Kdo má v ČR zákonodárnou moc?

download report

Transcript Kdo má v ČR zákonodárnou moc?

Státní správa a
samospráva
Principy demokracie
Obsah





dělba státní moci
orgány státní správa
samosprávné jednotky – obec, kraj
volby
demokracie
Státní moc
státní moc
zákonodárná
výkonná
soudní
Zákonodárná moc




legislativní
oprávnění usnášet se na zákonech a
zákonných opatření
zákonodárnou moc má Parlament
Parlament tvoří Poslanecká sněmovna a
Senát
Parlament
Poslanecká sněmovna
 tvoří ji 200 poslanců
 voleni na dobu čtyř let
 starší 21 let
 voleni poměrným
volebním systémem

http://www.parliament.cz/docs/status.ht
ml
Senát
 81 senátorů
 voleni na období šesti
let
 každé dva roky se 1/3
senátorů obměňuje
 většinový dvoukolový
systém

http://www.senat.cz/
Výkonná moc



exekutivní
zastupování státu, jednání jménem státu a
řízení státního administrativního aparátu
výkonnou moc má prezident republiky a
vláda
Prezident republiky










volen Parlamentem na pětileté období
starší 40 let
může být zvolen jen dvakrát za sebou
pravomoci prezidenta:
zastupuje stát navenek
jmenuje a odvolává premiéra a ostatní členy vlády
vrchní velitel ozbrojených sil
jmenuje - soudce, generály, členy bankovní rady ČNB …
propůjčuje a uděluje státní vyznamenání
odpouští a zmírňuje tresty, uděluje amnestii …
Vláda

kolektivní orgán státní moci a správy
tvoří ji -premiér, místopředsedové vlády a
ministři
úkolem je řídit administrativní aparát

http://www.vlada.cz/


Soudní moc


justiční
soustava soudů – okresní, krajské, Vrchní
soudy (Praha, Olomouc),
Nejvyšší soud v Brně
zvláštní postavení – Ústavní soud
v Brně
Test: Dělba státní moci 1. část
Kdo má v ČR zákonodárnou moc?
a) Parlament
b) Vláda
c) Prezident
d) Nejvyšší soud
1.
2. Na kolik let se volí senátoři?
a)
Na 2 roky
b)
Na 4 roky
c)
Na 5 let
d)
Na 6 let
3. Od kolika let se můžeš stát poslancem?
a)
Od 18 let
b)
Od 21 let
c)
Od 30 let
d)
Od 40 let
Test: Dělba státní moci 2. část
4. Kdo má v ČR výkonnou moc?
a)
Parlament
b)
vláda a prezident
c)
vláda
d)
Prezident
5. Kolik senátorů má Senát?
a)
81
b)
100
c)
150
d)
200
6. Jak dlouhé je funkční období prezidenta?
a)
10 let
b)
6 let
c)
5 let
d)
4 roky
Státní správa a samospráva
obec - základní samosprávná jednotka
Kraj - vyšší územně samosprávný celek
Samosprávou obce, kraje rozumíme –
samostatnost v rozhodování a správě
záležitostí dotýkajících se zájmů jejich
občanů
Působnost obce

Samostatná působnost obce
to o čem obec rozhoduje sama, není v tom podřízena žádné autoritě
týká se všech obcí
volí, zřizuje a ustanovuje orgány obce
samostatně hospodaří se svým majetkem, sestavuje rozpočet a hospodaří podle
něj, vydává obecně závazné vyhlášky, spravuje a udržuje kanalizaci, místní
komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu a odvoz domovních odpadů..

Přenesená působnost obce
to co stát přenesl na obce, aby za něj vykonávaly
liší se v jednotlivých obcích podle objemu výkonu přenesené působnosti
Obecní zřízení
K uspořádání svých záležitostí si obec
vytváří:
 obecní zastupitelstvo
 obecní rada
Obyvatelé obce volí jednou za čtyři roky
v komunálních volbách své zastupitele.
Obecní zastupitelstvo
Zastupitelé jako celek tvoří obecní zastupitelstvo
Obecní zastupitelstvo je nejvyšším
samosprávným orgánem obce a jeho
úlohou je rozhodovat o
nejdůležitějších otázkách života obce



počet členů je 5 – 55 podle velikosti obce
rozhoduje pouze o věcech v samostatné působnosti v rámci
platných zákonů
schvaluje rozpočet obce, vyhlášky, volí starostu, zřizuje obecní
policii..
Starosta/starostka







nejvyšší představitel obce
musí být starší 18 let, mít trvalý pobyt v obci ve
které vykonává funkci, bezúhonný
nejprve musí být zvolen do zastupitelstva obce
musí získat nadpoloviční počet hlasů všech členů
zastupitelstva
může být kdykoliv většinou hlasů odvolán
zastupuje obec navenek
předsedá zasedání rady a zastupitelstva
Rada obce



Rada obce – je výkonným orgánem obce,
vykonává úkoly, který ji stanoví zákon a
rozhodnutí obecního zastupitelstva
není ve všech obcích (pouze kde je 15 a více
zastupitelů, při menším počtu tuto pravomoc
vykonává starosta)
má 5-11 členů, nesmí přesáhnout 1/3 počtu
zastupitelů
Obecní úřad



v obcích zastupuje stát
plní veškeré úkoly v přenesené působnosti
člení se na různé odbory, které zajišťují
jednotlivé úkoly státní správy
Příklady odborů na obecních
úřadech







Finanční odbor – provádí platby obce, vybírá místní poplatky,
zpracovává rozpočet..
Odbor sociálních věcí – vyplácí sociální dávky, má na starosti domy s
pečovatelskou službou, azylové domy..
Odbor vnitřních věcí = matrika – vede evidenci obyvatel, vydává
občanské průkazy a cestovní pasy, přijímá žádosti o uzavření
manželství
Stavební odbor – povoluje stavby, jejich realizaci, změny staveb,
kolaudaci..
Odbor životního prostředí – pečuje o pořádek a čistotu v obci,
pečuje o městskou zeleň, vydává rybářské lístky
Živnostenský odbor – vydávání živnostenských listů
Odbor školství a kultury
Úkol: Které záležitosti řeší obecní
samospráva a které státní správa?








rozhodnutí o vydání živnostenského listu
údržba zeleně
oprava kanalizace
rozpočet obce
oprava silnic
příspěvek na bydlení
vydání obecní vyhlášky
spravování škol
Státní správa a samospráva



kraje – vyšší územně samosprávné celky
i zde platí samostatná a přenesená
působnost – samospráva a plní úkoly
státní správy
ČR je členěna do 14 vyšších územně
samosprávných celků
Úkol:

Dokážeš vyjmenovat kraje ČR a znáš jejich
krajská města?
Volby

Na všech úrovních jsou podle Ústavy ČR vytvořeny zastupitelské
orgány

Prostřednictvím voleb se občané nepřímo účastní řízení státu
Volby jsou podle Ústavy ČR:
 Všeobecné
 Rovné
 Přímé
 S tajným hlasováním
Volby




Komunální – do obecního zastupitelstva, každé 4
roky (naposledy 2006)
Volby do krajských zastupitelstev – každé 4 roky
(naposledy 2004)
Parlamentní volby
Volby do Poslanecké sněmovny – každé 4 roky
(naposledy 2006)
Volby do Senátu – každé 2 roky se volí 1/3
senátorů (funkční období je 6 let)
Úkol:


Zjistěte, jak dopadly komunální volby ve
Vaší obci – kdo je starostou,
místostarostou a které politické strany
mají v obecní zastupitelstvu své
zastoupení?
Kolik členů má obecní zastupitelstvo a
rada Vaší obce?
Volby


Do Poslanecké sněmovny se volí podle
poměrného zastoupení - podle počtu získaných
hlasů se mandáty rozdělují mezi politické strany
Do Senátu se volí systémem většinovým – v 1.
kole jsou zvoleni 2 nejúspěšnější kandidáti, ve
druhém kole je zvolen jeden z nich)
Demokracie

vláda lidu, lid je zdrojem veškeré státní moci,
účast občanů na řízení státu
Rozlišení :
 přímá - referendum (všeobecné hlasování
 nepřímá(zastupitelská) – lid si volí své zástupce,
kteří pak jeho jménem a v jeho zájmu rozhodují
Demokracie
další formy demokracie:
 Parlamentní – ve většině zemí(nejvyšším
zastupitelským orgánem je Parlament –
volí prezidenta)
 Prezidentská demokracie – lidé volí přímo
prezidenta
Znaky demokracie








všeobecné a rovné zajištění lidských práv
ochrana menšin, umožnění jejich integrace
dělba moci – zákonodárná, výkonná, soudní(justice musí
být nezávislá)
právní stát – spravedlivé zákony a jejich dodržování
zajištění sociálních podmínek pro důstojný život všech
průhlednost rozhodování – přehledné financování,
veřejný dozor nad státní mocí
svobodná a nezávislá média
….
Demokracie


Konsensus = shoda, jednota
Pluralitní demokracie – politické
rozhodování je výsledkem dohody
zúčastněných skupin či jednotlivců
Test: Shrnutí
1.
a)
b)
c)
d)
Co je to demokracie?
Možnost dělat si svobodně, co chceme
Rovnost zákonů
Svoboda myšlení
Účast občanů na řízení státu
2. Co znamená aktivní volební právo?
a)
Být zvolen poslancem
b)
Být zvolen do obecního zastupitelstva
c)
Možnost volit od 18 let do zastupitelstev na všech úrovních
d)
Možnost být zvolen do Senátu
3. Při jakých volbách se uplatnilo referendum (všeobecné hlasování)?
a)
Při komunálních volbách v roce 2006
b)
Při senátních volbách v roce 2000
c)
Při volbách o vstupu ČR do Evropské unie v roce 2003
d)
Při volbách do krajského zastupitelstva v roce 2004
Test: Shrnutí 2. část
4. V kolika letech se můžeš stát poslancem?
a)
V 18 letech
b)
Ve 21 letech
c)
Ve 40 letech
d)
Ve 45 letech
5. Kdo má v ČR výkonnou moc?
a)
Prezident
b)
Vláda
c)
Vláda a prezident
d)
Parlament
6. Co není znakem demokratického státu
a) potlačování práv menšin
b) spravedlivé zákony
c) dělba moci
d) nezávislá média a kultura