NAC2013 presentation mar.`13 - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

download report

Transcript NAC2013 presentation mar.`13 - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นโยบายส่ งเสริมสนับสนุนการลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการพัฒนาสู่ เชิงพาณิชย์
สาธิต ชาญเชาวน์ กลุ
31 มีนาคม 2556
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็ นตลาดและฐานผลิตเดียวกัน
เปิ ดเสรี การค้ า
ลดภาษีเหลือร้ อยละ 0 ในปี 2553
เปิ ดเสรี การค้ าบริการ เปิ ดเสรี บริการเร่ งรัด 4 สาขา
(e-ASEAN, สุขภาพ ท่ องเที่ยว โลจิสติกส์ )
เปิ ดเสรี การลงทุน
ส่ งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่ างประเทศอาเซียน
ภายใต้ หลัก National Treatment
เปิ ดเสรี การ
ส่ งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่ างกันและพัฒนา
เคลื่อนย้ ายเงินทุน
ตลาดพันธบัตรมาตรการเปิ ดเสรีบัญชีทุน
การเคลื่อนย้ าย
ลงนาม MRA วิชาชีพ 7 สาขา (วิศวกร พยาบาล สถาปนิก
นักสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี)
แรงงานฝี มือ
อาเซียนสามารถถือหุน้ ได้ถึง 70% ในธุรกิจบริการในอาเซียน
ปี 2549
(2006)
สาขาเร่งรัดการรวมกลุม่
e-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพิวเตอร์)
สุขภาพ/ท่องเทีย่ ว/การบิน
49%
ปี 2551
(2008)
51%
ปี 2553
(2010)
ปี 2556
(2013)
ปี 2558
(2015)
70%
PIS: Priority Integration Sectors
โลจิสติกส์
49%
51%
สาขาอืน่ ๆ
49%
51%
70%
70%
เป้าหมายการเปิ ดเสรีบริการ = 128 สาขาย่อย
ไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาทีไ่ ทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเทีย่ ว
โรงแรม ร้านอาหาร สุขภาพ ซ่อมรถ ก่อสร้าง การศึกษา เป็ นต้น รวมทัง้ ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศ
มากขึ้น ในขณะเดียวกัน เป็ นช่องทางให้อาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจบริการในไทยได้สะดวกขึ้น เกิดการ
แข่งขัน ทาให้เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจมากขึ้น
3
FLEXIBILITY
สามารถไม่เปิดเสรี
ในบางสาขาย่อย
ได้
ตลาดส่ งออกสาคัญของไทย
หน่ วย (ร้ อยละ)
ประเทศ
อาเซียน
ญี่ปุ่น
จีน
สหรัฐอเมริ กา
สหภาพยุโรป
2553
22.95
10.50
11.1
10.45
11.29
ที่มา : ศูนย์เทโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
2555
24.71
10.23
11.7
9.93
9.51
สิ นค้ าส่ งออกของไทยไปอาเซียน
กลุ่มสิ นค้ า
สิ งคโปร์
หน่ วย : ร้ อยละ
มาเลเซีย
ผลิตภัณฑ์ เกษตร
สิ นค้ าประมง
อุตสาหกรรม
- Hightech
2007
2.3
0.28
95.1
78.5
2008
6.3
0.28
95.7
77.7
2007
14.9
1.02
82.1
67.6
2008
16.4
0.62
80.8
61.6
อืน่ ๆ
0.93
0.03
0.56
0.72
กลุ่มผลิตภัณฑ์ High-Tech ส่ งออกไปอาเซียนปี 2008
ส่ วนใหญ่ เป็ นการลงทุนของ MNCs
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Petroleum
Chemical
Plastic & resin
Base Metal
Electrical Appliances
Computer and Parts
Transformer& Motors
Integrated Circuit & parts
Telecommunication Eqs.
Vehicles & Parts
สิ งคโปร์
หน่ วย : ร้ อยละ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย
56.5
37.5
44.6
37
42.2
9.6
5.9
20
45.6
แนวทางขยายธุรกิจไทยในอาเซียน
•การส่ งออกจากไทย
•ลงทุนผลิตในอาเซียน ขยายตลาด
•แสวงหาทรัพยากร ผลิตเพื่อการส่ งออก
จากอาเซียน
การสารวจทรรศนะของผู้ประกอบการไทยต่ อ AEC
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ( มี.ค. 56 )
 จานวนตัวอย่าง 800 ราย
 ความพร้อมในการทาการค้าในอาเซียน
• ไม่พร้อม 40.7%
สาเหตุเรื่ องภาษาสื่ อสาร 27.5%
 ความพร้อมการลงทุนในอาเซียน
• ไม่พร้อม 69.9%
สาเหตุดา้ นเงินลงทุน 26.7%
 ความสนใจการเข้าไปทาการค้าและการลงทุน ไม่แน่ใจ 47.8%
 ประเทศที่มีโอกาสทาการค้ามากที่สุด พม่า 21.1% ลงทุน พม่า 18.7%
ธุรกิจไทยมีภาระภาษีทตี่ า่ กว่ า เทียบกับประเทศในอาเซียน
 อัตราภาษีนิตบิ ุคคลของประเทศต่ างๆ ในภูมภิ าคอาเซียน
ประเทศ
อัตราการจัดเก็บ (%)
ลาว
35
ไทย
23
บรูไน
พม่ า
30
30
ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย
30
28
มาเลเซีย
เวียดนาม
25
25
สิ งคโปร์
18
มูลค่ าการส่ งออกของไทยมีสัดส่ วนการนาเข้ าสู ง
Total Import Content (Direct and Indirect) of Manufactured Export
Thailand
Japan
China
South Korea
India
Viet Nam
Singapore
1995
38.2%
9.3%
17.4%
23.2%
68.9%
2000
45.8%
10.8%
21.4%
41.4%
27.8%
46.3%
69.9%
ที่มา: ดร.ฉลองภพ สุ สังส์กร์กาญจน์ “ พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย” ก.พ.2555
2005
48.7%
17.6%
28.3%
41.7%
24.5%
การลงทุนของไทยมีสัดส่ วนนาเข้ าสิ นค้ าทุนสู ง
Import Content of Gross Fixed Capital Formation
Thailand
Japan
China
South Korea
India
Viet Nam
2000
34.40%
4.30%
5.40%
16.70%
9.60%
12.80%
2005
37.80%
6.10%
8.40%
11.10%
9.10%
ที่มา: ดร.ฉลองภพ สุ สังส์กร์กาญจน์ “ พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย” ก.พ.2555
ไทยต้ องก้ าวข้ าม “Middle Income Trap”
(%)
$ US
● 21,100
ไทย
2.65
2.5
actual
● 16,500
2.50
● 12,800
projection
2.0
15,000
12,400
●
1.5
20,000
▲ 2.0
GDP/Capital
เกาหลี
3.0
10,000
● 8,200
1.0
▲ 1.0
4,200●
5,000
2020
2015
▲ 0.23
2010
▲0.24
3,100
●
▲0.24
2006
2,000
●
2003
2000
▲0.26
1999
1995
1975
1990
0.2
1985
0.5
1980
0.56 ● 4,600
● 2,600
● 1,600
1964
การลงทุนวิจัยต่อ GDP
25,000
3.22
3.5
Source :
1. Main Science and Technology Indicators, June 2008
2. International Institute for Management Development (2008). World Competitiveness Yearbook 2008.
3. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4. Young Ok-Ahn (2009). Building Korea with Science, Technology and Innovation.
12
มาตรการสนับสนุนของ BOI
1. ส่ งเสริมกิจการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (S&T)
2. ส่ งเสริมกิจการไบโอเทค (BioTech)
3. พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI)
4. ส่ งเสริมการลงทุนด้ านวิจยั และพัฒนาโดยสร้ าง
ความร่ วมมือระหว่ างภาคอุตสาหกรรม–สถาบันการศึกษา
(Industry-University Linkages)
กองทุนร่ วมทุน (Venture Capital) ของรัฐและเอกชน
มุ่งเน้ น
1. ธุรกิจในขั้นเชิงพาณิชย์ ที่มีความเสี่ ยงต่า
2. ระยะเวลาร่ วมทุนสั้ น
3. ต้ องสร้ างผลกาไร
Singapore S&T Policies
ในอดีต เป็ นการลงทุนของ MNCs
ใน High tech manufacturing และ R&D
สามารถสร้ างมูลค่ าเพิม่ ต่ อคนสู งมาก
ส่ วนใหญ่ เป็ น R&D เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ ใช่ การ
พัฒนา Technology
ต้ องการสร้ างศักยภาพ S&T ด้ วยคนของสิ งคโปร์
Singapore S&T Policies
 ผลักดันเอกชนสิ งคโปร์ เป็ นคนนาการทา R&D
เพราะใกล้ ชิดตลาด เข้ าใจความต้ องการดีกว่ า
รัฐอานวยความสะดวกการทา R&D
 Funding (Matching grants, Equity financing, Tax incentives)
 Matchmaking
 Facilitation (A*STAR, R&D centers network)
 เป้าหมาย เพิม่ การลงทุน R&D ของเอกชน
 การเกิดธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneural cos.)
a national vision of creating a developed
nation in our own mould
“The challenge of establishing a scientific and
progressive society, a society that is innovative
and forward looking, one that is not only a
consumer of technology but also a contributor to
the scientific and technological civilization”
MOSTI : R,D&C FUNDING CONTINUUM
PRE-R&D
Pre-R&D
Process
RESEARCH
PRE-COMMERCIALISATION
Concept/
Applied
Value Idea
R
Basic R
Analysis
Prototype
Development
Pilot
Plant /
Commercial Ready
Prototype
COMMERCIALISATION
Incubator/
Matured
Early
Level
Growth
Value
Realisation
ScienceFund
TechnoFund
Priority
setting,
Technology
scanning
MSC Pre-seed
Fund
(9th MP)
CradleFund
InnoFund
Biotechnology R&D
Initiatives
(9th MP)
DAGS Roll-Out (9th MP)
E-Content Fund
Strategic Funding For ICT
MGS Grant Scheme
CRDF/TAF/VC
BGF/BSF
BIOTECH COMMERCIALISATION FUND
มาตรการส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพือ่ ภาคอุตสาหกรรม
และกาหนดหน่ วยงานหลักขับเคลือ่ น
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.)
7 มกราคม 2556
ข้ อเสนอ
มาตรการส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพือ่ ภาคอุตสาหกรรม
1. มาตรการจูงใจ สนับสนุนการลงทุนใช้ จ่ายใน R&D ของอุตสาหกรรม
2. มาตรการสร้ างความเข้ มแข็งโครงสร้ างพืน้ ฐานเพือ่ ส่ งเสริมการวิจัย
ของภาคอุตสาหกรรม
3. มาตรการส่ งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงการวิจัยสู่ เชิงพาณิชย์
4. มาตรการส่ งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ทมี่ ีมูลค่ า
เพิม่ สู งจากผลงานวิจัย
5. มาตรการการบริหารจัดการทรัพย์ สินทางปัญญาของผลงานวิจัย
ข้ อเสนอ
มาตรการส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพือ่ ภาคอุตสาหกรรม
R&D เพือ
่
อุตสาหกรรม
1. สนับสนุน
ลงทุนวิจัย
5. บริหารจัดการ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา
2.โครงสร้ าง
พืน้ ฐาน R&D
3. เชื่อมโยงการ
วิจัยสู่ เชิงพาณิชย์
4. พัฒนา
อุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์
1. มาตรการจูงใจ สนับสนุนการลงทุนใช้ จ่ายใน R&D
ของภาคอุตสาหกรรม
มาตรการ
หน่ วยงานหลัก
1.1 จัดตั้งกองทุน S&T Commercialization Fund เพือ่ ส่ งเสริม
(A) งานวิจัยสู่ เชิงพาณิชย์ จูงใจภาคธุรกิจสนับสนุนและหักลดหย่อน
ภาษีได้ (200% ดังเช่ นการบริจาคทัว่ ไป)
1.2 จัดตั้งกองทุนสนับสนุน SME ในการวิจัยและพัฒนา (เช่ นเดียวกับ
(A) Small Business Innovation Research : SBIR ของสหรัฐ)
- วช.+5ส.
- กค. - กลต.
1.3 เพิม่ การลดหย่ อนภาษีจากเงินลงทุนใน R&D
(A) (จาก 200% เป็ น 300%)
- กค. - สวทช.
- วช. - สวทน.
1.4 สนับสนุนทุนวิจัยตามโจทย์ วจิ ัยทีม่ ีเป้ าหมายร่ วมกัน
(C) ในแต่ ละคลัสเตอร์
- วช.+5ส.
- ส.อ.ท.
- วช.+5ส.
- กค. - อก.
กองทุน S&T Commercialization Fund
ส่ งเสริมการวิจยั สู่ เชิงพาณิชย์
เอกชนร่ วม
สนับสนุน
รัฐลงทุน
ลงทุน
ผลตอบแทน
บริจาค
ผลตอบแทน/
หักลดหย่ อนภาษี
กองทุน S&T
Commercialization
(VC1)
Corporate Ventures
/ VC Firms (VCs)
VC1 + VCs
ร่ วมลงทุน
ธุรกิจมูลค่ า
เพิม่ สู ง
S&T Comm.
Projects
อุตสาหกรรม
Hi Tech
เส้ นทาง Talent Mobility ภาพรวม
เอกชน
สถาบันวิจยั
(องค์การมหาชน,
พรบ.เฉพาะ)
มีศักยภาพ
เกิดขึน้ ได้ เร็ว
เกิดง่ าย
เกิดได้ แต่
ต้ องส่ งเสริม
เกิดยากมาก
(ต้ องออกกฎใหม่ )
มหาวิทยาลัย
นอก
ใน
ระบบฯ ระบบฯ
หน่ วยงาน
ราชการ
2
เป้ าหมายการพัฒนางานวิจยั สู่ เชิงพาณิชย์
•จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้พฒั นาสู่ เชิงพาณิ ชย์
•รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่
•จานวน Innovations / Patents
ตัวอย่ างกิจการที่ม่ ุงบริการพัฒนาธุรกิจจากผลงานวิจยั สู่ เชิงพาณิชย์
ขอขอบคุณ
[email protected]