Ugdymo organizavimo sistema ir modulinis mokymas. Stanislavas

download report

Transcript Ugdymo organizavimo sistema ir modulinis mokymas. Stanislavas

Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazija
Stanislavas Bernikas
Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius
2012 m. kovo 30 d.

UGDYMO ORGANIZAVIMO SISTEMA:
◦ Schema (3-4)
◦ Iliustracijos (5-16)
◦ Pagrindiniai ugdymo organizavimo sistemos privalumai
(17-18)

MODULINIS MOKYMAS:
◦ Modulinis mokymas – “pavojingas” ar prasmingas?
(mokytojų požiūris 20-32)
◦ Vertinimas
 Tradicinis vertinimas (33-35)
 Modulinis vertinimas (36-38)

IŠVADOS – PERSPEKTYVA , PASIŪLYMAI (praktiko “akimis” 39-
44)
Bendroji ugdymo organizavimo schema
Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijoje
I-II gimnazijos klasės
f
a
h
fg
ft
bm
s
sv
st
h
III-IV gimnazijos
klasės
f
t
bm
s
Studijos universitetuose ir kolegijose
h
m

Informatika:
◦ I kl. 1+ 0,5* (mod. “Kompiuterinė animacija”) = 1/1,5 val.
◦ II kl. 1+ 0,5* (mod. “Kompiuterinis modeliavimas”) = 1/1,5 val.

Matematika:
◦ I kl. 3+1 (mod. “Tyrimo uždaviniai”) +0,5* ( mod.
“Probleminiai uždaviniai”) = 4/4,5 val.
◦ II kl. 4+0,5* (mod. “Uždavinių sprendimo metodai”) = 4/4,5
val.

Matematika:
◦ I kl. 3+1 (mod. “Tyrimo uždviniai”) = 4 val.
◦ II kl. 4+0,5* (mod. “Uždavinių sprendimo metodai”, jeigu 9
kl. pasirinko fizikos modulį) = 4/4,5 val.

Biologija arba fizika:
◦ I kl. 2+ 0,5* (mod. “Žmogaus biologijos praktikumas” arba
fizikos modulis “Taikomoji fizika”) = 2/2,5 val.

Chemija:
◦ II kl. 2+ 0,5* (siūlomas mod. “Cheminė technologija” , jeigu
9 kl. pasirinko biologijos modulį) = 2/2,5 val.

Lietuvių kalba:

Anglų k.:

Istorija arba anglų k.:
◦ I kl. 4 + 1 (mod. “Raštingumo ugdymas”) = 5 val.
◦ I kl. 3+0,5* (mod. “Rašytinė komunikacija”) =
3/3,5 val.
◦ Istorija II kl. 2+0,5* (mod. “XXa. istorinės
asmenybės”) = 2/2,5 val.
◦ Anglų k. II kl. 3+0,5* (mod. “Teksto kūrimas”) =
3/3,5 val.



Mokiniams siūloma mokytis 31-32 val. per savaitę krūviu
(max. – 32 val.)
Pirmoje gimnazijos klasėje privalo pasirinkti vieną iš modulių
Lietuvių kalba:
◦ I kl. 4+ 0,5* (mod. “Rašybos ir skyrybos praktikumas”) =
4/4,5 val.
◦ II kl. 5+ 0,5* (mod. “Kalbos suvokimo praktikumas”) =
5/5,5 val.

Matematika:
◦ I kl. 3+ 0,5* (mod. “Matematikos taikymai”) = 3/3,5 val.
◦ II kl. 4+0,5* (mod. “Matematikos taikymai”) = 4/4,5 val.






Pasiekiamas minimalus – optimalus
savaitinio pamokų krūvio (28-30 val.)
Lietuvių k. – išplėstinis kursas
Anglų k. – B1, B2 kursas
Informacinės technologijos – bendrasis
kursas (išskyrus ft)
Matematika – išplėstinis kursas (išskyrus h
ir s)
Istorija – išplėstinis kursas (išskyrus ft ir
bm)

Laisvai pasirenkama:
◦ Dorinis ugdymas (etika (filosofiniu arba
psichologiniu aspektu; tikyba religijotyriniu
aspektu)
◦ Meninio ir darbinio ugdymo dalykai (dailė,
muzika, dizainas, teatras, turizmas ir mityba,
statyba ir medžio apdirbimas)
◦ Bendroji kūno kultūra arba sporto šaka (krepšinis,
atletinė gimnastika, šokis (aerobika))





Matematika – B
Meninė pakraipa (dailės ar muzikos) gali būti realizuojama
per neformalų ugdymą (meno mokykloje ar gimnazijoje)
Mokiniams ketinantiems rinktis filologijos studijas
rekomenduojama tęsti antrosios k. (rusų arba vokiečių)
mokymąsi
Pasirenkami dalykai:
◦ Publicistika - 1 val. (11 kl.) + 1 val. (4 kl.);
◦ Anglų k. vertimai – 1 val. (11 kl.) + 1 val. (4 kl.)
Moduliai:
◦ Komunikacinių kompetencijų tobulinimas (anglų k.) – 1 val.
◦ Istorijos šaltiniai – 1 val. (3 kl.)
◦ Pasaulio politinis žemėlapis – 1 val. (4 kl.)
◦ Rašytinė ir sakytinė kalba (lietuvių k.) – 1 val. (4 kl.)

Biologija – A
Chemija – A
Istorija – A (dėl galimos alternatyvos į soc. mokslų sritį, laisvai pasirenkama)
Pasirenkami dalykai:

Moduliai:



◦ Lotynų kalba (1 val. – 3 kl.)
◦ Citologijos, histologijos ir mikrobiologijos pagrindai (1 val. – 3 kl.)
◦ Eksperimentinė chemija (1 val. – 4 kl.)
◦ Molekulinės biologijos pagrindai (spec. virš A) – 3 kl.
◦ Komunikacinių kompetencijų tobulinimas (anglų.k.) (laisvai pasir.)
3-4 kl.
◦ Senas ir naujas pasaulis (A kursui pasiekti, laisvai pasir.) – 3 kl.
◦ Didieji XIX – XXa. lūžiai (A kursui pasiekti, laisvai pasir.) -4 kl.
◦ Raštingumas (apibendrinamasis, laisvai pasir.) – 4 kl.

Fizika – A
Chemija – B/A
Istorija – B/A
Informacinės technologijos B/A
Pasirenkamieji dalykai:

Moduliai:




◦ Braižyba (1 val. – 3 kl.)
◦ Eksperimentinė fizika (1 val. – 3 kl.)
◦ Programavimas (laisvai pasir.)
◦
◦
◦
◦
Matematikos užd. spr. prakt. (1 val. (3 kl.)
Nestandartinių uždv. spr. metodai (1 val. (4 kl.)
Komunikacinių kompetencijų tobulinimas (anglų k.) (laisvai pasir.)
Raštingumas (laisvai pasir.)


Pasirenkamieji dalykai:
◦ Ekonomika ir verslumas (2 val. (3 kl.) + 2 val. (4 kl.)
◦ Teisės pagrindai (1 val. (3 kl.) laisvai pasir.
◦ Vadybos pagrindai (1 val. (3 kl.))
Moduliai:
◦ Matematikos užd. spr. prakt. (1 val. (3 kl.))
◦ Nestandartinių uždv. spr. metodai (1 val. (4 kl.))
◦ Komunikacinių kompetencijų tobulinimas (anglų k.)
◦ Anglų k. modulis (laisvai pasir.) (4kl.)
◦ Istorijos kurso apibendrinimas (apibendrinamasis, laisvai
pasir.) (4 kl.)
◦ Raštingumas (apibendrinamasis, laisvai pasir.) (4 kl.)

Pasirenkamieji dalykai:

Moduliai:
◦ Teisės pagrindai (1 val. (3 kl.)
◦ Edukologijos pagrindai (1 val. (3 kl.)
◦ Komunikacinių kompetencijų tobulinimas (anglų
k.) 3-4 kl.
◦ Bendravimas rašytine ir sakytine kalba (spec. virš
A) anglų k. 4 kl.
◦ Istorijos šaltiniai (1 val. (3 kl.)
◦ Pasaulio politinis žemėlapis (1 val. (4 kl.))
◦ Publicistika (1 val. (3 kl.))


Dalykai:
◦ Matematika B
◦ Ekonomika ir verslumas
Moduliai:
◦ Komunikacinių kompetencijų tobulinimas (anglų k.) 3-4 kl.
◦ Matematikos praktiniai taikymai (pagilinantis B kursą) 3 kl.
◦ Matematikos kurso apibendrinimas (B kurso
apibendrinamasis) 4 kl.
◦ Raštingumas (apibendrinamasis, laisvai pasir.) 4 kl.

Kryptingas profesinis informavimas
Kryptingas ir nuoseklus ugdymas (pagal

Minimizuotas “langų” skaičius (iki 1 “lango” III –


numatomas studijų kryptis)
IV gimnazijos klasėse)
Minimalus –optimalus savaitinių valandų
skaičius (III – IV gimnazijos klasėse nuo 28 iki 30
pamokų per savaitę)

Ugdymo organizavimo sistema yra
pakankamai “lanksti” (tiltų sistema, galimybė
mokyti nevienodos trukmės moduliais, mobili
grupė (klasė) yra “stabili” – “mobili” (per studijų
krypties dalykus – “stabili” per kitus dalykus ir
mokinio individualius pasirinkimus) – “mobili”)


Finansiškai pagrįsta
Optimalaus dydžio klasės (mobilios grupės)
(20 mokinių; išimties atveju, dėl pasirinkimų
statistikos, gali būti iki 30 mokinių)



“Esu žmogus, kuris nemėgsta nerti į baseiną,
nežinodamas jo gylio ... ir laukti nebuvo įmanoma,
turėjai dirbti (apie pradžią) ... tikslas, kad kuo
geriau mokiniai išlaikytų egzaminus... ”
“...išbandytas tik vienas modulis ... reikėjo bandyti
visą programą ...”
“... labai daug laiko atėmė pasiruošimas ... trūko
metodinės medžiagos ... kolegos dalijosi savo
gerąja patirtimi ... modulinis mokymas patrauklus
mokiniams, kurių menka mokymosi motyvacija ...
sudomina filmai, išvykos ...


“Kiekvienas modulis – išbaigtas, uždaras
elementas, tačiau labai svarbi detalė visoje
kalbos ir literatūros mokymo sistemoje ...
mokiniams sudaro galimybę koncentruoti
savo žinias, gebėjimus kurioje nors vienoje
srityje (pvz. viešasis kalbėjimas, negrožinių
tekstų suvokimas ...)”
“... išbandėme naujas mokymo formas,
metodus ... pasinaudojant ekspertų ir kolegų
patirtimi ... skatina mokinius kurti, ieškoti ...”


Daugumai šios (h) klasės mokinių trūko
motyvacijos mokytis matematiką ... tikslas
patikrinti ar modulinis mokymas pakeis mokinių
požiūrį į matematikos mokymąsi ... vertinimo
sistema “pakelia” pažymius (statistiškai nepasitvirtinęs
teiginys)... tai naudinga silpnai besimokantiems
mokiniams ...
“... problematiškas senų vadovėlių panaudojimas ...
galimybė dirbti su grafiniais skaičiuokliais ...
dalyvavimas projekte suvedė su gerais savo dalyko
žinovais, matematikos modulių kūrėjomis ...
medžiagą gaudavome iš anksto...”
Grafiniai skaičiuokliai

“Mokiniai, turėdami visą medžiagą ir
kiekvieno lygio (patenkinamo, pagrindinio ir
aukštesnio) uždavinių pavyzdžius, galėjo
patys įsivertinti savo mokėjimą. Ypač patogu,
tiems kurie dėl ligos ar kitų priežasčių
praleisdavo pamokas. Vienas iš didžiausių
modulinio mokymo privalumų ... modulio
reikalavimus, mokėjimo lygių įvertinimus
mokiniai sužino iš anksto, “gauna į rankas”
pirmąją modulio pamoką.”


“Lygindama eilinių ir apibendrintų kontrolinių
darbų rezultatus pastebėjau, kad vienų
modulių vertinimai 50-60% yra geresni už
apibendrinamojo kontrolinio darbo, o kitų
apie 50% yra geresni eilinių kontrolinių darbų.
Tai siečiau su ... fiksuotu (18 valandų)
modulių laiku ... vieniems moduliams laiko
pakanka, o kitiems per mažai.”
“... pažymiai ne visada atitinka vidurkį ...
leidžia turėti geresnius įvertinimus.”

“Kiek sunkiau su mokomąja literatūra, tenka
dirbti su įvairiais vadovėliais, reikalingos
kopijos ... džiaugiamės vadovų paruoštais
vertinimais mokytojui ir mokiniui ...
džiaugiamės gautais grafiniais
skaičiuotuvais...”


“Sunkiausias uždavinys – parengti modulinę
programą ... kuri būtų aktuali, patraukli ...
nors pradžia buvo sunki, tačiau didelę
pagalbą suteikė projekto organizuojami
seminarai.”
“Esminis technologinio modulinio mokymo
bruožas – projektinio darbo metodas (???
klaustukai skaidrių autoriaus) ... darbas
grupėmis ... pradedant darbą, kartu su
mokiniais aptariami vertinimo kriterijai”



“... medžiaga suskirstyta moduliais skatino
konsultuotis ir aiškintis ... nes bendras modulio
atsiskaitymas buvo grįžtamasis”
“Mokinys sužinojęs kontrolinio darbo rezultatus,
gali juos analizuoti, išsiaiškinti, t.y. siekti geresnio
rezultato rašydamas apibendrinamąjį kontrolinį
darbą ... apie 60-70% mokinių sėkmingiau parašo
apibendrinamuosius kontrolinius darbus, nors jie
būna iš platesnio turinio.”
“Pasitobulinau vertinimo ir įsivertinimo užduočių
kūrimo gebėjimus ...”



“Labai įdomu ir naudinga buvo dirbti
seminaruose ... ačiū organizatorėms ir
komandų kolegėms”
“Parengtomis rekomendacijomis naudojuosi
ne tik dirbdama pagal modulinio mokymo
programą ...”
“Manau, kad taikant modulinį mokymąsi, ypač
stiprinama mokymosi motyvacija,
savireguliacija.”


“... pradžioje buvo iškilę daug neaiškumų ... įgijus
kolegų ir kompetetingų seminaro lektorių patirties
ir patarimų, darbas pasidarė aiškesnis”
“... nepatiko tai, kad negalima keisti modulio
valandų ... daugiau reikėjo skirti valandų kai
kuriuose pirmo modulio temose, o mažiau antram
ir trečiam moduliui.”


”Modulinis mokymas sudaro galimybes
individualizuoti ugdymo procesą” (dalyko
moduliai, praktiniai ir akademiniai moduliai)
“... taikant apibendrinamąjį kontrolinį darbą
modulio pabaigoje, mokinių motyvacija yra
didesnė, nes jie žino, kad dar kartą reikės
viską pakartoti ir atsiskaityti.”


“Pats efektyviausias būdas mokyti – įvairūs
ekonominiai žaidimai, praktinė veikla (ypač
MMB), susitikimai su verslo atstovais, išvykos
į įmones, dalyvavimas projektuose”
“Verslumo įgūdžių mokinius pradėti mokyti
kuo anksčiau ... išbandyti mokomąją
bendrovę I ar II gimnazijos klasėje”
1.
2.
Mokiniai per mokslo metus privalo atsiskaityti už X
kontrolinių darbų
Kontrolinės užduotys vertinamos dešimties balų sistema,
vadovaujantis šiomis vertinimo normomis:
Įvertinimas
Įvertinimas
Įvertinimas
Įvertinimas
Įvertinimas
Įvertinimas
Įvertinimas
Įvertinimas
Įvertinimas
Įvertinimas
„10“ rašomas už 95-100 proc. taškų;
„9“ rašomas už 85 – 94 proc. taškų;
„8“ rašomas už 75 - 84 proc. taškų;
„7“ rašomas už 65 - 74 proc. taškų;
„6“ rašomas už 55 - 64 proc. taškų;
„5“ rašomas už 45 - 54 proc. taškų;
„4“ rašomas už 35 - 44 proc. taškų;
„3“ rašomas už 25 - 34 proc. taškų;
„2“ rašomas už 1 - 24 proc. taškų;
„1“ rašomas už 0 proc. taškų.
Kaupiamasis vertinimas. Rekomenduojama integruoti šiuos
punktus, pvz.:
a) tvarkingas užrašų sąsiuvinis (X balų);
b) dalyvavimas
olimpiadose,
konkursuose,
parodose, varžybose ir pan. (X balų);
c) sistemingas namų darbų ir kitų mokytojo
paskirtų užduočių atlikimas (X balų);
2.
Apibendrinamasis vertinimas (žiūrėti kitą skaidrę)
3.
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas
4.
Dalykų mokytojų individualūs vertinimo aprašai
1.
If
matematikos
II f
matematikos ir IT
I fg, II fg
matematikos ir pasirinktinai fizikos arba
biologijos ir chemijos
I h, II h
lietuvių k., istorijos, anglų k.
III bm
biologijos ir chemijos
III ft
matematikos, fizikos arba IT(programavimo)
III st
istorijos
III sv
matematikos, istorijos
III h
istorijos, lietuvių, anglų

Mokinių, turinčių stiprią mokymosi motyvaciją, modulio ir
modulio apibendrinamojo kontrolinio darbo įvertinimų grafikas
Pažymių vidurkis
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Lietuvių kalba
Matematika
Gamtos mokslai
Istorija
Modulio įvertinimai
6,89
6,25
6,79
7,07
Modulio AKD įvertinimai
7,71
6,63
7,46
8,07
Mokinių, turinčių silpną mokymosi motyvaciją, modulio ir modulio
apibendrinamojo kontrolinio darbo įvertinimų grafikas
10,00
Pažymių vidurkis
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Lietuvių kalba
Matematika
Gamtos mokslai
Istorija
Modulio įvertinimai
4,35
4,50
4,30
5,70
Modulio AKD įvertinimai
4,75
4,55
4,70
6,00

Modulinis mokymas(-is):
◦ Modulis – išbaigtas ugdymo programos turinio elementas
◦ Nulemia logišką ir objektyvų visos programos (vidurinio ir/ar
pagrindinio ugdymo programos II dalies) įsisavinimo įvertinimą
◦ Diferencijuoja ir individualizuoja mokymą:
 akademiniai ir praktiniai moduliai
 užduotys pagal patenkinamą, pagrindinį, aukštesnį lygius
◦ Stiprinama mokinių mokymosi motyvaciją:
 aiškesni vidutinės trukmės laikotarpio (modulio) reikalavimai
(anksčiau analogiški reikalavimai buvo taikomi tik temai/pamokų
ciklui)
 modulio vertinimo sistema reikalauja tolygaus ir sistemingo darbo
 mokymo metodai (iš dalies)

Modulinio mokymo plėtra:
◦ Pasiruošti modulinio mokymo plėtrai:
 Apibendrinti modulinio mokymo eksperimento (dviejų
metų) rezultatus (tai galutinai gali būti padaryta tik
2012 m. rudenį):
 Iškelti hipotezę (vadovaujantis projekto dalyvių
patirtimi), kurie modulinio mokymo aspektai iš esmės
įtakoja ugdymo kokybę (turinys ir jo apimtis;
vertinimas; metodai (??? ) ...) ir sekančiame plėtros
etape vykdyti mokslinį tyrimą

Modulinio mokymo plėtra:

Parengti metodinę (plačiąja prasme) medžiagą:
 Metodinę medžiagą – rekomendacijos mokytojui (idealu
būtų - modulinio mokymo mokytojo knyga)
 Modulinį mokymą sieti su kryptingu materialinės bazės
stiprinimu (pvz. grafiniai skaičiuokliai, laboratorinė įranga
ir kt.)
 Priemonių paketas mokiniui:
 vadovėlis (su medžiaga, reikalavimais, užduotimis
pagal tris lygius (patenkinamą, pagrindinį, aukštesnį)
kiekvienam moduliui);
 Papildoma medžiaga mokiniui (pratybų sąsiuviniai ir
kitos priemonės)

Modulinio mokymo plėtra:

Sutelkti projekto dalyvių (ekspertų, modulines programas
išbandančių mokytojų) pajėgas kompleksiniam modulinio
mokymo plėtros etapui po 2-3 metų:
 Rengiant metodinę medžiagą mokytojui (mokytojo knygą)
 Priemones mokiniams:
 vadovėlius (su medžiaga, reikalavimais, užduotimis
pagal tris lygius (patenkinamą, pagrindinį, aukštesnį)
kiekvienam moduliui);
 Papildomą medžiagą mokiniui (pratybų sąsiuvinius ir
kitas priemones)

Modulinio mokymo plėtra:

Projekto dalyvių sutelkimą vykdyti “kūrybinio
bendradarbiavimo principu”:



Vykdomi ekspertų ir mokytojų kūrybiniai seminarai, kuriuose
modulinio mokymo eksperimente dalyvaujantys mokytojai,
mokytojai – ekspertai pristato išbandytus praktinius namų
darbus (pvz.: pamokos aprašas(-i), kontrolinių darbų užduotys,
tiriamasis darbas (pvz. vertinimo tema), metodinė priemonė
(pateikčių paketas ir kt.), pratybos (ar dalis pratybų pagal
lygius) mokiniams ir t.t.)
Mokytojų namų darbus autorizuoti juos skelbiant moduliniam
mokymui skirtame internetiniame puslapyje (atlygis mokytojui
- aukštesnę kompetenciją įrodantys autorizuoti darbai)
Rengtis mokymo priemonių mokiniams ir metodinės
medžiagos mokytojams leidybai

Kiti pasiūlymai:
◦ Eksperimento laikotarpiu moduliui įgyvendinti
numatyti (minimalų – maksimalų) valandų skaičių
◦ Parengti moksliškai pagrįstą(-s) metodikas, kurios
tirtų modulinio mokymo aspektą(-us) iš esmės
įtakojančius ugdymo kokybę ( pvz.: “Vertinimo ir jų
pasiekimų priklausomybės” ir kitas)
◦ Rengti ugdymo organizavimo modelio(-ių) aprašus
geriausiai tinkančius moduliniam mokymui
įgyvendinti