Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści rozwoju OZE ze

download report

Transcript Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści rozwoju OZE ze

EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I
ŚRODOWISKOWE KORZYŚCI
ROZWOJU OZE ZE SZCZEGOLNYM
UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW
CENNYCH PRZYRODNICZO
Urszula Anculewicz
W-MODR w Olsztynie
OZE NA OBSZARACH WIEJSKICH
 Energetyka rozproszona oparta na OZE ma największe szanse na rozwój
na terenach słabo zaludnionych, w szczególności w gospodarstwach rolnych;
Jest ona uzupełnieniem, a nie konkurentem energetyki systemowej
 OZE w tym również pochodzenia rolniczego muszą być opłacalne dla wszystkich
ogniw rynku energii: rolnika – producenta biomasy, wytwórcy energii oraz odbiorcy
– konsumenta energii, a także dla ogniw pośredniczących o ile takowe wystąpią;
 Rolnictwo to duży producent netto zielonej energii elektrycznej i małych
źródłach OZE i potencjalnie duży i „chętny” inwestor w mikro sieci i
inteligentne sieci energetyczne (ISE)
 Uznanie mini (mikro) energetyki oparte na odnawialnych źródłach energii za
pełnoprawny podmiot działający na rynku energetycznym;
 Zalety mikroenergetyki są trudne do przeszacowania, zwłaszcza w krajach
uzależnionych od importu istotnych ilości konwencjonalnych nośników energii
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA OZE NA
OBSZARACH WIEJSKICH
Obecnie trwają poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w zakresie
odnawialnych źródeł energii, które to zmuszają nas do
zinwentaryzowania posiadanych zasobów oraz w wielu wypadkach do
podglądania i naśladowania natury…
Ustawa Prawo energetyczne określa odnawialne źródło energii
jako – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru,
promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów
morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu
wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych
szczątek roślinnych i zwierzęcych”
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z INWESTOWANIA W
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) z
natury mają charakter lokalny i nie wymagają scentralizowanej
infrastruktury technicznej.
Jako małe i rozproszone technologie naturalnie wpisują się w
politykę, strategię i plany rozwoju regionalnego i lokalnego.
Zwarzywszy na rozproszony charakter oraz ogólną dostępność
zasobów OZE, energetyka odnawialna może stać się
czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy na poziomie
regionalnym.
Korzyści z wykorzystania OZE mają charakter ekonomiczny jak
i społeczny.
KORZYŚCI EKONOMICZNE PŁYNĄCE Z
INWESTOWANIA W OZE
zmniejszenie importu paliw z zagranicy,
zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,
aktywizacja gospodarcza lokalnych społeczności,
poprawa koniunktury gospodarczej,
rozwój infrastruktury lokalnej (drogi, infrastruktura przesyłowa i
dystrybucyjna),
 poprawa bilansu handlowego gminy/powiatu wykorzystującej OZE





(zmiana kierunku przepływu strumieni płatności za energię; zmniejszenie
wydatków na zakup paliw i energii spoza gminy, powiatu; przychody ze
sprzedaży energii, surowców energetycznych poza gminę, powiat)
 częściowe uniezależnienie od źródeł konwencjonalnych, poprawa
zaopatrzenia w energie na terenach o słabo rozwiniętej
infrastrukturze,
KORZYŚCI EKONOMICZNE PŁYNĄCE Z
INWESTOWANIA W OZE
 niższe koszty wytwarzania energii głównie cieplnej,
 możliwość wykorzystania do produkcji biomasy gruntów odłogowanych,
zdegradowanych oraz wyłączonych z klasycznej produkcji rolniczej,
 możliwość uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej promującej
działania proekologiczne,
 zaopatrzenie obszarów wiejskich i peryferyjnych w paliwa i energię jest ciągle
niedostateczne, obszary te najsilniej odczuwają obecne zmiany cen paliw i energii,
zatem wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na tych obszarach może mieć
walor wyrównywania szans rozwojowych poprzez dodatkowe źródła dochodów,
 stabilność dostaw i obniżenie kosztów zaopatrzenia w energię,
 promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego,
 ograniczenie kosztów związanych ze składowaniem odpadów i renaturyzacją
środowiska,
KORZYŚCI SPOŁECZNE PŁYNĄCE Z
INWESTOWANIA W OZE
Tworzenie nowych miejsc pracy
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii daje więcej miejsc pracy niż
energetyka konwencjonalna,
 proporcja ta jest znacznie korzystniejsza, jeśli porównuje się wpływ na rynek
pracy energetyki odnawialnej i nuklearnej (np. 15 razy więcej miejsc pracy
przy wykorzystaniu biomasy jako źródła energii),
 wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest szczególnie korzystne dla
obszarów wiejskich, w warunkach Polski są to także obszary o największym
jawnym i ukrytym bezrobociu,
 tworzenie miejsc pracy w energetyce odnawialnej może ograniczać koszty
migracji ludności wiejskiej do miast.
Szacuje się, że zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i ich obsłudze, liczba
miejsc pracy w energetyce odnawialnej wynosi 0,1 – 0,9 etatu na 1GWh
wyprodukowanej energii, w energetyce konwencjonalnej 0,01 – 0,1
KORZYŚCI SPOŁECZNE PŁYNĄCE Z
INWESTOWANIA W OZE
Tworzenie nowych miejsc pracy
Wpływ wykorzystania odnawialnych źródeł energii na rynek
pracy zależy od szeregu czynników takich jak:

dotychczas funkcjonujący system zaopatrzenia w paliwa i
energię,

zasobność regionu w paliwa kopalne,

tempo rozwoju energetyki odnawialnej będące konsekwencją
zarówno rozwiązań politycznych, jak i dostępności zasobów
oraz kosztów inwestycyjnych.
KORZYŚCI SPOŁECZNE PŁYNĄCE Z
INWESTOWANIA W OZE
Tworzenie nowych miejsc pracy
„Pracując dla KLIMATU”
Raport Greenpeace'u wykonany przez firmę doradczą Primum
 Do 2020 roku w energetyce odnawialnej w Polsce może powstać 350 tys.
nowych miejsc pracy, jeśli zastosuje się radykalny scenariusz zastępowania
konwencjonalnych elektrowni ekologicznymi,
 Najwięcej dodatkowych miejsc pracy, bo w sumie 190 tys. do 2030
roku, może dać produkcja energii z biomasy, skorzysta na tym główne
rolnictwo,
 Energetyka wiatrowa może dać w ciągu najbliższych dwudziestu lat 50 tys.
miejsc pracy. Jednocześnie w tym czasie ok. 40 tys. osób straciłoby
zatrudnienie w sektorze górnictwa i energetyki konwencjonalnej
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
A ŚRODOWISKO
Za kluczowe korzyści wynikające z wykorzystania energii
odnawialnej „Biała Księga” uważa:
 wzrost bezpieczeństwa energetycznego
Szacuje się, że import paliw i energii stanowi obecnie w Unii Europejskiej 50%
całkowitego zapotrzebowania, a może wzrosnąć do 2020 r. do 70%, jeśli zachowany
będzie obecny model rozwoju i dotychczasowe sposoby zaopatrzenia w paliwa i
energię.
 promocję regionalnego rozwoju gospodarczego;
korzyści ekologiczne zdefiniowane w Piątym planie działań na rzecz ochrony
środowiska;
 tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza w małych i średnich
przedsiębiorstwach;
 modułowy charakter technologii w energetyce odnawialnej, dzięki czemu
instalacje są łatwe do finansowania.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
A ŚRODOWISKO
Eliminacja zagrożeń wynikających z eksploatacji
konwencjonalnych źródeł energii
Emisja znacznych ilości tlenków azotu i siarki odpowiedzialnych za
występowanie kwaśnych deszczów niszczących faunę i florę oraz budowle,
także zabytkowe, korozję metali, zwiększenie zużycia maszyn i
mechanizmów w promieniu wielu setek kilometrów, gdyż wysokie kominy
powodują przemieszczanie się ich na wielkie odległości,
Emisja dwutlenku węgla, przyczyniającego się do powstania tzw. efektu
cieplarnianego, co grozi zmianami klimatycznymi (podwyższaniem
temperatury na Ziemi, topnienie lodowców, co może w konsekwencji
spowodować zmianę zarysu lądów),
Emisja pyłów
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
A ŚRODOWISKO
1 MWh energii elektrycznej wyprodukowana
w technologii OZE zapobiega zużyciu:
563 ton węgla kamiennego
1 387 ton węgla brunatnego
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
A ŚRODOWISKO
1 MWh energii elektrycznej z OZE zapobiega emisji
3,329 kg SO2
1,473 kg NO2
792 kg CO2 (koszt pozwolenia w 2012 r. – 40€/t)
0,142 kg pyłów
(Dane dla elektrowni w Połańcu za rok 2008)
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
A ŚRODOWISKO
Kolektor słoneczny o powierzchni 6 m2
dostarczający około 35 000 l ciepłej wody
użytkowej pozwala zredukować roczną emisję:
dwutlenku węgla (CO2) o 1,5 t
dwutlenku siarki (SO2) o 12 kg
tlenków azotu o 5 kg
pyłów o 2 kg
KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ENERGII
ODNAWIALNEJ W ROLNICTWIE
Gospodarstwa rolne mogą stać się bezpośrednimi
producentami energii ze źródeł odnawialnych:
Biogazownie rolnicze
w przypadku dużych gospodarstw własna biogazownia jest sposobem na zagospodarowanie
odpadów z produkcji rolnej i/lub zwierzęcej, stwarza również możliwość dodatkowego
przychodu z tytułu nadwyżek energii elektrycznej i ograniczenia kosztów związanych z
zakupem energii elektrycznej na własne potrzeby
w przypadku małych gospodarstw, szansą dla rolnictwa jest współpraca z istniejącymi w
otoczeniu biogazowniami rolniczymi. Dzięki takiej współpracy producent rolny może zapewnić
sobie rynek zbytu swoich produktów. Współpraca taka jest również dobrym rozwiązaniem
problemu dot. odpadów z produkcji rolnej i/lub zwierzęcej i sposobem na pozyskiwanie np.
nawozów czy wody do nawadniania upraw na korzystnych warunkach
Źródła energii o małej mocy
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii o małej mocy w gospodarstwie rolnym może być
dobrym rozwiązaniem na ograniczenie kosztów związanych z zaopatrzeniem gospodarstwa w
energię. Zastosowanie takich systemów wspomaga energooszczędność produkcji.
KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ENERGII
ODNAWIALNEJ W ROLNICTWIE
Gospodarstwa rolne mogą stać się pośrednio producentami
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez:
Produkcję biomasy
Zaangażowanie mocy produkcyjnych gospodarstwa rolnego w produkcję biomasy
może być źródłem rozwoju i polepszenia bilansu ekonomicznego. Rozwiązaniem
w tym zakresie może być:
produkcja roślin energetycznych,
produkcja innej biomasy: pelety, brykiet, zrębki, słoma
Dzierżawę gruntów
Obszary niezamieszkane, zajęte przez grunty rolne są najlepszą lokalizacją dla
ferm wiatrowych. Dzierżawa gruntu pod lokalizację turbiny wiatrowej może być
dla producenta rolnego dodatkowym źródłem dochodu.
KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ENERGII
ODNAWIALNEJ W ROLNICTWIE
Korzyści płynące dla rolnictwa z zastosowania OZE to:
Wpływ na ograniczenie
emisji zanieczyszczeń
sektora energetyki
Oszczędzanie zasobów
paliw kopalnianych,
nieodnawialnych
Polepszenie bilansu
ekonomicznego sektora
rolnictwa
Ograniczenie
zanieczyszczenia
środowiska: powietrza,
gleby oraz wody
Wykorzystanie
potencjału
energetycznego
biomasy
Korzystny wpływ na
rozwiązanie problemu
dot. odpadów z
produkcji rolnej
Zmniejszenie kosztów
surowców
energetycznych
Stymulacja rozwoju
nowoczesnych
technologii
Rozwój innych
sektorów gospodarki i
poprawa warunków
życia ludności
Rozwój lokalnych
rynków pracy i sektora
rolnictwa
Zwiększenie
bezpieczeństwa
energetycznego kraju
Realizacja
międzynarodowych
zobowiązań w zakresie
redukcji emisji szkodliwych
substancji do atmosfery
„Energetyka odnawialna aktywizuje ludzi, dzięki niej
buduje się oddolne relacje społeczne, likwiduje
pasywność obywateli. Powszechna dostępność tych
źródeł sprzyja demokratyzacji.
Prof. Maciej Nowicki
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ