Eğitim Sunusu İçin Tıklayınız.

download report

Transcript Eğitim Sunusu İçin Tıklayınız.

İleri Kardiyak Yaşam Desteği
Dr. Halis ilke Özkan
Olgu 1




55 yaşında erkek
30 dk önce başlayan göğüs ağrısı tarifliyor
Hastanın triajı yapıldığı esnada ani bilinç kaybı gelişti
Monitörize edildi ve …
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Olgu 2





60 yaşında kadın
Nefes darlığı ve göğüste baskı nedeniyle acil servise
getirildi
TA: 90/60 mmHg, Nb:30/dk
Akciğerlerinde dinlemekle bilateral raller (+)
Hastanın EKG’si:
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Olgu 3





65 yaşında erkek
Yaklaşık 10 senedir diyabet hastası
İnsülininin akşam dozunu yaptıktan sonra fenalaşmış
ve bilinci kapanmış
Hastanın solunumu yok, tansiyon ve nabız alınamıyor
Monitörü şekilde görülmekte…
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
İKYD’de Amaç


Kardiyak Arrestin Önlenmesi – Tedavisi
Spontan dolaşımı sağlanan hastanın yönetimi
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Zamanlama


Başlama zamanı kritik
İdeal olan
- Temel yaşam desteği için < 4dk
- İleri kardiyak yaşam desteği < 8dk başlatılmış olmalı
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
İleri Yaşam Desteği

Bilinç Değerlendirmesi
 Defibrilasyon
 Circulation (Dolaşım)
 Airway (Hava yolu)
 Breathing (Solunum)
 Differential diagnosis (Ayırıcı tanı)
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon
2010 yılı kılavuz değişikliği
C
A
B
Dolaşım
Havayolu
Solunum
(2010 AHA)
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Arrest ritimleri

VF

Nabızsız VT

Nabızsız Elektriksel Aktivite

Asistoli
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Akış şeması
Kardiyak Arrest
VF
NEA
Ventriküler Fibrilasyon
Nabızsız Elektriksel Aktivite
Nabızsız VT
Asistoli
Nabızsız Ventriküler Taşikardi
= Defibrilasyon Kullanılan Ritimler
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Kritik Soru
Şoklanabilir bir ritm
Asistan
Şoklamaya gerek yok
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Kardiyak bası
Yüksek kaliteli CPR







Bası güçlü (>5cm) ve hızlı (>100/dk)
Göğüsün genişlemesine izin vermeli
Basıya ara minimal olmalı
Aşırı ventilasyondan kaçın
Bası uygulayanı değiştir (2 dk)
İleri hava yolu yoksa bası : ventilasyon = 30:2
İleri hava yolu varsa sürekli bası(>100/dk) : bağımsız
ventilasyon (8-10/dk)
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Kardiyak bası
Bası lokalizasyonu
 Göğüsün orta noktası
 Meme uçlarının hattı
güvenilmez
 Sternumun alt yarısı
 Sternumun en alt kısmı
değil
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Defibrilasyon dozu

Şok enerjisi
- Bifazik: 120-200 J (daha sonrakiler eşit / yüksek)
- Monofazik: 360 J
Bifazik defibrilatör için üreticinin önerdiği dozu bilin ve o dozdan başlayın
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Kardiyak Arrest Yönetimi
Erişkin Kardiyak Arrest
Derhal KPR’ye başla
O2 ver
Monitor-Defibrilatör
İleri •
havayolu
VF/VT
EVET
KPR 2dk
IV/IO yol
Ritm
şoklanabilir
mi?
HAYIR
Asistol/NEA
KPR 2 dk
IV/IO yol
Epinefrin her 3-5 dk
İleri hava yolu
Ritm şoklanabilir
mi?
KPR 2 dk
Epinefrin her 3-5dk
İleri hava yolu,kapnograf
Ritm
şoklanabilir
mi?
HAYIR
EVET
KPR 2 dk
Ritm
şoklanabili mi?
KPR 2 dk
Amiodaron
Döndürülebilir
nedenleri tedavi
Döndürülebilir
nedenleri tedavi
-Spontan dolaşım dönmedi ise
HAYIR
EVET
Ritm HAYIR
şoklanablir
mi?
-Spontan dolaşım döndü ise
arrest sonrası bakım
Şok ve
KPR
EVET
HAYIR
EVET
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
NABIZSIZ VT
Kardiyak
arrest
Defibrilatöre
ulaş
CPR
CPR
+
Ritm kontrolü
CPR
Amiodaron
Adrenalin
+
Ritm kontrolü
5 siklus veya
2 dk CPR
Asistan
+
CPR
+
CPR
Ritm kontrolü
Defibrilatör
şarj edilirken
CPR
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Şok





Asistan
Her 2 dakikada ritm
kontrolü
Yüksek kaliteli CPR
VF/Nabızsız VT…..
PEA/asistoli……
PEA için
geri döndürülebilir
nedenleri hatırla
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Geri döndürülebilir nedenler
5H 5T





Hipoksi
Hipovolemi
Hipotermi
Hipo-hiperkalemi
Hidrojen iyonu(asidoz)
Asistan





Toksinler
Tromboz, pulmoner
Tromboz, koroner
Tamponad, kardiyak
Tansiyon pnömotoraks
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon
Balon maske

Ventilasyonu sağlamak için kullan

Kurtarıcı tek ise önerilmiyor

Kompresyon/Ventilasyon oranı 30:2
(Ventilasyon için ara < 4 sn)
Head lift-chin lift
Jaw thrust
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon

Krikoid bası
- Aspirasyonu
- Mideye hava dolumunu
- Yeni kılavuzda rutin önerilmiyor

Orofaringeal airway
- Hava yolu tıkanıklığının en sık
nedeni dil
- Uygun boyut
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon

Nasofaringeal airway
- Çene kitlenmiş ise
- Derin komada olmayan hasta
- Kontrendike; Kafa kaide kırığı, koagülopati
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
İleri Hava Yolu Yöntemleri


Kompresyonu ya da defibrilasyonu
geciktirmemeli-kesintiye uğratmamalı
Ventilasyon için uygun pozisyon kontrolü;
Kapnografi (en güvenilir)
 Göğüs ekspansiyonu
 Bilateral akciğeri dinle
 Epigastriumu dinle



Ventilasyon sıklığı 8-10/dk
Kompresyon aralıksız
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Epinefrin
İKYD’nin en sık kullanılan ilacı
 Spontan dolaşıma dönüşü artırdığına ait kanıt var
 1 mg her 3-5 dk (IV/IO)

Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Vazopressin




Etki epinefrinle aynı
Epinefrinin ilk dozu veya ikinci doz yerine
kullanılabilir
Doz 40 U IV/IO
Türkiye’de yok
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Amiodaron




Multikanal blokörü
VF/nabızsız VT’de ilk tercih antiaritmik
300 mg IV/IO ardından ek doz 150 mg
150 mg’lık ampülleri var
İnfüzyonları dekstroz içinde
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Magnezyum



Uzamış QT ile birlikte olan polimorfik VT’de etkili
Dozu 1-2 gr (+ 10 cc %5 dextroz) IV/IO
“Torsade de pointes”
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Atropin


Yeni kılavuzda arrest hastada rutin önerilmiyor
Semptomatik bradikardide 0.5-1mg IV
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
İKYD’de Parenteral Yollar





IV/IO yolun zamanlaması
- Basıya ara verme
Periferal ilaç uygulama
- İlaç sonrası 20 ml bolus SF
Intraosseöz uygulamalar
- Sıvı, ilaç uygula, kan örneği al
Santral yol
Endotrakeal tüp yolu…….Yerine intraosseöz!!
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Endotrakeal Tüpten İlaç Uygulamaları





IV-IO yol başarısız ise
IV dozun 2-2,5 katı olmalı
5-10 cc SF ile dilue
Lidokain-Epinefrin-Atropin-Naloxan-Vazopressin
kullanılabilir
Amiodaron kullanımı için yeterli kanıt yok
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
İKYD protokollerinde
Rutin Önerilmeyen Uygulamalar







Atropin
Sodyum Bikarbonat
Kalsiyum
Fibrinoliz
IV sıvı
Pace
Prekordiyal vuru
Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Sonuçlar
ABC
C-A-B
 Erken defibrilasyon hedef
 Atropin artık NEA ve asistoli tedavisinde
önerilmiyor
 Aşırı ventilasyondan kaçın
 Yüksek kaliteli göğüs kompresyonları uygula

Asistan
O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011