Jak szybko starzeje się społeczeństwo w województwie pomorskim

download report

Transcript Jak szybko starzeje się społeczeństwo w województwie pomorskim

Jak szybko starzeje się społeczeństwo
w województwie pomorskim
w latach 2010 – 2035
• Uwaga: w latach 2010-2035 w województwie pomorskim średnio
każdego miesiąca liczba osób w wieku 50+ będzie przyrastała o 864
Pomorzan
gdzie:
w latach 2010-2020 – 576 osób miesięcznie,
w latach 2020-2030 – 979 osób miesięcznie,
w latach 2030-2035 – 1 212 osób miesięcznie.
1
Prognoza kształtowania się liczby ludności w wieku 50+
w latach 2010 – 2035
województwo pomorskie
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
50+
600 000
50-64
500 000
65+
400 000
300 000
200 000
100 000
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010*
0
* Dane rzeczywiste.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Ludność w wieku 50+ wzrośnie z poziomu 740 tys. w 2010 r. do prawie miliona w 2035 r.
Ludność w wieku 65+ wzrośnie z poziomu 274 tys. w 2010 r. do prawie pół miliona w 2035 r.
2
Prognozy dotyczące rynku pracy
w województwie pomorskim do 2035 r.
(według ekonomicznych grup wieku)
wiek przedprodukcyjny (0-17 lat)
20,1%
20,0%
18,4%
17,0%
64,4%
59,1%
58,0%
58,1%
wiek produkcyjny (18-59 lat kobiety/ 18-64 lata
mężczyźni)
2010*
2020
2030
2035
15,5%
20,9%
23,6%
25,0%
wiek poprodukcyjny (60 i więcej lat kobiety/ 65 i
więcej lat mężczyźni)
0,0%
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
* dane rzeczywiste
o Starzenie się społeczeństwa: współczynnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na
100 osób w wieku produkcyjnym) zwiększy się z 55 osób w 2010 roku do 72 osób w 2035 roku. Oznacza to znaczny wzrost
obciążenia systemów emerytalnych.
o W perspektywie lat liczba ludności będzie się zmniejszać, jednocześnie wzrastać będzie średnia długość życia kobiet i mężczyzn.
o Mediana wieku ludności zwiększy się z 36,7 lat w końcu 2010 roku do 46,1 lat w 2035 roku.
o Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszy się z 20,1% do 17,0%.
o Odsetek ludności w wieku produkcyjnym zmniejszy się z 64,4% do 58,1%.
o Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 15,5% do 25,0%.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
3
Prognoza liczby ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata)
w latach 2010-2035 (w tys.) w miastach i na wsi
województwo pomorskie
1 200,0
1 000,0
953,4
942,0
886,5
875,5
824,3
819,7
807,2
tys. osób
800,0
600,0
489,2
493,7
505,7
505,6
498,8
504,8
506,9
400,0
200,0
0,0
2010*
2011
2016
2017
miasto
2025
2030
2035
wieś
* dane rzeczywiste
Według prognozy w województwie pomorskim liczba ludności w wieku produkcyjnym zamieszkałej na
wsi zacznie zmniejszać się od 2017 r. i tendencja ta utrzyma się do roku 2024. W mieście liczba ludności
w wieku produkcyjnym będzie się zmniejszała w całym prognozowanym okresie.
Źródło: Prognoza ludności na lata 2010-2035, Bank Danych Lokalnych GUS.
4
Prognoza ludności
w wieku produkcyjnym oraz w wieku 50+
w województwie pomorskim w latach 2010* i 2035
1 600 000
1 500 000
1 100 000
1 442 598*
999 199
1 314 078
1 400 000
1 000 000
900 000
1 300 000
739 862*
1 200 000
800 000
1 100 000
700 000
1 000 000
900 000
600 000
800 000
500 000
700 000
400 000
600 000
500 000
300 000
400 000
200 000
300 000
200 000
100 000
100 000
0
0
ludność w wieku produkcyjnym (18-59/64)
2010
2035
ludność w wieku 50+
2010
2035
* dane rzeczywiste
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
5
Udział liczby ludności w wieku 50+ w liczbie ludności ogółem
w powiatach województwa pomorskiego
w latach 2010* i 2035
*dane rzeczywiste
W 2035 r. w większości powiatów województwa pomorskiego udział osób 50+ znacznie przekroczy 40%; w Sopocie przekroczy 50%.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
6
Prognoza udziału ludności w wieku 50+ w ogółem ludności
w powiatach województwa pomorskiego
województwo/
powiat
2010 a
2035
zmiana
pkt proc.
kartuski
gdański
wejherowski
pucki
kościerski
kwidzyński
bytowski
starogardzki
sztumski
chojnicki
tczewski
słupski
lęborski
nowodworski
człuchowski
25,7%
27,8%
28,2%
28,8%
29,1%
29,9%
29,9%
30,2%
30,3%
30,5%
31,5%
31,5%
32,0%
32,1%
32,2%
38,3%
40,6%
39,6%
41,7%
41,3%
43,9%
45,1%
44,0%
45,2%
42,6%
43,5%
46,7%
43,9%
47,4%
47,1%
12,6
12,8
11,4
12,9
12,2
14,0
15,2
13,8
14,9
12,1
12,0
15,2
11,9
15,3
14,9
pomorskie
33,0%
44,2%
11,2
33,7%
37,8%
37,8%
38,8%
45,0%
45,8%
46,6%
48,8%
47,5%
54,0%
12,1
8,8
11,0
8,7
9,0
malborski
m.Gdańsk
m.Słupsk
m.Gdynia
m.Sopot
a
dane rzeczywiste
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
7
Prognoza ludności w wieku 50+ według powiatów w latach 2010-2035 (stan na 31 XII)
dynamika względem 2010 roku (2010=100)
województwo pomorskie
Lata
Województwo,
z tego powiaty
bytowski
chojnicki
człuchowski
gdański
kartuski
kościerski
kwidzyński
lęborski
malborski
nowodworski
pucki
słupski
starogardzki
sztumski
tczewski
wejherowski
m.Gdańsk
m.Gdynia
m.Słupsk
m.Sopot
a
2010 a
2035
zmiana w tys. osób
2035/2010
739 862
999 199
+259,3
135,1
22 804
28 623
18 254
26 610
30 377
20 031
24 498
20 487
21 235
11 469
22 413
29 480
37 581
12 615
35 785
55 122
172 656
96 077
36 564
17 181
31 591
40 733
23 810
52 432
55 333
29 450
34 768
26 164
27 053
15 451
37 504
39 722
53 628
16 616
49 340
98 173
201 114
109 207
41 587
15 514
+8,8
+12,1
+5,6
+25,8
+25,0
+9,4
+10,3
+5,7
+5,8
+4,0
+15,1
+10,2
+16,0
+4,0
+13,6
+43,1
+28,5
+13,1
+5,0
-1,7
138,5
142,3
130,4
197,0
182,2
147,0
141,9
127,7
127,4
134,7
167,3
134,7
142,7
131,7
137,9
178,1
116,5
113,7
113,7
90,3
dane rzeczywiste
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
8
Zmiana liczby ludności w wieku 50+ według powiatów (w tys.) w latach 2010-2035
województwo pomorskie
województwo pomorskie zmiana 259,3 tys.osób
tys. osób
43,1
28,5
25,8 25,0
16,0 15,1 13,6 13,1
12,1
10,3 10,2
9,4
8,8
5,8
5,7
5,6
5,0
4,0
4,0
-1,7
w
ej
h
er
ow
s
m
.G ki
da
ńs
gd k
ań
s
ka k i
rtu
st
ar
s
og ki
ar
dz
ki
pu
ck
tc
ze i
w
sk
m
i
.G
dy
ni
ch
a
oj
n
kw
ic
ki
id
zy
ńs
ki
sł
u
ko psk
i
śc
ie
rs
ki
by
to
w
sk
m
al
i
bo
rs
lę ki
bo
cz
rs
łu
c h ki
ow
sk
m
i
.S
łu
ps
k
sz
tu
no
m
w
od ski
w
or
sk
m
i
.S
op
ot
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
Uwaga: dane za rok 2010 są danymi rzeczywistymi (stan na 31 XII). Dane za rok 2035 – Prognoza ludności według powiatów i grup wieku (stan na 31 XII).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
9
Udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
w ogólnej liczbie bezrobotnych w układzie wojewódzkim
stan na 30 czerwca 2012 r.
Dolnośląskie
28,6%
27,1%
Zachodniopomorskie
26,8%
Opolskie
Łódzkie
26,6%
25,5%
Lubuskie
Mazowieckie
24,8%
Śląskie
24,8%
23,4%
Podlaskie
23,1%
POLSKA
Pomorskie
23 792 osoby
22,8%
WarmińskoMazurskie
21,9%
Świętokrzyskie
21,5%
21,0%
Wielkopolskie
20,5%
Kujawsko-Pomorskie
Małopolskie
Lubelskie
Podkarpackie
19,3%
18,6%
18,2%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MPiPS (www.psz.praca.gov.pl/statystykirynkupracy)
W woj. pomorskim udział osób powyżej 50 roku życia w ogółem (22,8%) jest niższy niż w kraju (23,1%).
Najwyższy udział - woj. dolnośląskie (28,6%); najniższy – woj. podkarpackie (18,2%).
10
Bezrobotni ogółem i powyżej 50 roku życia w woj. pomorskim
według wykształcenia
stan na 30 czerwca 2012 r.
100%
4,6%
9,5%
90%
80%
18,4%
20,6%
5,7%
70%
wyższe
11,9%
60%
policealne i średnie
zawodowe
średnie ogólnokształcące
33,0%
50%
40%
29,2%
71,4%
30%
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniżej
58,0%
20%
38,4%
28,8%
10%
0%
bezrobotni ogółem
bezrobotni 50+
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.
Ponad 70% osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (17,0 tys.) posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe lub poniżej.
11
Bezrobotni ogółem i powyżej 50 roku życia w woj. pomorskim
według czasu pozostawania bez pracy
stan na 30 czerwca 2012 r.
100%
90%
31,4%
38,5%
80%
70%
60%
powyżej 12 miesięcy
24,1%
22,8%
50%
6 - 12
3-6
do 3 miesięcy
40%
20,8%
30%
19,3%
20%
10%
23,7%
19,3%
bezrobotni ogółem
bezrobotni 50+
0%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.
Blisko 40% osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (9,2 tys.) pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy.
12
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata
Unia Europejska
Polska
woj. pomorskie
2004
40,4%
26,2%
25,5%
2008
45,6%
31,6%
33,7%
2011
47,4%
36,9%
37,8%
Źródło: Eurostat
13
Strategia rozwijania aktywności zawodowej
osób w wieku 50+ na rynku pracy
województwa pomorskiego
 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego,
 Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa
pomorskiego,
 Kryteria strategiczne i kryteria dostępu w Planach Działania
Komponentu Regionalnego PO KL,
 Koordynowanie realizacji programów aktywizacji zawodowej
finansowanych ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i
Polityki Społecznej,
 Pomorski Dzień Przedsiębiorczości.
14
Liczba osób w wieku 50+, które rozpoczęły udział w projektach w ramach
POKL w latach 2007 – 2012 w podziale na Priorytety VI – IX
województwo pomorskie
Osobom 50+ Program Operacyjny Kapitał Ludzki w aspekcie regionalnym daje możliwość wsparcia
w czterech obszarach:
• Zatrudnienie – Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
• Integracja społeczna – Priorytet VII Promocja integracji społecznej
• Adaptacyjność przedsiębiorstw – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
• Edukacja – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
.
12000
Łącznie
22 675 osób
10000
8000
6000
10 118
4000
2000
4 811
5 327
2 419
0
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Priorytet IX
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji DEFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
15
Ocena efektywności zatrudnieniowej wsparcia adresowanego do
osób 50+ w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL
(na podstawie badań ankietowych)
brak zmiany
62,0%
podjęcie pracy
38,0%
na dłużej niż 3
miesiące
32,9%
na krótko - do 3
miesięcy
5,1%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji „Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w
projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL. Badanie ewaluacyjne.”, Gdańsk 2012
16
Innowacyjne projekty wspierające aktywizację zawodową Pomorzan,
realizowane w ramach POKL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji
kompetencji zawodowych (okres realizacji: marzec 2012 – marzec 2015)
- projekt innowacyjny i ponadnarodowy
- nowatorskie metody i narzędzia w poradnictwie zawodowym
- usługi pogłębionej oceny kompetencji z zastosowaniem ”próbek pracy”
- adaptacja rozwiązań stosowanych z powodzeniem od wielu lat w szwedzkich urzędach pracy
- poszukiwanie alternatyw zawodowych dla osób doświadczających ograniczeń zdrowotnych
- rozwiązanie systemowe wspierające wyższą skuteczność pośrednictwa pracy PUP
- osoby 50+ - główna grupa docelowa
Wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy (okres realizacji:
grudzień 2012 – styczeń 2015)
- projekt „mobilnościowy”
- efektywne wspieranie przemieszczania się za pracą w regionie
- dofinansowanie dojazdów do pracy lub dofinansowanie zakwaterowania osób podejmujących zatrudnienie poza
dotychczasowym miejscem zamieszkania (max 6 miesięcy)
- realizacja w formule współpracy PSZ z prywatnymi agencjami zatrudnienia (kontraktowanie usług)
- osoby młode – główna grupa docelowa
17