Enerji Verimliliği Hizmetleri - Efektif Endüstriyel Enerji :: Efektif

download report

Transcript Enerji Verimliliği Hizmetleri - Efektif Endüstriyel Enerji :: Efektif

EFEKTİF ENDÜSTRİYEL ENERJİ A.Ş.

AHMET SEFEROĞLU ELEKTRİK MÜHENDİSİ

    

Sunum Planı

Neden Enerji Verimliliği Yasal Çerçeve Uygulamalar    Enerji Yönetimi Destekler & Teşvikler Enerji Verimliliği Hizmetleri      Binalarda Enerji Performansi Asgarî Enerji Verimliligi Gereksinimleri Elektrik Enerjisi Sektörü Ulaşım Sektörü Kamu Sektörü  Bilinçlendirme Gelecek Planlaması  Stratejik Amaçlarımız ve Hedeflerimiz Sonuç ve Öneriler

Neden Enerji Verimliliği ?

Megawatt

veya

Negawatt

Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Alternatif kaynaklar henüz ekonomik değil.

Artan talep nedeniyle fiyatlar tırmanıyor.

Yerli kaynaklar ithal bağımlılığını önleyemiyor.

Ekolojik denge alarm veriyor.

Kullandığımız enerjiyi faydaya dönüştürelim Enerji, Ekoloji ve Ekonomi için

Enerji Verimliliği ile Enerji Çevre El Ele

Emisyon sınırı 450 ppm (CO 2 Sıcaklık artışını  gerektiriyor 2 o eşdeğeri) C ile sınırlandırabilmek tüm bölgelerde büyük miktarlarda ve hızlı emisyon azaltımını

Dünya’nın enerji kullanımından kaynaklanan CO 2

42 40 Referans Senaryo

emisyon azaltımı senaryosu

Teknoloji ile Azaltım, 2030 38 36 Verimlilik - 57% 34

13.8 Gt

32

3.8 Gt

YEK & Biyoyakıtlar - 23% 30 28 Nükleer - 10% Senaryo 450 TKS - 10% 26 2007 2010 2015 2020 2025 2030

450 senaryosunda, 2030 a kadar emisyondaki azalmanın çoğunun enerji verimliliğini destekleyen önlemlerle sağlanması için gerekli ilave toplam yatırım miktarı 10,5 trilyon $...

Enerji Yoğunluğu Değişimleri

0,32 0,3 0,28 0,26 0,24 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Yıl

Türkiye: Yılık Ortalama Değişim:

+ %0 AB 16: Yıllık Ortalama Değişim:

- %2 1998 – 2008 Farkı:

1997 – 2007 Farkı:

- %0,07 - %18,53

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE RADİKAL DÖNÜŞÜM VİZYON

Enerjinin tamamını faydaya dönüştüren bir Türkiye..

Kişi başına enerji kullanımı yüksek, aynı zamanda da birim yurt içi hasıla başına az enerji kullanan ülkeler arasında yer alan bir Türkiye...

STRATEJİK HEDEF

Sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe alınacak tedbirler ile; 2023 yılında; Birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi (Enerji Yoğunluğunu) %20 oranında azaltmak.

Yasal Çerçeve (1/2)

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (RG: 2 Mayıs 2007)  Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (RG: 7/10/2010)  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (RG: 17/4/2009)  Binalarda Enerji Performansı Yönetmeligi (RG: 5/12/2008 – Degisiklik: 1/4/2010)  Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Yönetmelik (RG: 25/12/2008) - 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ – 2009/2 (RG: 6/2/2009) - 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2009 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ – 2010/1 (RG: 26/2/2010) - Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ – 2010/2 (RG: 26/2/2010)

Yasal Çerçeve (2/2)

 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG: 18/10/2008)  Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (RG: 9/6/2008)  Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sicak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (RG: 14/4/2008)  Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (RG: 8/10/2007)  16/02/2008 tarihli ve 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi (RG)   13/8/2008 tarihli ve 2008/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi (RG) 05/08/2008 tarihli ve 2008/55 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi  13/08/2008 tarihli ve 2008/1 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genelgesi  01/03/2010 tarihli ve 2008/18 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi 

TS EN 16001 Enerji Yönetimi Sistemleri-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar

Sanayide Enerji Yönetimi Yükümlülükleri

Endüstriyel İşletmeler

 Enerji Tüketimi > 50.000 TEP  Enerji Yönetim Birimi / Kalite Yönetim Birimi 1 Enerji Yöneticisi (Mühendis) 1 Makina Mühendisi 1 Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi  Enerji Tüketimi > 1.000 TEP  1 Enerji Yöneticisi (Mühendis) 

Organize Sanayi Bölgeleri

 Enerji Yönetim Birimi 1 Enerji Yöneticisi (Makina, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi) 2 Teknik Eleman

Binalarda Enerji Yönetimi Yükümlülükleri

Kamu Binaları

  Toplam İnşaat Alanı > 10.000 m 2 veya Enerji Tüketimi > 250 TEP 1 Enerji Yöneticisi Makina, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Teknik Eğitim Fakültesi Mezunu (Makina veya Elektrik)   

Ticari binalar & Hizmet binaları

  Toplam İnşaat Alanı > 20.000 m 2 veya Enerji Tüketimi > 500 TEP 1 Enerji Yöneticisi Makina, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Teknik Öğretmen (Makina veya Elektrik)

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullar

 Kriterler Valiliklerce Belirlenecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

 Kriterler Kendilerince Belirlenecektir.

      

Enerji Yöneticilerinin Görevleri (1)

Enerji yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere enerji yönetim birimleri kurulması veya enerji yöneticilerinin görevlendirilmesi

Tüketim alışkanlıkların iyileştirilmesine yönelik önlemlerin belirlemesi, eğitimlerin düzenlemesi, Sistem, ekipman ve prosesler üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi Enerji etütlerinin yapılmasının ve verimlilik artırıcı projelerin hazırlanmasının ve uygulanmasının koordine edilmesi, Ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasının sağlanması, Üst yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyacı ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması, Enerji tüketiminin ve maliyetlerin izlemesi, değerlendirilmesi ve peryodik raporlar hazırlanması,

    

Enerji Yöneticilerinin Görevleri (2)

İzleme için gerekli sayaç ve ölçüm cihazlarının tesis edilmesinin sağlanması, Enerji yoğunluğunun (Fiziki & Mali), enerji-üretim (Mal & Hizmet) ilişkisinin izlenmesi, iyileştirme önerilerinin hazırlanması, Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif kaynak kullanımı için araştırmalar yapılması, emisyon azaltıcı tedbirlerin hazırlanması ve uygulanmasının koordine edilmesi, Petrol ve doğal gaz konusunda, ikmal kesintisi durumları için acil eylem planları hazırlanması, Yönetime sunmak üzere, her yıl EİE’ye gönderilecek bilgilerin hazırlanması,  

Yılda 5.000 TEP ve üzeri enerji tüketen işletmelerin ve OSB’lerin kamu ile ilişkilerinde Enerji Yönetimi Standartına sahip olmalarının zorunlu hale getirilmesi 2015 yılı sonuna kadar, ülke genelindeki sertifikalı enerji yöneticisi sayısının en az 5.000 kişiye çıkarılması planlanıyor.

Destekler & Teşvikler (1) Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)

Geri ödeme süresi en fazla 5 yıl

Azami yatırım miktarı

Azami destek oranı 500.000 TL %20

Azami destek miktarı

Başvurular:

100.000 TL

Ocak

Destek tavanının azami 500.000 TL’ye çıkarılması,

Kapsamın ticari binalara genişletilmesi ve hizmet bedellerinin de kapsama alınması,

Bedeli 2,5 milyon TL’nin üzerinde olan VAP’ların kurumlar vergisi indiriminden yararlandırılması planlanıyor.

Destekler & Teşvikler (2)

2009 VAP Destekleri  VAP’larının Desteklenmesi Kararlaştırılan Endüstriyel İşletmeler Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret. AŞ Aygaz AŞ Coats Türkiye İplik Sanayi AŞ Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret . AŞ Limak Çimento Sanayi ve Ticaret. AŞ / Gaziantep Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret . AŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

* İzmir Rafinerisi * Kırıkkale Rafinerisi * İzmit Rafinerisi Ülker Bisküvi Sanayi AŞ / Ankara Yeşim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ    Öngörülen Toplam Destek Miktarı Öngörülen Toplam Yatırım Tutarı Öngörülen Toplam Tasarruf Miktarı 1 Proje 1 Proje 1 Proje 2 Proje 1 Proje 1 Proje 2 Proje 2 Proje 2 Proje 2 Proje 1 Proje 1 Proje  1 Milyon TL  5 Milyon TL  6 Milyon TL/Yıl

Destekler & Teşvikler (3)

2010 VAP Destekleri  VAP’larının Desteklenmesi Kararlaştırılan Endüstriyel İşletmeler Arçelik LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Aygaz Anonim Şirketi Gaz Aletleri Üretim Tesisleri Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş.

Türkün Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

* İzmir Rafinerisi * İzmit Rafinerisi Ülker Bisküvi Sanayi AŞ / Ankara Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş.

Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ergani Şubesi Özel Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

 Öngörülen Toplam Destek Miktarı  Öngörülen Toplam Yatırım Tutarı  Öngörülen Toplam Tasarruf Miktarı 1 Proje 1 Proje 1 Proje 1 Proje 1 Proje 2 Proje 1 Proje 1 Proje 1 Proje 1 Proje 2 Proje 1 Proje 1 Proje  1,1 Milyon TL  5,7 Milyon TL  6.500 TEP/Yıl

Destekler & Teşvikler (4)

Gönüllü Anlaşmalar

 Anlaşma dönemi 3 yıl  Enerji yoğunluğunda en az %10 azaltım  Ödül: Anlaşma yapılan yıla ait enerji giderinin %20’si (Azami 100.000 TL)  Kojenerasyon, yenilenebilir enerji ve atık kullanımı 

Başvurular: Ocak

Yıllık enerji tüketimi 500-2.000 TEP arası işletmelerde elektrik enerjisi yoğunluğunu azaltmaya yönelik yapılması,

Anlaşma süresinin iki yıla indirilmesi

Ödül miktarının daha cazip hale getirilmesi planlanıyor.

Destekler & Teşvikler (5) Gönüllü Anlaşmalar

 2010 2012 Dönemi İçin Gönüllü Anlaşma Yapılan Endüstriyel İşletmeler ve Enerji Yoğunluğu Azaltma Oranı Taahhütleri Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Kayseri Şubesi Tüp Merserize Tekstil Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Ece Banyo Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. Lüleburgaz Şubesi Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.

Mey Alkollü İçecekler San. ve Tic. A.Ş.

Ülker Bisküvi San. A.Ş. Ankara Şubesi Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Man Türkiye A.Ş.

13,8 10,0 10,0 17,5 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  Öngörülen Toplam Destek Miktarı  Öngörülen Toplam Tasarruf Miktarı 1,1 Milyon TL  17.500 TEP/Yıl 11 Milyon TL/Yıl

Destekler & Teşvikler (6)

Gönüllü Anlaşmalar

 2010 Başvuruları: 11 endüstriyel İşletme YKK Metal ve Plastik Ürünleri San. ve Tic A.Ş.

Hayes Lemmerz İnci Jant San. AŞ. (Alüminyum) Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Tic. A.Ş.

Hayes Lemmerz Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş.

Hayes Lemmerz İnci Jant San. A.Ş. (Çelik) Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Şanlıurfa Şubesi Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep Şubesi Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

Kardemir Haddecilik San. ve Tic. Ltd Şti Serel Seramik Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş.

Ak-Tops Tekstil San. A.Ş.

10,0 10,0 25,0 11,6 10,2 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 15,0

Enerji Verimliliği Hizmet Sektörü (1)

 

Yetkilendirilmiş Kurumlar

 Enerji Yöneticisi Eğitimleri  Eğitim-Etüt-Proje Eğitimi  Şirketlerin Yetkilendirilmesi

EVD Şirketleri

 Enerji Yöneticisi Eğitimleri  Enerji Etüdleri  VAP Hazırlama ve Uygulama  Danışmanlık  Binalarda Enerji Yönetimi Uygulamaları  Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme

Enerji Verimliliği Hizmet Sektörü (2)

Yetkilendirilmiş Kurumlar

Yetkilendirilen

(MMO: B: Enerji Yönetiicisi Kursları)

1

EVD Şirketleri

Yetkilendirilen

Bina Sanayi 

Yetkilendirme Aşamasında

Bina Sanayi 

Değerlendirme Aşamasında 20

15 13

10

5 5

11

Enerji Verimliliği Hizmetleri

Planlananlar

EİE Finansmanı ile her bir sektörü temsilen 5 işletmede 4 yılda bir etütlerin yapılması,

Yılda 5.000 TEP’in üzerinde enerji tüketen işletmelerle kullanım alanı 20.000 m 2 ’nin üzerindeki ticari binalarda 4 yılda bir etüt yapılması,

2015 yılı sonuna kadar sanayide uzmanlaşmış EVD Şirketi sayısının en az 50’ye çıkarılması,

EVD Şirketlerinin yetkilendirmelerinin eğitim, etüt-proje ve uygulama şeklinde yapılandırılması,

BEP Yönetmeliği kapsamında Enerji Kimlik Belgesi düzenleyecek EVD Şirketlerinin yetkilendirilmesi kriterlerinin yeniden düzenlenmesi,

EVD Şirketleri için yurt dışı işbirliklerinin özendirilmesi,

EVD Şirketlerinin laboratuvar, araç ve gereç kullanımına yönelik imkanların yaygınlaştırılması,

Standart ve prosedürlerin hazırlanması ve geliştirilmesi planlanıyor.

      

Binalarda Enerji Performansı

Tasarım Esasları (Mimarî, mekanik, elektrik vs) Isı yalıtımı Isı ve sıcaklık kontrolu Kojenerasyon, merkezi ve bölgesel ısıtma ve yenilenebilir enerji kullanımı Merkezi ve bölgesel ısıtmada bireysel ölçüm Yardımcı işletmeler (ısıtma, soğutma, havalandırma, tesisat, aydınlatma) Enerji kimlik belgesi 

Binalara azami enerji ve emisyon sınırlaması getirilmesi

2015 yılından itibaren standartlara uygun yalıtımı olmayan binalardan her yıl artan şekilde emisyon vergisi alınması,

mevcut binalarda yalıtım ve verimli ısıtma ve soğutma sistemlerinin özendirilmesi,

2010 yılındaki yapı stoğunun en az ¼’ünün 2023 yılına kadar sürüdürülebilir yapı haline getirilmesi,

Toplu konutlarda yerinden üretimin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Asgari Enerji Verimliliği Gereksinimleri

        Kazanlar Kombiler Kat kaloriferleri Brülörler Elektrik Motorları Klimalar Elektrikli Ev Aletleri ( Buzdolapları , Çamaşır ve bulaşık makinaları, fırınlar) Lambalar 

2012 yılı sonuna kadar lambaların, buzdolaplarının ve elektrik motorlarının piyasa dönüşümünün tamamlanması,

Diğer ürünlerin piyasa dönüşümünün AB paralelinde yapılması,

Enerjiyi verimsiz kullanan ürünlerin satışının sınırlandırılması,

Kamu kuruluşlarının enerji kullanan mal alımlarında asgarî verimliliğin zaruri kriter olarak kullanılması planlanıyor.

Elektrik Enerjisi Sektörü

   Verimi %80 ve üzeri olan kojenerasyon için lisans muafiyeti 500 kW altı yenilenebilir enerji tesisleri için lisans muafiyeti Toplu konutlar ve 20.000 m 2 ’nin üzerindeki binalar için zorunlu uygulamalar (Kojenerasyon, yenilenebilir enerji, ısı pompası vb) 

2023 yılına kadar ülke genelindeki kömürlü termik santrallerin, atık ısı geri kazanımı dahil ortalama toplam çevrim verimlerinin %45’in üzerine çıkarılması,

2023 yılına kadar, elektrik enerjisi yoğunluğunu en az %20 azaltmak amacıyla talep tarafı yönetimi konusunda, tarife uygulamalrı, yük azaltılması, enerji ve güç yönetimi konularında tedbirler geliştirilmesi planlanıyor.

       

Ulaşımda Verimlilik

Verimli araç kullanılması, Toplu taşımacılığın ve raylı ulaşımın yaygınlaştırılması, Kent içi trafik güzergahlarının ve sinyalizasyon sistemlerinin belirlenmesinde yakıt sarfiyatının öncelikle gözetilmesi, Kent merkezlerinde araç kullanımının azaltılması, Taksi uygulamaları Kentsel ulaşım planları Otopark uygulamaları Sürücülerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 

2013 yılına kadar büyük şehirlerdeki ulaşım master planlarının yürürlüğe konulması,

Emisyon seviyesi düşük çevre dostu (Yürürlükteki tip onayı mevzuatına uygun) küçük motor hacimli, yakıt pilli veya elektrikli hibrit araçların özendirilmesi ve 15 yaş üzerindeki araçların kademeli olarak trafikten çekilmesi,

Büyük şehirlerde, toplu taşımayı ve yakıt sarfiyatını öncelikle gözeten ulaşım master planlarının yürürlüğe konulması planlanıyor.

Kamu Sektöründe Verimlilik

     Enerji yönetimi Enerji etütleri ve VAP’lar (25 Ekim 2011 e kadar) Kamu alımlarında klimalar, elektrik motorları ve ofis ekipmanları için asgari verimlilik sınırlamaları İzleme ve değerlendirme Başbakanlık Genelgesi tedbirleri 

Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketimi 2015 yılına kadar %10 ve 2023 yılına kadar %20 azaltılması,

Kamu kuruluşlarında 10 yılını doldurmuş araçların trafikten kaldırılması,

Kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kurumların yeniden yapılandırılması,

Kamu kuruluşları arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi

    

Bilinçlendirme

Enerji Verimliliği Haftası (Ocak ayının 2. Haftası) Doğal gaz ve elektrik tüketicilerinin enerji kullanımları hakkında bilgilendirilmesi Enerji tüketen ürünlerin kullanım kılavuzlarında ürünün verimli kullanımı bilgileri Elektrik motorları, klimalar, buzdolapları ve lambalar için Enerji Verimliliği Etiketi Ödüllü yarışmalar    İlköğretim öğrencileri arasında resim ve öykü yarışmaları Lise öğrencileri arasında proje yarışmaları İşletmelerde proje yarışmaları 

Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi” kapsamında sürdürülen bilinçlendirme ve özendirme etkinliklerinin kamu, özel ve sivil toplum işbirlikleri ile yaygınlaştırılması,

İletişim Planı hazırlanması ve yürürlüğe konulması,

Bilinç endeksi geliştirilmesi planlanıyor.

Stratejik Amaçlarımız ve Hedeflerimiz (1)

 

Sanayi ve hizmetler sektöründe enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azaltmak,

10 yıl içerisinde; belirli sanayi alt sektöründeki indirgenmiş enerji yoğunluklarının en az %15 azaltılması, Enerji verimliliği yüksek Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak, ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak,

2023 yılında, Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Deprem Yönetmeliği kapsamında kullanılabilir niteliğe haiz olan binalar arasından; büyük şehir mücavir alanlarındaki yapı gurup sınıfı 2 inci sınıf veya üzeri olan konutlar ile birlikte toplam kullanım alanı 10.000 m2’nin üzerindeki ticari ve hizmet binalarının tamamında, yürürlükteki standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma sistemlerinin bulunması,

2010 yılındaki yapı stoğunun en az 1/4’ünün 2023 yılına kadar, sürdürülebilir yapı haline getirilmesi,

Stratejik Amaçlarımız ve Hedeflerimiz (2)

Enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümünü sağlamak,

 

Asgari enerji verimlilik sınıfının üzerindeki lambaların, buzdolaplarının, ve elektrik motorlarının piyasa dönüşümünün 2012 yılı sonuna kadar, ısıtma/soğutma sistemlerinin ve diğer enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü ise AB uygulamalarına paralel olarak tamamlanması, Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği artırmak; enerji kayıplarını ve zararlı çevre emisyonlarını azaltmak,

2023 yılına kadar; ülke genelindeki kömürlü termik santrallerin, atık ısı geri kazanımı dahil ortalama toplam çevrim verimlerinin %45’in üzerine çıkarılması,

2023 yılına kadar, elektrik enerjisi yoğunluğunu en az %20 azaltmak amacıyla talep tarafı yönetimi konusunda tedbirler geliştirilmesi,

Stratejik Amaçlarımız ve Hedeflerimiz (3)

  

Motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüketimini azaltmak, kara, deniz ve demir yollarında toplu taşıma payını artırmak ve şehiriçi ulaşımda gereksiz yakıt sarfiyatını önlemek,

Yolcu veya yük taşıyan küçük araçların (M1/N1 kategorileri) CO 2 salımına ilişkin AB direktifleri doğrultusunda çıkarılacak ikincil mevzuat şartlarını karşılaması, 2013 yılına kadar büyük şehirlerdeki ulaşım master planlarının yürürlüğe konulması, Kamu kuruluşlarında enerjiyi etkin ve verimli kullanmak,

Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketiminin 2015 yılına kadar %10 ve 2023 yılına kadar %20 azaltılması, Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek; ileri teknoloji kullanımını ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak; kamu dışında finansman ortamları oluşturmak

2012 yılı sonuna kadar; uygulayıcı kurumların kurumsal yapılarının, kapasitelerinin ve aralarındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi,

Stratejik Amaçlarımız ve Hedeflerimiz (4)

Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek; ileri teknoloji kullanımını ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak; kamu dışında finansman ortamları oluşturmak

2015 yılı sonuna kadar, ülke genelindeki sertifikalı enerji yöneticisi sayısının en az 5.000 kişiye ve sanayi sektörlerinde uzmanlaşmış EVD sayısının en az 50 şirkete çıkarılması,

2023 yılına kadar; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında, yurt içinde gerçekleştirilen AR-GE sonuçlarına dayanarak üretime aktarılmış özgün tasarım ve/veya ürün sayısının en az 50 olması,

Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi” kapsamında sürdürülen bilinçlendirme ve özendirme etkinliklerinin kamu, özel ve sivil toplum işbirlikleri ile yaygınlaştırılması,

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygulamalar için kamu dışında sürdürülebilir finansman ortamları bağlamında, Türkiye’de karbon ticareti ve karbon borsası alt yapısını geliştirme çalışmalarının 2012 yılı içerisinde tamamlanması,

     

Sonuç ve Öneriler

Sınırlı kaynaklarla kalkınma hamlelerini sürdürebilmek için enerjimizi kaynağından nihai kullanımına kadar her aşamada verimli kullanmak zorundayız. Enerji verimlilikte başarı toplumun tüm kesimlerinin ortak hareketlerine, bilgiyi davranışa dönüştürecek bilincin gelişmesine, alışkanlıkların iyileşmesine bağlı...

Tasarruf potansiyelimizi fırsatlara dönüştürebiliriz...

Enerji verimliliğinde karadeliklerimiz, israf; yalıtım yetersizliği; verimsiz ürün, ekipman ve sistem kullanımı ve atıklar & kayıplar, Sanayideki üretim proseslerinde ileri teknolojileri uygulamak, kayıp ve kaçakları önlemek veya bunlardan yararlanmak, enerjiyi verimli kullanan araçları, sistemleri, ekipmanları ve cihazları kullanmak üzere enerji etütlerinizi yapın, VAP’larınızı hazırlayın, desteklerden yararlanın. Yetkilendirilmiş EVD’ler hizmetinize hazır.... Enerji etütlerinizi yapsınlar, VAP’larınızı hazırlasınlar, performans garantisi vererek üçüncü taraf finansmanı ile uygulasınlar....

VERİMLİ KULLANIRSAN ENERJİ GELECEKTİR...

TEŞEKKÜRLER

AHMET SEFEROĞLU ELEKTRİK MÜHENDİSİ [email protected]

Tel: + 90 352 321 27 27 Faks: +90 352 321 27 28 www.seferogluelektrik.com.tr