Töökultuur, mis ja milleks?

download report

Transcript Töökultuur, mis ja milleks?

Töökultuur, mis ja milleks?
Katrin Kaarma
Tööinspektsioon
1
Maailma tööohutuse ja töötervishoiu
päev 28.04. 2011
Tööohutuse ja töötervishoiu
juhtimissüsteem – meetod
pidevaks parendamiseks
Põhituumaks riskide juhtimise protsess:
1) määratle ohutegurid
2) otsusta, kes ja kuidas võiksid
ohustatud olla
3) hinda riskid ja otsusta
ettevaatusabinõude üle
4) dokumenteeri tulemus ja
rakenda abinõud
5) vaata oma hinnang üle ja
vajadusel uuenda meetmeid
Rakendatakse kvaliteedijuhtimise
põhimõtteid - Demingi ring( Plan,
Do, Check, Act)
2
Riskide juhtimine
Iga tuvastatud ohuteguri puhul:
Määrake kindlaks, kas risk on madal, keskmine või kõrge, võttes arvesse
ohutegurist tuleneva võimaliku kahju tõenäosust ja raskusastet.
Otsustamisel kasutage järgmist tabelit
Tagajärgede raskusaste
Tõenäosus
Mõõdukalt
kahjulik
Keskmiselt
kahjulik
Väga kahjulik
Väga ebatõenäoline
Madal (1)
Madal (1)
Keskmine (2)
Tõenäoline
Madal (1)
Keskmine (2)
Kõrge (3)
Keskmine (2)
Kõrge (3)
Kõrge (3)
Väga tõenäoline
Ennetus- ja kaitsemeetmeid tuleks rakendada järgmises tähtsusjärjekorras:
• ohuteguri/riski kõrvaldamine,
• ohuteguri/riski minimeerimine korralduslike meetmete abil,
• ohuteguri/riski minimeerimine ühiskaitsemeetmete abil,
•
riski vähendamine sobivate isikukaitsevahendite abil.
Iga töötaja peab teadma oma tööga seotud riske
3
Tööinspektsiooni eesmärgid
Missioon-
järelevalve ja avalikkuse teavitamisega aitame
kaasa tööelu kvaliteedi tõstmisele
1. Saavutada üldine tööohutuse ja töötervishoiualase teadlikkuse tõus
2. Tagada tööelu osapoolte seadusega ettenähtud kaitstus
3. Tagada ühetaoline kohtlemine ja lihtne asjaajamine
4
Töökultuur
Riigi poolt selgelt reguleeritud tööelu korraldus ja regulatsioonide järgimine
tööandjate ja töötajate poolt ning riiklik järelevalve
+
Ühiskonnas väljakujunenud hoiakud, kuidas on heaks tavaks tööd teha ja kui
oluline on töökeskkond
Huvipoolte koostöö on esmatähtis töökultuuri kujundamisel
5
Otsustava tähtsusega tegurid uut tööd otsides – Eesti
Kui Te peaksite otsustama, kas võtta vastu uus töökoht, millised kaks näitajat järgmistest
mõjutaksid Teie otsust kõige enam? (KUNI 2 VASTUST)
Palk
80
Turvalisus töökoha
säilimise suhtes
Ohutud ja tervislikud
töötingimused
Tööaeg
44
19
31
6
Otsustava tähtsusega tegurid uut tööd otsides – EL27
Kui Te peaksite otsustama, kas võtta vastu uus töökoht, millised kaks näitajat järgmistest
mõjutaksid Teie otsust kõige enam? (KUNI 2 VASTUST)
- Ohutud ja tervislikud töötingimused 53 52
50 49
47 47
45 45 45 44
36 35
33 32
31 30 29
28 28 27 27 27 27
22 21
19 19
7
16
Psühhosotsiaalsete riskidega tegelemine
•
Ettevõtete osakaal kus on paigas protseduurid kiusamise, vägivalla ja
tööstressiga tegelemiseks (ESENER)
8
Probleemid ESENER-st
•
Tippjuhtkonna huvi väike (juhtkonna kaasatus olulisim tegur)
Tööohutuse ja töötervishoiu küsimusi tõstatatakse tippjuhtkonna koosolekutel
regulaarselt 22% ettevõtetest
•
Töötajate otsene kaasatus väiksem kui teistes EL riikides
•
Probleeme ei teadvustata ja nendega ei peeta vajalikuks tegeleda
•
Konsultatsiooniteenuseid ostetakse sisse vähe (teenuse vajadust ei
tajuta, vähe pädevaid teenuseosutajaid)
•
TI kõige olulisem infojagaja (kompetentsikeskusi vähe)
9
Töökultuur
Jäämäe metafoor
•
Culture at WORK
veepealne osa – selged
jälgitavad, õpetatavad aspektid
Siia kuuluvad kirjalikud selgitused,
formaalselt õpetatavad oskused
ja tegevused
•
Veealune osa – hoiakud,
hinnangud, väärtused – me
teame neid aga otseselt ei
väljenda, neid ei saa formaalselt
õpetada ja neid on keerukam
hinnata. Neid kujundatakse
pikema aja jooksul.
10
EL Konverents “Tööga seotud vaimse tervise ja
heaolu edendamine” 3-4 märts Berliin
•
Suurkorporatsioonide sloganid: austus ja tulemused (Respect and results)
•
Vaimse tervise osas vajalik aktiivsete ennetusmeetmete rakendamine
•
Ei tohi karistada (maksustada) tööandjaid õige asja tegemise eest
•
Avalik sektor peab olema eeskujuks hea töökohana
•
Depressiooni haigestumise sagedus ei ole tõusnud aga suurenenud on töövõimetuspäevade arv
•
Tähenduslik Kolmainsus: sotsiaalsed suhted, töökorraldus, tunnustus
•
Tööandjad peaksid saama koolitust inimeste juhtimisest
•
Töötajad on tüdinud keerukatest töökorraldussüsteemidest ja protsessidele keskendumisest,
töötajad vajavad elavat nõustajat
•
Töö on keerukam, sellele kulub rohkem energiat, aju käivitab stressireaktsiooni , tekib algselt
ärevus ja siis kurnatus
•
Miks midagi ei edene kui see kõik nii tasuv on?
•
Kasu ei tule ainult tööandjale, kõik võidavad (inimene, pere, ühiskond)
11
12
Kuidas edasi?
• Kas TÕKS lahendab kõik probleemid?
• Milline võiks olla visioon tuleviku töökultuurist?
Töökeskkonna strateegia - visioon 2013
Töökeskkond on sotsiaaldialoogi üheks olulisemaks teemaks ja selle
edendamisel tunnevad oma rolli lisaks riigile ka tööandjad ja töötajad.
13
14
Tänan!
15