Základná projekcia etickej výchovy v *kolskej edukácii Slovenskej

download report

Transcript Základná projekcia etickej výchovy v *kolskej edukácii Slovenskej

Pedagogické aspekty
etickej výchovy
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
Pedagogická fakulta TU
Trnava
Olomouc, 05.06.2012
Aristoteles
„Keby na zemi vládla láska, nepotrebovali
by sme žiadne zákony.“
Anthrópos
V. E.Frankl
 Byť človekom, znamená byť zameraný na
druhého človeka.
 Jedinec sa realizuje do tej miery ako
duchovná bytosť, do akej sa nekochá sám v
sebe.
 Smeruje od seba samého k nejakému „ty“.
Seneca ml.
An dives, omnes quaerimus, nemo, an bonus.
(Všetci sa pýtame, či je človek bohatý, nik sa nepýta, či je dobrý.)
Postmoderná etika
Nepozná:
 povinnosť ani sankciu, limity ani obmedzenia
Neprijíma:
 pravidlá, ideál odopieranie ani obety
Pozná:
 len právo na uspokojenie túžby, vlastných potrieb
a právo na individuálne šťastie...
Ja môžem,
nie som
predsa ako
ostatní
V.E.Frankl
„Aj šťastie potrebuje motív. Keď ho človek nemá,
nemôže byť ani šťastný. Pokiaľ ide človeku len
o šťastie, tak stráca z očí dôvod, pre ktorý by
mohol byť šťastný.“
Ono by nemalo byť finalitou nášho snaženia, ale
skôr jeho sprievodným javom, respektíve
dôsledkom.
Aká je dnešná mládež?
Sme pripravení vychovávať?
 Do akej miery sme my dospelí pripravení
a nadstavení vychovávať a schopní rozumieť
súčasnej dobe?
 Do akej miery rozumieme jazyku moderného
sveta?
 Modernej komunikácii chýba často kultúra i
etický kontext.
 Pre výchovu je dôležitý jazyk kultúry, lásky
a porozumenia, ako vstupná brána do poznania
ako takého.
Pekné slová
 malokoí logoí (gréc.) – lahodné, pekne
sformulované slová
 logoi kaloi – krásne slová, majúce pre
aktérov terapeutický účinok
Správna komunikácia?
Výchova a čas
 Keď
hovoríme o výchove, hovoríme
o vzťahoch a keď hovoríme o vzťahoch,
hovoríme o čase.
 „Ak tento svet niečo potrebuje, tak sú to
lavičky.“ (A. Einstein)
Čas
 Každý skutočný vychovávateľ vie, že pokiaľ
chce skutočne vychovávať, musí darovať
niečo zo seba.
 Vychovávať
znamená principiálne zdieľať
sám seba.
 Darovať čas znamená byť tu pre druhého,
lebo o neho stojíme.
Antoine de Saint Exupéry
Vieš...moja ruža
...som za ňu
zodpovedný!
Je taká slabá !...
Rešpekt
 Spektare (lat.) – pozorovať, dívať sa
 Výchova sa dá realizovať len vtedy, keď sa
rodič alebo vychovávateľ díva, pozoruje, vidí
konkrétnu situáciu svojho zverenca.
 Výchova si vyžaduje teda v prvom rade
prítomnosť vychovávateľa.
Vďačnosť
najdôležitejší ľudský postoj, lebo jeho
nedostatok je hrozbou pre humanitas. (Cicero)
 Je
 Concordia – svornosť
 Prostredníctvom vďačnosti si uvedomujú dospelí
i deti, že boli obdarovaní. Jeden obohatený, druhý
uznaný.
 Vďačnosť patrí medzi gestá lásky, zaceľuje trhliny,
vyvoláva reciprocitu.
Etická výchova v súčasnej
školskej edukácii
L. Lencz a etická výchova
 Výchova, ktorá
„podporuje altruizmus a humánne správanie
človeka a pomáha budovať harmonické vzťahy
v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými
skupinami, medzi národmi.
Proti ideálu, rozšírenému na Východe aj na Západe,
ktorého vzorom je úspešný egoista, stavia ideál
šťastia..., ktorého podmienkou je starať sa nielen
o seba, ale aj o druhých“.
Prosociálnosť
 Prosociálnosť
môže spájať ľudí rôznej
svetonázorovej orientácie v spoločenstvo
priateľov .
 Človek chce robiť veci, ktoré majú zmysel
a znamenajú pre neho určitú hodnotu.
 Prosociálnosť nereprezentuje celú etiku, ale
je jej jadrom.
Ľudská dôstojnosť
 Osoba je takým dobrom, „...ktoré nie je
možné používať ako predmet alebo ako
prostriedok na dosiahnutie cieľa.“
úžitková hodnota nemá nič
spoločného s personálnou dôstojnosťou
človeka.
 Sociálna
 Dôstojnosť človeka je hodnota sama o sebe,
je trvalá, jej úroveň nekolíše.
Model zložiek etickej výchovy
Vízia
Výchovný
program
Špeciálne
metódy
Výchovný
štýl
Modifikovaný model R. Rocheho
 kognitívna a emocionálna senzibilizácia;
 hodnotová reflexia;
 nácvik v triede a hodnotová reflexia;
 zovšeobecnenie a transfer
Špecifiká zážitkového učenia v ETV
 Prvoradé nie je množstvo vedomostí, ale priama reflexia,
vnútorné osvojenie postojov pre praktický život;
 Etická výchova má v sebe zahrnutý náukový potenciál, ale
pojmy sú duchovného charakteru: sebavedomie, sebaúcta,
dôstojnosť
človeka,
priateľstvo,
láska,
sloboda,
zodpovednosť, solidarita, svedomie;
 Kognitívne znalosti spolu s afektívnym prežívaním sú
predpokladom pre hodnotovú reflexiu a následnú motiváciu
pre požadované správanie;
 Hodnotová reflexia spočíva v rozumovom uchopení zážitku
a v jeho etickom vyhodnotení, predpokladá dôveru,
spontánnosť a slobodu vyjadrovania;
Špecifiká zážitkového učenia v ETV
 Žiaci sa zamýšľajú nad jednotlivými názormi a porovnávajú ich s







prezentovanými hodnotami, nepoužívajú medzi sebou
hodnotiace
výroky;
Aktivity majú viesť k zmene pohľadu na seba (sebaakceptácia), k
objaveniu vlastných potencionalít a prijatiu odlišnosti druhých;
Učiteľ venuje pozornosť zručnostiam vzhľadom na špecifiká vývinového
obdobia a na urgentnosť situácie (počúvanie, verbálne vyjadrovanie ...);
Mení sa vzťah učiteľ- žiak, ako aj orientácia na societu i jednotlivca, s
ktorým žijeme;
Vývoj afektívno-hodnotovej stránky osobnosti, kultiváciu citov;
Cieľ učiteľa – sledovanie sociálno-hodnotovej klímy pri jednotlivých
témach;
Cieľom je podpora spontánneho vzájomného prijatia;
Cieľom nie je len naučiť sa vybrané vedomostné penzum, ono sa skôr
vníma ako základný materiál pre reflexiu.
Výchovný štýl
 Ako sa vnímame
ako učitelia?
 Sme schopní
spätnej väzby ?
 Ako nás vnímajú
žiaci?
Pedagogická láska
 Pedagogická láska sa opiera o rozum a jej
konkrétnym prejavom je láskavosť.
 Rozum určuje stratégiu, ktorú treba sledovať
a láskavosť naznačuje jej taktiku.
 Rozum plní funkciu najvyššieho regulačného
princípu.
 Nie je však iba orgánom poznania, ale
fakultou, ktorá vedie k morálke.
Moc a láska
 Moc, sama o sebe, hľadá vlastný osoh,
úžitkovú hodnotu veci.
 Láske ide o dôstojnosť osoby, o poznanie
hodnôt.
 Pokiaľ človek túži len po moci, je chorý,
presnejšie chorý je jeho vzťah k dielu.
Výchovný program
Komplexná prosociálnosť
Prosociálne správanie
Reálne a zobrazené vzory
Asertivita
Empatia
Vyjadrovanie citov
Tvorivosť a iniciatíva
Pozitívne hodnotenie druhých
Dôstojnosť ľudskej osoby, pozitívne hodnotenie seba
Komunikácia
Využitie etickej výchovy
univerzálny program pre žiacku populáciu,
realizovateľný na vyučovacích hodinách v rámci jednotlivých
edukačných predmetoch a triednických hodinách .
 Ako
 Ako selektívny program zacielený na špecifické skupiny
žiakov, u ktorých
a agresivity.
je
zvýšené
riziko
nárastu
násilia
 Oba typy programov majú uplatnenie v školských družinách,
internátoch, v mimoškolských aktivitách, prázdninových
tematických táboroch či v treťom sektore pri práci so
sociálne znevýhodňovanými skupinami.
Arisoteles
„Iba tá škola alebo inštitúcia
môže mať autoritu,
ktorá inšpiruje
k cnostnému životu.“
Ďakujem za pozornosť.
[email protected]
Trnavská univerzita