Osetrovatelske_postu..

download report

Transcript Osetrovatelske_postu..

Bakalářské studium
1. ročník – ošetřovatelství – prezenční
154 Ošetřovatelské postupy
OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY
Novinky v transfuzi - seminář
Koncepce hemoterapie
Indikace TRF
Transfuzní přípravky
Zásady bezpečného krevního převodu
Potransfuzní komplikace
Autotransfuze
Dárcovství krve
Hlavní zásadou účelné terapie krevními
složkami je podání pouze těch specifických částí
krve, které pacient potřebuje. Plná krev se jako
transfuzní přípravek připravuje a používá zcela
vyjímečně.
Při výrobě krve a krevních derivátů
jsou používány sterilní sestavy
krevních vaků. Odběrový set je
považován za uzavřený systém
a je otevřen pouze na špičce jehly.
Krevní transfuze je v mnoha případech nezbytnou součástí
léčby, ale nese s sebou četná neodstranitelná rizika, včetně
přenosu infekčních agens, jako je např. HIV a viry hepatitid,
problémů imunologické povahy a oběhového přetížení.
Hlavní indikace jsou:
1. Náhlé snížení krevního objemu při prudkém masivním
krvácení = akutní hypovolémie.
2. Krvácení z poruchy krevního srážení.
3. Anémie s příznaky hypoxie.
Transfuzní přípravky
Objem přípravku se vyjadřuje v transfuzních jednotkách (T.U.).
Jedna transfuzní jednotka je množství připravené z jednoho
standardního odběru krve, běžně činí 450 ml
(tj. množství krve, protisrážlivého a konzervačního roztoku).
Plná krev
Erytrocytový koncentrát (EK)
Erytrocytový koncentrát resuspendovaný (EKR)
Varianty erytrocytového koncentrátu
Trombocytový koncentrát (TK)
Čerstvě zmražená plazma (ČZP)
Leukocytové koncentráty
ALBUMIN LIDSKÝ 5%, 20%
STABILNÍ ROZTOK LIDSKÝCH
PLAZMATICKÝCH BÍLKOVIN
PLAZMATICKÉ
DERIVÁTY
KONCETRÁTY IMUNOGLOBULINŮ:
preparát NORGA ( převážně Ig G ) – i.m.
preparát HEPAGA
- i.m.
KONCENTRÁTY KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ
FIBRINOGEN
Značení transfuzních přípravků
Na transfuzním přípravku musí být vždy vyznačeno:
• Identifikační číslo výrobce
• Název a množství přípravku
• Číslo identifikující dárce ( číslo odběru a ev. číslo dárce )
• Krevní skupina v ABO systému
• Krevní skupina v Rh systému
• Složení a množství protisrážlivého konzervačního
roztoku
• Datum odběru a datum exspirace ( ev. i hodina)
• Záruka non-reaktivity a předepsaných testech
Aktivity sestry
Před aplikací transfuze:
Zajistíme přípravu klienta/nemocného před transfuzí krve včetně
objasnění důvodů a uklidnění klienta/nemocného a jeho písemného
souhlasu.
Zajistíme dostatečnou informovanost klienta.
Provedeme odběr krve na izoserologické vyšetření tj. vyšetření krevní
skupiny, Rh faktoru, provedení křížové zkoušky,vyšetření protilátek
erytrocytárních,leukocytárních a trombocytárních. Po ověření totožnosti
klienta, nemocného odebíráme do předem označené zkumavky 6 – 8 ml
srážlivé krve.
Připravíme pomůcky k transfuzi krve: stejné jako k aplikaci infuze a dále
krevní vak s příslušnou krví se žádankou o izoserologické vyšetření,
transfuzní převodovou soupravu, ABO test – sangvitest, transfuzní
záznamy – transfuzní sešit a ordinační list klienta/nemocného.
Bezprostřední příprava klienta/nemocného spočívá v
objasnění postupu.
Při aplikaci transfuze, zdůrazníme dobu trvání (1 až 2 hod.),
fyzickou přípravu tj. vymočení, pohodlné uložení na lůžko,
podložení horní končetiny, změření TT, TK, pulzu, provedení
záznamu.
Zkontrolujeme souhlas údajů na krevním vaku s údaji
na žádance, ověříme si totožnost klienta/nemocného, ubezpečíme
se, že krev nebyla vystavena pokojové teplotě déle než 30 min,
Jsou-li komponenty krve teplé, zvyšuje se riziko rozmnožení
bakterií !
Vak s krví lehce promícháme a zavedeme transfuzní soupravu.
Při aplikaci transfuze:
Transfuzi aplikuje zásadně lékař !
Asistujeme lékaři při zavedení kanyly stejným způsobem jako při aplikaci
infuze.
Asistujeme lékaři při provedení kontrolních zkoušek vhodnosti:
-Kontrola krevní skupiny pomocí ABO testu.
-Biolologická zkouška.
Při aplikaci více transfuzních jednotek:
- Každý další krevní vak aplikujeme s novou převodní soupravou.
- U každého dalšího krevního vaku provádíme kontrolní zkoušky.
Ukončení transfuze:
Transfuze nemá trvat déle než 1,5 až 2 hodiny. Samotné ukončení je
stejné jako u infúze. Krevní vaky skladujeme 24 hodin v ledničce na
oddělení pro případ potransfuzních reakcí.
Pacientovi změříme FF.
Provedeme záznam do dokumentace včetně podpisu dle podpisového
vzoru.
Souhrn hlavních zásad pro zajištění bezpečného
krevního převodu
Nepovažovat transfuzi za zákrok neškodný.
Vyloučit možnost záměny vzorku určeného k předtransfuznímu vyšetření.
Před zahájením transfuze zkontrolovat dokumentaci u lůžka, bezpečně
vyloučit záměnu a zkontrolovat, zda souhlasí dokumentace o provedeném
předtransfuzním vyšetření.
Provést kontrolu krevních skupin při zahájení transfuze a správně provádět
biologický pokus.
Sledovat nemocného během transfuze.
Po předepsanou dobu uchovat v chladničce zbytek krve v konzervě.
Vést přesně předepsanou evidenci.
Reakce a komplikace po transfuzi krve
Po podání transfuze a některých krevních přípravků mohou nastat
nežádoucí reakce. Popisujeme tyto transfuzní komplikace:
Pyretická reakce
Alergická reakce
Oběhová reakce (hypervolémie)
Reakce a komplikace po transfuzi krve
Septická reakce – bakteriálně toxická
Akutní hemolytická reakce
Přenos infekčních nemocí
DRUHY AUTOTRANSFUZÍ
Rozlišujeme čtyři základní druhy autotransfuzí:
-Předoperační ( časná)
-Akutní předoperační izovolemická (normovolemická) hemodiluce
-Intraoperační
-Pooperační
INDIKACE AUTOTRANSFUZE
Obecné indikace lze shrnout takto:
Vybrané chirurgické, ortopedické, gynekologicko-porodnické
a další operační výkony.
Přítomnost imunitních protilátek – zejména proti antigenu s
vysokou incidencí či proti kombinaci antigenů.
Předchozí potransfuzní reakce.
Požadavek krve vzácného genotypu.
Prevence imunizace.
Kongenitální izolovaná IgA deficience ( prevence
analytických reakcí).
Náboženské či osobní důvody k odmítnutí krve.