasik yüz yüze
programların örgütsel yapısı ile sürdürülememektedir.
Bu amaçla akademik kürsülerde bilim alanı uzmanlarının
yaptıkları
araştırma
ve
geliştirdikleri
eğitim
kabiliyetlerinin uzaktan öğretim ve uzaktan canlı ders,
yoğun içerik geliştirme öğretim standartlarında öğretici
hizmetlere çevrilmesi için yeniden organize olunması
gerekmektedir.
UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ
YAPILAN FAALİYETLER NELERDİR?

Ders içerikleri; açık öğretim stratejilerine göre ayarlanarak ekitap, z-kitap, kurgulu video kayıtlar, kişisel öğrenme seti,
yardımcı belgeseller, canlı ders kayıtları, öğrenme setleri, eğitsel
oyunlar, yarışmalar şeklinde sunulabilecek bilimsel detaylara göre
dizayn edilmektedir.

Bunun yanı sıra, tamamen dijital kurgu üzerine öğrencilerin sanal
ortamda
iletişimlerini
sağlamak
amacıyla
forumlar
oluşturulmaktadır.

Öğrencilere kişisel e-mail ve mesajlar iletilmekte, duyurular
yapılmakta ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir.

Kurumsal web TV ve e-radyo ile programlar düzenlenmekte,
öğrencilerin aidiyet duyguları geliştirilmektedir.

Açık öğretim bölümü de uzaktan eğitim bölümü gibi ana bilim
dallarına ait derslerin tasarlanması, düzenlenmesi, planlanması,
teknik destek sağlanması, öğrenci danışmanlık hizmetleri gibi diğer
işlerin de yürütülmesini sağlamaktadır.

Program tasarımlarına göre ders editörleri ve yazarları koordine
edilmektedir.

Ders bilim heyetlerinin derslere ait yardımcı öğretici materyaller
geliştirme çalışmaları takip edilmektedir.
YURT DIŞI ÖRNEKLERİ
Link
The University Of London (UOL)
http://www.londoninternational.ac.uk/distance-flexiblelearning
The University Of South Africa
http://www.unisa.ac.za/Default.asp?Cmd=ViewContent&Conten
tID=130
The University Of Phoenix
http://www.phoenix.edu/about_us/media-center/just-thefacts/online-education.html
The University Of Texas
https://www.ischool.utexas.edu/programs/distance_education
University Of South Australia
http://w3.unisa.edu.au/oua/
(UNISA)
University
Of
Queensland (USQ)
Southern
The University of
University College
Maryland http://www.umuc.edu/academic-programs/mastersdegrees/distance-education.cfm
http://www.usq.edu.au/online
Golden Gate University
https://www.ggu.edu/why-ggu/online-learning
Stanford University
http://online.stanford.edu/
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM
HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Eğitim Öğretim Yönetimi Ana
Bilim Dalları
İçerik Tasarım ve Geliştirme
Ana Bilim Dalı
Açık ve Uzaktan Eğitim
Öğretim Yönetimi Ana Bilim
Dalı
Eğitimde Ses ve Görüntü
Hizmetleri Ana Bilim Dalı
Müfredat Geliştirme ve
Yönetim Ana Bilim Dalı
Eğitim Bilişimi Hizmetleri
Ana Bilim Dalı
Ölçme ve Değerlendirme
Ana Bilim Dalı
Eğitimde Kalite
Akreditasyon Ana Bilim Dalı
İçerik Tasarım ve Geliştirme
Ana Bilim Dalı
Eğitim Öğretim Yönetimi
Açık ve Uzaktan
AnaEğitim
Bilim Dalı
Öğretim Yönetimi Ana Bilim
Dalı

Türkiye’de ve dünyada öğretimde, öğretim tipi olarak uzaktan
eğitim ve açık öğretim yöntemlerinin kullanımı giderek
artmaktadır.

Açık öğretim veya uzaktan eğitim tipiyle öğrenim görmek
isteyen öğrenci profili ile örgün öğretim tipindeki öğrenci profili
arasında büyük farklar bulunmaktadır. Açık öğretim ve uzaktan
eğitimi, genellikle zaman ve mekândan bağımsız olarak
eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler tercih etmektedir.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kaydolan öğrenci
sayıları da örgün öğretime kıyasla çok fazladır.
Bu farkılıklar öğrenci kayıtlarından başlayarak öğrencinin
mezuniyet aşamasına kadar gerçekleşen bütün eğitim öğretim
hizmetlerinin sunumu aşamasında yeni çalışma yöntem ve
uygulamalarını beraberinde getirmektedir.
Açık öğretim ve uzaktan eğitim tipiyle eğitim veren fakültemizin
eğitim öğretim yönetimi alanında; evrensel nitelikli bilgi ve
teknolojileri üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, gerektiren
ortamlarda liderlik yapabilen, akademik çalışmalar gerçekleştiren
bireyler yetiştirmesi ve eş zamanlı olarak akademik ve bilimsel
çalışmalarda bulunması gerekmektedir. Bu amaçla eğitim-öğretim
sürecinin ana bilim dalı olması gerekmektedir
Açık ve Uzaktan Eğitim-öğretim
alanında yapılan faaliyetler

Eğitim öğretim yönetiminde
sistemlerin takibinin yapılması,
kullanılan
yöntem
ve

Kullanılan
sistemlerindeki
çözümlemelerinin yapılması,
verilerin
analiz
ve

Olası hataların sebep ve sonuçlarının önceden fark
edilerek gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması,

Öğretim sistemleri ve yönetimi ile ilgili araştırma ve
geliştirme çalışmalarının yapılması,

Alanla ilgili uluslararası
yeniliklerin takip edilmesi,

Alanla ilgili ar-ge çalışmalarının yapılması,

Alanla ilgili akademik ve bilimsel faaliyetler üzerine
çalışmaların yapılması
literatürlerin
incelenerek
Üniversite
Harvard University
Link
http://www.gse.harvard.edu/ppe/prog
rams/highereducation/portfolio/educationalmanagement.html
Michigan Institute for
http://www.gomiem.org/about/miem
Educational Management
http://www.ioe.ac.uk/study/PMB9_HE
University of London
M9IM.html
Institute of Education
Müfredat Geliştirme ve
Yönetim Ana Bilim Dalı

Planlı eğitim etkinlikleri için ayrılan zamanın sınırlı
olması nedeniyle müfredat bölümü, kazandırılması
mümkün özellikler ya da nitelikler arasında en önemli
sayılanları belirleyerek uygun önlemlerle öğrencilere
kazandırmaya
çalışmaktadır.
Gerçek
ihtiyaçların
belirlenmesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin eğitim
programlarına yansıtılabilmesi, var olan programların
değerlendirilerek geliştirilebilmeleri, ortaya çıkabilecek
sorunların önceden belirlenerek gerekli tedbirlerin
alınabilmesi için müfredat geliştirme ve yönetim
bölümüne ihtiyaç duyulmaktadır.

YAPILAN FAALİYETLER

Müfredat standardı ve taslağı hazırlanmasını,

Program dosyalarının hazırlanmasını,

Öğretim üyelerinin organizasyonunun yapılmasını,

Teknik ve bilişim altyapısının planlanmasını,

Başvuru ve duyuruların yapılmasını (YÖK’e başvuru),

İçerik standartlarının geliştirilmesini,

En az gelecek 2 dönemlik kitap ders notu, slayt sunumu, görsel ve
işitsel materyallerin sağlanmasını,

Haftalık ders materyali için soru sağlanmasını,

Birim başkanı, program başkanı ve program koordinatörü
görevlendirmesini,

Birim başkanı, program başkanı ve program koordinatörü görev
tanımlarının yapılmasını,

Rektörlük ve yükseköğretim kurulu süreçlerinin takip edilmesini,

Mevcut programlarla ilgili eğitim öğretim hedeflerinin kontrol
edilmesini,

Mevcut programların etkinliğininim sistematik olarak
araştırılmasını,

Mevcut programlar ile benzer uluslararası programların
karşılaştırılmasını,

Mevcut programların öğrenme hedeflerinin ve mesleki
yeterliliklerinin kontrol edilmesi ve uyumlu hâle
getirilmesini,

Mevcut programların ve derslerin mevcut sorularının
program ve ders bilimsel komisyonları tarafından soru
bankası standartlarına uygunluğunun denetiminin
yapılmasını,

Mevcut programların akredite edilmesi, ettirilmesi ve
raporlanmasını,

Telif hesaplamalarının yapılmasını,

İçeriklerin tasarıma gönderilmesi ve alınmasını,

İçerik tasarım organizasyonunun yapılmasını,

AUZEF standartlarına göre soru geliştirilmesini,

Soruların temin edilmesini,

Soruların program bilim kurulları tarafından komisyona alınması ve onaylanmasını,

Soru bankasına soru girilmesini,

Özel soru ve sorunlar için alt komisyonların kurulmasını,

Her dönem açılacak derslerin belirlenmesini,

Ders açmak için birim başkanı, program başkanı ve koordinatörünün görevlerinin
belirlenmesini,

Öğrenci işleri, müfredat geliştirme birimi ve üst yönetimin görüş ve raporlarının
alınması ve yorumlanmasını,

Gelecek döneme ait aktive edilecek dersler listesinin oluşturulmasını,

İçerik planlamasının yapılmasını,

Mevcut içeriklerin kontrolünün ve devam edebilirliğinin planlanmasını,

Mevcut olmayan veya yenilenmesi gereken içeriklerin sağlanmasını,

Soru bankası için gereken ya da gelecek sınav için mevcut olmayan veya yenilenmesi
gereken soruların sağlanmasını,

Ders içerikleri tasarımının kontrolü ve denetiminin yapılmasını,

Mevcut tüm hazırlanmamış içeriklerin ve hazırlanmış içeriklerin denetiminin
raporlanmasını,

Mevcut içeriklerin yeniden değerlendirilmesi, hazırlanması veya geliştirilmesini,

Mevcut içeriklerin yayına hazırlığının onaylanması, yayınlanması ve takibinin
yapılmasını,

Birim koordinatörü görev tanımının yapılmasını,

Program koordinatörü görev tanımının yapılmasını,

Program editörler kurulunun görev tanımının yapılmasını,

Müfredatlar ve içeriklerle ilgili her türlü dokümantasyon standartlarının
hazırlanmasını,

Dokümanların toplanmasını,

Dokümanların tasniflenmesini,

Dokümanların arşivlenmesini,

Dokümanların analiz ve geliştirme raporlarının üretilmesini,

Projelerin araştırılması ve uygulanmasını,

Girişimcilik eğitimlerinin araştırılması ve uygulanmasını,

Kursların araştırılması ve uygulanmasını,

E-sertifika programlarının araştırılması ve uygulanmasını,

Yazılı ve görsel materyallerin yayın standartlarına uygunluğunun
sağlanmasını,

Redaksiyon standartlarının kullanılmasını,

Belirlenen standartların uygulanması ve e-içeriğin yayıma hazır hâle
getirilmesini
YURT DIŞI ÖRNEKLERİ
Müfredat Geliştirme Bölümü
Muadili
Open University/United
Kingdom
Curriculum
(Faculty Of Education And Office
Language Studies)
Link
Management http://www.open.ac.uk/educ
ation-and-languages/main/
http://www.brunel.ac.uk/sed
Brunel University/London Academic
Programme
/ece/people/mrderekmilligan
UK
Development Registry
http://www.ignou.ac.in/igno
Open Academic
Co-Ordination
u/aboutignou/division/acd/se
Division (ACD)
rvices
http://www.rit.edu/academi
Rochester Institute Of Academic
Program
And
caffairs/academicprogrammg
Technology/New York Us Curriculum Management
mnt/
Indira
Gandhi
University /India
Academic
The Open University Of
Department,
China
Evaluation Office
http://en.crtvu.edu.cn/index
.php/service-andAffairs
support/academic-affairs
Teaching
http://en.crtvu.edu.cn/index
.php/service-and-
Ölçme ve Değerlendirme Ana
Bilim Dalı

Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin
asli ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi,

Açık ve uzaktan eğitimde kullanılan ölçme araçlarının
hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların kullanılmasından elde
edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu
yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden
değerlendirilmesi
konularında
uzman
eleman
ihtiyacının
karşılanabilmesi,

Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında ihtiyaç
duyulan
teknik
ve
akademik
insan
gücü
ihtiyacının
karşılanabilmesi,

Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin
ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilebilmesi,

Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin
akademik kariyer geliştirme alanında performanslı, daha verimli
ve yararlı olabilmesi için ölçme değerlendirme ana bilim dalına
ihtiyaç duyulmaktadır.

YAPILAN FAALİYETLER

Gerekli her türlü organizasyon ve hazırlığın yapılması,

Sınavın hazırlık, uygulama, değerlendirme ve yayınlama aşamasında yapılan
iş ve işlemlerin değerlendirilmesi,

Sınavlarda kullanılan soruların geçerlik, güvenirlik, madde zorluk ve madde
ayırt edicilik indekslerinin hesaplanması,

Her programın, dersin ve sorunun başarı düzeyleri ve sebeplerinin
değerlendirilmesi,

Açık ve uzaktan eğitimde kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi,
çoğaltılması ve uygulanması,

Sınavlar için soru bankası kurulması ve geliştirilmesi,

Kitapçık hazırlanması ve kitapçık basılması,

Sınav yerleşim ve görevlendirmelerinin yapılması,

Sınavın gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının yayınlaması,

Sınav görevlilerine ödemelerinin yapılması,

Sınavlar sonrası sistem analizlerinin yapılması, puanların yorumlanması,
öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi,

Sınavlarla ilgili karşılaşılan her türlü sorunun çözümlenmesi iş ve işlemleri
yapılmaktadır.
YURT DIŞI ÖRNEKLERİ
Link
University Of South Florida
The University Of Iowa
Al-Quds Open University
University Of Maryland
Department
Of
(Western Australia)
http://www.coedu.usf.edu/main/department
s/me/mission.html
http://www.education.uiowa.edu/centers/casma
/home
http://www.qou.edu/english/index.jsp?Pageı
d=250
http://www.education.umd.edu/edms/
Education http://www.det.wa.edu.au/educationalmeasurem
ent/detcms/portal
Kent State University
http://www.kent.edu/ehhs/eval/index.cfm
http://education.uic.edu/academicsUniversity Of Illinois (Chicago) admissions/programs/measurement-evaluationstatistics-and-assessment-mesa#overview
http://epsy.education.uconn.edu/programs/
University Of Connecticut (U.S.
measurement-evaluationState Of Connecticut)
assessment/mea/overview/
James Madison University
http://www.psyc.jmu.edu/assessment/
İçerik Tasarım ve Geliştirme
Ana Bilim Dalı

Etkili bir eğitim sürecinin tasarlanabilmesi için de web tabanlı
öğrenme etkinliğinde önemli bir yeri olan öğrenci etkileşimli ders
içeriklerinin hazırlanabilmesi için içerik tasarım ve geliştirme ana
bilim dalına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemizde içerik tasarım ve geliştirme çalışmalarında istihdam
edilecek yeterlilikte akademik personelin bulunmaması ve bu
alanda akademik personellerin yetiştirileceği akademik
bölümlerin bulunmaması da içerik tasarım ve geliştirme ana bilim
dalının açılma ihtiyacının altını çizen bir diğer önemli nedendir.

İçerik tasarım ve geliştirme ana bilim dalının sorumluluğunda
yapılması hedeflenen çalışmalar, farklı branşlardan uzmanların
katılımını gerekli kılmaktadır. Aşağıda içerik tasarım ve geliştirme
çalışma sürecindeki araştırma, tasarım ve üretim aşamaları ve bu
aşamalarda görev alması gereken uzmanlar doğrultusunda
oluşturulan şubeler listelenmektedir. Her bir alt birimin yanında
da şubenin ihtiyaç sebebi belirtilmektedir.

YAPILAN FAALİYETLER

Her türlü eğitim öğretim materyaliyle ilgili sunum ve tasarım tiplerinin
belirlenmesi,

İçerik geliştirilme konusunda teknik gereksinimlerin sağlanması,

İçerik tasarımı için ihtiyaç duyulan materyallerin toplanarak
tasniflenmesi,

Senaryo ve ders tasarımlarının hazırlanması,

Senaryo ve ders tasarımı yapacak görevlilerin eğitiminin sağlanması,

Hazırlanan senaryoların arşivlenmesi,

Hazırlanan senaryoların içerik üretimine geçmesinin sağlanması,

Animasyonların hazırlanması,

Grafik tasarım ve illüstrasyon gibi görsel tasarım çalışmalarının
hazırlanması,

3d animasyonların hazırlanması,

Kişisel öğrenim setlerinin hazırlanması,

Yardımcı öğretim setlerinin hazırlanması,

e-kitap, e-pub ve z-kitap gibi dijital kitapların hazırlanması,
Eğitimde Ses ve Görüntü
Hizmetleri Ana Bilim Dalı

Mevcut durumda ülkemizde bir akademik birikim ve
yöntemle yapılmayan eğitimde ses ve görüntü faaliyetlerinin
amaca uygun sunulabilmesi için ses ve görüntü sürecinin
akademik bir birime dönüştürülmesi gerekmektedir. Yazılı
kaynaklara, bilimsel metinlere bakıldığında ses ve görüntü
süreçleri ile ilgili en temel alan literatürünün dahi oluşmadığı
görülmektedir. Ayrıca Türkiye’de son zamanda FATİH projesi
gibi büyük çaplı projelerle gelişme gösteren e-öğrenme, möğrenme, web tabanlı öğrenme süreçlerinde kullanılan
eğitim-öğretim materyallerinin en önemli bölümünü e-video,
tv programları oluşturmaktadır. Ancak üretilen bu
materyallerin akademik bir birikimle hazırlanması ve
geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki üniversiteler
incelendiğinde ise bu akademik bilgiyi ortaya koyacak bir
bilim dalı ya da ana bilim dalı bulunmamaktadır. Bu nedenle
ses ve görüntü hizmetleri ana bilim dalına ihtiyaç
duyulmaktadır.

YAPILAN FAALİYETLER

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesindeki mevcut
programların ders videolarının hangi araç-gereç, teknik ekipdonanım ile uygulanacağı tasarlanmaktadır.

Derslerin çekimi için planlama ve programlama çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.

Eğitim içerikli videoların çekimi için mekân ve zaman
bağlamında uygun stüdyo ortamları hazırlanmaktadır.

Planlanan derslerin çekimi stüdyo koşullarında yapılmaktadır.

Çekimi yapılan ders videolarının kurgu ve montajı yapılmaktadır.

Kurgusu tamamlanmış eğitim içerikli videoların çeşitli iletişim
araçlarıyla (web-mobil-TV vb.) öğrencinin izleyebileceği
platformlarda sunulması sağlanmaktadır.

Eğitim içerikli videolar dışında;

Kurum içi işleyiş,

Kurum tanıtımı,

Kayıt, belge-bilgi temini yol ve yöntemlerini anlatan tanıtım
amaçlı videolar hazırlanmaktadır.
Link
YURT DIŞI ÖRNEKLERİ
University of California, Los Angeles http://www.ucla.edu/the-arts/school-of(UCLA)
theater-film-and-television
Newyork Film Academy
http://www.nyfa.edu/ma/film-mediaproduction.php
London Film Academy
http://www.londonfilmacademy.com/lfacourses/default.asp
Massachusetts
(MIT)
Institute
of
Technology http://ocw.mit.edu/courses/audio-videocourses/#media-arts-and-sciences
Eğitim Bilişimi Hizmetleri
Ana Bilim Dalı

Yeni teknolojilerin ve cihazların hızla gelişerek değiştiği
günümüzde öğrencilerin yaygın olarak kullandıkları
cihazlarla eğitim alma imkânına erişebilmeleri ve kolay
erişilebilir eğitim hizmetinin bu niteliğini kaybetmemesi
için eğitim amaçlı kullanılan tüm sistemlerin de bu yeni
teknolojilere uyumunun sağlanması gerekmektedir. Bu
önemli ihtiyacı da eğitimde bilişim hizmetleri ana bilim
dalının yeni geliştirdiği yazılımlarla ve sistem
güncellemeleriyle karşılaması hedeflenmektedir. Tüm
bu hizmetlerin verilmesinin yanı sıra bu çalışmalarda
istihdam edilecek yeterlilikte akademik personellerin
yetiştirileceği akademik bölümlerin açılması da yine bu
alanda karşılanması hedeflenen bir başka ihtiyaç olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Eğitim ve öğretimle ilgili AUZEF bünyesinde ve
üniversitesinin diğer merkez ve çevre birimlerinde
yürütülen eğitim, öğretim ve araştırma konularında eğitimöğretim
alanı
çerçevesinde
bilişim
hizmetlerinin
koordinasyonu,

Bilişim hizmetleri ile ilgili sunucu kullanımı ve yedekleme
yapılması,

Web servis program kurulumu ve yönetimi,

Paket programların kullanımı,

Network ve internet kullanımı,

Taleplerin değerlendirilmesi,

Araştırma ve geliştirme raporlarının hazırlanması,

Uygulamaların
denetlenmesi,

Dış kurumlarla bilişim iş birliklerinin sürdürülmesi ve
yönetilmesi,

Sistemlerin 7/24 ayakta tutulması,

Gereken zamanlarda ek mesai ve elemanlarla artan
taleplerin karşılanması,

Yazılım ihtiyaçlarının imkânlar dâhilinde karşılanması,

Yazılım ihtiyaçlarının kabul edilip geliştirilmesi,

Yazılım hizmetlerinin sürdürülmesi,
bizzat
yapılması
ve
yapılanların

YAPILAN FAALİYETLER,

Eğitimlerinin verilmesi,

Web sayfalarının yönetimi ve geliştirilmesi,

Birim dâhilinde yapılan projelerde veya iş
birliklerinde imkânlar dâhilinde yazılım
desteklerinin verilmesi,

Web ve interaktif arayüz tasarımlarının yapılması,

Web ve interaktif arayüz tasarımlarının etkinlik
analizi,

Web ve interaktif arayüz tasarımlarının arayüz
görsel kullanımı,

Web ve interaktif arayüz tasarımlarının tıklama
istatistikleri doğrultusunda iyileştirilmesi,

Web ve interaktif arayüz tasarımlarının kullanıcı
memnuniyetlerinin araştırılması,

Web ve interaktif arayüz tasarımlarının ulusal ve
uluslararası iyi örnekler arasındaki
derecelendirmelerin takibi,

Web ve interaktif arayüz tasarımlarının kurumsal
marka değerinin artırılması,

Web ve interaktif arayüz tasarımlarının yönetimi ve
geliştirilmesi,

Her türlü paket program kurulumu,

Paket programlar yönetimi,

Paket programların eğitimi,

Paket programların yeni ekleme ve geliştirme
taleplerinin planlanması,

Yazılım sürecinden talep edilmesi ve takibi işlerinin
yapılması için gerekli çalışmalar
YURT DIŞI ÖRNEKLERİ
Link
Boston University
https://www.bu.edu/
Devry University
http://www.devry.edu/
Rochester Institute of Technology
http://www.rit.edu/
Kaplan University
https://www.kaplanuniversity.edu/
Clark University
http://www.clarku.edu/
Carnegie Mellon University
http://www.cmu.edu/index.shtml
Illinois Institute of Technology School of
http://appliedtech.iit.edu/
Applied Technology
Harvard University
http://www.harvard.edu/
Stanford University
http://www.stanford.edu/
Eğitimde Kalite Akreditasyon Ana
Bilim Dalı

Yükseköğretimde akreditasyon; bir yükseköğrenim
kurumunun, bölümünün, programının ulusal ya da
uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına
sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan, paydaşlarına
karşı güven tesis etmeye yönelik bir sistemdir.
Yükseköğretim kurumunun öz değerlendirme ve kurum
dışı bağımsız değerlendiricilerin değerlendirmesine
imkân veren bir kalite güvence sürecidir. Akreditasyon
çalışmaları ile farklı ülkelerdeki farklı üniversitelerin
eğitim kalitesini eş değer düzeye getiren bir sistemdir.

Kalite ve akreditasyon süreci; programların ve
unvanların karşılaştırılabilirliğine yardımcı olmakta,
eğitim öğretim ve araştırmaların niteliğini artırmakta,
sistemli yaklaşımla sürekli gelişmeyi ve kaliteyi güvence
altına
almaktadır.
Sadece
eğitim-öğretim
ve
araştırmaların kalitesini artırmaya yönelik çalışması bile
bölümün açılması için önemli bir sebeptir.

YPILAN FAALİYETLER

Kalite yönetim sistemi kurma ve geliştirme,

AUZEF programlarında aday kayıtlı ve mezun öğrenciler ile ilgili (her
türlü) rapor hazırlama,

AUZEF programlarında araştırma,

AUZEF programlarında memnuniyet ölçekleri,

AUZEF programlarında performans takibi,

AUZEF programlarında kalite kontrolleri,

AUZEF programlarında müfredat işlevsellik ölçümleri,

AUZEF programlarında kontenjan yeterlilikleri, dolulukları ve ihtiyaç
analizleri,

Süreç performasları analiz ve geliştirme,

AUZEF aylık süreç performasları değerlendirme,

Kalite ve akreditasyon eğitimleri program tasarımı,

Kalite ve akreditasyon eğitimleri planlama ve organizasyon,

Eğitim gerçekleştirme ve eğitimin takibi

Eğitim süreç sonuç değerlendirmesi,
Sonuç

Açık ve Uzaktan Eğitim faaliyetleri kurumlarının
belirlenmesi

Bu kurumların standartlarının oluşturulması

Açık ve Uzaktan Eğitim akademik yapılanmasının
oluşturulması