MultiWaterWerk - Sneller innoveren

Download Report

Transcript MultiWaterWerk - Sneller innoveren

MultiWaterWerk.NL
een nieuw proces voor een
nieuwe generatie schutsluizen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
8/12/2011
5000 kunstwerken in beheer van Rijkswaterstaat
kaart
Slow infra – RWS vervangingsopgave van
schutsluizen (levensduur
is 100 jaar)
RWS schutsluizen
2020
2000
1980
Stichtingsjaar
1960
1940
1920
1900
1880
1860
1840
0
20
40
60
80
Volgnummer
100
120
140
Afmetingen van 105 schutsluizen in Nederland
60
50
40
Breedte [m]
Sluizen.NL
L55 W8
L89 W13
30
L144 W21
L233 W34
L377 W55
20
10
0
0
50
100
150
200
250
Lengte [m]
300
350
400
450
500
Corridor Zuid-Willemsvaart
Complex_Omschrijving
KW_Stichtingsjaar
KW_Lengte
KW_Breedte
Sluiscomplex in de ZuidWillemsvaart
1930
70,00
7,50
Sluiscomplex in de ZuidWillemsvaart
1930
65,00
7,50
Sluis in de Zuid Willemsvaart
1989
135,00
12,60
Sluiscomplex in het verb.kan.
tussen Zuid-Willemsvaart en
Maas
1930
132,00
14,00
52,55
15,00
Sluiscomplex in de ZuidWillemsvaart
Sluiscomplex in de ZuidWillemsvaart
1870
52,40
19,79
Sluiscomplex in de ZuidWillemsvaart
1931
52,49
19,96
52,47
20,00
49,98
20,60
Sluiscomplex in de ZuidWillemsvaart
Sluiscomplex in de ZuidWillemsvaart
2003
Corridor Maas
Complex_Omschrijving
KW_Stichtingsjaar
KW_Lengte
KW_Breedte
Sluis-en stuwcomplex in de Maas te
Borgharen
1928
55,00
7,50
Sluiscomplex in de Afgedamde Maas te
Andel
1896
100,00
12,85
Sluiscomplex in de Maas
1921
325,00
14,00
Sluizencomplex in de Maas bij Sambeek
1925
260,00
14,00
Sluis in de Maas
1926
350,00
14,00
Sluizencomplex in de Maas
1926
260,00
14,00
Sluiscomplex in het verb.kan. tussen
Zuid-Willemsvaart en Maas
1930
132,00
14,00
Sluiscomplex in het verbindingskanaal
Maas-Waal
1934
110,00
14,00
Sluis-en stuwcomplex in de Maas
1936
118,00
14,00
Sluizencomplex in het Maas-Waalkanaal
1927
266,00
16,00
Sluiscomplex in het Maas-Waalkanaal
1927
270,00
16,00
Sluizencomplex in de Maas bij Sambeek
1967
142,00
16,00
Sluizencomplex in de Maas bij Sambeek
1967
142,00
16,00
Sluizencomplex in de Maas
1968
142,00
16,00
Sluizencomplex in de Maas
1968
142,00
16,00
Sluis-en stuwcomplex in de Maas
1974
142,00
16,00
Sluizencomplex in het Maas-Waalkanaal
1977
263,00
16,00
Sluis-en stuwcomplex in de Maas
1997
232,40
18,10
Nieuw basisontwerp van schutsluizen?
Incrementeel vervangen van sluizen met de
basisspecificaties schutsluis of radicaal anders?
548 omgevingshinder tijdens gebruik binnen redelijkheid en billijkheid
027 waterkerende functie
555 trillingseisen in de gebruiksfase
031 maximale waterbezwaar tijdens maatgevende storm
556 trillingseisen in de uitvoeringsfase
032 invloed van niet functioneren op MHW
567 gemid niet beschikbaarheid door onderhoud % per jaar
044 maximale faalkans dient … per jaar te zijn
582 bodemprofiel vloeiend aansluiten
087 geleiden van wegverkeer over de sluis
672 eisen openbare hulpdiensten worden meegenomen in ontwerp
090 beschikbaarheid kruisende weginfrastructuur
673 oppervlaktebeslag dient kleiner te zijn dan..
093 groepsrisico tijdens functioneren en onderhoud kleiner dan ...
673 slopen tot 1 meter onder maaiveld
108 individueel risico tijdens functioneren en onderhoud kleiner dan ..
674 maximale diepte schutsluis .. NAP
109 veilig beheer en onderhoud en bediening
674 maximale hoogte schutsluis .. NAP
112 geleiden van kruisende leidingen
678 vloeinde aansluitende kabels en leidingen
113 geleiden van kruisende kabels
683 vlot overzetten van schepen
122 beschikbaarheid van de leidingen in de uitvoeringsfase
684 schutten van maatgevende schepen
123 beschikbaarheid van telecommunicatie in de uitvoeringsfase
685 gemiddelde passeertijd 30 minuten
151 veilig gebruik van sluis voor bezoekers…
686 maximale passeertijd
201 de minimale waterafvoer door de sluis bij een bepaalde waterstand
687 bescikbaarheid afmeergelegenheid
202 zoutbezwaar kleiner dan .. tonnen Cl/jaar
688 Risico op schade voor passerend schip minimaal
203 lekverlies sluis minder dan … m3/jaar
743 invloed schutsluis op waterkering
291 waterbezwaar kleiner dan .. M3/s
765 schutsluis vormgeving dient te voldoen aan de eisen van het ambitiedocum
292 betrouwbaarheid
800 niet beschikbaarheid is kleiner dan…
293 constructieve betrouwbaarheid
801 maximale periode niet beschikbaarheid .. Uren
296 toegankelijkheid voor beheerder
802 maximale niet beschikbaarheid over een jaar
297 toegankelijkheid openbare hulpdiensten
831 watervervuiling in de gebruiksfase
298 toegankelijkheid bezoekers
832 watervervuiling in de uitvoeringsfase
356 schutsluis dient te commununiceren met externe infosystemen
836 aansluiting op breedte vaarweg
378 duurzaam bouwen
841 translatiegolven kleiner dan …m
432 niet beschikbaarheid dient % van de bediende tijd zijn
842 sedimentatie voorhavens kleiner dan ..
433 maximale stremming door onderhoud … uren per jaar in de bediende tijd zijn
888 alignementen aansluiten op kruisende weginfrastructuur
434 maximale stremming door onderhoud … % van de bediende tijd
889 geometrie kruisende weginfra vloeiend aansluiten
452 extra ruimte van .. M2 reserveren voor extra kabels en leidingen
912 geluid in de gebruiksfase
913 geluid in de uitvoeringsfase
921 luchtvervuiling in de gebruiksfase
922 luchtvervuiling in de uitvoeringsfase
Munster schutsluis in uitvoering
1 Schutsluis heeft 1 functie en veel nevenfuncties
• 30 minuten
schutten van
pleziervaart
en
beroepsvaart
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
oeververbinding
laden en lossen
overnachten
informeren
recreëren
vissen beroepsvissers
leveren waterkracht
leveren water aan regio
leveren drinkwatervoorziening
keren van water
beheren van water
ecologische verbindingszone
opvoeren van water
afvoeren van water
Opeenvolgende DBFM contracten
van 4 sluizen in voorbereiding….
1. Limmel
keersluis in
Julianakanaal
(onderdeel
Maasroute)
2. 3de
Beatrixsluis
3. Zeesluis
IJmuiden
4. Sluis Eefde
5. ….
MultWaterWerk.NL is geïnspireerd op de
IKEA keukens, de Swatch horloges …
• Er zijn 119 schutsluizen + 15 spui- en
uitwateringssluizen +10 stuwen en 20
gemalen
• Vervanging 100 kunstwerken kost 100
miljoen per stuk.
• Ambitie Minister
– sneller slimmer en beter
MultiWaterWerk.NL proces
Innovatie & Ontwikkeling
•
Sneller+Slimmer vervangen
•
Sneller+Slimmer schutten
•
•
•
Scheepvaartklassevrij
Multifunctioneel
Corridordenken
1.
SMART PvE MWW
2.
Kennis+Ervaring buitenland
problemen en oplossingen
3.
Randvoorwaarden
deltaprogramma + ministerie I&M
4.
Bouwstenen voor
Selectieleidraad
Selectieleidraad
Europese Aanbesteding
Ontwerpallianties
Keuze beste
basisontwerp MWW
•
•
•
•
DBFM
• MWW basisontwerp
• Vergunningaanvraag
• Aanbesteden per stuk
of serie of periode
• Eisen en wensen
omgeving
• LCA kosten en baten
• Bestekstekeningen
• Bouwen
• Hinder en milieu
• Beheer en onderhoud
Gebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veiligheid
Beschikbaarheid
Betrouwbaarheid
Toegankelijkheid
Geluid
Trilling
Luchtverontreiniging
Waterverontreiniging
Afstandsbediening per
app
Groene golf voor schepen
Reservering ruimte
Lekverlies
Waterbezwaar
Passeren
Welke schepen
Tijden
Stremming
Beheren
Evalueren
Onderhoud
Verbouwen
Slopen
Communiceren
Kennismangement : Innnovatie – Ontwikkeling – Design – Construct – Beheer - Gebruik
MutiWaterWerk.NL Plan 2012
VONK
Fase 1
Verkenning
draagvlak
Fase 2
Ontwikkelen
Bouwstenen
Proces, PvE
en Kennis
Go
Nogo
2
coridoren
Zuid-Willems
Vaart en
Maas
Go
Nogo
Fase 3
Toetsen
via internationale
ontwerpcompetitie
met Universiteiten
NL, B, F, D
NIS
portaal
Voorjaar 2012
najaar 2012
Go
Nogo
Scope van MultiWaterWerk.NL programma
Innovatie & Ontwikkeling
•
Sneller+Hindervrij vervangen
•
•
Sneller+Slimmer schutten
Scheepvaartklassevrij
•
•
Multifunctioneel
Corridordenken
1.
2.
SMART PvE MWW
Kennis+Ervaring
buitenland
Randvoorwaarden
deltaprogramma +
ministerie I&M
Bouwstenen
Selectieleidraad
Selectieleidraad
Europese
Aanbesteding
Ontwerpallianties
Keuze beste
basisontwerp MWW
3.
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
Corporate Innovatie Programma
Cluster Veiligheid
Kennisveld natte kunstwerken
Kennisveld Hydraulic Engineering
130 keuro voor Markt en
Kennisinstellingen
–
–
–
–
–
•
•
Bundesanstalt fur Wasserbau?
RWS 0,4 FTE
–
–
•
Deltares
Van Hattum en Blankevoort
ipv Delft
TU Delft
GWR
Rijkswaterstaat DI
Rijkswaterstaat DVS/WD
4 Producten gereed voorjaar 2012
De vervolgstappen van MultWaterWerk.NL in de
gouden 3-hoek van kennis, overheid en markt …
• Ontwikkel nu samen met
RWS+bouwers+IRbureaus een nieuwe
Nederlandse
MultiWaterWerk.NL
standaard.
• Kosten via 3 parallelle
sporen zijn 1,2 miljoen
euro.
• Via de WBSO regeling
kunnen partijen nog
meer innovatiekracht
mobiliseren.
• Laat de minister de beste
kiezen.
MultiWaterWerk.NL
een nieuw proces voor een nieuwe generatie schutsluizen
1.
2.
3.
4.
5.
In 2011 ontwikkelde van Hattum en Blankevoort en RWS het concept MultiWaterWerk(MWW).
MWW combineert functies als waterkeren, schutten, vistrap, waterafvoer, wateraanvoer, energie
opwekken. Door middel van ontwerp allianties kan het idee uitgewerkt worden tot een
basisontwerp in de gouden driehoek van Markt-Overheid en Kennis. Dit basisontwerp kan dan de
basis vormen voor een nieuwe contractvorm BECOM. Basic design - Engineering - Construct Operate – Maintenance.
Door CIP is 66 keuro beschikbaar voor het analyseren van de Zuid-Willemsvaart DC projecten
(Deltares), het vaststellen van een MWW pvE (ipvDelft) en het maken van de bouwstenen voor
het MWW alliantieproces(vHB). Wij leveren bouwstenen, zowel technisch als contractueel, voor
een innovatieve uitvraag (door de inkooporganisatie van RWS) van ontwerpallianties voor nieuwe
ontwerpen op basis van standaardisatie van nieuwe en te vervangen schutsluizen.
Op basis hiervan zal een STORM sessie (25 keuro) worden georganiseerd door CIP waarbij meer
marktpartijen worden betrokken om het product te toetsen of het concept geschikt is om verder op
te pakken in de topsector water. Marktpartijen en projectmanagement van lopende DBFM
projecten maar ook kennisinstellingen zullen dan worden uitgenodigd om aan te sluiten.
De inkooporganisatie van RWS kan dan besluiten om de markt te benaderen. Mogelijk kunnen
dan 3 ontwerp allianties worden gevormd van Markt+Overheid+Kennis. De focus kan zijn op 1
schutsluis bijvoorbeeld Eefde of een corridor bijvoorbeeld de vervangingsopgave van de Maas
voor de stuwen en sluizen. Kosten worden geraamd op 1200 keuro. Kwaliteitstoetsen van LCC,
duurzaamheid, DuBoCalc etc kunnen 1 keer goed worden uitgevoerd.
Op basis van het beste basisontwerp kan RWS deze nieuwe BECOM contractvorm toepassen
voor de vervanging van de eerste groep uit de 100 schutsluizen die vanaf 2020 moet worden
vervangen. De indieners van het winnende basisontwerp wordt beloond met royalties. NL krijgt
sneller projecten voor minder geld. Verspilling wordt tegengegaan en de creativiteit wordt ingezet
waar het moet. Na 5 jaar wordt een nieuwe ontwerpwedstrijd gestart om de state of the art dan
weer in een nieuw basisontwerp te gieten.
Duurzaamheid
DuboCalc
Mirt onderzoek Vervanging stuwen en sluizen Maas
OP2015
CIP Stormsessie met
Markt, RWS Kennis en
LCC
Modulair Bouwen
KR8
VONK
Vervangings
Opgave
Natte
Kunstwerken
Techniek
Programma
Analyse van eisen
Zuid
MWW
Willems
Proces
vaart
Bouwstenen
DBFM contracten
Limmel Keersluis,
3de Beatrixsluis,
nieuwe zeesluis,
2de kolk Eefde
MultiWaterWerken
selectieleidraad
Basic design
Ontwerp
Enigineering
allianties
Construct
Operate
Maintenance
Topsector water met bijdragen uit de markt contracten
MultiWaterWerk Basic design allianties
(Markt+RWS+Kennis)