Powikłania znieczulenia w położnictwie.

download report

Transcript Powikłania znieczulenia w położnictwie.

Anestezja w położnictwie
Zniesienie bólu porodowego
Znieczulenie do cięcia cesarskiego
(elektywnego i nagłego)
/instrumentalnego wydobycia płodu
Opieka nad krytycznie chorą ciężarną
Powikłania w położnictwie
Znieczulenie regionalne (pp, zo, cse)
i jego powikłania
Znieczulenie ogólne
i jego powikłania
Sytuacje nagłe w anestezjologii położniczej
Powikłania w położnictwie
Zgon położniczy bezpośredni
Następstwo powikłań ciąży, porodu, połogu, błędnego
postępowania lub zaniechania, konsekwencje anestezji
Zgon położniczy pośredni
Zgon spowodowany chorobą uprzednio istniejącą lub
pojawiającą się w ciąży niezwiązaną przyczynowo z
ciążą, ale nasilaną przez nią
Zgon niepołożniczy
Powikłania w położnictwie
Przyczyny zgonów okołoporodowych
Zator tętnicy płucnej
Krwotok położniczy
Nadciśnienie indukowane ciążą (PIH)
Zakażenie
Choroby serca
Znieczulenie
Inne
1003 (1,9)
854 (1,6)
790 (1,5)
448 (0,8)
213 (0,4)
140 (0,3)
531 (1)
(w nawiasie podano ilość w przeliczeniu na 100 000)
Kruszyński za Mackay’em, USA 1979-1992
Powikłania w położnictwie
Przyczyny zgonów okołoporodowych
Krwotok położniczy
Zakażenie
Nadciśnienie indukowane ciążą (PIH)
Choroby serca
Zator tętnicy płucnej
Znieczulenie
Inne
29 (1,8)
27 (1,7)
13 (0,8)
13 (0,8)
9 (1,8)
3 (0,2)
14 (0,9)
(w nawiasie podano ilość w przeliczeniu na 100 000)
Kruszyński, Polska 1996-1999
Powikłania w położnictwie
Przyczyny anestezjologiczne zgonów okołoporodowych
Znieczulenie ogólne – 67 przypadków
Znieczulenie regionalne – 33 przypadki
Aspiracja
Trudna intubacja
Problemy krążeniowe (zn. ogólne)
Hipowentylacja
22
15
15
12
Toksyczność anestetyków regionalnych
Zbyt duże znieczulenie zo/pp
Problemy krążeniowe (zn. regionalne)
17
12
2
Kruszyński, USA 1979-1990
Powikłania w położnictwie
Przyczyny zgonów matek w Wielkiej Brytanii
Bezpośrednia położnicza przyczyna zgonu (5,3 na 100 000 ciąż)
Tromboembolia
Krwotok
Ciąża ektopowa i poronienie
Nadciśnienie (PIH)
Zakażenie
Anestezja
Zator płynem owodniowym
30
17
15
14
11
6
5
Pośrednia niepołożnicza przyczyna zgonu (13,1 na 100 000 ciąż)
Choroby serca
Choroby psychiczne
Nowotwory
44
16
90
Kruszyński, za Reports on Confidential Enquiery
into Maternal Deaths, UK 2000-2002
Powikłania w położnictwie
Przyczyny zgonów matek w Wielkiej Brytanii
Więcej kobiet umiera z powodu chorób towarzyszących niż przyczyn położniczych
Wśród zgonów spowodowanych anestezją (6 przypadków)
4 miały miejsce podczas znieczulenia do cięcia cesarskiego (wszystkie w zn. ogólnym)
3 przypadki nierozpoznania intubacji przełyku (2 brak i 1 niesprawność kapnometrii)
2 przypadki aspiracji treści pokarmowej
1 wstrząs anafilaktyczny (propofol, sukcynylocholina)
20 zgonów w części związanych z niewystarczającą opieką anestezjologiczną
Większość związana ze stanem zagrożenia życia jak wstrząs krwotoczny, zatorowość
płucna, dekompensacja choroby serca
Kruszyński, za Reports on Confidential Enquieris
into Maternal Deaths, UK 2000-2002
Powikłania w położnictwie
Analizy raportów w Wielkiej Brytanii
Większość powikłań występowała w godzinach wieczornych i nocnych
(mniej doświadczeni lekarze, gorsza dostępność starszego specjalisty)
Zwracało uwagę słabe przygotowanie do problemu trudnej intubacji
Postulaty
- Wyszkolenie personelu medycznego
- Wyposażenie stanowiska znieczulenia
- Właściwa organizacja pracy
Kruszyński, za Reports on Confidential Enquieris
into Maternal Deaths, UK 2000-2002
Powikłania w położnictwie
Zdarzenie krytyczne
Sytuacja która jednoznacznie może doprowadzić lub doprowadza
do niepożądanego wyniku końcowego (przedłużony pobyt w szpitalu,
inwalidztwo, zgon) jeśli w porę nie zostanie zauważona i skorygowana
Sytuacje predysponujące do powikłań anestezjologicznych
-
niewydolność systemu organizacyjnego
brak kontroli stanowiska pracy przed znieczuleniem
zła organizacja pracy
brak doświadczenia
niedostateczne wykształcenie i brak kompetencji
brak nadzoru
nieznajomość aparatury medycznej i błędy w jej obsłudze
dekoncentracja i nonszalancja
pośpiech i panika
zaniedbanie
zmęczenie
Jałowiecki w Anestezjologia kliniczna pod red. E. Mayzner-Zawadzkiej
Piśmiennictwo:
 R.Larsen – „Anestezjologia”
 Z.Kruszyński – „Anestezjologia położnicza”
 A. Aitkenhead – „Anestezjolgia”
 A. Heazell – „Położnictwo dla anestezjologów”
Dziękuję za uwagę.