Funkcja kasy.

download report

Transcript Funkcja kasy.

AKTYWNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU
PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE
Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu
W ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej
Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
08-11-21
CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest aktywizacja
zawodowa klientów Ośrodka.
Celami szczegółowymi są:
- redukcja wysokiego poziomu deficytów
społecznych i interpersonalnych utrudniających
funkcjonowanie społeczne i zawodowe klientom
pomocy społecznej,
Kliknij, aby edytować
styl wzorca podtytułupoziomu kompetencji
- zwiększenienie
i umiejętności społecznych i zawodowych klientów
pomocy,
- nabycie umiejętności pogodzenia obowiązków
domowych z zawodowymi w przypadku kobiet.
08-11-21
ODBIORCY PROJEKTU
Grupą docelową projektu jest 20 osób korzystających
z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej, będących w wieku aktywności
zawodowej, nie pozostające w zatrudnieniu, z terenu
gminy.
Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu
08-11-21
DZIAŁANIA
Działania planowane w projekcie zakładają kompleksowość
oddziaływań, polegającą na łączeniu oddziaływań
edukacyjnych, społecznych i zawodowych z oddziaływaniami
zdrowotnymi: psychologiczno- psychoterapeutycznymi.
DZIAŁANIA PODJĘTE W PROJEKCIE:
Zadanie 1. Zarządzanie, realizacja i administrowanie projektu.
Zadanie 2. Praca socjalna – upowszechnianie pracy socjalnej.
Zadanie 3. Promocja projektu.
Zadanie 4. Aktywna integracja i praca socjalna.
Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu
Szkolenia
Warsztaty
Doradztwo
Zapewnienie opieki nad osobą zależną
Zadanie 5. Zasiłki i pomoc w naturze.
08-11-21
Szkolenie aktywizująco – motywujące
Motywacja Elastyczność Kreatywność Kariera Aktywność (MEKKA).
Zakres szkolenia zrealizowany został w trakcie 40 godzin szkoleniowych i objął następujące zagadnienia:
Rynek pracy w Polsce.
Planowanie i modyfikacja ścieżki kariery.
Analiza własnych zalet i wad oraz porażek i sukcesów.
Określenie dziedziny, w której można najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i predyspozycje.
Techniki określenia optymalnego miejsca pracy.
Rola Internetu i innych mediów.
Agencje pośrednictwa pracy.
Metody zbierania informacji o potencjalnych miejscach pracy.
Sposoby przeprowadzania wywiadu z pracownikami wybranej organizacji.
Metody wybierania osoby, do której należy się zgłosić w sprawie zatrudnienia.
Pisanie dokumentów aplikacyjnych ( CV i list motywacyjny).
Scenariusz rozmów kwalifikacyjnych.
Rozmowa kwalifikacyjna – praktycznie, opanowanie strategicznych punktów rozmowy.
Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji.
Metody i techniki negocjacji na przykładzie negocjacji płacowych.
Budowanie pozytywnego myślenia i zaufania do siebie.
Trening interpersonalny: elementy autoprezentacji – jak zaprezentować się pracodawcy,
planowanie ścieżki kariery, czynniki motywujące pracownika, stres w pracy i metody radzenia sobie z
nim, konflikt i sposoby jego rozwiązywania, kreowanie własnego wizerunku, pierwsze
wrażenie,
komunikacja werbalna i niewerbalna, język ciała: chód, postawa, sposób siedzenia, głos, mimika,
gestykulacja.
Asertywność.
Tworzenie portfolio dokumentalnego.
Badanie zdolności przedsiębiorczych.
Szkolenie ukończyło 20 beneficjentów, którzy otrzymali zaświadczenie uczestnictwa w tymże szkoleniu.
08-11-21
Szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych
Program szkolenia zrealizowany został w trakcie 16 godzin szkoleniowych i objął następujące
zagadnienia:
Organizacja miejsca pracy i odpowiedzialność materialna pracowników handlu.
Kasy fiskalne – podstawa prawna, podział i charakterystyka kas.
Budowa kasy.
Rozmieszczenie elementów obsługi.
Klawiatura znakowa.
Klawiatura numeryczna z klawiszami funkcyjnymi.
Wymiana papieru.
Druki igłowe.
Wymiana kasety z taśmą barwiącą.
Drukarki terminowe.
Funkcja kasy.
Funkcja kasjera.
Funkcja serwisowa.
Funkcja
kierownika.
Kliknij, aby
edytować
styl wzorca podtytułu
Sporządzanie raportów.
Konserwacja kasy.
Podstawowe wymogi bezpieczeństwa przy obsłudze kasy fiskalnej.
Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń zasilanych
prądem zmiennym o napięciu 230 V.
Szkolenie ukończyło 18 beneficjentów projektu. Każdy z nich otrzymał zaświadczenie uczestnictwa
w niniejszym szkoleniu..
08-11-21
Szkolenie z zakresu podstaw użytkowania komputera
Szkolenie odbyło się w dwóch grupach liczących po 10 osób.
Program szkolenia został zrealizowany w trakcie 40 godzin szkoleniowych
następujące zagadnienia:
1.
Podstawy obsługi komputera:
posługiwanie się myszą i klawiaturą,
wygląd pulpitu, omówienie znajdujących się na nim elementów,
dostosowanie środowiska Windows do wymagań użytkownika,
korzystanie z pomocy w systemie Windows,
okno Mój Komputer,
hierarchiczna struktura zasobów: pojęcie folderu, pliku,
operacje na folderach i dokumentach,
kosz, odzyskiwanie usuniętych dokumentów,
pojęcie skrótu, tworzenie skrótów,
wielozadaniowość środowiska Windows
2.
Edytor tekstu:
omówienie podstawowych elementów programu,
tworzenie nowego dokumentu,
korzystanie z istniejących kreatorów i szablonów,
wstawianie znaków specjalnych,
metody zaznaczania, kopiowania i przenoszenia fragmentów tekstu,
formatowanie znaku, akapitu, strony,
mechanizmy wyszukiwania i zamiany fragmentów tekstu,
tworzenie prostych tabelek,
podgląd i drukowanie sporządzonych dokumentów,
opracowanie szablonu CV i Listu motywacyjnego
08-11-21
i objął
4.
Arkusz kalkulacyjny:
omówienie podstawowych elementów programu,
tworzenie nowego pliku,
wprowadzanie różnego rodzaju danych do komórek, edycja i usuwanie danych,
automatyzacja wypełniania komórek danymi,
operacje na arkuszach,
metody zaznaczania, kopiowania i przesuwania zawartości komórek,
zasady tworzenia prostych formuł obliczeniowych,
wykorzystywanie prostych funkcji arkusza (SUMA, MIN, MAX ),
formatowanie komórek, autoformatowanie tabeli,
podgląd i drukowanie zawartości arkusza
5.
Internet i poczta elektroniczna:
zapoznanie się z programem pocztowym,
redagowanie nowej wiadomości,
odpowiedź na otrzymany list,
przesyłanie wiadomości innym odbiorcom,
usuwanie wiadomości,
tworzenie osobistej książki adresowej,
WWW
nawigacja – adresy serwerów, tworzenie zakładek, folder ulubione,
wyszukiwarki,
wykorzystywanie znalezionych informacji: zapisywanie całych stron, fragmentów
tekstowych
Szkolenie ukończyło 20 beneficjentów, którzy otrzymali zaświadczenie uczestnictwa w tymże szkoleniu.
08-11-21
08-11-21
Szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych
Program szkolenia zrealizowany został w trakcie 16 godzin szkoleniowych i objął następujące
zagadnienia:
Organizacja miejsca pracy i odpowiedzialność materialna pracowników handlu.
Kasy fiskalne – podstawa prawna, podział i charakterystyka kas.
Budowa kasy.
Rozmieszczenie elementów obsługi.
Klawiatura znakowa.
Klawiatura numeryczna z klawiszami funkcyjnymi.
Wymiana papieru.
Druki igłowe.
Wymiana kasety z taśmą barwiącą.
Drukarki terminowe.
Funkcja kasy.
Funkcja kasjera.
Funkcja serwisowa.
Funkcja kierownika.
Sporządzanie raportów.
Konserwacja kasy.
Podstawowe wymogi bezpieczeństwa przy obsłudze kasy fiskalnej.
Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń zasilanych
prądem zmiennym o napięciu 230 V.
Szkolenie ukończyło 18 beneficjentów projektu. Każdy z nich otrzymał zaświadczenie uczestnictwa
w niniejszym szkoleniu.
08-11-21
EWALUACJA PROJEKTU "AKTYWNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU"
W projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie brało
udział 20 beneficjentów, z którymi spisano kontrakty socjalne. Wszystkie etapy projektu
zostały ukończone a kontrakty zrealizowane przez 17 spośród tych osób. Wypełniły one ankietę
ewaluacyjną, która na celu miała ocenę projektu jako całości.
W pierwszej kolejności zapytano ankietowane osoby o oczekiwania jakie miały
w momencie przystępowania do projektu. Zadowalającym jest fakt, iż najbardziej
motywującym było zdobycie kwalifikacji przydatnych na rynku pracy, później poznanie
nowych ludzi i nawiązanie znajomości a najmniej otrzymanie dodatkowej pomocy finansowej.
08-11-21
08-11-21
Wszyscy beneficjenci wypełniający ankietę uznali, iż ich oczekiwania
zostały spełnione. Poniżej przedstawiono stopień
w jakim zostały one spełnione.
08-11-21
Ankietowanych zapytano także o ocenę poszczególnych modułów
zrealizowanych podczas projektu. Za najbardziej przydatny został uznany
kurs kas fiskalnych i kurs podstaw użytkowania komputera. Poniższy
wykres przedstawia szczegółowe wyniki ankiety.
Beneficjentów projektu poproszono także o ocenę poszczególnych wymiarów projektu tj.
miejsca szkoleń, programu szkoleń, przygotowania osób prowadzących szkolenia
i warsztaty, możliwości kontaktu z pracownikami realizującymi projekt, atmosferę pracy
w trakcie trwania szkoleń i warsztatów oraz wzajemne wsparcie i możliwość wymiany
doświadczeń z innymi osobami biorącymi udział w projekcie. Poniżej przedstawiono wyniki.
08-11-21
08-11-21
Zapytano także osoby biorące udział w projekcie w jakich kursach lub warsztatach chętnie
wzięliby udział w przyszłości. Wśród wymienianych znalazły się:
- kurs prawa jazdy,
- kurs językowy ( tu najczęściej wskazywany był język angielski),
- kurs kosmetyczny,
- kurs fryzjerski,
- kurs kucharza,
- kurs krawcowej,
- kurs układania kwiatów,
- kurs opiekuna osób starszych,
- kurs na przewoźnika ludzi,
- kurs wózków widłowych,
- szczegółowy kurs komputerowy.
Dwa pierwsze uzyskały największy procent wskazań.
08-11-21
Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel: 0 32 335 50 00
08-11-21