významové poměry, učivo pro 8.

download report

Transcript významové poměry, učivo pro 8.

Významové
poměry mezi
souřadně
spojenými větami
souřadně spojené věty souvisí s
obsahem,
ale
mluvnicky
jsou
samostatné (nejsou na sobě závislé)
- jejich vztah je vyjádřen spojkami
souřadícími
POMĚR SLUČOVACÍ
• značíme symbolem
+
• je mezi větami rovnocennými
SPOJKY POMĚRU
SLUČOVACÍHO
a Vložte kartu a zadejte kód PIN.
i Studoval jazyky i četl knihy.
ani Včera jsme nečetli ani nestudovali.
nebo Něco si objednám nebo si uvařím.
také / též Rád si zahraji hokej, také / též
si rád zarybařím.
• pak Nejdříve nakoupím, pak uvařím.
•
•
•
•
•
SPOJKY POMĚRU
SLUČOVACÍHO
• jednak – jednak Jednak se mi
nechtělo, jednak jsem neměl čas.
• ani – ani
Ani nezavolal, ani
nenapsal.
SPOJKY POMĚRU
SLUČOVACÍHO
!!! V POMĚRU SLUČOVACÍM
NEPÍŠEME ČÁRKU PŘED
SPOJKAMI A, I, ANI, NEBO!!!
POMĚR STUPŇOVACÍ
• značíme symbolem ┌┘
• je mezi větami,
jestliže obsah 2. věty stupňuje obsah 1.
věty
SPOJKY POMĚRU
STUPŇOVACÍHO
• ba / ba i
Prolezli jsme celý hrad, ba / ba i do
sklepení jsme nahlédli.
• dokonce / dokonce i
Uspořádali jsme reklamní kampaň,
dokonce / dokonce i do novin jsme se
dostali.
SPOJKY POMĚRU
STUPŇOVACÍHO
• nejen – ale i
Dnes jsem nejen vysál, ale i umyl nádobí.
• nejen – nýbrž i
Příběh nejen četl, nýbrž ho i viděl v TV.
• nejen – ale dokonce
Petr se na mě nejen usmál, ale pustil mě
i sednout.
SPOJKY POMĚRU
STUPŇOVACÍHO
• !!! NĚKDY JSOU VĚTY SPOJENY SPOJKOU A VE
SPOJENÍCH A JEŠTĚ, A DOKONCE, A HLAVNĚ, A
PŘEDEVŠÍM, A NADTO, A K TOMU, A NAV ÍC !!!
• !!! I PŘES PŘÍTOMNOST SPOJKY A PÍŠEME ČÁRKU !!!
POMĚR ODPOROVACÍ
• značíme symbolem
×
• mezi větami, jejichž obsahy si
navzájem odporují
SPOJKY POMĚRU
ODPOROVACÍHO
• ale Snažil se, ale neuspěl.
• avšak Byla mi zima, avšak
neonemocněl jsem.
• však Udělal to správně, nestihl to však
dokončit.
• nýbrž Krize neskončila, nýbrž začala.
• naopak Nezlobím se, naopak jsem
příjemně překvapen.
SPOJKY POMĚRU
ODPOROVACÍHO
• jenže Vařili jsme guláš, jenže jsme ho
připálili.
• sice – ale Sice jsme byli pozvání, ale
stejně jsme nepřišli.
SPOJKY POMĚRU
ODPOROVACÍHO
• !!! Někdy se v poměru odporovacím
používá spojka a, která ale nese
význam právě poměru odporovacího;
píšeme tedy před ní čárku !!!
• v tomto případě zkusíme nahradit
spojkou ale
např. Čekali jsme na něj, a (ale )on se ani
neozval.
POMĚR VYLUČOVACÍ
• značíme symbolem
~
• mezi větami, jejichž obsahy se vylučují
(pokud platí obsah jedné věty, neplatí
už obsah věty druhé)
SPOJKY POMĚRU
VYLUČOVACÍHO
• nebo Jdi domů, nebo se rodiče
budou zlobit.
• anebo Přijď hned, anebo už nechoď
vůbec.
• buď – nebo Buď jdi domů, nebo
rodičům zavolej.
• buď – anebo Buď přijď hned, anebo už
nechoď vůbec.
• !!! v poměru vylučovacím píšeme před
spojkami čárky !!!
• pokud se obsahy vět nevylučují, ale
nabízejí se jako možnosti, čárku před
nebo, anebo, či nepíšeme
POMĚR PŘÍČINNÝ (DŮVODOVÝ,
VYSVĚTLOVACÍ)
• značíme symbolem
• mezi větami, jestliže 2. věta vyjadřuje
příčinu, důvod nebo vysvětlení věty 1.
SPOJKY POMĚRU
PŘÍČINNÉHO
• neboť Všichni byli unavení, neboť byli
po náročném výletu.
• vždyť Nekřič, vždyť už běžím.
• totiž Neslyšela jsem zvonek, byla jsem
totiž v koupelně.
• však také Nerozčiluj se, však se také
nic nestalo.
POMĚR DŮSLEDKOVÝ
• značíme symbolem
• mezi větami, jestliže 2. věta vyjadřuje
to, co vyplývá z obsahu 1. věty
SPOJKY POMĚRU
DŮSLEDKOVÉHO
• proto / a proto Zítra se vrátí maminka,
proto / a proto musíme uklidit.
• a tudíž Budeme psát test, a tudíž se
musíme učit.
• tedy Moc zlobila, nic tedy nedostane.
• a tedy Děti nemohly, a tedy jsme nešli
spát.
• a tak Slíbila polepšení, a tak se už na
ni nezlobte.
SPOJKY POMĚRU
DŮSLEDKOVÉHO
• !!! v poměru důsledkovém píšeme
před spojkou a čárku !!!!
ZDROJE
• http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=153
• Krausová Z., Pašková M., Český jazyk 8, Fraus, 2005