Mistä on tämän päivän nuoret tehty?

download report

Transcript Mistä on tämän päivän nuoret tehty?

NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Mistä on tämän päivän nuoret
tehty?
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
professori,vastuualuejohtaja
TAYS nuorisopsykiatrian vastuualue
TaY Lääketieteen laitos
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Nuoruusikä
8.4.2015
• Kehitysvaihe puberteetista ja aikuisen
persoonallisuuden rakenteiden
vahvistumiseen (n. 13-22 vuotta)
• varhaisnuoruus: muuttuva ruumis
• keskinuoruus: muuttuvat sosiaaliset suhteet
• myöhäisnuoruus: identiteetti, oma paikka
yhteiskunnassa
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Mielenterveys ja sen häiriöt
8.4.2015
• Mielenterveys: psyykkisten voimavarojen,
toimintakyvyn, sopeutumiskyvyn ja
tarkoituksenmukaisten puolustuskeinojen
kokonaisuus
• Mielenterveyden häiriö: tunne-elämän,
kokemuksen tai käyttäytymisen
poikkeavuus, josta on merkittävää haittaa
toimintakyvylle
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Ikätasoinen suhde vanhempiin
– Riippuvuus – itsenäisyys - huolenpito
• Kyky ikätoverisuhteisiin
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Nuoruusikäisen toimintakyky
8.4.2015
– Vastavuoroisuus – narsistisuus –
ulkopuolelle jääminen / joukkoon
kuuluminen
• Koulunkäynti
– Oppiminen, yhteistyö, auktoriteettisuhteet
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Nuoruusiän kehityksen
lukkiutuminen
8.4.2015
• Ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden
kieltäminen
• Toverisuhteista eristäytyminen
• Lapsenomaisen riippuvuuden säilyminen
vanhempiin
• Toimintakyvyn taantuminen tai ikätasosta
jälkeen jääminen
• Tuhoava ratkaisuyritys
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Aivot kehittyvät nuoruusiässä
voimakkaasti, ”valmiit” 25-30 v
• Tunne- elämä ja mielen puolustuskeinot,
emotionaalinen hallinta kesken, ”valmiit”
yli 20 v
• Sosiaalinen ja taloudellinen itsenäisyys
20-30 v
• Fyysinen sukupuolinen kypsyys n 15 v!
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Nuoruusikäinen on
keskenkasvuinen
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
Käyttäytymisen kontrolli
nuoruusiässä
Itsekontrolli
Kehityksen ongelmat
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
100%
Ulkoinen
kontrolli
0%
12
Ikä
8.4.2015
18
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Jopa 25% nuoruusikäisistä kärsii
toimintakykyä alentavista mielenterveyden
häiriöistä
• 5 /10 tärkeintä terveyttä ja toimintakykyä
alentavaa syytä (disability adjusted life years,
DALY) nuorilla ovat mielenterveyden häiriöitä
• Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat 60-70%
nuoruusikäisten sairauskuormasta (DALY)
• Nuorten mielenterveyshäiriöt eivät ole
lisääntyneet
• Kehitysvaiheen merkittävin sairausryhmä
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Mielenterveyden häiriöt
nuoruusiässä
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
Patel ym. 2007)
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Mielenterveyden häiriöt
nuoruusiässä 1
8.4.2015
• Jokin mt-häiriö
Internalisoivat häiriöt
• Vakava masennustila
• Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt
• Paniikkihäiriö
• Sosiaalisten tilanteiden pelko
• Pakko-oireinen häiriö
• Sopeutumishäiriöt
• Laihuushäiriö
• Ahmimishäiriö
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
esiintyvyys
15-25%
sukup.
t>p
5-10%
<1%
<1%
1-2%
1-2%
5%
<1%
2-5%
t>p
t=p
t>p
t>p
t=p
t=p
t>p
t>p
Eksternalisoivat häiriöt
• Päihdehäiriöt
• Käytöshäiriöt
• ADHD
• Autismin kirjon häiriöt
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Mielenterveyden häiriöt
nuoruusiässä 2
esiintyvyys
sukup.
5-10%
2-5%
<5%
<0.1%
t<p
t<p
t<p
t<p
Marttunen ja Kaltiala-Heino 2007
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Depressiot, ahdistuneisuushäiriöt,
syömishäiriöt, käytöshäiriöt ja päihdehäiriöt
yleistyvät vahvasti / alkavat useimmiten
nuoruusiässä
• Nuoruusiässä ovat yleisimmillään monet
ongelmakäyttäytymisen muodot kuten
epäsosiaalinen käyttäytyminen, riskejä ottava
seksuaalikäyttäytyminen, laittomien päihteiden
kokeilu ja käyttö ja väkivaltainen
käyttäytyminen
• Liittyykö tämä puberteetin hormonaalisiin
muutoksiin ja miten?
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Puberteetti ja mielenterveyshäiriöt
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
… jatkuu…
8.4.2015
• Puberteetin hormonaaliset muutokset
aiheuttavat internalisoivia ja eksternalisoivia
oireita?
• Puberteettimuutosten psykologinen
kuormittavuus aiheuttaa oireita?
• Puberteetin ajoituksen poikkeaminen
valtavirrasta aiheuttaa oireita?
• Aikainen puberteetti, kognitiivisesti ja
emotionaalisesti epäkypsänä, aiheuttaa
oireita?
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Buchanan ym. (1992): että nuoruuden
mielialan ja energisyyden vaihtelut,
levottomuus, ahdistusherkkyys, ärtyisyys ja
taipumus joutua konflikteihin, aggressiivisuus,
seksuaalikäyttäytyminen jne. eivät ole
palautettavissa hormonitasoihin tai niiden
muutoksiin, erityisesti ei minkään hormonin
vaikutukseen yksinään
• Hormonien vaikutusta muokkaavat lukuisat
psykologiset ja sosiaaliset seikat
• Hormonien vaikutus saattaa vaihdella
kehitysvaiheen edetessä
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Onko selitys hormoneissa?
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Ensimmäinen tutkimus yhdisti depression
tytöillä Tannerin luokka 3-tasoisen fyysisen
kypsymisen saavuttamiseen
• Toinen tutkimus huomioi yhtaikaa fyysisen
kypsymisen (Tannerin luokitus), estrogeeni- ja
androgeenitasot sekä niitä stimuloivat LH ja
FSH-tasot
• Depressio yhdistyi yksinkertaisesti estrogeenija androgeenitasojen nousuun, puberteetin
ulkoisten merkkien vaihe ei merkityksellinen
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Angold ym. 1998 ja 1999: Hormonit
sen tekevät
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Aikainen puberteetti ja mt-häiriöt
8.4.2015
• Varhainen puberteetin ajoitus liittyy tytöillä
depressioon, syömishäiriöihin, käytöshäiriöihin ja
ahdistuneisuushäiriöihin (esim. Graber ym. 1997,
Hayward ym. 1997. Laitinen-Krispijn ym 1999,
Wichstrom 2000, Burt ym. 2006 jne.)
• Pojilla varhainen puberteetti suojaa mielenterveyden
häiriöiltä ja myöhäinen kypsyminen lisää niitä?
(Stattin ja Magnusson 1990, Graber ym. 1997)
• Päihteet, rikollisuus ja suisidaalisuus on pojillakin
yhdistetty vahraiseen kypsymiseen (Wichstrom 2000,
Lintonen ym. 2000, Graber ym. 1997, Williams ja
Dunlop 1999)
• Varhaisen puberteetin merkitys säilyy aikuisuuteen
(Graber ym. 2004)
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Fyysisen kypsymisen mukanaan tuomat
sosiaaliset muutokset ja nuoren kyky
/kyvyttömyys käsitellä niitä saamatta
tukea samassa tilanteessa olevilta
ikätovereilta; erilaisuuden kestäminen;
liittyminen vanhempiin nuoriin, usein
epäsosiaalisuuteen vetäviin ryhmiin;
varhainen altistuminen
seksuaalikokemuksille ja päihteille
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Psykososiaalinen selitysmalli
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Burt ym. (2006): kaksostutkimus tuki
sosiaalista selitystä aikaisen puberteetin
merkitykselle käytöshäiriön synnyssä tytöillä
• Ge ym. (2002): aikaisen puberteetin merkitys
käytöshäiriölle oli suurempi, jos
perheolosuhteet (julma kuri) ja asuinalue
(köyhyys) olivat epäsuotuisat
• Vaikuttavatko aikaisemmat mt-häiriöt ja
epäsuotuisat psykososiaaliset olosuhteet
puberteetin ajoitukseen?
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Puberteetin ajoituksen ja
ympäristön interaktio
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Kouluterveys 1998: 36 459 14-16 v tyttöä ja
poikaa
• Depressio, ahdistuneisuus, psykosomaattiset
oireet, bulimia, humalajuominen, viikoittainen
humalajuominen, muu päihdekäyttö,
tupakointi, lintsaaminen ja koulukiusaajana oli
• Sekä tytöillä että pojilla varhainen kypsyminen
oli yhteydessä kaikkiin tutkittuihin häiriöihin ja
ongelmakäyttäytymisen muotoihin, myös kun
kontrolloitiin toisentyyppiset oireet (int. vs.
ext.)
• Tulkintakehys psykososiaalinen
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Puberteetin ajoitus, oma tutkimus
Kaltiala-Heino ym. 2003
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Aikuisilla seksuaalisen halun menetys
yhdistetään mielenterveyden häiriöihin kuten
depressioon
• Nuorilla seksuaalielämän aloittaminen
elämäntapahtumana, joka voi olla negatiivinen
(paine, painostus, epäsuotuisa kehityksellinen
ratkaisuyritys)
• Seksuaalisen hyväksikäytön problematiikka
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Seksuaalinen aktiivisuus ja
mielenterveyden häiriöt
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Seksuaalinen aktiivisuus…, jatkuu
• Varhaiset yhdynnät on liitetty lapsuuden ja nuoruuden
käytöshäiriöihin, joiden on havaittu pahenevan
yhdyntöjen aloittamisen jälkeen
• Masennusoireet, itsetuhoisuus ja erilainen
riskikäyttäytyminen tavallisempia seksuaalisesti
aktiivisilla 15-17-vuotiailla (puhumattakaan
varhaisnuorista)
• Etenkin tytöillä seksuaalisuuteen liittyvät
elämäntapahtumat altistavat depressiolle
• Päihderiippuvuus, skitsofrenia ja antisosiaalisuus
myöhäisnuoruudessa yhdistyvät riskialttiiseen
seksuaalikäyttäytymiseen
• Vakavia mt-häiriöitä sairastavat nuoret ovat raportoineet
aikaisesta yhdyntöjen aloittamisesta
(Rubin et al. 1992) Cabaldi et al. 1996, Tubman et al. 1996,
Ramhakra et al. 2000) Hallfors et al 2004, Heidmets et al. 2010)
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Varhain puberteettiin tulleiden joukossa
yhdyntöjen aloittamisikä keskimääräistä
nuorempi
• Varhain yhdynnät aloittaneilla (pojilla) on
myös useampia partnereita ja enemmän
seksuaalista riskinottoa kuin myöhemmin
aloittaneilla samanikäisillä
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Puberteetin ajoitus ja seksuaalinen
aktiivisuus nuoruusiässä
Kosunen et al. 2000, Edgardh 2002,
Downing and Bellis 2009,
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• 17 082 tyttöä ja 15 922 poikaa, 14-16 v
• Puberteetin ajoitus (menarke / oigarke)
• Ei kokemuksia (n 30%) vain
suuteleminen (n 11%), hyväilyt (n 18%),
intiimit hyväilyt (n17%) ja yhdynnät (tytöt
25%, pojat 22%)
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Oma tutkimus:
seksuaalikäyttäytyminen ja
masennus nuoruusiässä
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Oma tutkimus, jatkuu
• Masennus lisääntyi lineaarisesti
seksuaalikokemusten muuttuessa
intiimimmiksi
• Tytöillä yhdynnän kokeneilla masennus
kaksin verroin yleistä verrattuna täysin
kokemattomiin, pojilla lähes 3 x
• Yhteydet säilyivät, vaikka kontrolloitiin ikä,
perherakenne, SES
Kaltiala-Heino ym. 2003
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Oma tutkimus: puberteetti,
seksuaalinen aktiivisuus ja
syömishäiriöt
• N. 39 000 14-16 v
• Puberteetin ajoitus, seksuaaliset
kokemukset ja bulimia
• Sekä tytöillä että pojilla bulimiaoireet
lisääntyivät, kun seksuaaliset
kokemukset olivat intiimimpiä
Kaltiala-Heino ym. 2001
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Ennen puberteettia päihdekäyttö on erittäin
harvinaista, ja lasten päihdekäyttö on aina
vakava ongelma
• Päihdekokeilut ja käyttö lisääntyvät nuoruusiän
aikana
• Nuoruusikäisen aivot ovat alttiimmat
päihdehaitoille kuin aikuisen, päihdehäiriöiden
kehittymisriski suurempi
• Kulttuuriset käsitykset normaalivaihtelun piiriin
kuuluvasta päihdekäytöstä vaihtelevat
valtavasti
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Päihteet nuoruusiässä
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Suomalaisista 15-vuotiaista 2-3%
humalajuo viikoittain,12-14% pari kertaa
kuussa (Nuorten mielenterveys)
• Mitä useammin nuori käyttää alkoholia,
sitä todennäköisemmin hänellä on
masennus, käytöshäiriö, huono
koulumenestys
• Aivan vähänkin käyttävät erottuvat jo
negatiivisesti kokonaan raittiista
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Päihteistä ja mielenterveydestä
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Nuoruusikää luonnehtivat
huomattavat muutokset niin
sukupuoliominaisuuksien
kehittymisessä kuin
keskushermostossa, kognitiivisessa
toiminnassa, tunne-elämässä ja
sosiaalisissa suhteissa… valtava
muutosvauhti, etenkin jos muutosten
ajoitus on epäsuotuisa, lisää
kognitiivisten, emotionaalisten ja
käyttäytymisen häiriöiden riskiä
Paus ym. 2008
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
PÄIHDEONGELMAT
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Lisääntyvätkö…?
ASPERGERIN
OIREYHTYMÄ
ITSETUHOISUUS
MASENNUS
ADHD
8.4.2015
VÄKIVALTA
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Mt-häiriöiden trendejä
nuoruusikäisilla
8.4.2015
• Neuropsykiatristen häiriöiden,
käytöshäiriöiden, syömishäiriöiden ja
ahdistuneisuushäiriöiden ei ole
osoitettu lisääntyneen nuoruusikäisillä
• Depressiot ovat ehkä lisääntyneet
aikuisilla, mutta vakuuttavaa näyttöä
nuoruusikäisistä ei ole
• Skitsofrenian insidenssi nuorilla ja
nuorilla aikuisilla on vähentynyt
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
• Nuorten miesten itsemurhakuolleisuus on
vähentynyt 1990-luvun alusta saakka
• Nuorten väkivaltarikollisuus 1990-luvulta 2000luvulle: poliisin tietoon tulo lisääntynyt mutta
väestökyselyissä ei kasvua
• Koulukiusaamisen lisääntymistä ei ole osoitettu
• Jokelan tapahtumat aiheuttavat piikin nuorten
henkirikollisuudessa (Kauhajoen surmat eivät
rikoslain mukaan nuorena henkilönä tehtyjä)
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Väkivalta ja aggressiivinen
käyttäytyminen
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
2 000,00
150,00
placements
NUPS
1 500,00
involuntary treatment
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Nuorten tahdosta riippumaton
psykiatrinen hoito ja huostaanotot
1996-2003
100,00
1 000,00
50,00
500,00
0,00
0,00
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Years
Years
Siponen ym. 2007
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Miksi palvelujen käyttö lisääntyy?
8.4.2015
•
•
•
•
•
•
Tiedon lisääntyminen
Leimautumisen väheneminen
Palveluodotukset
Uudet hoitoindikaatiot ja hoitomuodot
Perheiden ongelmien lisääntyminen?
Häiriöiden ja oireiden kanssa
pärjääminen vaikeampaa kuin ennen?
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri
NUPS
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Mielenterveyden häiriöt ovat
nuoruusikäisten
keskeisin sairausryhmä,
ja ne ovat edelleen
vahvasti alihoidettuja
Patel ym. 2007
8.4.2015
Riittakerttu Kaltiala-Heino
vastuualuejohtaja, ylilääkäri