Taimikonhoito - Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

download report

Transcript Taimikonhoito - Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Metsänhoidon
suositukset
Taimikonhoito
www.metsanhoitosuositukset.fi
Esitys on laadittu 4/2014 ja perustuu teokseen:
Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2014.
Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.
Esityksen käyttöehdot
• Voit vapaasti:
– Jakaa — kopioida ja jatkolevittää materiaalia missä tahansa välineessä ja
muodossa
– Muuntaa — muokata ja jalostaa materiaalia
• Seuraavilla ehdoilla:
– Logot — Jokaisessa diassa pitää näkyä Tapion ja maa- ja
metsätalousministeriön logot
– Viittaus — Jokaisessa diassa tulee olla viittaus ”Metsänhoidon
suositukset 2014”
– Merkintä muutoksista — Jos muokkaat diaa (lisäät tai poistat
tekstiä/kuvia), on siitä oltava maininta. Perusperiaate: diasta tulee
selvitä, mikä on alkuperäistä ja mikä on muokkaamaasi materiaalia
Metsänhoidon suositukset 2014
2
Taimikot metsänhoidon suosituksissa
• Käsitteitä täsmennetty
– Taimikon varhaishoito
• Täydennysistutus
• Heinäntorjunta
• Taimikon varhaisperkaus
– Varttuneen taimikon käsittely
• Taimikonharvennus
• Harvennusajankohdan keskipituussuosituksia ja harvennuksen
jälkeisiä tavoiterunkolukuja (tainta/ha) tarkistettu
• Taimikonhoidon taloudellista merkitystä korostettu
Metsänhoidon suositukset 2014
3
Taimikon varhaishoito
© Johnny Sved
© Johnny Sved
• Taimikon varhaishoidolla varmistetaan metsänuudistamisen
onnistuminen ja turvataan taimikon hyvä kasvuun lähtö
– kasvatettavaan puustoon kohdistuva kilpailu vähenee
– tuhoriski pienenee
– taimikon alkukehitys nopeutuu
Metsänhoidon suositukset 2014
4
Taimikon varhaishoito
• Taimikon varhaishoidossa tehdään
– täydennystarpeen inventointi ja tarvittaessa taimikon
täydennysistutus
– pintakasvillisuuden torjunta, kahtena tai kolmena
kasvukautena istutuksen jälkeen
– varhaisperkaus, oikea ajoitus on tärkeää - viivästyminen
hidastaa puuston kasvua, heikentää laatua ja lisää
kustannuksia
Metsänhoidon suositukset 2014
5
Varhaishoito puulajeittain
• Männyn taimikot
– alkuvaiheen kasvatus tiheänä
– varhaisperkauksessa poistetaan kilpaileva lehtipuusto,
erityisesti haavat ja tarvittaessa huonolaatuiset männyt
– tavoitepuusto varhaisperkauksen jälkeen on
4 000–5 000 kpl/ha mäntyjä ja lehtipuita
– kylvötuppaiden harvennus ajoissa!
• käsin kylvetyillä uudistusaloilla taimet ovat tuppaissa
• harvennus taimikon varhaisperkauksen yhteydessä
• kylvötuppaisiin jätetään kasvamaan yksi taimi
• kasvatettavien taimien etäisyys toisistaan on oltava yli
puoli metriä
Metsänhoidon suositukset 2014
6
• Kuusen taimikot
– taimien ympäriltä poistetaan kasvua
haittaavat lehtipuut
– vesasyntyinen lehtipuusto on
suositeltavaa poistaa kokonaan
– luontaisesti syntyneet kuusentaimikot
perataan ylispuuston poiston jälkeen –
lehtipuuston ohella poistetaan
kasvatuskelvottomat kuusen taimet
© Ari Nieminen
Varhaishoito puulajeittain
• Koivun taimikot
– Perkauksessa poistetaan vain välittömästi kasvatettavia
taimia haittaava puusto
Metsänhoidon suositukset 2014
7
Täydennysistutus
• Liian harvaksi jäänyt taimikko täydennetään riittävään
kasvatustiheyteen
– taimettuminen on ollut epätasaista
– huomattava määrä taimia on kuollut tai vioittunut
tuhojen seurauksena
• Täydennys on tehtävä mahdollisimman pian
uudistamistöiden jälkeen
– täydennystarpeen inventointi
– istutus kookkailla taimilla avoimeen muokkausjälkeen
– pintakasvillisuuden torjunta
Metsänhoidon suositukset 2014
8
Pintakasvillisuuden torjunta
• Tavoitteena varmistaa taimien selviytyminen kilpailusta
pintakasvillisuuden kanssa
• Mekaaninen heinäntorjunta
– Pintakasvillisuus poljetaan tai niitetään taimien ympäriltä
pintakasvillisuuden korkeutta vastaavalta alueelta
– Suositeltava ajankohta on keskikesä
– TÄRKEINTÄ on, että työ tulee tehdyksi
• Kemiallinen heinäntorjunta
– Maanmuokkauksen yhteydessä ennakkoon
– Nuorissa taimikoissa hyväksytyillä kasvinsuojeluaineilla
 taimet on suojattava käsittelyn aikana
– Vesiensuojelusta huolehdittava
Metsänhoidon suositukset 2014
9
Taimikon varhaisperkaus
- TAIMIKONHOIDON TÄRKEIN TYÖLAJI
• Taimikosta poistetaan kasvatettavien taimien kehittymistä
haittaava lehtipuusto
• Täysperkaus, jolloin kaikki lehtipuuvesakko poistetaan
– monimuotoisuuden turvaamiseksi lehtipuita jätetään
esimerkiksi kosteisiin painanteisiin
• Reikäperkaus, jossa lehtipuuvesakko poistetaan vähintään
metrin säteeltä kasvatettavista taimista sekä etukasvuinen
lehtipuusto välialueilta
• Perkauksen suositeltavin ajankohta on keskikesä mutta
TÄRKEINTÄ on, että työ tulee tehdyksi!
Metsänhoidon suositukset 2014
10
Taimikonharvennus
• Kasvatettavan puuston tiheys ja puulajisuhteet säädetään
tavoitteen mukaisiksi
– tavoitteena on, että ensiharvennuksessa korjattava puusto
on järeydeltään myyntikelpoista
• Puuston järeytyminen nopeutuu, jolloin ensiharvennuksen
korjuukustannukset pysyvät kohtuullisina
• Taimikonharvennus tehdään laadullisesti parhaiden ja
hyväkasvuisten puiden hyväksi
• Etukasvuiset, huonolaatuiset ja vioittuneet puut poistetaan
• Taimikossa säästetään monimuotoisuutta lisääviä puulajeja
• Hakkuussa jätettyjen säästöpuuryhmien alustoja ei käsitellä
Metsänhoidon suositukset 2014
11
Taimikonharvennus puulajeittain
• Mänty
– Harvennusajankohta on sopiva, kun taimikon keskipituus on 5–7 metriä, pohjoisessa Suomessa 3–5 metriä
– Harvennuksessa taimikkoon jätetään
2 000–2 200 tainta/ha
– Kylvetyissä ja luontaisesti syntyneissä taimikoissa, joissa
tiheys on yli 6 000 tainta/ha, suositeltava
harvennusajankohta on 3–4 metrin keskipituudessa ja
tiheys harvennuksen jälkeen 3 000 tainta/ha
• Männyn taimikkoon on suositeltavaa jättää sekapuuksi
siemensyntyistä rauduskoivua, joka pituudeltaan on
mäntyjä selvästi lyhyempää, eikä piiskaa niiden latvuksia
Metsänhoidon suositukset 2014
12
Taimikonharvennus puulajeittain
• KUUSI
– Harvennusajankohta on sopiva , kun taimikon keskipituus on 3–4 metriä, pohjoisessa Suomessa 2–3 metriä
– Harvennuksessa taimikkoon jätetään
1 800–2 000 tainta/ha
– Taimikkoa täydentämään voidaan jättää siemensyntyisiä
rauduskoivuja, enintään 20 % taimikon runkoluvusta
• Jos kuusen taimikossa on rauduskoivua ylispuuna tai
turvemailla hieskoivikossa kuusialikasvos, voidaan metsää
kasvattaa kaksijaksoisena
 ylispuina olevien koivujen tiheyttä on säädeltävä, jotta
kuusikon kasvu säilyy elinvoimaisena
Metsänhoidon suositukset 2014
13
Taimikonharvennus puulajeittain
• KOIVUT
– Rauduskoivikko voidaan kasvattaa taimikkovaiheessa
tiheänä mutta sitä ei saa päästää riukuuntumaan
– Suositeltava taimikonharvennuksen ajankohta 4–5 metrin
keskipituudessa
– Rauduskoivua harvennettaessa taimikkoon jätetään
1 600 tainta/ha
– Hieskoivua harvennettaessa taimikkoon jätetään
2 000–2 200 tainta/ha
Metsänhoidon suositukset 2014
14
Taimikonharvennuksen talous
• Kaaviossa näkyy
poistettavien
puiden
kantoläpimitan
vaikutus työajan
menekkiin
• Taimikonharvennus on investointi tulevaisuuteen
• Työn oikea-aikainen toteutus vähentää kustannuksia,
puuston järeytyessä työajan menekki kasvaa nopeasti
Metsänhoidon suositukset 2014
15
KUUSENTAIMIKKO, perkaus ja harvennus
© Juha Varhi
• Nuoremmassa taimikossa perataan lehtipuuvesakkoa
• Vanhempaa (n. 3 –metristä) taimikkoa harvennetaan
Metsänhoidon suositukset 2014
16
17
18
19
20
Luonnon- ja riistanhoito taimikossa
• Taimikon perkauksessa ja harvennuksessa on huolehdittava
metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta
– Säilytetään luontainen puulajivaihtelu
– Säästetään mm. katajat, pihlajat ja jalot lehtipuut
mahdollisuuksien mukaan
– Haapa poistetaan männyn taimikoista
• Riistatiheiköt jätetään käsittelemättä
– Kosteikkoihin ja painanteisiin jätetään käsittelemättömiä
kohtia riistan suoja- ja elinpaikoiksi
• Vesistöjen varsille jätetään suojakaistoja, joita ei perata
– Suositaan lehtipuuta
– Taimikko voidaan jättää tavanomaista tiheämmäksi
Metsänhoidon suositukset 2014
21
22
Metsänhoidon suositukset
Esimerkki, taimikonhoidon vaikutus puuntuotokseen ja
kannattavuuteen
Hoidettu ja hoitamaton tuoreen kankaan kuusentaimikko.
Kannattavuuslaskelmat tehty viiden vuoden iälle, jolloin
päätös varhaisperkauksesta tehdään
© Jyri Schildt
© Pentti Väisänen
(kuvat ovat viitteellisiä)
Metsänhoidon suositukset 2014
24
Suositusten mukainen kasvatus
• Tehdään heti varhaisperkaus
• Taimikonharvennus tehdään
13 v iässä
• Kuusen runkoluku 1 700 kpl/ha
• Rauduskoivusekoitusta 200 kpl/ha
• Ensiharvennus 30-vuotiaana
runkolukuun 1 000 kpl/ha
• Toinen harvennus 45-vuotiaana
runkolukuun 650 kpl/ha (yläh.)
• Lievä koivusekoitus säilytetään
kiertoajan loppuun saakka
• Päätehakkuu 63-vuotiaana
© Pentti Väisänen
Varhaisperkaus + taimikonharvennus tehdään ajallaan
Metsänhoidon suositukset 2014
25
Suositusten vastainen kasvatus
• Varhaisperkaus tekemättä
• Taimikonharvennus tehdään
myöhästyneenä 18 v iässä
• Istutustaimia jäljellä enää 700 kpl/ha
• Luontaisia kuusentaimia +
rauduskoivuja + runsas hieskoivikko +
hieman luontaisia mäntyjä
• Ensiharvennus 28-vuotiaana
• Harvennukset tehdään suositusten
mukaisina
• Toinen harvennus 40-vuotiaana
• Kolmas harvennus 52-vuotiaana
• Päätehakkuu 63-vuotiaana
Metsänhoidon suositukset 2014
© Jyri Schildt
Varhaisperkaus laiminlyöty ja taimikonharvennus myöhässä
26
Puun tuotos, kun taimikonhoito tehty = hoidettu ja
taimikonhoito laiminlyöty = hoitamaton
(harvennushakkuut tehdään molemmissa oikea-aikaisesti ja voimakkuudeltaan suositusten mukaisina)
m³/ha
600
16
Hukkapuu ja luonnonpoistuma
500
186
Kuitupuu
20
400
Tukkipuu
229
300
200
366
229
100
0
Hoidettu
Hoitamaton
Metsänhoidon suositukset 2014
27
Hakkuukertymät m3/ha, kun taimikonhoito tehty = hoidettu
ja taimikonhoito laiminlyöty = hoitamaton
m³/ha
600
Päätehakkuu
500
Kolmas harvennus
400
372
Toinen harvennus
Ensiharvennus
300
200
100
257
95
113
96
69
48
Hoidettu
Hoitamaton
0
Metsänhoidon suositukset 2014
28
Istutetun MT-kuusikon nettotulojen nykyarvot 5 v iällä eri
korkokannoilla €/ha, kun taimikonhoito tehty
tai taimikonhoito laiminlyöty. Kiertoaika 63 v
(Hoitamattomaan tehdään myöhästynyt taimikonhoito 18 vuoden kohdalla, molemmissa taimikonhoitokulut mukana)
Nettonykyarvo 5 vuoden iällä
Euroa/ha
16,000
14,000
12,000
Hoidettu
10,000
Hoitamaton
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1
2
3
4
5
6
Laskentokorko
Metsänhoidon suositukset 2014
29
Johtopäätöksiä taimikonhoidon
merkityksestä kuusen kasvatusketjussa
• Taimikonhoidossa työn oikea-aikaisuus on valttia
• Laiminlyönti johtaa kuusikon kasvatuksessa mittaviin
tuotostappioihin, erityisesti tukkipuun tuotos romahtaa
• Suositusten mukainen taimikonhoito on lehtomaisella
kankaalla talous- ja tuotosvaikutuksiltaan vielä tuoreen
kankaan esimerkkiä merkittävämpää
• Jos varhaisperkaus jää tekemättä ja taimikonharvennus
myöhästyy, ensiharvennus joudutaan usein tekemään
heikosti kannattavana energiapuuhakkuuna
• Lisäksi tarvitaan yleensä ylimääräinen harvennuskerta tai
pidempi kiertoaika riittävän järeyden saavuttamiseksi
Metsänhoidon suositukset 2014
30