Vad är det som påverkar?

download report

Transcript Vad är det som påverkar?

Presentation till föräldrar
En enkätundersökning om hälsa, skol- och
familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9
och år 2 på gymnasiet i Örebro län
Genomförd av Samhällsmedicinska enheten,
Örebro läns landsting.
Vad är det
som gör att
man mår bra
och har en
bra hälsa?
Vilka faktorer
faktorer är det som
påverkar hur lätt
man har att lära sig
nya saker?
Vad är det som påverkar?
Visste du att?

Syftet med undersökning är att ta
reda på hur ungdomar i hela Örebro
län mår.

Cirka 10 000 enkäter har lämnats ut
till alla elever i skolår 7,
9 och år 2 på gymnasiet åren 2005,
2007, 2009, 2011 och 2014.

Vi har fått tillbaka nästan 8 000 svar
varje gång, vilket innebär att åtta av
tio elever har svarat.
Vad är det som påverkar?
Livsvillkor
Levnadsvanor
Hälsa/ohälsa
Olika typer av hälsa!
Social hälsa
Fysisk hälsa
Psykisk hälsa
etnicitet
delaktighet och inflytande
trygghet och sociala relationer
LIVSVILLKOR
skola kön födelseland
föräldrarnas sysselsättning
boende ålder
Skola
8 av 10 elever trivs i
skolan. Elever i skolår 2
på gymnasiet är de som
säger att de trivs allra bäst
7 procent av eleverna skolkar minst en gång i månaden.
Det är vanligast med skolk på gymnasiet men det har blivit mycket mindre.
Skola
5 av 10 elever känner att de
får vara med och påverka hur
de ska arbeta på skolan
Elever i skolår 9 är de som
minst känner att de kan vara
med och påverka
Cirka 5 % upplever att de utsatts för upprepad diskriminering, kränkningar
eller trakasserier av skolkamrater eller vuxna i skolan det senaste läsåret.
Om relationen till sina föräldrar

9 av 10 elever tycker om att spendera tid med sina föräldrar.

6 % av eleverna känner inte tillit till sina föräldrar då det verkligen
gäller.

Nästan 9av 10 elever upplever att deras föräldrar frågar dem om
vad de tycker innan de tar beslut som påverkar dem.

Att få uppmärksamhet från föräldrarna när man gör något bra är
vanligare bland elever i skolår 7.
Diskutera utifrån livsvillkor
Vad tycker du är viktigt för att ditt barn skall trivas och känna
sig trygg i skolan?
Hur tycker du att ditt barn kan
vara med och påverka det som sker i skolan?
Hur kan du som förälder vara med och
påverka det som sker i skolan?
kost
fysisk aktivitet
LEVNADSVANOR
tobak alkohol narkotika
sex & samlevnad
fritidsvanor
Matvanor
7 av 10 elever i
7:an och 6 av 10
elever i 9:an och
gymnasiet äter
frukost varje dag
Pojkar i 7:an är
de som oftast
äter frukost
varje dag
De allra flesta
har en normal
vikt i
förhållande till
längden
Fysisk aktivitet
7 av 10 elever tränar
minst två gånger i
veckan på sin fritid
Pojkar är mer fysiskt
aktiva på sin fritid än
flickor
Pojkar i skolår 7 är de som rör på sig allra mest
Sex
Hälften av de som hade haft samlag för första gången uppgav
att det var något som de verkligen ville.
Cirka 4 % gjorde det fast de inte ville
eller blev tvingade
Var 5:e svarade att ”det bara blev så”
Fritid
Yngre elever läser
böcker för nöjes skull
oftare än äldre elever
Det vanligare bland flickor att ha en
hobby, som till exempel att spela ett
instrument, skriva musik, måla etc.
Flickor går oftare på café, restaurang
eller liknande än pojkar
Pojkar går oftare och tittar
på idrott medan flickor går
på musikarrangemang eller
konserter
Rökning och snusning
Endast 3 elever av 100
röker i 7:an
Det är färre och färre
som börjar röka
Av de som röker är det
vanligast bland flickor i
gymnasiet
Det är vanligare att snusa bland pojkar,
14 % av pojkarna på gymnasiet snusar varje dag
Alkohol och narkotika
Fler och fler ungdomar väljer att helt avstå
från alkohol. Nästan 6 av 10 elever i skolår
9 som säger nej till att dricka alkohol.
Nej!
Det är mycket ovanligt att ha använt
narkotika.
Åtta av tio elever tycker det är bra att narkotika är olagligt.
Diskutera utifrån levnadsvanor
Hur kan du som förälder vara med och påverka dina barns
levnadsvanor kring exempelvis:
 fysisk aktivitet
 mat
 alkohol
 sexualitet
Tips och frågor till dig som förälder
 Har ditt barn svårt att äta frukost kan ett alternativ vara att uppmuntra
ditt barn att ta med sig en smörgås eller en frukt till skolan. Hur brukar
du göra?
 Vi bör röra på oss dagligen! Det kan vara att gå eller cykla till skolan/
jobbet i stället för att åka buss, eller ta trapporna istället för hissen. Hur
gör du själv?
 Ett bra sätt att bevara sin hälsa är att aldrig börja röka eller dricka.
Känner du dig orolig för ditt barns rök/alkoholbruk, kontakta gärna någon
i skolans Barn-och elevhälsoteam. Hur pratar du med ditt barn om tobak
och alkohol?
 Har du frågor och funderingar om sexualitet och hälsa, kontakta gärna
någon i skolans Barn-och elevhälsoteam eller ungdomsmottagningen
Vilka frågor är aktuella i er familj?
sömn vikt längd
kropp värk sjukdomar
HÄLSA besvär
lycka stress oro
ha kontroll
funktionsnedsättning
Hälsa & livskvalitet
Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hänger ihop.
Det skiljer sig exempelvis mellan hur personer med olika
livsvillkor upplever sin hälsa.
God hälsa
Psykisk hälsa
Dålig hälsa
Besvär
Hälsokorset
Må bra
Upplevd
hälsa
Verklig
hälsa
Frisk
Sjuk
Verklig
ohälsa
Upplevd
ohälsa
Må dåligt
Hälsa och livskvalitet
De allra flesta,
8 av 10, ser ljust
på framtiden och
uppger att de
mår bra eller
ganska bra
Även om de flesta flickor
mår bra, uppger var 4:e
flicka i 9:an och
gymnasiets 2:a år att de
ofta känner sig nedstämda.
Knappt var 10:e pojke i
samma ålder känner så
Det är vanligare att pojkarna känner att de har kontroll.
Diskussion
Vad innebär god hälsa för dig?
Vad är viktigast för att du ska må bra?
Vad tror du är den största anledningen till att unga, och
särskilt tjejer, upplever psykisk ohälsa?
Vad kan du göra för att motverka psykisk ohälsa bland
unga?
När allt känns bra…
Känner de att de får vara med och påverka vad som görs i skolan
Har någon att vara med på fritiden
Trivs de bra i skolan
Har bra kompisar
Känner de att de kan lita på
vuxna, i skolan och i familjen
Röker inte Motionerar på fritiden
Dricker inte alkohol eller använder droger
Ser ljust på framtiden
Fortsatt arbete
Vad tycker du som förälder
är det viktigaste att arbeta
vidare med utifrån resultaten
i Liv & Hälsa ung?
Slutligen…
Stort tack till er skola som möjliggjort undersökningen. Utan skolans
hjälp hade vi inte fått denna värdefulla kunskap om hur våra
ungdomar i Örebro län mår.
Om du är nyfiken på fler resultat från undersökningen kan du gå in på:
www.orebroll.se/livohalsaung