Literární památky doby raného a vrcholného st*edov*ku KOSMOVA

download report

Transcript Literární památky doby raného a vrcholného st*edov*ku KOSMOVA

„EU peníze středním školám“
Název projektu
Moderní škola
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0526
Název aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Název vzdělávacího materiálu
Literární památky raného a vrcholného
středověku
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_33/5
Jméno autora
Mgr. Simona Tomášková
Název školy
Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organizace
Název
Popis
Přispěvatelé
Jazyk
Typ interakce
Druh výukového zdroje
Jazyk cílové skupiny
Typická délka použití
Speciální vzdělávací potřeby
Licence a práva užití
Technické a softwarové požadavky
Celková délka
Aktivita III/2. Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT – Český jazyk a
literatura
Aktivita – Literární památky středověku –
určeno pro žáky 1. ročníků tříletých učebních
oborů
Mgr .Simona Tomášková
český
Výkladové učení
prezentace
český jazyk
0 h 25 minut
žádné
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%
C3%A1zavsk%C3%BD_Kl%C3%A1%C5%A1ter.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nep
omucky2-20061.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sain
t_Procopius_011.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hos
podine_pomiluj_ny_Traktat_Jana_z_Holesova.
jpg
Interaktivní tabule, projektor
Vypracovala : Mgr. SIMONA TOMÁŠKOVÁ
 Péče
o písemnictví spočívá nadále v rukou
duchovenstva, jehož literárním jazykem je
latina. I nyní byla oblíbená legenda, ale
literatura se obohacovala i o historii, která
legendistiku odsunula z hlediska literární
produkce až na druhé místo.
V 11. stol. se stal centrem staroslověnské
literatury Sázavský klášter (založený r. 1032
opatem Prokopem). Ve srovnání s latinou však
stagnuje. Snaží se překládat z latiny.
 Pražské hlaholské zlomky - úryvky
modliteb psané hlaholicí, obsahují četné
bohemismy.
 Glosy - poznámky vpisované do latinských
rukopisů, většinou překládají nebo vysvětlují
některé výrazy, někdy s textem ovšem vůbec
nesouvisí. Byly psány jak česky, tak
staroslověnsky (Svatořehořské glosy,

Vídeňské glosy).
 Sv.
Prokop (kolem 970 Chotouň – 25. března
1053 Sázava) byl původně světský kněz a
později poustevník, zakladatel SÁZAVSKÉHO
KLÁŠTERA .
1204 byl Prokop kanonizován
papežem Inocencem III., a to jako první
Čech, který byl za svatého prohlášen
papežem. Je uctíván jako jeden z českých
zemských patronů. Roku 1588 byly Prokopovy
ostatky přeneseny do Prahy a uloženy v
kostele Všech svatých na Pražském hradě.
 Roku
 Legendy
: Život sv. Václava, Život sv.
Ludmily
 Legenda
- původně zbožné čtení, jež se
četlo v kostele o svátku. Během středověku
se z ní vyvinul žánr prozaické nebo veršované
epiky. Vypráví o životě, skutcích, zázracích
a mučednické smrti světců. Má racionální
jádro (historicko-životopisné údaje), které je
propleteno líčením různých zázraků
spojených s osobou světce. Ve středověku
byla legenda velmi oblíbená.
.
Hospodine, pomiluj ny (Pane, smiluj se
nad námi) - původně staroslověnská, později
počeštěná duchovní skladba.
 Prapůvod skladby lze vidět ještě v odkazu
cyrilometodějského působení a její
definitivní verze vznikla v době, kdy
staroslověnština zápasila s latinou a přijímala
do sebe české prvky. Autorství písně bylo
připisováno přímo svatému Vojtěchu









Staroslověnský text písně zní:
Hospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!
Ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž,
Hospodine, hlasy našě!
Daj nám všěm, Hospodine,
žizn a mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!
Vysvětlivky:
pomiluj ny = smiluj se nad námi
spase mira = spasiteli světa
spasiž ny i uslyšiž = spas nás a vyslyš
žizn = hojnost
mír = pokoj
Krleš = Kyrie eleison (Pane, smiluj se)
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%
C3%A1zavsk%C3%BD_Kl%C3%A1%C5%A1ter.jpg
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ne
pomucky2-20061.jpg
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sai
nt_Procopius_011.jpg
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ho
spodine_pomiluj_ny_Traktat_Jana_z_Holesov
a.jpg