Verzelfstandiging-van-de-RO-en

Download Report

Transcript Verzelfstandiging-van-de-RO-en

De verzelfstandiging van de
Rechterlijke Orde (R.O.) en ICT
De evolutie over de laatste 6 jaar
Vanwaar komen wij, de afgelegde weg
Wat is er gerealiseerd
De toekomst
De afgelegde weg
Phoenix – Iudexnet – Nationaal ICT-overlegplatform
2008: mislukken Phoenix-project
-
Totaal project (één grote ICT-structuur waarbij elke griffietoepassing alle
data incorporeert; dus geen modulaire opbouw). Aansluitende opvolger
‘MaCH’ evenmin modulair …
Phoenix-commissie: één van de satelliet rond R.O. (naast C.M.R.O - I.G.O
en bovenop de dienstverlening van FOD-Justitie …). Satellieten onttrekken
de verantwoordelijkheid aan de R.O. en ageren in de regel ook vanuit het
eigen belang
Eind 2008 initiatief vanuit de R.O. via de Vaste Vergadering
van de Korpsoversten
Vraag naar een communicatieplatform
‘Iudexnet, correlair met Omptranet’
(O.M. al beter gestructureerd via de wettelijke instelling van College van
Procureurs-generaal en Raad van Procureurs des Konings, die al het
initiatief voor Omptranet hadden genomen).
Opdracht werd opgenomen vanuit een visie die onveranderlijk
wordt aangehouden
1.
2.
3.
4.
De ‘eigen verantwoordelijk’ van de Rechterlijke Orde voor ‘haar’
werkprocessen (tegenover lijdelijkheid van de rechter – actieve
rechter).
Grote implicaties op de structuren:
- zowel de hiërarchische structuur binnen de R.O. (vroeger vanuit de
prioriteit van de rechtspraak die het rechtscollege verleende; nu vanuit
de eigen beheersautonomie van elk rechtscollege).
- als op de verhouding FOD-Justitie en R.O.
Voor de ICT-ondersteuning doet de Rechterlijke Orde beroep op FODJustitie - SD ICT ‘binnen een klant/leverancier relatie’ (geen eigen ICTadministratie, wel beroep op een dienstverlener).
Werkprocessen worden overlegd. ‘Interne communicatie’ is dan ook
zeer belangrijk.
Verantwoordelijkheden worden ook geduid tegenover het publiek. Ook
‘externe communicatie’ is zeer belangrijk.
IUDEXNET
1. Beveiligd intranet voor magistraten van de zetel en
de medewerkers binnen de Rechterlijke Orde.
2. Collaboratief platform: data die nu al binnen de
instanties aanwezig zijn, structuren, centraliseren
en delen.
3. Met locale verantwoordelijkheid voor de invoer en
opvolging van locale data (Locale Content
Managers) en aandacht voor de authentieke bron.
4. Integratie met Omptranet (en FOD-Justitie?).
5. Opgenomen na toezeggingen van FOD-Justitie (Bullserver, informatici en opleiding, Oracle-portaal, van
thuis uit aansluiting op het intranetportaal,
toegangsbeheer op te volgen door FOD-Justitie).
Vanaf 2010
Gedeelde vaststelling van Omptranet & Iudexnet:
nationaal aanspreekpunt tussen de R.O. en FOD-ICT
ontbreekt, dat het overzicht houdt van alle ICTprogramma’s & initiatieven.
Aanspreekpunt/gedragen beslissingen door gemandateerden
voor Iudexnet – Website – Stuurgroepen voor lopende
projecten en legacy – Opstelling strategisch meerjaarplan –
HelpDesk/Systeembeheerders (servicemanagement)
ontbreekt.
18-01-2011
Protocol van akkoord voor ICT-overleg
met de Rechterlijke Orde
• Bemiddeld door de Minister van Justitie
• 4 betrokken partijen:
Als ‘klanten’: De zetel (IudexICT) & O.M. (OMP-ICT)
Als ‘dienstverlener’: SD ICT & DGRO
• Kalender van de werkzaamheden:
- in 2011 (1) uitwerken strategisch plan 12/14
(2) lopende ICT-projecten duiden en event.
al vereiste afspraken maken voor de
betrokkenheid van de R.O. bij projecten.
- In 2012 opstarten beleidscyclus & implementatie.
Werkzaamheden opgedeeld in 3 niveau’s:
• Strategisch niveau
strategische oriëntatie, bewaken van de consistentie en de
inzet van de zeer beperkte middelen, bepalen van de
prioriteiten.
• Tactisch niveau
opvolging & ontwikkeling van projecten (APG’s en TPG’s:
applicatieprojectgroepen en thema projectgroepen, met grote
rol van griffiers en medewerkers in samenwerking met
magistraten; naar meer actieve invulling van de rol van
rechter, griffiers & medewerkers; herdefiniëring &
differentiatie van [wederzijdse] rollen en
verantwoordelijkheden).
• Operationeel niveau
dagdagelijkse dienstverlening & systeembeheer (service
management)
Strategische kaart IudexNET
4 strategische krijtlijnen vastgelegd door R.O.
• Het Kruispunt Justitie:
gestructureerde en geautomatiseerde elektronische
raadpleging en uitwisseling van informatie volgens
het principe van 'authentieke bronnen‘ (modulaire
opbouw).
• Het Collaboratief Platform:
ICT moet voorzien om op eenvoudige manier
elektronisch samen te werken in een ‘dossier’.
• Het Communicatieplatform
• Business Intelligence:
een instrument voor elektronische verwerking en
analyse van informatie voor de
managementrapporteringen.
Tactische invulling – APG’s en TPG’S
OVERZICHT van APG’s en TPG’s
waarbij gestreefd wordt de coördinatie/aansturing te
delen onder magistraten & griffiers
Standardisering Desktops ([email protected])
Werkomgeving magistraten (laptops & smartphones)
JustScan & MFP's (Central Printing)
ICT-veiligheid (Gedragscode)
Iudexnet
Website Hoven en Rechtbanken
Iure-Juridat
MaCH Vredegerechten
MaCH Politierechtbanken
TPI/REA/MaCH (?) (Rechtbanken 1ste Aanleg)
JIOR (onderzoeksrechters) & SIDIS (gevangenis)
SUR/TAP2 (Uitvoeringsrechtbanken)
AR/TT & Collectieve schuldenregeling
TC/KH & CBB (Koophandel)
HB/CA Hoven van Beroep -(burgerlijk/strafrechtelijk)
CT/AH (Arbeidshoven)
SYSCAS (Cassatie)
Werklastmeting (VBSWM)
TPG Veiligheid
Elektronisch depot vennootschapsakten
Jeugd Centrale Consultatie
SCABAS (Scanning Beslagberichten
Gerechtsdeurwaarders)
…
(2011) 2012
Vaststelling vanuit R.O. dat het protocol niet wordt
nageleefd.
September 2012
10-puntennota opgesteld door de R.O.
November 2012
4 punten opgenomen met de Minister van Justitie
1.
2.
3.
4.
Wie draagt de verantwoordelijkheid voor het procesmanagement & de
procesefficienty?
De vaststelling dat het protocol van 18-01-2011 niet meer werd
gedragen door de SD-ICT (afwijzing van de klant/leverancier relatie).
De vaststelling dat de R.O. haar rol in het overlegplatform niet kan
waarmaken bij gebrek aan definiëring van omgevingsfactoren
(gebrekkige inventarisatie van lopende projecten en recurrente kosten,
hun financiële impact ?, na-calculatie? , overlegd budgetbegroting?).
Xat het stellen van prioriteiten binnen ‘jaar’budget onmogelijk maakt.
Vraag naar adequate omkadering van het ICT-platform en naar college
van de zetel.
Waar staan wij op vandaag
1. College van hoven en rechtbanken
(Aanzet tot financiële autonomie en verantwoordelijkheid
voor werkprocessen; wel grote uitdaging om binnen de
geconcipieerde structuur een beleid te voeren)
2. Vertegenwoordiging RO in DirCom+
(Verhouding bestuursorgaan en directies?
Aansluiting van directieniveau’s FOD-Justitie op die van R.O.?)
3. ICT-strategische nota van SD ICT
(Belangrijke intentieverklaring, zie volgende dia)
4. ICT-werkplan 2014 van SD ICT
(Duidelijke inventarisering van projecten; nog niet van de
recurrente kosten en nog geen budgetinvulling eigen aan
R.O.)
ICT-strategische nota &
ICT-werkplan 2014 van de SD ICT
Daarin wordt formeel toegezegd:
a) het proces van verzelfstandiging van de R.O. te ondersteunen,
alsook een klantgerichte aanpak.
b) de SOA –architectuur zoals door de R.O. voorgestaan, te
benaarstigen
aandacht voor een modulaire opbouw
waarbij de modules op een centrale manier worden
geïmplementeerd,
waarbij de centraal beschikbare informatie via het JustX
uitwisselbaar moet kunnen worden gesteld
en met integratie van de legacy.
c) met volledige budgettransparantie en verantwoording van het
ICT-budget dat aan de R.O. wordt toegekend.
Werkplan ICT 2014
Onder meer in het voordeel van de zetel
. [email protected]
. MFP’s
. Migratie REA-TPI naar MaCH (verkeken kans naar modulaire uitbouw?)
. Web gebaseerde uniforme interface voor de gebruikers van de
bedrijfsapplicaties bij de burgerlijke griffies, arbeidsrechtbanken en
rechtbanken van koophandel en cassatie.
. Communicatieplatformen RO (Iudexnet, Website)
. Databank Vonnissen & Arresten (aanzet tot modulaire uitbouw)
. E-conclusies (aanzet tot modulaire uitbouw)
. Collectieve Schuldenregeling (aanzet tot modulaire uitbouw)
. Online consult van strafdossier via JustScan (aanzet tot modulaire uitbouw)
. Toegang werkomgeving van thuis uit
. Splitsing bedrijfsapplicaties BHV
. Implementatie van nieuwe wetgeving en hertekening van het gerechtelijk
landschap (modulair?) …
20