Rola i miejsce staystyki publicznej w działalności przedsiębiorcy.

download report

Transcript Rola i miejsce staystyki publicznej w działalności przedsiębiorcy.

Rola i miejsce statystyki
publicznej w działalności
przedsiębiorcy
DZIEŃ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W KRAKOWIE
20 czerwca 2011
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Rejestr REGON
 Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszyscy przedsiębiorcy
będący osobami fizycznymi, a także przedsiębiorcy będący
wyłącznie wspólnikami w spółce cywilnej - za przedsiębiorców
uznaje się wspólników spółki cywilnej - (art.4 ust.2 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. swobodzie działalności gospodarczej).
 Zmiany przy rejestracji wspólników spółek cywilnych
obowiązują od 31 marca 2009 r.
 Spółka cywilna podlega rejestracji na podstawie wniosku
RG-1 złożonym w Urzędzie Statystycznym na terenie którego
ma siedzibę (art.42 ust.5 i 6 ustawy o statystyce publicznej).
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Rejestracja spółek cywilnych
W przypadku wpisu do rejestru REGON, wniosek RG-1 należy uzupełnić
o dokumentację towarzyszącą tj. Kopie:
 umowy spółki cywilnej lub oświadczenie wspólników o prowadzeniu działalności
w formie spółki cywilnej,
 w przypadku zmiany danych spółki - aneks do umowy spółki.
 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 upoważnienie dla osoby składającej wniosek jeżeli nie jest ona wspólnikiem
przedmiotowej spółki,
Skreślenie spółki cywilnej z rejestru podmiotów następuje na podstawie
wniosku RG-2 do którego należy dołączyć:
 dokument potwierdzający zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
(aneks o rozwiązaniu umowy lub oświadczenie wspólników)
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
REGON – rejestracja od 1.VII.2011
 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku
o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu
krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) ,
za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub
innych środków komunikacji elektronicznej
 dla osób fizycznych poprzez wniosek
gminy/miasta,
CEIDG-1 złożony w urzędzie
 dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
na podstawie wniosku RG-1 złożonego w sądzie.
 Wniosek RG-1 o wpis lub zmianę danych w rejestrze REGON można złożyć
bezpośrednio w Urzędzie Statystycznym, gdy dotyczy zmian nie objętych
wpisem do CEIDG lub KRS, np. zmiany rodzaju przeważającej działalności,
zatrudnienia, wpisu jednostki lokalnej nie podlegającej rejestracji w CEIDG
(NZOZ, gospodarstwo rolne, szkoła).
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
eREGON
https://esp.stat.gov.pl/
 Wnioski RG-1 i RG-2 można złożyć przez Internet.
Wniosek należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki.
Akceptowane formaty załączników elektronicznych,
np.:
.txt, .pdf, .gif, .doc, .rar, .rtf,
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Zaświadczenie o numerze REGON
 Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym
numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego lub za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
 Udostępnienie danych na stronie internetowej Głównego
Urzędu Statystycznego lub za pośrednictwem ePUAP jest
potwierdzeniem
dokonania wpisu tych informacji w rejestrze podmiotów.
 Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru
podmiotów osób prawnych, jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia
o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze
identyfikacyjnym, w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania żądania.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Zasady udostępniania danych z rejestru
REGON
Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny
Dane z rejestru REGON można uzyskać:
 Nieodpłatnie- korzystając z wyszukiwarki podmiotów gospodarki
narodowej wpisanych do rejestru REGON pod adresem
http://www.stat.gov.pl/regon/
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Zasady udostępniania danych z rejestru
REGON
 Odpłatnie - poprzez indywidualne zamówienia na
wyciągi z rejestru małopolskiej bazy danych REGON
Z rejestru REGON osobom trzecim mogą być udostępnione
następujące dane:
 numer identyfikacyjny REGON,
 nazwa podmiotu oraz adres siedziby,
 numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej,
WYJĄTEK dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
podlegające wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.
numer identyfikacji podatkowej NIP,
forma prawna, i forma własności,
rodzaj wykonywanej działalność,
daty min.: powstania, rozpoczęcia działalności, okresu zawieszenia, wpisu oraz
skreślenia z rejestru podmiotów,
 nazwa organu rejestrowanego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji)
i nadany przez ten organ numer,
 adresy jednostek lokalnych podmiotu.




Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Zasady udostępniania danych z rejestru
REGON
Zamówienia można składać:




pocztą elektroniczną: [email protected]
pocztą tradycyjną na adres: 31-223 Kraków, ul. K. Wyki 3
bezpośrednio w siedzibie Urzędu
faxem: 012 36 10 192
Dodatkowych informacji udzielają:
Regon tel.: 12 36 10 171, 12 36 10 169, 12 36 10 172,
e-mail: [email protected]
Wydział Udostępniania Informacji
tel.: 12 36 10 149, 12 36 10 151,
12 36 10 152, 12 36 10 153.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Klasyfikacje statystyczne i nomenklatury
Wydawaniem informacji w zakresie podstawowych standardów
klasyfikacyjnych zajmuje się:
Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur US w Łodzi
ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź
tel.: 42 683 92 70, fax: 42 683 90 10
e-mail:[email protected]
Ośrodek udziela informacji w zakresie:
 PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów
i Usług,
 PKD - Polska Klasyfikacja Działalności,
 CN - Nomenklatura Taryfowa i Statystyczna,
 PKOB - Polska Klasyfikacja Obiektów
Budowlanych,
 KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Obowiązki sprawozdawcze
 Art. 30 pkt.3 ustawy o statystyce publicznej zobowiązuje podmioty gospodarki
narodowej do przekazywania nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących
prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad
metodologicznych określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
 Od 1 stycznia 2009 roku obowiązującą formą składania sprawozdań statystycznych
przez podmioty, jest forma elektroniczna.

Sprawozdania można składać
on-line,
poprzez Portal Sprawozdawczy
https://raport.stat.gov.pl oraz aplikacje off-line, niewymagające stałego
połączenia z Internetem.
Do składania sprawozdań nie jest wymagany podpis elektroniczny!
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Portal Sprawozdawczy GUS –
korzyści i bezpieczeństwo Portalu
 powiadomienie o obowiązkach sprawozdawczych i terminach ich realizacji,
 potwierdzenie złożenia sprawozdania,
 objaśnienia i instrukcje umieszczone przy pytaniach,
 możliwość drukowania papierowej wersji sprawozdania,
 wypełnienie formularza w dogodnym dla Państwa czasie,
 dostęp do własnych, archiwalnych sprawozdań.
Zachęcamy Państwa do korzystania z Portalu Sprawozdawczego

Technologie wykorzystywane w Portalu Sprawozdawczym w pełni gwarantują
bezpieczeństwo danych.

Portal Sprawozdawczy pracuje w środowisku przeglądarki internetowej, w tzw. kanale
bezpiecznym (SSL i HTTPS).

Zainstalowanie certyfikatu dla przeglądarek internetowych powoduje, że przeglądarka
uznaje witrynę
https://raport.stat.gov.pl
jako zaufaną.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Ochrona danych statystycznych
Tajemnica Statystyczna
 Zbierane i gromadzone w badaniach statystyki publicznej dane
indywidualne i dane osobowe podlegają szczególnej ochronie objęte są tajemnicą statystyczną.
 Służą one wyłącznie do opracowań, zestawień statystycznych
oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu
do badań statystycznych.
 Ochroną objęte są również dane zagregowane, jeśli istnieje
możliwość zidentyfikowania ich z konkretną osobą lub
podmiotem gospodarczym.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Dane statystyczne
Zebrane informacje są poddane analizie.
Wyniki uzyskane w trakcie opracowywania danych są
publikowane w Rocznikach Statystycznych i innych
publikacjach GUS a część z nich prezentowana jest na
Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Z a p r a s z a m
Poniedziałek:
7:00 – 18:00
Wtorek - Piątek:
7:00 – 15:00
31-223 Kraków ul. Kazimierza Wyki 3
e-mail: [email protected]
tel. 012 420 40 50, fax 012 415 40 58
www.stat.gov.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Dziękuję za uwagę
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011