3. Wedstrijd - ACC Belgium

download report

Transcript 3. Wedstrijd - ACC Belgium

ACC
Legal Training
Agnès Maqua
Moana Colaneri
Sean Van Ginderdeuren
Lorely Pizzuti
Ann Fromont
31 maart 2014
Online Behavioral Advertising
Juridische kwesties
Algemene Principes Belgische Privacy regelgeving
Sean Van Ginderdeuren
2
INLEIDING
• DOEL
• AFBAKENING
• STRUCTUUR
3
Algemene principes Belgische privacy
regelgeving
4
A.
PRIVACYREGELGEVING
O. Bronnen
 Belgische Privacywet:
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
 Europese Privacyrichtlijn:
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
 Dit wettelijk kader (daterend van het begin van de jaren ‘90) regelt onder welke voorwaarden
persoonsgegevens mogen worden ingezameld en gebruikt door de operatoren van sociale
netwerken, door bedrijven en door de eindgebruikers zelf.
5
A.
1.
PRIVACYREGELGEVING
Principe
De Privacywet bepaalt dat:
 elke verwerking rechtmatig en relevant dient te zijn, in het
kader van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden.
 gegevensverwerking dient steeds zo nauwkeurig mogelijk te
zijn, transparant te zijn en het behoud van gegevens moet tot
een minimum worden beperkt.

de verwerkte gegeven zo goed mogelijk beveiligd dienen te
worden en dat er, voor het geval van doorgifte aan “derde
landen” gelet wordt op een passend beschermingsniveau.
6
A.
1.
PRIVACYREGELGEVING
Principe
Legitieme grondslagen uit Privacywet:
 Betrokken persoon ondubbelzinnig toestemming geeft°
 Gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst (facturatie, verzekeringspolis afsluiten enz.)
 Wettelijke verplichting (Werkgevers aan sociale zekerheid)
 Vitaal belang (bloedgroep bewusteloos slachtoffer)
 Taak van openbaar belang (NMBS, Bpost)

Gerechtvaardigd belang (zie proportionaliteit)
7
A.
PRIVACYREGELGEVING
1. Principe
Voor elke zogenaamde “verwerking van gegevens” is vrije, specifieke en
geïnformeerde toestemming nodig.
“Verwerking” is een zeer ruim begrip - definitie PRIVACY WET art 1 par. 2.
“...elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet
uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens”. [steeds voldaan]
 Persoonsgegevens eveneens ruim begrip – PRIVACYWET art.1, §1, 1
“iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, hierna "
betrokkene " genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke
elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit”. [steeds voldaan]
8
A.
PRIVACYREGELGEVING
1. Principe
  Direct marketing (art. 9 Privacywet)
 geldt altijd als verwerking;
 voorafgaand informeren omtrent recht op verzet;
 Reclame als zodanig herkenbaar.
Privacycommissie (2004, controleorgaan Kamer, klacht indienen, advies).
Wettelijke initiatieven: Europe calling.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:NL:PDF
Actualiteit: NSA (Snowden), Facebook-Whatsapp, geolocalisation.
9
A.
1.
PRIVACYREGELGEVING
Principe
Toestemming als rechtvaardigingsgrond enkel
toestemming: vrij, specifiek en geïnformeerd is.
geldig
indien
 Vrij: reële keuzemogelijkheid;
 Specifiek: rechtstreeks afkomstig van gebruiker die bewust is van
de exacte draagwijdte van zijn/haar toestemming;
 Geïnformeerd: over alle nodige informatie beschikken om precies
te kunnen inschatten wat de gevolgen van de toestemming zijn.
 In de praktijk: privacy policy
10
A.
PRIVACY POLICY
2.
VERMELDINGEN OP BASIS VAN PRIVACY WET
A.
Vragenlijst
 Is er een verwerking van gegevens?
 Voor welk doeleinde is deze verwerking?
 Dient hiervoor toestemming verkregen te worden?
 Worden de gegevens bewaard?
 Worden de gegevens doorgegeven aan derden?
(expliciete toestemming vereist)

Zullen de gegevens naar het buitenland doorgegeven
worden?
11
A.
PRIVACY POLICY
B. Verplichte vermeldingen
Naam en adres verantwoordelijke verwerking van gegevens
= diegene(n) die alleen of samen met anderen het doel en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt (art. 1
par. 4 Privacy Wet)
Doeleinden van de verwerking
Rechten van de betrokken persoon (weigering, inzage en verbetering,
verzet en informatie)
Bestemmelingen van de gegevens
Verplicht antwoord
12
B. Verder nog:
Verwerking van gegevens onder inachtneming van:
 legaliteitsbeginsel;
 finaliteitsbeginsel;
 proportionaliteitsbeginsel;
 voldoende beveiliging en vertrouwelijkheid;
Principiële meldingsplicht bij de Privacycommissie:
Uitzonderingen: Uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001
 niet-geautomatiseerde verwerkingen (b.v. de papieren bestanden);
 courante verwerkingen (loonadministratie,
personeelsadministratie, boekhouding, klanten- en
leveranciersbeheer).
13
Privacy Policy van onderneming actief in online news
sector
14
A.
PRIVACY POLICY
Conclusie
I. Correcte nauwkeurige verwerking en niet meer/langer dan voor de
doeleinden waarvoor bestemd;
II. Aangifte bij Privacy Commissie van verwerking gegevens;
III. Verplichte vermeldingen (Privacy “statement” of - “disclaimer”);
Verwijzing naar de PRIVACY WET
Naam en adres verantwoordelijke verwerking
Doeleinden van de verwerking
Kosteloze toegang en recht tot wijziging
15
A.
PRIVACY POLICY
Extra - Databank
Tweeledige bescherming:
a. “Sui generis” bescherming - inhoud van een databank.
Wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken
(Databankenwet)
b. Auteursrechtelijke bescherming – structuur van een databank
(nieuw - originaliteit? - vorm)
Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Auteurswet)
 beide regimes cumuleerbaar.
16
A.
PRIVACY POLICY
IV. (Voorafgaandelijke?) toestemming vereist voor verwerking ?
 Wel als voor online direct market doeleinden
 Specifieke regels voor gevoelige gegevens (vb. medische gegevens)
V. Belang uitgebreid privacy-beleid
 transparantie d.m.v. guidelines/best practices (intern en extern)
 Social media beleid
~ arbeidsrecht: virtueel absenteïsme, cyberpesten etc.
~ CAO nr. 81 betreffende de controle op de elektronische online
communicatiegegevens
17
A.
PRIVACY POLICY
18
B.
Online Behavioral Advertising
I. Begrip

Op basis van surfgedrag adverteren
(ook: interest based advertising, behavioral targeting, ad matching).
“…the collection of data from a particular computer or device regarding Web viewing behaviors
over time and across multiple Web domains not under Common Control for the purpose of
using such data to predict consumer preferences or interests to deliver online advertising to
that particular computer or device based on the preferences or interests inferred from such Web
viewing behaviors.” [bron: OBA framework EU].
II.
Ontbreken wetgevend kader
 Privacyregels
- vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming (+ zie ook cookies).
III. Big Business
19
IV. EU
OBA Framework – BPR
www.youronlinechoices.eu
Adverteerders als “zelfregulator” (OBA framework en
European Advertising Standards Alliance’s (EASA) Best
Practice Recommendation)
Transparantie en keuze surfer (icoon en website)
20
Het (marketing-gerelateerde) gebruik
van social media
21
INLEIDING
• DOEL
• AFBAKENING
• STRUCTUUR
22
A. Wedstrijden, tombola’s en loterijen
1.
Kansspel – Wedstrijd – Loterij: begrippen
2.
Wettelijk regime
3.
Wedstrijd
3.1 Wedstrijd versus kansspel
3.2 Wedstrijd versus loterij
3.3 Organisatie van een wedstrijd
3.4 Wedstrijdreglement
4.
Tombola
23
1. Begrippen
Kansspel
Wedstrijd
Loterij
Inzet
GEEN INZET
Deelname (zelfs gratis)
Invloed van het toeval
(zelfs bijkomstig)
Actieve participatie van
de deelnemer (artistiek,
intellectueel, sportief…):
het aanduiden van de
winnaar berust niet 100%
op het toeval
Overwicht van het toeval
Winst in natura of geld
Winst in natura
Geldprijs of prijs in natura
(tombola)
Verbod: behalve indien
licentie vanwege
Kansspelcomissie
Gratis deelname
Algemeen verbod
(uitzondering:
goed doel)
24
2. Wettelijk regime
Kansspel
Wedstrijd
Loterij
VERBODEN
Behalve mits
TOEGESTAAN
indien
VERBODEN
behalve
Toestemming (bijv,:
 Gratis
barspelen, casino, TVuitzendingen, Mediaspelen)
en
Totale uitsluiting van het
toeval
Nationale Loterij
 Gelicenceerde tombola
voor goed doel zoals bij KB
voorzien (bijv,: WWF, RYD,
Child Focus…)
 In familiale kring
25
3. Wedstrijd
Organisatie van commerciele acties:
‒ Kansspelen: strenge regelgeving (Kansspelwet) en noodzaak licenties
‒ Loterij: verboden – monopolie van de Nationale Loterij
‒ Tombola: organisatie onder strikt gereglementeerde voorwaarden
26
3. Wedstrijd
I. Wedstrijd versus Kansspel
 Spelvoorwaarden (art. 2, 1° Kansspelwet van 7 mei 1999):
 spel of weddenschap
 inzet (elk type)
 kans op winst of verlies
 toeval (zelfs bijkomstig) – beinvloeden door het aanduiden
van de winnaar en het bepalen van de winst
Cumulatieve voorwaarden = kansspel !
27
3. Wedstrijd
I. Wedstrijd versus Kansspel
 Inzet
Inzet kan verschillende vormen aannemen
SMS (enkel transmissiekost)
Telefoon (enkel communicatiekost)
Internet
Postzegel
Risico op winst of verlies!
28
3. Wedstrijd
I. Wedstrijd versus Kansspel
 Toeval
 Zelfs minimaal is voldoende
 Bepaling van winnaar(s) of van de winst
 Uitsluiten van het toeval: actieve contributie door de deelnemer
 Behendigheids- of kennisvraag (niet onmogelijk maar ook niet
te eenvoudig)
 In geval van ex aequo per toeval
29
3. Wedstrijd
I. Wedstrijd versus Kansspel
 Toeval – indien:
 de vragen te eenvoudig zijn;
 meerdere antwoorden mogelijk zijn;
 het om schiftingsvragen gaat;
 sweepstakes.
30
3. Wedstrijd
II. Wedstrijd versus Loterij
Voorwaarden voor een «loterij» (artikel 301 Strafwetboek):
“…alle verrichtingen die het publiek aangeboden worden en die
bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot.”
31
3. Wedstrijd
II. Wedstrijd versus loterij
 Verrichting = ruime interpretatie
 Aangeboden aan publiek:
 enkel het aanbod is voldoende
 het publiek kan een specifieke doelgroep zijn
 winst
 toeval (…)
32
3. Wedstrijd
II. Wedstrijd versus loterij
 Er bestaat zelfs een risico op loterij indien:
 Slechts kleine groep deelnemers
 deelnemingscriteria
 aanbod na lottrekking
 afwezigheid van mogelijkheid tot verlies
 gratis aanbod
 Beslissende en overwegende rol van het toeval
33
3. Wedstrijd
III. Organisatie van een wedstrijd
 Geen inzet (dus geen kansspel)
 Actieve participatie van de deelnemers (dus geen loterij)
 Uitsluiting van het toeval (dus geen kansspel)
 Wedstrijdreglement: ten stelligste aan te raden
(cf. informatieplicht consumenten)
 GDW: niet noodzakelijk
34
3. Wedstrijd
IV. Wedstrijdreglement = essentiële informatie
 Organisator (naam + adres), aanduiding als wedstrijd
 Deelnemingsvoorwaarden
 Duur / geldigheidsduur
 Prijs en toewijzingsmodaliteiten
 Eventuele wijzigingsmogelijkheden
 Beperking aansprakelijkheid
 Behandeling klachten
 Bepalingen omtrent behandeling gegevens
 Toepasselijk recht
35
4. Tombola
• Zie KB voor ASBL met toestemming
• vb: Koninklijk Besluit van 21 mei 2013, genomen krachtens de wet van
31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de
stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel
Uitgebuite Kinderen » te Brussel om van 1 juni 2013 tot en met 31 mei
2014 onder de benaming « Tombola's Child Focus », in het gehele land
een tombolaoperatie te organiseren.
• Het verloop van de tombola bepalen (in overleg met VZW en
overeenstemmend met voorwaarden KB)
• Reglement opstellen
36
4. Tombola
 Voordeel:
– Toeval (lottrekking) toegestaan
 Nadeel (vrijheidsbeperkend):
– Strenge budgettaire voorschriften
– Verplichte samenwerking met beperkt aantal ASBL
37
Virale marketing
 Begrip (geen wettelijke definitie)
De eerste bedoeling van de adverteerder is uiteindelijk altijd het promoten van de verkoop van
een product of een dienst, ook al is het bij het begin van de campagne meestal niet
onmiddellijk duidelijk dat het om een reclameboodschap of om publiciteit voor een bepaald
merk gaat.
Reclamecampagnes die op de techniek van de virale marketing berusten zijn over het
algemeen zeer effi ciënt. Het adjectief “viraal” is in dit opzicht goed gekozen: het beschrijft
een verspreidingsproces, dat via het Internet op piramidale wijze en met een
transmissiesnelheid verloopt, vergelijkbaar met de wijze waarop een virus, een epidemie zich
verspreidt. (bron: FOD Economie)
 3 vragen:
- Dient men de notie ‘reclame’ te vermelden?
- Dient men de gegevens van de verkoper te vermelden?
- Wie ‘verwerkt’ de gegevens?
 In een notendop
38
B. Regelgevend kader Social Media
1. Ontbreken regelgevend kader
 Geen social media-Wet
 Algemene regels van toepassing:
o Privacy (Privacywet – E-Commerce Wet)
o Handelspraktijken (Wet Marktpraktijken)
o Reclame (JEP en sectoriele codes)
 Startpunt social media: privacy policy waarmee gebruiker moet
hebben ingestemd.
39
B. Regelgevend kader Social Media
2. Specifieke Privacy kwesties

Inkomsten voor (vaak kostenloze) sociale netwerken komen van grondstof:
persoonlijke data.

Verantwoordelijke voor de verwerking: indien het reclamebureau in concreto
het doel en de middelen bepaalt zijn zij verantwoordelijk.

Ondanks Amerikaanse invloed netwerksites  Belgische en Europese recht
blijven van toepassing van zodra er een verwerking van persoonsgegevens
plaatsvinden op basis van “automatische middelen” die zich op het Belgische
grondgebied bevinden. (Europese privacy autoriteiten: computer
eindgebruiker). + Ierse wetgeving (EU regelgeving, vb. Facebook en Google).

Quid. Andermans persoonsgegevens (friend requests etc.).
40
B. Regelgevend kader Social Media
3. Privacy: besluit - Varia

Apps – ook hier Privacywetgeving (toestemming!).

Recht op vergetelheid – artikel 17 Privacywet.

Sociale netwerken als goudmijn voor data mining (marktonderzoeken,
promotiecampagnes, etc.).
o
Zonder toestemming (screen scraping etc.)
-
-
o
Info kopiëren naar eigen databank (web crawler software of spider) = technisch mogelijk. Juridisch
echter NIET ! Hoe kan er namelijk voldaan worden aan Privacyregelgeving?
[cfr. legitieme grondslag? toestemming alvast niet (privacy policy van sociale netwerksites enkel voor
welomschreven doel).
Disproportioneel en niet transparant
Publieke persoonsgegevens hergebruiken met medewerking van de
operator
Licentie (= transparant) MAAR dient inbegrepen te zijn in operator’s privacy policy als
doeleinde. (Reminder: derde land dat niet voorwaarden biedt etc.)
41
B. Regelgevend kader Social Media
4. Facebook

Wedstrijden: naast algemene regels (Wet Marktprakijken etc.) ook regels
sociale netwerken respecteren

Facebook-Guidelines - https://www.facebook.com/page_guidelines.php
42
B. Regelgevend kader Social Media
4. Facebook

Opstellen wedstrijdreglement (om problemen te vermijden).

Andere platformen (YouTube, Twitter, etc. – VOLT).
5. Conclusie

Beoordeling geldigheid toestemming conform Privacywet steeds in concreto te
beoordelen.

Privacy op sociale netwerken: complex
43
Bronnen en handige informatie

Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (+ handleiding)
http://economie.fgov.be/nl/binaries/pratiques_du_marche_marktpraktijken_tcm325-81591.pdf
 Nieuw Wetboek Economisch Recht (+ handleiding) met deel Marktpraktijken en
Consumentenbescherming http://economie.fgov.be/nl/binaries/WETBOEK%20coordinatie_tcm325232243.pdf

http://www.privacycommission.be/

Bescherming van persoonsgegevens in België: kort overzicht door Privacycommissie:
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/bescherming-vanpersoonsgegevens-in-belgie.pdf

Kansspelcommissie: http://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/home/

Organiseren tombola: http://www.tombolist.be/

Gids voor websitehouders:
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Gids_voor_websitehouders_042011_tcm325-36214.pdf

www.youronlinechoices.eu

IAB Europe EU Framework for Online Behavioural Advertising
http://www.iabeurope.eu/files/9613/6984/1480/2012-12-11_iab_europe_oba_framework.pdf
44
ALGEMENE CONCLUSIE & VRAGEN
45
Sean VAN GINDERDEUREN
Associate – IP / IT
[email protected]
46
Vorstlaan, 100
B 1170 Brussel
T: +32 (0)2 566 90 00
F: +32 (0)2 566 90 10
www.koan.eu
47 rue de Monceau
FR 75008 Paris
T: +33 (0)1 56 69 71 20
F: +33 (0)1 56 69 71 14
http://www.linkedin.com/pub/koan-law-firm/20/a04/4a5
@KoanLaw
47