Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT dla przedsiębiorców, w

download report

Transcript Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT dla przedsiębiorców, w

Anna Cyrańska

Nowe ułatwienia i regulacje w podatku VAT dla przedsiębiorców, w tym importerów ze statusem AEO

ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 72 fax :+48 22 694 30 73 www.mf.gov.pl

Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Ułatwienia i uproszczenia Jedną z najważniejszych przesłanek nowelizowania prawa w obszarze podatku od towarów i usług jest wprowadzanie

ułatwień i uproszczeń

systemu tego podatku.

Prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi podatku od towarów i usług o charakterze ułatwiającym są od lat sukcesywnie wprowadzane w życie.

2

• Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie ostatni pakiet zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608).

3

Najważniejsze zmiany to:  wprowadzenie dalszych korzystnych zmian dla przedsiębiorców w zakresie fakturowania: o o o wydłużenie ostatecznego terminu wystawiania faktur do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji, pozostawienie przedsiębiorcom całkowitej swobody odnośnie tego czy faktury mają dokumentować jedną czy więcej transakcji dokonanych w ciągu okresu rozliczeniowego, uregulowanie zasad wystawiania faktur na żądanie, co zwiększa pewność przedsiębiorców co do terminu realizacji obowiązku ciążącego na nich w tym zakresie, a osobom fizycznym gwarantuje termin w jakim mają prawo do otrzymania takiego dokumentu, 4

 uproszczenie przepisów w zakresie uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących, warunkujących obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT; umożliwienie korekty podstawy opodatkowania, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę (dostosowanie do wyroku TSUE w sprawie C 588/10 Kraft Foods Polska), co usunęło zgłaszane przez przedsiębiorców trudności w uzyskiwaniu potwierdzeń odbioru; 5

 zliberalizowanie zasad korzystania ze zwolnienia podmiotowego w sytuacji sprzedaży samochodów osobowych, stanowiących środek trwały firmy  wprowadzenie dotychczas nieobecnej w przepisach o podatku VAT, możliwości wyłączania z podstawy opodatkowania kwot otrzymanych od kontrahentów jako zwrot wydatków, poniesionych w ich imieniu i na ich rzecz 6

 zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego o Wprowadzono generalną zasadę: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

7

Podstawa opodatkowania VAT Koszty dodatkowe w podstawie opodatkowania VAT z tytułu importu towarów – art. 30b ustawy Czy koszty te stanowią katalog otwarty? Koszty dodatkowe:  prowizje,  opakowania,   ubezpieczenie, transport,  usługi pomocnicze związane z usługami transportowymi tj. koszty rozładunku, załadunku, przeładunku, magazynowania, przechowywania, opłaty postojowe, koszty poniesione za opóźnienia w transporcie 8

Nowe regulacje w zakresie uproszczenia rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów przez niektórych podatników (AEO) • Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi rozszerzenie stosowania ułatwienia w postaci rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej – zmiana art. 33a ustawy o VAT

Podstawa prawna

:

Art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o gospodarczej (Dz. U. poz. 1662) ułatwieniu wykonywania działalności

9

W jakim przypadku podatnik posiadający status AEO może rozliczyć VAT w deklaracji podatkowej?

Rozliczenia dokonywać podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej będą mogli

podatnicy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO)

 działający we własnym imieniu i na własną rzecz,  w imieniu i na rzecz których jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Rozliczenie podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej przez podatników posiadających AEO dotyczy wszystkich towarów importowanych, a nie jak dotychczas tylko objętych procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust.1 lit. b i c WKC.

10

Warunki korzystania z uproszczenia przez AEO  rejestracja jako „podatnik VAT czynny” Przedstawienie organowi celnemu potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego lub złożenie oświadczenia.

 brak zaległości podatkowych i ZUS  pisemne zawiadomienie naczelnika oraz naczelnika urzędu urzędu celnego skarbowego o takim sposobie rozliczania podatku VAT 11

Zawiadomienie organów o rozliczeniu VAT z tytułu importu towarów w deklaracji Podatnik (AEO) jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego: - o zamiarze rozliczania podatku VAT w deklaracji podatkowej przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie, o rezygnacji z rozliczania podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej - przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.

12

Warunki rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej Przedstawienie naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonywane są formalności związane z importem towarów, aktualnych (na max. pół roku wstecz) zaświadczeń lub oświadczeń o braku zaległości*:  we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne  we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

* Dopuszcza się zaległości, które nie przekraczają odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3 % kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość.

13

Pozostałe warunki

 Przedstawienie organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej, w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego importu.

Sposoby przekazania dokumentów: - złożenie w siedzibie organu celnego, - przesłanie do organu, w tym w formie elektronicznej na adres mailowy danego urzędu celnego skanów dokumentów 14

Przykładowe dokumenty:      kopia deklaracji podatkowej poświadczonej za zgodność przez podatnika uwierzytelniony wypis zawierający dane niezbędne do ustalenia wysokości rozliczonej kwoty podatku (m.in. dane podatnika, okres rozliczeniowy, kwotę należnego VAT z tytułu importu towarów) zaświadczenie wydane przez naczelnika US, z którego będzie wynikała kwota należnego VAT z tytułu importu wydruk deklaracji wraz z otrzymanym UPO - gdy deklaracja składana jest drogą elektroniczną w systemie

e-Deklaracje

wydruk deklaracji i otrzymanego UPO, poświadczonych za zgodność przez podatnika – w pozostałych przypadkach dokumentów elektronicznych 15

Ważne !

Podatnik jest zobowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów właściwemu organowi celnemu, przed którym dokonuje formalności związanych z importem towarów, w ściśle określonym czasie. Konsekwencje niedokonania tej czynności:  Utrata prawa do rozliczenia podatku w deklaracji  Obowiązek zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami 16

Zawiadomienie organów celnych o rozliczeniu VAT z tytułu importu towarów w deklaracji W sytuacji, gdy importer dokonuje zgłoszeń celnych

w różnych

urzędach celnych powinien stosowne dokumenty przedstawić w terminie

każdemu z nich

.

W przypadku naruszenia tego warunku organ celny ma obowiązek wszcząć postępowanie mające na celu uiszczenie podatku z tytułu importu towarów wraz z odsetkami. 17

Skutki naruszania 4 miesięcznego terminu Utrata prawa do rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji na okres 36 miesięcy.* - taką decyzję może podjąć NUS * nie dotyczy przypadków gdy nieprzestrzeganie terminu (częstotliwość) jest nieistotna w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych rozliczanych w deklaracji pod warunkiem, że uchybienie nie wynika z zaniedbania lub świadomego działania.

18

Planowane w 2015 r. regulacje dotyczące VAT w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców •

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych Projekt został opracowany na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętych z autopoprawką przez Radę Ministrów w dniu 19 sierpnia 2014r.

19

Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług • zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie reverse charge • modyfikacja zakresu instytucji odpowiedzialności solidarnej • zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej • zmiany w zakresie ulgi na złe długi • doprecyzowanie zasad odliczania podatku VAT w przypadku czynności „mieszanych” 20

Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług Zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie RCH • ograniczenie systemu RCH wyłącznie do zakupów dokonywanych przez podatników VAT czynnych • udostępnienie bazy on-line podatników VAT czynnych 21

Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług Zmiany w zakresie rozliczania VAT w systemie RCH, c.d.

• rozszerzenie listy towarów objętych RCH o m.in.: telefony komórkowe, komputery przenośne i konsole do gier złoto • wprowadzenie limitu transakcyjnego powyżej którego będzie miał zastosowanie RCH (20.000 zł) – wyłącznie w odniesieniu do telefonów komórkowych, komputerów i konsol do gier • wprowadzenie krajowych informacji podsumowujących 22

Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług Modyfikacja zakresu instytucji odpowiedzialności solidarnej • wycofanie złota w zakresie, w jakim zostaje ono przesunięte do listy towarów objętych RCH • objęcie odpowiedzialnością solidarną srebra i platyny 23

Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług Najważniejsze zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej • podwyższenie minimalnej i maksymalnej kaucji gwarancyjnej w obrocie paliwami minimalna: 1 mln zł (z 200 tys. zł) maksymalna: 10 mln zł (z 3 mln zł) • wprowadzenie ustawowego wymogu oprocentowania kaucji złożonej w formie depozytu pieniężnego (stawka odsetek – 30% stopy depozytowej) 24

Planowane w 2015 r. zmiany w podatku od towarów i usług Najważniejsze zmiany w zakresie ulgi na złe długi • wyłączenie obowiązku dokonywania korekty przez dłużnika w sytuacji dłużnik na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji 25

ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 72 fax :+48 22 694 30 73 www.mf.gov.pl

.

Dziękuję za uwagę

26