08-10 Haziran 2011 tarihlerinde yapılan 8. CARACAL Toplantısı

download report

Transcript 08-10 Haziran 2011 tarihlerinde yapılan 8. CARACAL Toplantısı

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
REACH Danışma Grubu 9. Toplantısı
25 Temmuz 2011- Ankara
Gündem:
1- 8.CARACAL Yetkili Merciler Toplantsı
2- CLP Tüzüğünün Uyumlaştırılması
3- Bor ve Türevlerinin Sınıflandırması ile
İlgili Gelişmeler (ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
1
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
CARACAL 8.Yetkili Merciler Toplantısı
8-10 Haziran 2011
Brüksel
Haydar HAZER
Ankara
25 Temmuz 2011
2
Gündem:
1. Gümrük Hükümleri Kapsamındaki Maddeler
2. Yöneticiler Temas Grubu (YTG) Tarafından
İncelenen Alt-kullanıcılar
3. REACH-Kısıtlamalar
4. EC Numarası ve Geçici Liste Numarası
5. Boratlar ve Nikel ile ilgili Dava
3
1- Gümrük Hükümleri Kapsamındaki Maddeler
• REACH Tüzüğünün ikinci maddesi birinci
fıkrası (b) bendi gümrük hükümlerine tabi kendi
halinde veya karışım içinde veya eşya içinde
ithal edilen maddelere muafiyetler
getirmektedir.
• “Gümrük hükümlerine tabi kendi halinde veya
karışım içinde veya eşya içinde, herhangi
muamele veya işleme tabi tutulmayan ve tekrar
ihracat veya transit amacıyla geçici depolanan
veya serbest bölgede veya antrepo da bulunan
maddeler”
4
1- Gümrük Hükümleri Kapsamındaki
Maddeler (Devam)
- Muafiyet sadece aşağıda belirtilen üç koşulu bir
arada sağladığı zaman uygulanmaktadır:
• Gümrük hükümlerine tabi, ve
• Herhangi bir muamele veya işlem yok, ve
• Tekrar-ihracat veya transit amacıyla geçici
depolama veya serbest bölge veya antrepoda
bulunma.
5
1- Gümrük Hükümleri Kapsamındaki Maddeler
(Devam)
- Tekrar-ihracat veya Transit Amacıyla Geçici
Depolama veya Serbest Bölge veya Antrepoda
Bulunan Maddeler:
•REACH muafiyetinden faydalanacak
maddelere ilişkin koşullar:
1-Eğer serbest bölge veya antrepoda
maddenin elleçlenmesi sadece depolama,
muafaza, serbest bölge ve serbest antrepo içinde
taşıma ile sınırlandırılmış ise muafiyetlerden
yararlanır.
6
1-
Gümrük
Hükümleri
Maddeler(Devam)
Kapsamındaki
REACH muafiyetinden faydalanamayacak
maddelere ilişkin koşullar:
2-
Maddenin kimliğinde herhangi değişikliğe
neden
olabilecek
elleçleme,
maddenin
kimliğinde değişikliğe neden olmayan kimyasal
işlem veya kimyasal muamele, maddenin
fiziksel özelliğindeki herhangi önemli değişiklik,
maddelerin karıştırılması, kaplara doldurulması,
bir kaptan diğer kaba taşınması maddenin
muamelesi veya işlenmesi olarak kabul edilir.
7
1Gümrük
Hükümleri
Maddeler(Devam):
REACH muafiyetinden
koşullar:
faydalanamayacak
Kapsamındaki
maddelere
ilişkin
3- Işın uygulama veya koruyucu ekleyerek koruma,
elekrostatik işlem,tuzdan arındırma, sıvıların seyreltilmesi
veya derişik yapılması gibi normal elleçleme usulleri
maddenin muamelesi veya işlenmesi olarak kabul edilir ve
gümrük idarelerinden izin alınmasını gerektirmez. Bu tür
faaliyetlere tabi maddeler REACH muafiyetlerinden
yararlanamaz.
* Eğer gümrük idarelerine izin almak amacıyla sanayi
faaliyetleri bildiriminde bulunulmuş ise bu faaliyetler normal
elleçleme usullerinin dışındadır ve maddenin muamelesi
veya işlenmesi olarak kabul edilir .
8
2- Yöneticiler Temas Grubu (YTG) Tarafından
İncelenen Alt-kullanıcılar:
• İmalatçı veya ithalatçılar tarafından kayıt
yaptırılmayan maddeleri alt kullanıcıların temin
edememe sorunu gidermek için önerilen
çözüm mekanizmaları :
1- Alt-kullanıcılar ilgili Yetkili mercii ve AKA’ya durumlarını açıklayan
2-
bilgileri ve potansiyel kayıt ettirenin kimliğini sunar,
Potansiyel kayıt ettiren (imalatçı,ithalatçı,M/I) sorunun çözümü
için Yekili merciden alınan başvuru belgesi teyidi ile birlikte
AKA’ya maddenin kayıt verilerini usullere ( ön-kayıt yapılmış faziçi maddeler için veya faz-dışı maddelerin sorgulanması için veya
ön-kayıt yaptırılmamış faz-içi maddeler için
kayıt dosyasının
sunulması) uygun olarak sunar.
9
2- Yöneticiler Temas Grubu (YTG) Tarafından
İncelenen Alt-kullanıcılar (devam):
AKA normal usullere göre 3 hafta içinde M/I mektup
göndererek kayıtının tam olmadığını belirterek eksik
bilgilerin neler olduğunu bildirir ve dosyanın
tamamlanması için uygun bir zaman verir.
4- Bu durumda kayıt ettiren AKA ya mektup gönderir ve
yetkili merciden alınan başvuru belgesi teyidini ilgili
yaptırım mercisine sunar, durum hakkında daha fazla
bilgi toplamak için sırasıyla AKA ile iletişime geçer ve
AKA birinci adımda toplanan bilgileri yaptırım mercisine
sunar.
5- Yaptırım mercii tedarikin kesilmesi durumunda
olabilecek ekonomik etkiyi ve yaptırım hükümlerine
uygunluğunu dikkate alarak karar alır.
3-
10
3. REACH- Kısıtlamalar
•
•
•
Kısıtlamaların hazırlanması ve kabulüne
ilişkin özel usuller-REACH Tüzüğü madde 68,
Standart usuller-madde 69 ila madde 73
Kansorejen-mutajen-üreme sistemine toksik
(CMR) kategori 1Ave 1B olarak sınıflandırılan
maddelerin kendi başına, karışım veya eşya
içinde tüketiciye sunulmasını kısıtlayan
basitleştirilmiş
usuller-madde
68(2)Komisyon
11
3. REACH- Kısıtlamalar (Devam):
•
•
•
•
Madde 68(2)
Geşmişteki uygulamalar: REACH tüzüğü ile
yürürlükten kaldırılan 76/769/EEC sayılı
Konsey Direktifi kapsamında 1994 yılından
CMR olarak sınıflandırılan her bir yeni
maddenin halka satışının yasaklanmasının
Direktive eklenerek sağlandı,
CMR içeren eşyalara ilişkin sistematik bir
yaklaşım yok,
Normal
kısıtlama
usullerinin
(risk
değerlendirme, risk azaltım stratejileri)
uygulandı.
12
3. REACH- Kısıtlamalar (Devam):
•
•
•
Madde 68(2)
CMR
içeren
eşyaların
kısıtlanması
yaklaşımı:
REACH
madde
68(2)
basitleştirilmiş usullerin tüketiciye sunulan
CMR olarak sınıflandırılan madde, karışım ve
CMR içeren eşyalara uygulanmasında tek bir
yol yok,
Bu hükmün uygulanması yeni CMR olarak
sınıflandırılmış maddeyi içeren eşyanın halka
sunulmasını yasaklama ile sonuçlanacağı
anlamı çıkarılmamalı.
13
3. REACH- Kısıtlamalar (Devam):
•
Madde 68(2)
•
CMR içeren eşyaların kısıtlanması yaklaşımı: Madde 68(2)
nin uygulanması:
Riskin yüksek olduğu veya açık olarak görüldüğü durumlarda
Tüketici tarafından kullanılabilen CMR olarak sınıflandırılmış(
kategori 1A ve 1B) maddeyi içeren eşyanın kısıtlanması ile ilgili
madde 68(2) kapsamında yapılan teklife uyarak sosyoekonomik etki analizi olmadan onaylanmış azaltılmış bilimsel
inceleme usulleri kullanılabilir.
Madde 68(2) kapsamında Komisyonum harekete geçmesi talep
edildiğinde veya Komisyon kendiliğinde harekete geçtiğinde
asgari detayları belgelenmeli (tüketicilere, örneğin çocuklara
riskini değerlendirmek için teklif de yeterli bilgi olmalı).
Bilimsel güvenirliği değerlendirmek için işlemler tanımlanmalı.
1-
2-
3-
14
4-
EC Numarası
Numarası:
•
Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) REACH
kayıt
esnasında
REACH-IT
tarafından
oluşturulan liste numarasının yasal bir
durumu yok,
EC numarası gibi geçerli ve yasal olarak
onaylanmış EC numarası olarak kabul
edilmez,
AKA’nın maddenin kimliğini gözden geçirip ve
EC envanterinin yenilenme mekanizmaları
oluşturulup yeni onaylanmış numaralarla
güncellenene kadar liste numaralarının yasal
15
amaçlar için kullanılamaz.
•
•
ve
Geçici
Liste
4-
EC Numarası ve
Numarası (Devam):
•
Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) REACH
kayıt
esnasında
REACH-IT
tarafından
oluşturulan liste numarasının yasal bir
durumu yok,
EC numarası gibi geçerli ve yasal olarak
onaylanmış EC numarası olarak kabul
edilmez,
AKA’nın maddenin kimliğini gözden geçirip ve
EC envanterinin yenilenme mekanizmaları
oluşturulup yeni onaylanmış numaralarla
güncellenene kadar liste numaralarının yasal
16
amaçlar için kullanılamaz.
•
•
Geçici
Liste
4-
EC Numarası ve
Numarası (Devam):
Geçici
Liste
•
EC numarası ve EC envanteri terimlerinin
genel olarak REACH ve diğer mevzuatların
uygulanmasında kullanılıyor,
• Bir bütün olarak EC envanteri mevcut değil,
•
Üç farklı envanterin birleşiminden oluşuyor:
1. EINECS( Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal
Maddeler Envanteri),
2. ELINCS (Avrupa Bildirimi Yapılmış Kimyasal
Maddeler Listesi)
3. NLP (Artık Polimer Olmayan Maddeler Listesi.
17
4-
EC Numarası ve
Numarası (Devam):
•
EINECS- Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal
Maddeler Envanteri: EINECS 15 haziran
1990 yılında yayımlandı,
Avrupa Topluluğu Pazarına 1 Ocak 1972 ve
18 Eylül 1981 yılları arasında arz edilen
yaklaşık 100.000 maddeyi içeriyor
EINECS numarasının yedi rakamdan
oluşuyor, ve daima 2 veya 3 ile (2xx-xxxx,3xx-xxx-x) başlar.
•
•
Geçici
Liste
18
4-
EC Numarası ve
Numarası (Devam):
•
ELINCS-Avrupa Bildirimi Yapılmış
Kimyasal Maddeler Listesi:
ELINCS 18 eylül 1981 tarihine kadar
piyasaya arz edilmemiş ve 31 Mayıs 2008
tarihine kadar bildirimi yapılmış yeni
maddeleri içerir,
Yedi rakamdan oluşur ve daima 4 ile (4xxxxx-x,) başlar.
•
•
Geçici
Liste
19
4-
EC Numarası ve
Numarası (Devam):
Geçici
Liste
• NLP-Artık Polimer Olmayan Maddeler
Listesi): NLP 18 Eylül 1981 ve 31 Ekim 1993
tarihleri piyasada olan artık polimer olmayan
maddeler listesi,
• Yedi rakamdan oluşur ve daima 5 ile (5xx-xxxx,) başlar.
20
4-
EC Numarası ve
Numarası (Devam):
•
Liste Numarası:
•
Ön-kayıt yaptırılan maddelerin liste numarası 2008 yılında
yayımlandı,
Yasal bir durumu yok ve EC numarası gibi geçerli ve yasal
olarak onaylanmış EC numarası olarak kabul edilmez.
REACH-IT kayıt esnasında aynı madde için EC numarası ile
CAS numarasını eşleştirmiş ise aynı EC numarası verildi,
Eğer REACH-IT madde için EC numarası ile CAS numarasını
eşleştirememiş ise 6 ile başlayan yedi rakamlı liste numarası
(6xx-xxx-x) verildi,
Eğer sadece madde adı belirtilmiş EC numarası, EC adı ile
eşleşmiyorsa veya envanter listesinde yer almıyorsa 9 ile
başlayan yedi rakamlı liste numarası (9xx-xxx-x) verildi.
•
•
•
•
Geçici
Liste
21
5- Boratlar ve Nikel ile ilgili Dava
•
•
Dava konusunda çapraz okumanın (read-across)
tanımı ve nasıl kullanılacağı, elleçleme ve kullanım
(handling and use) konularının dava konusu yapıldığı
belirtildi mahkemenin 21 Temmuz da karar vereceği
belirtildi.
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğünden Daire Başkanı Serdar AKINCI söz
alarak, borik asit ve bor türevleri ile ilgili epidemolojik
çalışmaların, Türkiye , Çin ve Amerika tarafından
yapıldığı ve yeni verilerin elde edildiği, bu verilerin
borik
asit
ve
bor
türevlerinin
yeniden
sınıflandırılmasında dikkate alınması gerektiğini
vurguladı.
22
CLP Tüzüğünün Uyumlaştırılması
•
•
SEI-CLP Projesi 12 Ocak 2011 tarihinde başladı
Dört ay sürdü ve 17 Mayıs 2011 tarihinde bitti.
* Mevcut durum analizi yapıldı,
* Strateji ve uygulama planı hazırlandı,
* İlgili kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim düzenlendi,
* CLP Tüzüğü’nü uyumlaştıran taslak Yönetmelik
hazırlandı,
* Tüzüğün uygulamasına yönelik hazırlanan rehber
doküman Türkçeye çevirildi,
*CLP Ulusal Yardım Masası kurulması için gerekli
çalışmalar yapıldı.
23
TEŞEKKÜRLER
24