KB en richtlijnen - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

download report

Transcript KB en richtlijnen - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Koninklijk besluit betreffende het opsporen van
radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en
afvalstromen en betreffende het beheer van
weesbrongevoelige inrichtingen (KB)
Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen
van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in
de niet-nucleaire sector (Richtlijnen)
1. Nieuwe regelgeving, en wat nu?
• KB en richtlijnen: nieuwe verplichtingen
– definities – algemene principes
• Wat doet het FANC?
2. De interventie na een alarm aan de
meetpoort.:
•
•
Gelokaliseerd alarm
Homogeen alarm
Weesbrongevoelige
inrichtingen
•Waakzaamheidsprocedure
•Opleiding personeel
•Reactieprocedure bij het
vinden van een bron
•Melding aan het FANC
 Container park
 Schroothandelaar < 25,000
ton/jaar
 Sorteercentra
 …
 Schroothandelaar > 25,000 ton/jaar
 Afval verbrandingsoven
 Smeltoven > 25,000 ton/jaar
 Stortplaatsen
Installatie meetpoort
•Screening met meetpoorten
•Interventie door operatoren
•Reactieprocedure bij het vinden
van een bron
•Melding aan het FANC
Algemene principes van KB en richtlijnen
Personeel ≠ beroepshalve blootgesteld

Dosislimiet = 1000µSv/jaar
Acceptatie:
geen
radioactief
risico
Interventie van de uitbater
toegelaten
Geen interventie
van de uitbater:
beroep doen op een
erkende deskundige
Algemene principes van KB en richtlijnen
Basisprincipes van stralingsbescherming
inachtnemen:
- Tijd van blootstelling minimaliseren
- Enkel de personen noodzakelijk voor de
interventie aanwezig
- Constante registratie van het dosisdebiet
tijdens de interventie
Algemene principes van KB en richtlijnen
Terug naar afzender ? NEEN
 ENKEL en ALLEEN als =
i. Lading uit buitenland (na akkoord FANC)
ii. Lading van ziekenhuis
iii. Afzender bezit een meetpoort die
geregistreerd is bij het FANC
NOOIT als dosisdebiet > 5µSv/u !
Definitie drempels
Analyse van het signaal van de meetpoort (tellen
per seconde –cps)
• Alarmdrempel (meetpoort) : 5 σ (max)
• Waarschuwingsdrempel : 20 x achtergrond
• Actiedrempel ( homogene verdeling / natuurlijke
radioactiviteit) : 2 x achtergrond
Definitie drempels
« gelokaliseerde
bron »
homogeen
cps
Waarschuwingsdrempel
(bv. 50.000 cps)
Actiedrempel
(bv. 7500 cps)
Alarmdrempel
(bv.
achtergrond + 5  ~2750 cps
Achtergrondstraling
(bv. 2500 cps)
Natuurlijke radioactiviteit / homogene
verdeling
• Vb.: vuurvaste stenen, industrieel
afval, slib van
waterzuiveringsstations , ….
• Homogene, verdeling van de
radioactiviteit in de lading (het
dosisdebiet is overal hetzelfde)
• Als de aard van het probleem
gekend is EN het poortsignaal
(cps) lager dan de actiedrempel :
aanvaarden
Aangifteplicht van interventie
• aangifteformulier op website:
www.fanc.fgov.be
• Te mailen naar [email protected]
• Voor homogene alarmen: driemaandelijks
lijst van alle alarmen
Register van radioactieve stoffen
• Inventaris van alle aanwezige radioactieve
stoffen op site – standaardformulier op
www.fanc.fgov.be
• Te mailen naar [email protected],
elk jaar voor 1 oktober of online via
www.surveymonkey.com/s/Inventory-FANC
Intervenant
INTERVENANT = persoon die aangesteld
wordt om een interventie uit te voeren na
het ontdekken van een radioactieve bron en
die hiervoor de noodzakelijke opleiding heeft
gekregen
Erkende deskundige
ERKENDE DESKUNDIGE = erkend door het
Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle om tussen te komen in het kader
van meetpoorten
- Interventie
- Karakterisatie en verpakking
Erkende deskundige
INTERVENTIE door erkende deskundige als:
 Aan de meetpoort:
CPS > waarschuwingsdrempel
 Benadering van voertuig
Dosistempo in contact voertuig > 5 µSv/u
 Opzoeken en uitsortering van bron
Dosistempo thv borst > 20 µSv/u
Dosistempo op 10cm van bron > 500 µSv/u
Registratieplicht van het
meetinstrument
• Registratieformulier op website:
www.fanc.fgov.be
• Te mailen naar [email protected]
1. Nieuwe regelgeving, en wat nu?
• KB en richtlijnen: nieuwe verplichtingen
– definities – algemene principes
• Wat doet het FANC?
2. De interventie na een alarm aan de
meetpoort.:
•
•
Gelokaliseerd alarm
Homogeen alarm
- Opleidingen
- Informatie naar stakeholders
- Registratie weesbrongevoelige
inrichtingen
- Registratie meetpoorten
- Aangiftes en opvolging detecties
Opleidingen door het FANC
•
Kaderleden/Bestuurders
April/mei 2012: Meerdere sessies
•
Intervenanten
Mei/juni 2012:
Okt 2012:
•
3 sessies bij uitbater van verbrandingsoven
2 sessies te Brussel
Personeel van weesbrongevoelige inrichtingen
1 opleidingsdag per intercommunale (25): 3 gedaan, 7 gepland
•
Personeel sites uitgerust met meetinstrument
Informatie naar stakeholders (1/3)
• Posters:
Informatie naar stakeholders (2/3)
• Volledig dossier op de website:
•
•
•
•
•
Algemene info
FAQ vragenlijst
Digitale versie van de posters
Film
Presentaties van alle opleidingen
• Wizard
Informatie naar stakeholders (3/3)
• Nieuwsbrief
Registratie weesbrongevoelige inrichtingen
Reeds
1Numbers
from 01/10/2012
478
inrichtingen geregistreerd1
Sterke toename sinds 2012
Registratie meetpoorten
Reeds
1Cijfers
196
van 01/10/2012
meetpoorten in België geregistreerd1
Registratie en opvolging detecties
EXPLOITANT
• Eerste analyse:
ev. dringende maatregelen
• Registratie alarm
• Beslissing weesbron
• Opvolging: NORM, medisch, …
Afhandeling alarm
Opslag
FANC
Erkend deskundige
NIRAS
Registratie en opvolging detecties
Detectie van radioactief voorwerp bij
weesbrongevoelige inrichting
KB Meetpoorten
Meetpoort
Zonder meetpoort
Richlijnen voor het
gebruik van een
meetpoort
Richtlijnen op te volgen bij het
aantreffen van een weesbron in een
weesbrongevoelige inrichting
RIchtlijnen
Binnen 24h
•
•
•
Opleiding intervenant
Poster
Wizard
Notificatie aan
FANC
•
•
Opleiding personeel/intervenant
Poster
Notificatie aan
FANC
WACHTROL
Dringende
ophaling
Behandeling alarm
binnen IANBI
EG
KDW
DVDM
Medisch afval
PDR en JDG
NORM
SP
Smokkel
MC
Rest
(Bv. labo-afval,
radiumhoudend
afval)
Weesbrononderzoek
Weesbroncertificaat
Financieel
reglement
Toekomst
Controles en inspecties op naleving eisen:
Fase 1: Administratieve controles:
•
•
•
•
Lijsten gewesten
Beroepsverenigingen
Registratieformulieren
On-line survey
Fase 2: Controles ter plaatse:
• Uit administratieve controles (fase 1)
• Foutieve aangiftes
• Klachten / vragen
1. Nieuwe regelgeving, en wat nu?
• KB en richtlijnen: nieuwe verplichtingen
– definities – algemene principes
• Wat doet het FANC?
2. De interventie na een alarm aan de
meetpoort:
•
•
Gelokaliseerd alarm
Homogeen alarm
De interventie
FILM
Wanneer zelf interveneren
na een alarm?
1. Nieuwe regelgeving, en wat nu?
• KB en richtlijnen: nieuwe verplichtingen
– definities – algemene principes
• Wat doet het FANC?
2. De interventie na een alarm aan de
meetpoort:
•
•
Gelokaliseerd alarm
Homogeen alarm
De interventie – gelokaliseerd alarm
1. Meting van het dosisdebiet
• Het voertuig geleidelijk benaderen
• als > 5µSv/h !! : stop en erkende
deskundige oproepen
• Als overal op de wand van voertuig
< 5µSv/h : de uitbater mag zelf de
interventie uitvoeren
• Enkel overschrijding op één punt en
< 20µSv/h : de uitbater mag zelf de
interventie uitvoeren
De interventie – gelokaliseerd alarm
2.Opsporen en lokaliseren van een bron (1)
• Lokaliseren : scintillatorteller of radiameter
• Continue opvolging van het dosisdebiet (radiameter
/ persoonsdosimeter)
• Dragen van gepaste beschermkledij
De interventie – gelokaliseerd alarm
2.Opsporen en lokaliseren van een bron (2)
• Als dosisdebiet > 20µSv/h
(op borsthoogte) : STOP ! →
erkende deskundige
oproepen
• Als dosisdebiet op 10cm van
de bron > 500µSv/h: STOP !
→ erkende deskundige
oproepen
• Als dosisdebiet < 20µSv/h
→ overgaan tot afzonderen
van de bron
Opzoeking bron
(b.1)
- Opzoeking stopzetten
- Veiligheids-perimeter
instellen
- Beroep doen op een erkende
deskundige
- FANC verwittigen (b.2)
ja
Dosistempo
> 20µSv/h ?
nee
De opslag
• Tijdelijke stockage op de site is toegestaan
• De afvalstoffen opslaan in een vat (met het
radioactiviteitssymbool duidelijk aangebracht!) + vat in een
af te sluiten lokaal (dosislimiet)
• Inventaris van opgeslagen materiaal bijhouden
De opslag
Indien:
- Dosistempo aan buitenwand < 1µSv/h
(0,5µSV/h indien het permanent bezette werkplaats betreft)
- Dosistempo binnen het lokaal < 100µSv/h (gemeten ter
hoogte van de borst)
 Beroep doen op een erkende deskundige om afvoer via
NIRAS te regelen
De opslag – medisch afval
Meestal kortlevende radionucliden = snel verval
(meting na 7 dagen of gekend radionuclide)
 wachten tot bijna volledig verval
(verbrandingsoven) of dosistempo in contact <
5µSv/h (stortplaats)
1. Nieuwe regelgeving, en wat nu?
• KB en richtlijnen: nieuwe verplichtingen
– definities – algemene principes
• Wat doet het FANC?
2. De interventie na een alarm aan de
meetpoort:
•
•
Gelokaliseerd alarm
Homogeen alarm
De interventie – homogeen alarm
1. Meting van het dosisdebiet
• Het voertuig geleidelijk benaderen
• als > 5µSv/h !! : stop en erkende
deskundige oproepen
• Als overal op de wand van voertuig
< 5µSv/h : de uitbater mag zelf de
interventie uitvoeren
De interventie – homogeen alarm
2. Kortlevende of langlevende
radionucliden?
• Kortlevende radionuclide = snel verval
(meting na 7 dagen of gekend radionuclide)
 wachten tot bijna volledig verval
(verbrandingsoven) of dosistempo in contact
< 5µSv/h (stortplaats)
• Langlevende radionuclide  karakterisatie
door erkend deskundige
Controle op besmettingen
• Na de bron (lading) te hebben afgezonderd: vrachtwagen
met de resterende lading opnieuw door de poort laten
passeren
• Verifiëren of de beschermkledij niet besmet is
(contaminatie meter)
• Indien geen contaminatie meter ter beschikking:
beschermkledij in het vat tesamen met de opgeslagen
afvalstoffen opbergen om later ook af te voeren
FILM
Wanneer zelf interveneren na
een alarm?