wzór Analizy wypadku.

download report

Transcript wzór Analizy wypadku.

Raport o wypadku
Komórka org.:
Data wypadku:
[DD.MM.RRR]; [HH:MM]
Rodzaj wypadku:
[LTI/RW/No LTI]
Czynność:
[wpisać czynność podczas której zaistniał wypadek]
Uraz (rodzaj i miejsce):
[wpisać rodzaj urazu]
Informacje o poszkodowanym:
Nazwisko:
Wiek/Staż:
[wiek / ilość lat przepracowanych w na stanowisku pracy]
Stanowisko:
Szkolenia, uprawnienia:
Ocena Ryzyka
Zawodowego / HIRA
[Czy została opracowana HIRA dla czynności związanych z wypadkiem?]
Data: [dd.mm.rrrr]; Opracowany przez: [imię i nazwisko/funkcja lidera]
CZĘŚĆ A
Wersja Polska
Schemat organizacyjny [Linia hierarchiczna osób
zaangażowanych w wypadek]:
Linia/linie hierarchiczne
uwzględniające osoby
poszkodowane
[Imię i Nazwisko]
[stanowisko] w AMP
[Imię i Nazwisko]
[stanowisko] w AMP
[Imię i Nazwisko]
[stanowisko] w AMP
[bezpośredni
przełożony]
[Imię i Nazwisko]
CEO AMP
[Imię i Nazwisko]
[stanowisko] w AMP
Linia/linie hierarchiczne uwzględniające:
świadków wypadku, osoby zaangażowane
w wypadek [np.. wystawiające:
• polecenie pisemne/ustne
• zezwolenie
• dopuszczenie do wykonania pracy
• instruktaż przed rozpoczęciem pracy
• w inny sposób zaangażowane]
[Imię i Nazwisko]
[stanowisko] w AMP
[Imię i Nazwisko]
[stanowisko] w AMP
Świadek
[Imię i Nazwisko]
[stanowisko w AMP]
Poszkodowany
[Imię i Nazwisko]
[stanowisko] w AMP
[Świadek]
Legenda:
Osoba wystawiająca polecenie/zezwolenie pisemne
[jeżeli istniała]
Osoba nadzorująca prace / Bezpośredni przełożony
Świadek/świadkowie wypadku
Poszkodowany
08/04/2015
OH&S ArcelorMittal Poland S.A.
Confidential
1
Przebieg wydarzeń
Oś czasu
dd.mm.rrrr
gg:mm
Należy opisać najważniejsze fakty, decyzje
(kto i kiedy je podjął) przed, podczas i po
wypadku;
2
Zdjęcia lub szkic z wypadku
3
Analiza przyczyn wypadku (1/2)
Lista faktów związanych z wypadkiem. Metoda 5M
Określić wg zasady:
uraz – czynność – rodzaj wypadku
CZŁOWIEK
MASZYNA
ŚRODOWISKO
PROCES (PROCEDURY)
METODA (SPOSÓB
PRACY)
Dokonać identyfikacji
faktów w poniższych
aspektach:
Dokonać identyfikacji
faktów w poniższych
aspektach:
Dokonać identyfikacji
faktów w poniższych
aspektach:
Dokonać identyfikacji
faktów w poniższych
aspektach:
Dokonać identyfikacji
faktów w poniższych
aspektach:
wiedza w zakresie
warunków pracy,
instrukcji, procedur,
stosowanie się do
przepisów i regulacji,
kwalifikacje i
uprawnienia do
wykonywania zadań (w
tym badania, szkolenia
itp.),
przygotowanie i
doświadczenie w
zakresie zadania
sprawność
maszyn/narzędzi (stan
techniczny),
sposób
zabezpieczenia,
wybór
narzędzi/maszyn do
zadania,
przystosowanie
narzędzi/maszyn do
wykonywanej pracy,
wykorzystanie
narzędzi/maszyn we
właściwy sposób.
panujące warunki
(widoczność,
oświetlenie, hałas,
temperatura,
zanieczyszczenia itp.),
wygląd miejsca
(porządek w miejscu
pracy),
zmiany w otoczeniu
/warunkach
opisane instrukcje i
regulacje,
zrozumiałość i
kompletność procedur,
przestrzeganie
procedur,
aktualność
standardów,
szkolenia i
instruktaże,
nadzór (czy był
nadzór, dopuszczenie,
kontrola…).
sposób wykonywania
pracy,
sposób komunikacji
(przekazywanie)
ustaleń,
stosowane praktyki
(odstępstwa od
procedur),
sposób ocena ryzyka,
używanie narzędzi
Analiza przyczyn wypadku (1/2)
Lista faktów związanych z wypadkiem. Metoda 5M. – Przykład.
Rana cięta dłoni pracownika podczas naprawy
kompresora transferkara.
ŚRODOWISKO
METODA (SPOSÓB
PRACY)
CZŁOWIEK
MASZYNA
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
Fakt związany z
wypadkiem
PROCES (PROCEDURY)
Analiza przyczyn źródłowych wypadku
Metoda WHY-WHY
Przed przystąpieniem do Why-Why
należy dokonać spisania faktów które
pomogą w analizie; w raporcie nie
należytego umieszczać
Określić wg zasady:
uraz – czynność – rodzaj wypadku
Bezpośrednia przyczyna
wypadku
Odp. na pytanie
dlaczego
Odp. na pytanie
dlaczego
Bezpośrednia przyczyna
wypadku
Bezpośrednia przyczyna
wypadku
Odp. na pytanie
dlaczego
Odp. na pytanie
dlaczego
Odp. na pytanie
dlaczego
Odp. na pytanie
dlaczego
Odp. na pytanie
dlaczego
Czynnik ludzki –
dalsza analiza wg
wytycznych
Odp. na pytanie
dlaczego
Odp. na pytanie
dlaczego
Odp. na pytanie
dlaczego
Przyczyny źródłowa
wypadku
Odp. na pytanie
dlaczego
Przyczyny źródłowa
wypadku
1
Przyczyny źródłowa
wypadku
Przyczyny źródłowa
wypadku
1
Przyczyny źródłowa
wypadku
3
3
1
5
4
Legenda:
Walidacja – to nie jest przyczyna źródłowa.
Brak wpływu.
[H] Odp. na
pytanie
dlaczego
2
Odp. na pytanie
dlaczego
5
Nr działania w planie działań korygujących i
zapobiegawczych
Należy tu również zawrzeć działania dla
całego AMP
Plan Działań:
Działania Korygujące i Zapobiegawcze
Nr
Działanie
Osoba odpowiedzialna
Data
1
2
3
4
5
7
Podsumowanie zatwierdzonego Raportu o wypadku
UWAGA: wypełniane po zatwierdzeniu na MC/BoD. Wypełnia:
-Biuro obsługi Zarządu (zalecenia ze spotkania – slajd 7 lub 8)
-BHP
Raport zatwierdzony przez: [wpisać kto zatwierdził Raport]
Data: [dd.mm.rrrr]
08/04/2015
Confidential
CZĘŚĆ
B
8
Wersja Polska
Polecenia dla pozostałych obszarów Spółki
Nr
Działanie
Osoba odpowiedzialna
Data
Rekomendacje dla pozostałych obszarów
Spółki
10
Wersja Polska