Co każdy przedsiębiorca o środkach unijnych wiedzieć powinien!

download report

Transcript Co każdy przedsiębiorca o środkach unijnych wiedzieć powinien!

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O
ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ
POWINIEN!
MARCIN KOWALSKI
Wrocław, dnia 6.10.2014
Czym się zajmujemy ?
SZKOLENIA
PROGRAMY
ROZWOJOWE
Doradztwo
Nowe podejście w podziale
środków UE 2014-2020
W latach 2014-2020 samorządy województw będą
zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez
regionalne programy operacyjne.
Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj.
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą
2007-2013.
Nowe podejście w podziale
środków UE 2014-2020 – C.D
Każde województwo w wyniku pierwszej rundy
negocjacji otrzymało konkretną ilość środków
.
finansowych w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
2 252 546 589 EURO
Wsparcie dla firm MŚP
Preferowane będzie wsparcie do przedsiębiorstw
wysokiego wzrostu, tj. przedsiębiorstw o największym
potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie
w porównaniu do innych firm, zatrudniające minimum 10
pracowników na początku badanego okresu, które
doświadczały wzrostu powyżej 20% w skali roku w okresie 3
kolejnych lat podatkowych, a wzrost mierzony był poprzez
liczbę pracowników oraz obroty.
Dedykowane środki dla MŚP
W ramach RPO WD 2014-2020 przedsiębiorcy
będą mieli do dyspozycji dedykowana Oś
Priorytetową I – o nazwie „Przedsiębiorstwa i
Innowacje”.
Za nabory wniosków w tej Osi Priorytetowej RPO
WD 2014-2020 będzie odpowiedzialna Dolnośląska
Instytucja Pośrednicząca (DIP).
Podział Osi Priorytetowej „Przedsiębiorstwa i
innowacje” w RPO 2014-2020
1. Wzmacnianie potencjału B+ R i wdrożeniowego
uczelni i jednostek naukowych (48 ,6 mln Euro)
2. Innowacyjne przedsiębiorstwa (120 mln Euro)
3. Rozwój przedsiębiorczości (81,2 mln Euro)
4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw (39,1 mln Euro)
5. Rozwój produktów i usług (131, 6 mln Euro)
Dziękuję za uwagę
Marcin Kowalski
Prezes zarządu
e-mail: [email protected]
+ 48/ 71 797 67 69