KampsVanBaar presentatie

Download Report

Transcript KampsVanBaar presentatie

Advocaten voor ondernemende mensen
KampsVanBaar Advocaten Sittard
“Groei en Samenwerking”
Presentatie ICT Loket 29 maart 2011
Advocaten voor ondernemende mensen
Economische situatie in Nederland:
“Van crisis naar pril herstel”
Bron: Miljoenennota 2011
Advocaten voor ondernemende mensen
Oprichten Rechtspersoon (BV) of
Personenvennootschap (VOF):
Keuze is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden
en wensen
Wetsvoorstel personenvennootschappen: 1 juli 2011
Advocaten voor ondernemende mensen
Vennootschap Onder Firma=Exit
Openbare Vennootschap (OV) met of zonder
rechtspersoonlijkheid (OVR) =
nieuw!
Vereiste rechtspersoonlijkheid:
* opname in vennootschapsovereenkomst;
* opname overeenkomst in notariële akte
Advocaten voor ondernemende mensen
Wat verandert of verandert niet?
* de vennoot blijft (gelijk VOF) naast de vennootschap
aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap
* uittreden en opvolgen van vennoten wordt eenvoudiger
* OVR kan eenvoudig worden omgezet in BV
* OVR is fiscaal transparant
* verplichte inschrijving in KvK
Advocaten voor ondernemende mensen
Fusie/Oprichten van een Joint Venture
*
Aandelenfusie: geen wijziging in structuur van een
vennootschap/onderneming
* Juridische fusie: fusie door overname of fusie
door oprichting van een nieuwe vennootschap
(Joint Venture)
*
Samenwerkingsovereenkomst
Advocaten voor ondernemende mensen
Juridische fusie kan leiden tot overgang
van onderneming ex artikel 7:662 BW
Gevolg:
alle rechten en verplichtingen van de werknemers gaan
mee over naar de Joint Venture
Voorbeeld:
A en B gaan samenwerken in de schoonmaak en
richten onderneming C (BV/OV(R))op. Wanneer een wezenlijk
deel van het personeel mee overgaat naar C, ontstaat
een 7:662 BW overgang
Advocaten voor ondernemende mensen
Alternatief?
*
De kenmerkende prestatie (personeel) gaat niet over
naar C maar blijft bij A of B en de werknemers worden
gedetacheerd naar C
Zorg voor goede raamovereenkomst en individuele
detacheringovereenkomst waarin rechten en verplichtingen
worden neergelegd
* Alternatief: C neemt zelf personeel in dienst
Advocaten voor ondernemende mensen
Juridische fusie:
adviesrecht Ondernemingsraad ex artikel 25 WOR
Advocaten voor ondernemende mensen
Aannemen van personeel:
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?
Let op artikel 7:668a lid 1 BW:
Maximaal drie keer bepaalde tijd en 36 maanden vereiste
Vierde overeenkomst = onbepaalde tijd
Advocaten voor ondernemende mensen
Verruiming ketenregeling per 1 juli 2010:
Artikel 7:668a lid 6 BW
Doel: bevordering arbeidsparticipatie van jongeren
Werkgever mag met jongeren tot 27 jaar 4 i.p.v. 3
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten
waarbij de totale duur is opgerekt tot 48 i.p.v.
36 maanden
Nieuwe regeling geldt tot 1 januari 2012 met
verlenging mogelijk tot 1 januari 2014
Advocaten voor ondernemende mensen
Check bestaande arbeidsovereenkomst:
Is de overeenkomst nog van deze tijd?
* concurrentie- en relatiebeding: schriftelijkheidsvereiste
* eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen?
- Anticipeer bijvoorbeeld op nieuwe fiscale werkkosten regeling
verplicht per 1 januari 2014: werkgever mag maximaal 1,4% van
de totale fiscale loonsom voor onbelaste vergoedingen en
verstrekkingen gebruiken. Verstrekkingen die hoger zijn
worden belast met 80% eindheffing bij werkgever
-Wetsvoorstel Flexibel Werken (CDA/Groen Links)
Zijn de reglementen in uw onderneming actueel?
Verzuimprotocol, internetprotocol, rookprotocol,
veiligheidsprotocol etc.?
Advocaten voor ondernemende mensen
ALGEMENE VOORWAARDEN
Groei van de markt vraagt om een kritische blik over de
algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn voor de onderneming een
“tool of management”
Advocaten voor ondernemende mensen
Weet u het nog?
Klassieke missers:
* Toezenden algemene voorwaarden ná het sluiten
van de overeenkomst? NEE
* Algemene voorwaarden op achterzijde verstopt
zonder uitdrukkelijke verwijzing op voorzijde? NEE
* Verwijzing op later toegezonden facturen? NEE
Advocaten voor ondernemende mensen
Zijn de algemene voorwaarden “zwarte”
en “grijze” lijst proof? Artikel 6:236/237 BW
Zo niet dan heeft dit tot gevolg:
vernietiging van uw algemene voorwaarde(n)!
Advocaten voor ondernemende mensen
* Voorbeeld zwart beding:
“ beding dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door
hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van
de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is
in dat geval de overeenkomst te ontbinden”
* Voorbeeld grijs beding:
“ beding dat de gebruiker de bevoegdheid verleent een
prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde
prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval
de overeenkomst te ontbinden ”
Advocaten voor ondernemende mensen
“Battle of Forms”(artikel 6:225 lid 3 BW):
Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene
voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking
toe wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de
eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden
uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.
Advocaten voor ondernemende mensen
“Alsnog de pineut”
Advocaten voor ondernemende mensen
Tot slot praktische tips
Denk bij groei en samenwerking ook aan:
* registratie domeinnaam
* check uw huurovereenkomst
* een goede financiering
* begeleiding door deskundige (notaris, accountant,
En zoveel meer…….
Advocaten voor ondernemende mensen
KampsVanBaar Advocaten
* enthousiast, ambitieus team van professionals
* snelle adequate aanpak van uw juridisch probleem
* commerciële praktijk (ondernemingsrecht,
arbeidsrecht, contractenrecht, huurrecht,
familierecht etc.)
Advocaten voor ondernemende mensen
Kom eens langs voor een kop koffie en
een gesprek over uw
uitdagingen!
KampsVanBaar Advocaten
Wilhelminastraat 21
6131 KL Sittard
T 046- 420 56 60
F 046- 452 11 66
E [email protected]
www.kampsvanbaar.nl