Afgørelsesbegrebet

Download Report

Transcript Afgørelsesbegrebet

Håndhævelse
Funktionsleder Lena Kongsbach
Naturstyrelsen
Disposition
• Lovliggørelsessagen
- sagsbehandlingsskridt og regler herom
- sagsbehandlingsfejl og konsekvenser
• Myndighedspassivitet ctr.
Indrettelsessynspunkter
• Proportionalitetsprincippet
- som begrundelse for dispensation
- I forhold til omfanget af den fysiske
lovliggørelse
Lovliggørelsessagen
Tilsynspligten:
Kommunen er tilsynsmyndighed og skal
påse, at loven, bekendtgørelser, forbud,
påbud og vilkår overholdes.
Tilsynsmyndigheden skal foranledige et
ulovligt forhold lovliggjort, mm forholdet har
underordnet betydning.
=>Ikke pligt til at føre et systematisk
opsøgende tilsyn.
=>Pligt til at reagere, når
tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på
et ulovligt forhold.
Lovliggørelsessagen
Sagens opståen:
Anmeldelse, gennem anden sagsbehandling,
besigtigelser.
Lovliggørelsessagen
Sagsoplysning
- Officialprincippet
Partshøring
-Forvaltningslovens § 19
Træffe afgørelse
- Afgørelsesbegrebet
- Begrundelse
- Klagevejledning
Sagsoplysning
Officialprincippet:
Forpligter afgørelsesmyndigheden til selv,
eventuelt i samarbejde med andre
myndigheder, at fremskaffe korrekte og
tilstrækkelige oplysninger før der træffes
afgørelse i den foreliggende sag.
Sagsoplysning
Besigtigelser
HR: varsling af besigtigelsen
U: formålet med besigtigelsen vil gå tabt
• Gennemførelsen
• Formålet
Partshøring
Begreb:
En parts adgang til at – med henblik på
varetagelse af egne interesser – at sætte
sig ind i sagens oplysninger og fremkomme
med udtalelse, inden sagens afgøres.
Partshøring
Hvornår:
faktiske oplysninger, som parten ikke kan
antages at være bekendt med.
Oplysningerne skal være til ugunst for den
pågældende part, og oplysningerne skal
være af væsentlig betydning for sagens
afgørelse
Partshøring
Partshøring:
Faktiske oplysninger, som
parten ikke kender.
=>oplysninger fra
besigtigelsen.
=>Oplysningen om, at der er
en ”sag”.
Partshøring
NKN-131-00289
Mangel at kommunen ikke havde foretaget
partshøring efter besigtigelse => dog ikke
ugyldighed, da ejeren har haft lejlighed til
at fremføre sine bem. til nævnet.
Træffe afgørelse
Afgørelsesbegrebet:
Sproglig tilkendegivelse, hvorved en
forvaltningsmyndighed i forhold til en
bestemt adressat eller afgrænset kreds af
adressater på et offentligretligt grundlag,
ensidigt fastsætter, hvad der er eller skal
være ret i et konkret foreliggende tilfælde
Træffe afgørelse
Krav til afgørelsen:
• Begrundelse (Forvaltningslovens §§ 22 og 24)
Def:De retlige årsager/præmisser der leder til en juridisk afgørelse og dermed
en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold.
• Klagevejledning (Forvaltningslovens § 25)
om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om
fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel
tidsfrist.
Myndighedspassivitet ctr.
indrettelse
Myndighedspassivitet:
”Ved bedømmelse af, om et offentligretligt krav kan
anses for bortfaldet på grund af passivitet, må
der efter min opfattelse - foruden på den
forløbne tid - tillige lægges afgørende vægt på,
om borgeren har haft grund til at indrette sig i
tillid til, at kravet ikke ville blive gjort gældende,
og om det kan bebrejdes det offentlige, at kravet
ikke er blevet rejst på et tidligere tidspunkt”
Myndighedspassivitet
NMK-510-00082
• Det tidligere Vestsjællands Amt blev ved en besigtigelse på
ejendommen den 6. juli 2006 opmærksom på, at der var foretaget
oprensning af en sø og at det oprensede sømateriale var udlagt på
et tilstødende beskyttet mose- og engareal.
• Amtet varslede i den anledning den 13. juli 2006 et
lovliggørelsespåbud overfor ejendommens ejer. Amtet foretog ikke
yderligere i sagen, som den 1. januar 2007 overgik til Kalundborg
Kommune.
• Kommunen besigtigede ejendommen den 21. maj 2008 og varslede
den 12. januar 2010 et fornyet lovliggørelsespåbud overfor
ejendommens ejer, der blev fulgt op at det påklagede
lovliggørelsespåbud af 20. september 2010.
Indrettelse
Selvom der ikke er udvist passivitet, kan selve det forhold,
at et indgreb er udført for meget lang tid siden, kunne
medføre en begrænsning i kommunens mulighed for at
kræve fysisk eller retlig lovliggørelse. Omfanget af denne
begrænsning - indrettelsessynspunktet - er baseret på
en konkret vurdering, herunder af karakteren af det
ulovlige forhold. Det indgår også i vurderingen, om der
har været indsigelser fra omboende, og om der er
væsentlige samfundsmæssige interesser i
håndhævelsen i den enkelte sag.
Proportionalitet
Definition (på alm. dansk): et rimeligt forhold
mellem mål og middel.
Kendes bl.a. fra strafferetsplejen og
beskyttelsen af menneskerettigheder.
Proportionalitet
Forvaltningsretligt:
• Uskreven retsgrundsætning
• En generel prioriteringsregel i
forhold til skønsafvejningen.
Et krav til forvaltningen om ikke at
udforme retsfølgen på en mere
byrdefuld måde end de lovligt
inddragne kriterier giver
holdepunkter for.
Proportionalitet
Enkel i sin udformning, men svær at håndtere i praksis.
Især anvendelig i forhold til afgørelser, der indeholder et
element af sanktion over for en borger.
F.eks. krav om retablering (fysisk lovliggørelse) og
omfanget af den fysiske lovliggørelse
Proportionalitet
Påstand:
• Det er uproportionalt at
kræve fysisk
lovliggørelse
Eksempel:
Opfyldning af et moseareal
på ca. 900 m2 opfyldt
med 1- 1½ m jord. Arealet
fremstår som have.
Proportionalitet
Kommunen meddeler dispensation til opfyldning
med byggematerialer på ca. 700 m2 mose for at
imødegå høj vandstand fra nærliggende
vandløb. Det vil koste mellem 400.000 og
800.000 kr. at fjerne materialet. Det biologiske
tab er begrænset, da vegetationen er alm.
plantearter.
Proportionalitetsprincippet
Påstand:
Omfanget eller
indholdet af den
fysiske lovliggørelse er
i strid med proportionalitetsprincippet.
- Beskyttet overdrev både syd og nord for kørevejen.
- Afslag på dispensation til udbringning af gødning og bibeholdelse af græs
- Ikke tilstrækkelige oplysninger til at vurdere om en mindre intensiv
gødskning af den sydlige del udgjorde fortsættelse af lovlig drift.
- Ikke afvises, at den sydlige del har været gødsket i begrænset omfang
svarende til 50 kg/ha/år.
- Påbud om ophør i 6 år for at imødegå en længere periode med
overgødskning.
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf: 72 54 30 00
E-mail: [email protected]
www.naturstyrelsen.dk