Nowe tendencje w poradnictwie zawodowym.

download report

Transcript Nowe tendencje w poradnictwie zawodowym.

Nowe tendencje w poradnictwie zawodowym

dr Grażyna Tadeusiewicz Narodowe Forum Doradztwa Kariery Oddział w Łodzi

Priorytety

Podmiotowość radzącego się

Doradca wspiera rozwój kariery i usamodzielnienie klienta Europejski, transnacjonalny charakter

Doradca posiada umiejętność zarządzania informacją Poradnictwo wirtualne

Doradca korzysta z nowych technologii informacyjnych Krajowe Ramy Kwalifikacji Doradca informuje o zmianach w kompetencjach absolwentów

Nowe idee w relacji

pracownik rynek pracy edukacja

rynek pracy – cecha:

zmienność

edukacja – cecha:

jakość

Podstawa nowego wzoru pracownika kreatywność

wg twórcy andragogiki pracy prof. T. Nowackiego

PARADYGMAT EDUKACYJNY

orientacja na permanentne kształcenie , samokształcenie w celu:

aktualizacji kwalifikacji zawodowych

PARADYGMAT JAKOŚCIOWY uwzględniający jakość w edukacji, doradztwie zawodowym i personalnym

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

warunek wprowadzania

jakościowej

edukacji i poradnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Droga do osiągnięcia wielu celów Unii wiedzie przez społeczeństwo informacyjne

Raport Bangemanna 1994

Internet jako środek komunikacji obywatelskiej i informacji publicznej

Powszechny dostęp do Internetu

Edukacja

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

    źródło wiedzy o zawodach i pracy informacja zawodowa w relacji pracodawca- pracownik podnoszenie i zmiana kwalifikacji NnO

produkcja informacyjnych środków multimedialnych stałe, cykliczne programy zawodoznawcze w regionalnych TV wykorzystanie programów informacyjnych w telewizji kablowej zaktywizowanie Gminnych Centrów Informacyjnych zwiększenie możliwości zastosowania Internetu

ZALECENIE

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2008

Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji

wprowadzane od 2012

E i KRK - cel

przejrzystość kwalifikacji

porównywalność

uznawalność

Standardy kwalifikacji normy opisujące wiadomości umiejętności cechy psychofizyczne konieczne do wykonywania danej pracy

DESKRYPTORY

stwierdzenia określające zakładane efekty kształcenia

WIEDZA , UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE - deskryptory Wiedza teoretyczna lub faktograficzna Umiejętności - kognitywne (z zastosowaniem myślenia logicznego intuicyjnego i kreatywnego) - praktyczne (manualne) Kompetencje określone w kategoriach odpowiedzialności i autonomii- personalne, społeczne

Kompetencje kluczowe KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI dla rynku pracy

• • • • •

planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się w aspekcie edukacji ustawicznej, skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach , umiejętność współdziałania w zespole, twórcze rozwiązywanie problemów, kompetencje informatyczne

Materiał graficzny pozyskany z sieci Internet – nie roszczę praw autorskich http://www.ahe.lodz.pl/bytom/?q=node/99

Poziomy Kwalifikacji

1 – szkoła podstawowa 2 – gimnazjum 3 – zasadnicza szkoła zawodowa 4-- szkoła średnia 5 – kolegium lub certyfikaty zawodowe 6 – dyplom licencjata 7 – tytuł magistra 8 – stopień doktora

Oczekiwania wobec E i KRK -Porównywalność efektów uczenia się w UE -Podniesienie zatrudnialności - dostosowanie edukacji do rynku pracy -Informacja o kompetencjach absolwentów – dla pracodawców i edukatorów -Przejrzystość systemów edukacyjnych -Możliwość uznawania dokonań spoza edukacji formalnej -Mobilność uczących się i absolwentów -Zwiększenie motywacji do uczenia się -Podniesienie jakości nauczania

Priorytety w E i KRK

Uznanie kształcenia nieformalnego , incydentalnego

Podkreślenie roli kształcenia ustawicznego

Możliwość rozwoju zainteresowań, uzdolnień, motywacji.

Uznawane formy edukacji

pozaformalna – uczenie się poza instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi Uczenie się nieformalne (incydentalne ) – wykorzystanie doświadczeń

Kształcenie incydentalne

ujawnia i rozwija: zdolności zainteresowania motywacje

Dokumenty informacyjne doradcy zawodowego

    

opisy zawodów, teczki zawodowe, charakterystyki kwalifikacyjne, testy diagnostyczne, potwierdzanie kwalifikacji w zawodzie,

Krajowe Ramy Kwalifikacji

  profesjonalizm szkolenia i konsultacje

dostęp i umiejętność stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych

aktualna informacja

zawodowa narzędzia diagnostyczne

DORADCA ZAWODOWY

• • • •

Informuje o możliwościach kształcenia monitoruje zmiany na rynku pracy wspiera usamodzielnianie klienta analizuje deskryptory klienta w kształceniu nieformalnym wskazuje możliwości ich certyfikacji

• zmiany na rynku pracy np. forma telepracy, • miejsce pracy-mobilność zawodowa, • porównywalność kwalifikacji zawodowych ERK i KRK

nowy model, wzór pracownika zdeterminowany nowymi technologiami SYNERGIA TECHNOLOGII I ZASOBÓW LUDZKICH

• Równość szans edukacyjnych • Podniesienie jakości kształcenia • Nowy model nauczyciela • Europejski ideał wychowawcy • Stosowanie nowych technologii informacyjnych • Profesjonalizacja kwalifikacji zawodowych • Wydłużenie okresu kształcenia pedagogicznego • Znaczny wzrost zainteresowania edukacją ustawiczną

„Jeśli człowiek napisze lepszą książkę, wygłosi lepsze kazanie lub zbuduje lepszą pułapkę na myszy niż jego bliźni, to gdyby nawet zamieszkał w lesie, świat wydepcze ścieżkę do jego drzwi”

Ralph Emerson