tải về.

download report

Transcript tải về.

ĐỀ TÀI
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
1
Thông thường, khi dạy các bảng nhân, bảng chia,
người ta thường dùng các tấm bìa có chấm tròn để hình
thành các phép tính.
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6x1=6
6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy:
Tháng 8 năm 2010
6 x 2 = 12
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
2
6 được lấy 3 lần, ta có:
6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18
Vậy:
6 x 3 = 18
Tương tự với các bảng nhân 2, 3, 4, 5 ở lớp 2
và bảng nhân 7, 8, 9 ở lớp 3 cũng được thực hiện
như vậy.
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
3
Với phép chia, đồ dùng dạy học vẫn là các tấm
bìa có chấm tròn, cách lập các phép tính chia từ phép
tính nhân:
GV hỏi: mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn. Hỏi
3 tấm bìa như thế có tất cả bao nhiêu
chấm tròn ?
6 x 3 = 18
GV hỏi: Trên tất cả các tấm bìa có 18
chấm tròn, biết mỗi tấm có 6 chấm tròn.
Hỏi tất cả có bao nhiêu tấm bìa ?
18 : 6 = 3
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
4
6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
Tiến hành tương tự với phép tính khác để lập
bảng chia có số chia là 6.
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
5
Việc sử dụng các tấm bìa để lập các bảng
nhân, bảng chia như trên thì không có gì đáng bàn
thêm. Điều tôi muốn nói là các tấm bìa đó khó để sử
dụng cho việc “Vận dụng để giải bài toán liên quan
(có phép nhân / chia vừa học)”
Trong đề tài này, tôi muốn thay các tấm bìa đó
bằng tấm bìa khác để sử dụng cho nhiều bài dạy đó là
thanh số. Với thanh số này, GV có thể sử dụng để lập
các phép tính nhân (hoặc chia), hướng dẫn học sinh
giải toán. Thanh số này cũng rất tiện lợi cho việc
hướng dẫn học sinh tìm một phần mấy của một số.
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
6
GIỚI THIỆU CÁC THANH SỐ
Thanh 7
Thanh 8
Thanh 9
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
7
I - DẠY BÀI BẢNG NHÂN 6
Thanh 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6x1=6
Thanh 6
Thanh 6
Thanh 6
Thanh 6
Thanh 6
Tháng 8 năm 2010
6 được lấy 2 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có:
6 x 2 = 6 + 6 + 6 = 12
Vậy: 6 x 3 = 18
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
8
Bài toán 2/19: Một thùng có 6l dầu. Hỏi 5 thùng
như thế có tất cả bao nhiêu lít dầu ?
(Tiết “bảng nhân 6” -Toán 3 – trang 19)
Ta dùng thanh 6 để hướng dẫn học sinh giải toán
6l
Thanh 5
? lít dầu
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
9
II - DẠY BÀI BẢNG CHIA 6
Thanh 6
6x1=6
6:6=1
Thanh 6
Thanh 6
6 x 2 = 12
12 : 6 = 2
Thanh 6
Thanh 6
6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
Thanh 6
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
10
Bài toán 3/24: Một sợi dây đồng dài 48cm được
cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy
xăng-ti-mét ?
(Tiết “bảng chia 6” -Toán 3 – trang 19)
Ta dùng thanh 6 để hướng dẫn học sinh giải toán
? cm
48 cm
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
11
III - VẬN DỤNG THANH SỐ ĐỂ GIẢI TOÁN
Đề bài: “Tìm một trong các phần bằng nhau của một số”
Mục tiêu (theo chuẩn KTKN)
+ Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số
+ Vận dụng được để giải bài toán có lời văn
Bài toán:
Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1/3 số kẹo đó.
Hỏi chị cho em mấy cái kẹo ?
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
12
GV sử dụng thanh số (thanh 3) để hướng dẫn học sinh
Nhận xét: Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau
Mỗi phần đó là 1/3 số kẹo
12 cái kẹo
? cái kẹo
(?) Chị có tất cả bao nhiêu cái kẹo ?
(?) Muốn lấy được 1/3 của 12 cái kẹo ta làm như thế nào ?
(ta chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau, sau đó lấy đi một phần)
(?) Vậy muốn tìm 1/3 của 12 cái kẹo ta làm như thế nào ?
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
13
GV hỏi thêm: Nếu chị cho em 1/2 số kẹo thì em được
mấy cái kẹo ?
GV sử dụng thanh số (thanh 2) để hướng dẫn học sinh
12 cái kẹo
? cái kẹo
(?) Muốn tìm 1/2 của 12 cái kẹo ta làm như thế nào ?
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
14
(?) Nếu chị cho em 1/4 số kẹo thì em được mấy cái kẹo ?
GV sử dụng thanh số (thanh 4) để hướng dẫn học sinh
12 cái kẹo
? cái kẹo
(?) Muốn tìm 1/2 của 12 cái kẹo ta làm như thế nào ?
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
15
Từ đó, GV hỏi:
Muốn tìm một phần mấy của một số, ta làm như thế nào ?
Phần luyện tập - thực hành: GV sử dụng thanh 5 để
hướng dẫn HS giải bài tập 2/26
Một cửa hàng có 40 m vải xanh và đã bán được 1/5 số vải
đó. Hỏi cửa hàng đó bán được mấy mét vải xanh ?
40 m
Thanh 5
?m
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
16
IV – DÙNG THANH 10 ĐỂ ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP VÀO Ô TRỐNG
Thanh 10
Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống (BT 3/31):
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
17
Tháng 8 năm 2010
DẠY BẢNG NHÂN, CHIA, TÌM MỘT PHẦN MẤY
Trương Quốc Tấn
18