1. grup powerpoınt dosyası - Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD

download report

Transcript 1. grup powerpoınt dosyası - Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD

AİLE HEKİMLİĞİ
UYGULAMASINDA
KARŞILAŞILAN
SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
ÇALIŞTAYI
15 – 16 KASIM 2011
GRUP 1.
AİLE HEKİMLİĞİNDE İŞ VE ÖZLÜK HAKLARI
İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ;
GRUP ÇALIŞMA PLANI





1.GRUP OLARAK ÖNCELİKLE ÇALIŞTAYA KATILAN
KATILIMCILAR KENDİLERİNİ TANITTILAR.
DAHA SONRA GRUP KARARI OLARAK DR.TAYFUN ÇİĞDEM
GRUP BAŞKANI, DR.AKİF EMRE EKER RAPORTÖR OLARAK
SEÇİLDİ.
ÖNCELİKLE BİZE VERİLEN BAŞLIK DA PERSONEL
İFADESİNDEN NE ANLAŞILDIĞI KONUSUNDA BEYİN
FIRTISANASI YAPILDI. KATILIMCILARIN FİKİRLERİ ALINDI,
TEMEL OLARAK ASM DEKİ ÇALIŞAN TÜM KİŞİLERİN AMA
ÖNCELİKLE AİLE HEKİMLERİNİN BU KAPSAMDA ELE
ALINMASININ KARARINA VARILDI.
DAHA SONRA SAHA DA SIK KARŞILAŞILAN KONULAR
HAKKINDA KATILIMCILAR GÖRÜŞ BİLDİREREK YOL
HARİTAMIZI AŞAĞIDAKİ GİBİ ŞEKİLLENDİRDİK.
GRUP ÇALIŞMA PLANI

SORUN ÇOKTU…
EN BAŞTA, GÜNLÜK PRATİĞİMİZDEKİ
İŞLERLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ SORUNLAR
TESPİT EDİLDİ.
 DAHA SONRA; ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ
SORUNLARIMIZ ELE ALINARAK,


TÜM SAHAYI İLGİLENDİREBİLECEĞİNİ
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ÖNCELİKLİ KONU
BAŞLIKLARIMIZ BU İKİ BAŞLIK ALTINDAN
SEÇİLEREK MADDELENDİRİLDİ.
AMAÇ:
 Aile
hekimliği uygulaması sırasında en sık
karşılaştığımız sorunların tespit edilerek bu
konu başlıkları ile ilgili çözüm önerilerini
aktarabilmek

HEDEFLERİMİZ:
 Sunumun
sonunda tespit etmiş olunan
sorunların ve çözüm önerilerinin bir sonraki
yönetmelik ve Aile Hekimliği Kanunu için bir
ypl haritası olmasının sağlanması


SORUN – 1: AİLE HEKİMLERİ KAMU
PERSONELİMİDİR? KAMU HİZMETİ VEREN
BİRİMLERMİ DİR?
GÖREV TANIMIMIZ NET DEĞİL..!
Aile hekimliği uygulamasının başladığı ilk andan
itibaren çıkarılan pilot uygulama yönetmeliği ve
yönergelerle uygulamanın esasları belirlenmiştir.
 Uygulamanın hızlı yapılandırılmaya çalışılması, ve
hızlı geçiş dönemi nedeniyle bir çok il sağlık
müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi çalışanları ve bazı
kurumlar mevzuatı anlayamadan, farklı yorumlarla
uygulama başlamıştır.
 Pilot uygulama mevzuatları ve son olarak çıkarılan
KHK nin aile hekimliği ile ilgili olan kısımlarının
yazım dili; halen günlük pratiğimize ve özlük
haklarımıza ait bir takım karışıklıkları açıklayacak
özelikte değildir.. Yoruma açık cümleler ve anlamlar
halen devam etmektedir. Bu durum, farklı
uygulamalara ve anlamalara yol açmaktadır.

AİLE HEKİMLERİ KAMU
PERSONELİMİDİR?
Aile hekimlerinin kamu hizmeti yaptığı
aşikâr olmasına rağmen bazı kurumlarca
halen özel hekim statüsünde
değerlendirilmektedirler.
 ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
 Bu durumun ortadan kalkması, mevcut
mevzuat hükümlerinin anlaşılabilir net
ifadelerle yeniden düzenlenmesi ile
mümkün görülmektedir.

İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM: : Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,İl
Sağlık Müdürlükleri, Maliye Bakanlığı,
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
SORUN – 2:İDARE İLE İLGİLİ OLAN UYGULAMAYA DAİR
SORUNLAR
 Gelen her yazının okunmadan ilgili, ilgisiz A.H ne aktarılması
ve ivedi olarak yanıt istenmesi
 İdari görevlerde çalışan kişilerin standart bir uygulamaya
engel olacak bakış açıları ve uygulamaları, keyfi ve standart
dışı uygulamalar..
 İSM, SGB, TSM, de çalışan personellerin aile hekimliği
uygulaması konusundaki yetersiz bilgi düzeyinde olmaları ve
olumsuz algısı, sorumluluktan kaçan yaklaşımları
ÇÖZÜM ÖNERİSİ:Günlük pratikte deki uygulamalar için her
uygulama bölgesinde hizmetin aynı standarda sunumu için
tıpkı ASM değerlendirme rehberleri gibi, TSM ve İSM
personelleri içinde bir rehber yayınlanması ve belli bir
standart içinde hizmet anlayışının getirilmesi.

İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü,İl Sağlık Müdürlükleri, ilgili diğer kurum
ve kuruluşlar



SORUN – 3: ADLİ VE OTOPSİ NÖBETLERİ VE DİĞER NÖBET
UYGULAMALARI
ÇÖZÜM ÖNERİSİ:Halen yürürlükte olan hükümler çerçevesinde
nöbetlerin tutturulması esastır düşüncesindeyiz. Adli hekimlik
ve otopsi hizmetlerinin tüm hekimleri kapsayacak şekilde
uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.Defin ruhsatının
düzenlenmesinde hıfzı sıhha ve nüfus kanunlarımızda
belirlendiği sıra çevresinde eğitilmiş muhtar, jandarma
komutanı ve diğer sağlık personelince de verilebildiği hususu da
unutulmamalıdır.
Aile hekimliğinin genelini ilgilendiren adli, otopsi nöbetleri ve
acil nöbetleriyle ilgili düzenleyici açıklamalar tüm il sağlık
müdürlüklerine ve toplum sağlığı merkezlerine gönderilerek
yönetmelikler çerçevesinde uygulamaların standardize
edilmesinin sağlanması gerekmektedir.
İLGİLİ BAKANLIK/ BİRİM/KURUM:S.B Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü,İl Sağlık Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı,
Belediyeler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
SORUN 4 : YILILIK İZİNLER






ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
Yıllık izinler için MADDE 8 ‘in şu şekilde düzenlenmesi
ile,yaşanan anlaşmazlığın önüne geçilebilecektir.
‘’Aile hekimleri ve aile sağlığı elamanları tarafından
kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme yılına
aktarılır, ancak 3. sözleşme yılına aktarılamaz’’
şeklinde düzenlenmelidir.
Yıllık izin harici olan süt izni, gebelik izinleri,ölüm ,
mazeret,eğitim ,kongre ,hastalık izinlerimizin diğer
kamu personelleri ile eşitlenmesi kamu düzeni
açısından ve statümüz açısından önem arz etmektedir.
En doğal insani haklarımızdan olan Yıllık izine
ayrılabilmek için yerine bakacak bir hekim bulma
zorunluluğu kaldırılmalı yada bulunamadığı
durumlarda maaş kesintisi olmamak şartı ile bir başka
kişinin görevlendirilmesi sağlanmalıdır.
İLGİLİ BAKANLIK/BİRİM/KURUM: Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri,
SORUN 5 : SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN
KAYNAKLI SORUNLAR
ÇÖZÜM ÖNERİSİ; Kamu Hizmeti vermekte olan Aile
Hekimlerimizin ödedikleri Zorunlu Mesleki Sigorta
primi ve damga vergisinin diğer tüm sözleşmeli
personel ve kamu personelleri ile aynı şekilde
uygulanması
 Sözleşmeler, personelin istifa yolu ile ayrılmadığı takdirde
diğer sözleşmeli personellerde olduğu gibi yeni bir
sözleşmeye gerek kalmadan otomatik olarak yenilenmeli.
 Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Müdürlüğü ve
TSM’ lerdeki personelin sözleşmeli kadroya geçeceği
bildirildiğinden Aile Hekimliğinden ayrılan Aile
Hekimlerinin kadro durumunun ne olacağının net olarak
belirlenmesi..
 Boşalan aile hekimliği biriminin hasta hareketlerinin yeni
hekim atanıncaya kadar durdurulması.

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN
KAYNAKLI SORUNLAR


Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı, her hangi
bir nedenle tutuklandığında, tutukluluk
süresince sözleşme hükümlerin devam etmesi,
sözleşmesinin fesh edilmemesi ancak
tutukluluk süresi sonucunda hüküm almışsa
diğer kamu personeline uygulanan
yaptırımların uygulanması esas olmalıdır.Bu
sürede ilgili hekimin ve Aile Sağlığı Elemanının
yerine bir başka hekim ve Aile Sağlığı Elemanı
görevlendirilmelidir.
İLGİLİ BAKANLIK/BİRİM/KURUM: Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,İl Sağlık
Müdürlükleri, AdaletBakanlığı, ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar
SORUN 6 : MOBİL HİZMET VE
MİSAFİR HASTA





ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Mobil hizmet uygulama ve ücretlendirme
kriterlerinin; mobil hizmette geçen zaman ve ulaşılan yerin
uzaklığı , ulaşım imkanları anlamında kriterlerin baz alınarak
düzenlemelerinin yeniden yapılandırılması gerekir.Gezici hizmet
için gidilen km, ve mobil hizmet verilen kişi sayıları baz alınarak
yeni katsayılar üzerinden ödeme yapılması gerekir.
Misafir hasta için
Üniversite öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde
kampus içinde aile hekimliği biriminin oluşturulması
gereklidir.Ayrıca turizm bölgelerinde yaz aylarında yaşanan
yoğunluğun azaltılması için TSM lerin güçlendirilmesi veya semt
polikliniklerinin güçlendirilerek hasta kabul edilebilir hale
getirilmeleri uygun görülmektedir.
Yukarıda ki uygulamaların yapılamaması durumunda; misafir
hastalardan belli bir katkı payının bağlı olduğu sigorta kurumu
tarafından tahsil edilerek aile hekimlerine pozitif performans
olarak aktarılmasının önünün açılması planlanmalıdır.
İLGİLİ BAKANLIK/BİRİM/KURUM: Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü,İl Sağlık Müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, ilgili
diğer kurum ve kuruluşlar
SORUN 7 :ESNEK MESAİ UYGULAMASI
ÇÖZÜM ÖNERİSİ :
 Esnek mesainin şu an için belirlenmiş haliyle
uygulanmaması gerektiği düşüncesindeyiz.Aynı
zamanda Esnek mesai uygulamasının sınıflandırma
kriteri olarak değerlendirilmemesi gerektiği
kararına vardık.Çünkü ülkemizin sosyal ve
coğrafik özellikleri gereği bazı bölgelerimizde
esnek mesaiye kalmak sorun teşkil edebilecektir.
Aile hekimleri kendi çalıştıkları bölgenin
sosyoekonomik durumunu göz önüne alarak kendi
çalışma saatlerini belirleyebilmesi uygulamasının
desteklenmesi, sorunun çözümü açısından
önemlidir.
 İLGİLİ BAKANLIK/BİRİM/KURUM: Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü,İl Sağlık
Müdürlükleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar

SORUN 8 : GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
 Geçici görevlendirme yapılması gerektiği,
(yönetmelik hükümleri dışındaki ) durumlarda,
diğer kurum ve kuruluşlardan (İSM,TSM,SGB v.s )
görevlendirmelerin yapılması esas olmalıdır.Bu
amaçla bu kurumlarda yeterli personel
bulundurulması ve kadrolarının desteklenmesi
gerekmektedir.Ayrıca Aile Hekimlerinin kendi
kayıtlı kişilerine verecekleri hizmet süreklidir.Bu
anlamda yapılan bu görevlendirmelerle kendi
hizmetinin sürekliliği aksayacaktır.
 İLGİLİ BAKANLIK/BİRİM/KURUM: Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Valilikler, İl Sağlık
Müdürlükleri

SORUN 9 : İHTAR VE CEZA PUANLARI



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
Hiçbir meslek grubunda olmayan ihtar ve ceza puanı
kriterleri uygulamadan kaldırılmalıdır.Değerlendirme
ve denetleme kılavuzları ülke şartları göz önüne
alınarak belli bir standartla hazırlanmalıdır.Uygulayıcı
tarafından kişisel değerlendirmelere yol açacak
subjektif değil,objektif kriterlerle yapılması
sağlanmalıdır.Bu kılavuzların herkesin anlayabileceği
ve yoruma mahal bırakmayacak şekilde yeniden
yayınlanması gereklidir. Oluşabilecek uyumsuzluklarda
konunun çözümü için etik bir kurul tarafından
değerlendirmenin yolu açılmalıdır.Etik kurul sağlık
müdürlüklerinin belirleyeceği, içinde Aile Hekimlerinin
de bulunduğu ve Aile Hekimliği ile ilgili STK
temsilcisinin yer aldığı komisyon olmalıdır.
İLGİLİ BAKANLIK/BİRİM/KURUM: Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri
SORUN 10 : RAPORLAR





ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :
Günlük pratiğimizde mesleki anlamda vermek durumunda
olduğumuz öngörülen raporlar dışında ;
Çeşitli kurum ve kuruluşlarca istenen kriterleri belli
olmayan bir çok öngörülemeyen rapor istemiyle karşı karşı
kalmaktayız.(futbol oynayabilir raporu, satranç oynayabilir
raporu, turnuvaya katılabilmek için seyahat etmesine engel
hali yoktur raporu, beden eğitimi dersine katılamaz
raporu,gitar kursuna katılma raporu, meslek lisesine kayıt
olabilir raporu, okul yurdunda kalabilir raporu v.s v.s)
KHK nin aile hekimliği kanununun yönetmelikler başlığı
altında madde 8 de belirtildiği üzere rapor ve diğer
kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği , kayıtların tutulması
ile çalışma ve denetimine ilişkin usul ve esaslar sağlık
bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirtilmeli ve bir
standarda bağlanmalıdır..
İLGİLİ BAKANLIK/BİRİM/KURUM: Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü,İl Sağlık Müdürlükleri, Maliye Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu ilgili diğer kurum ve kuruluşlar.
TEŞEKKÜRLER