www.slaskielokalnie.pl - Fundusz Lokalny Ramża

Download Report

Transcript www.slaskielokalnie.pl - Fundusz Lokalny Ramża

Wspieramy aktywnych obywateli i młode organizacje.
Przygotuj projekt, zdobądź
do 5000zł dotacji
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
• Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –
Śląskie Lokalnie” – Program grantowy realizowany przez
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny
RAMŻA na podstawie umowy o dofinansowanie nr 701_III/2014 o
realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki
Społecznej a ww. podmiotami.
www.slaskielokalnie.pl
Słowa ważne i warte zapamiętania
• Operator
• Wnioskodawca
• Realizator
• Generator
www.slaskielokalnie.pl
Kto może skorzystać z Programu?
Po pierwsze:
• Młody podmiot (czyli młoda organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy), spełniający łącznie następujące warunki:
– jest zarejestrowany na terenie województwa śląskiego;
– został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie
wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację,
– kwota przychodów podmiotu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy,
jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie może przekraczać 25 tys. zł.
www.slaskielokalnie.pl
Kto może skorzystać z Programu?
Po drugie:
• Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym – nie mniej niż trzy
osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na
terenie województwa śląskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować
działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.
• Grupa nieformalna może wnioskować samodzielnie lub we współpracy z innym
podmiotem
www.slaskielokalnie.pl
Kto może skorzystać z Programu?
Grupa nieformalna wnioskująca samodzielnie
• trzy osoby należące do grupy samodzielnie podpisują wniosek, umowę na
realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla
Grupa nieformalna wnioskująca wspólnie z zarejestrowanym na terenie
województwa śląskiego podmiotem
• wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci
weksla podpisują zarówno trzy osoby należące do grupy nieformalnej, jak i osoby
reprezentujące współpracujący podmiot
www.slaskielokalnie.pl
Na co można pozyskać dotację?
• na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego –
możliwość ta dotyczy wszystkich wnioskodawców
• na rozwój – możliwość ta dotyczy wyłącznie młodych podmiotów
Ważne: nie jest możliwe złożenie wniosku łączącego przyznanie dotacji na
rozwój z przyznaniem dotacji na realizację projektu ze sfery pożytku
publicznego.
www.slaskielokalnie.pl
Dotacja na realizację projektu
Przykładowe obszary:
• działalność charytatywna
• ochrona i promocja zdrowia
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
• wypoczynek dzieci i młodzieży
• kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
www.slaskielokalnie.pl
Dotacja na rozwój
• zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji,
oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego
• adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej
działalności przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu projektu)
• podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy
• częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową,
prawną lub informatyczną
• poszerzenie zakresu świadczonych usług
• pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również
związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy
www.slaskielokalnie.pl
Czas realizacji projektów
1 września 2014 – 30 listopada 2014
Projekt nie może trwać krócej niż 30 dni.
www.slaskielokalnie.pl
Wysokość dotacji
• Kwota minimalna: 1.500,00 zł
• Kwota maksymalna: 5.000,00 zł
Wkład własny:
• Co najmniej 10% wartości dotacji
www.slaskielokalnie.pl
Formy wkładu własnego
• Dopuszczalne jest wnoszenie wkładu finansowego i
niefinansowego w formie wolontariatu
• Dopuszczalne jest łączenie różnych form wkładu
własnego (finansowego i wolontariatu)
• Grupy nieformalne wnioskujące samodzielnie mogą
wnosić wyłącznie wkład niefinansowy w formie
wolontariatu
www.slaskielokalnie.pl
Koszty kwalifikowalne
•
•
•
•
•
•
niezbędne dla realizacji projektu
racjonalne i efektywne
zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu
udokumentowane
zostały przewidziane w budżecie projektu
zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego
www.slaskielokalnie.pl
Rodzaje kosztów kwalifikowalnych
1. Bezpośrednie – wynikające ze specyfiki realizowanego
projektu
2. Pośrednie – koszty administrowania projektem
www.slaskielokalnie.pl
Koszty bezpośrednie
• wydatki związane z zaplanowanymi działaniami, na przykład:
materiały na warsztaty dla uczestników, wynajem sali,
poczęstunek, koszty przejazdu na wizytę, wynajem sprzętu,
nagłośnienia, koszty druku, wynagrodzenia specjalistów.
www.slaskielokalnie.pl
Koszty pośrednie
• wydatki związane z obsługą realizacji projektu – na przykład
wydatki związane z koordynacją, rozliczaniem (w tym
księgowością), zakupem materiałów biurowych, opłatami za
telefon, opłatami pocztowymi, kosztami utrzymania
pomieszczeń itp.
Koszty pośrednie pokrywane z dotacji nie mogą przekroczyć
20% kwoty przyznanej dotacji.
www.slaskielokalnie.pl
Koszty niekwalifikowalne
• wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu –
szczegółowa lista dostępna jest w Regulaminie (punkt IV.4)
www.slaskielokalnie.pl
Zakazane jest finansowanie:
•
•
•
•
nagród dla uczestników projektu, poza nagrodami w konkursach z
dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, o ile wartość
jednostkowa nagrody nie przekracza kwoty 100 zł
nagród pieniężnych dla uczestników projektu
kosztów rozliczanych na podstawie faktur/rachunków wystawianych
przez podmiot realizujący projekt wspólnie z grupą nieformalną
działań związanych z tworzeniem kapitału żelaznego podmiotu
www.slaskielokalnie.pl
Zakazane jest finansowanie:
•
•
•
•
•
•
działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem
kultu religijnego lub posługi kapłańskiej,
działań o charakterze politycznym,
działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej,
działalności gospodarczej Realizatora,
działań, w których rzeczywistym odbiorcą dotacji nie jest Realizator,
wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Operatorów w ramach
realizacji Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie
Lokalnie”.
www.slaskielokalnie.pl
Jak otrzymać dotację?
1. Wejść na stronę www.slaskielokalnie.pl
2. Zapoznać się z Regulaminem i Instrukcją wypełnienia
wniosku
3. Wypełnić wniosek za pomocą Generatora
4. Wysłać „Potwierdzenie złożenia wniosku” i
ewentualne załączniki
5. Czekać na wyniki 
www.slaskielokalnie.pl
O czym należy pamiętać?
• Wniosek należy wypełnić i złożyć za pomocą Generatora
• Wydrukować, podpisać i dostarczyć do Operatora należy
wyłącznie „Potwierdzenie…” podpisane przez uprawnione do
tego osoby oraz ewentualne załączniki
• Ważne: wniosek w wersji elektronicznej i „Potwierdzenie…”
muszą dotrzeć do Operatora w terminie wskazanym w
„Ogłoszeniu konkursu” – liczy się data wpływu, a nie data
stempla pocztowego!!!
www.slaskielokalnie.pl
Kto podpisuje „Potwierdzenie…”?
•
•
•
w przypadku wniosku składanego przez młody podmiot – osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
w przypadku wniosku składanego samodzielnie przez grupę
nieformalną – trzech przedstawicieli grupy nieformalnej
w przypadku wniosku składanego przez grupę nieformalną za
pośrednictwem innego podmiotu – osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych ze strony podmiotu oraz
trzech przedstawicieli grupy nieformalnej
www.slaskielokalnie.pl
Załączniki do wniosku
1. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub
odpowiednio wyciąg z ewidencji – o ile nie jest on dostępny w
internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego
– lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i
umocowanie osób go reprezentujących
Jeśli w internetowej Wyszukiwarce jest dostępny aktualny wyciąg – nie
należy dołączać go do wniosku
www.slaskielokalnie.pl
Załączniki do wniosku
2. statut podmiotu/umowa spółki – tylko w przypadku: spółek
akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów
sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o kulturze fizycznej, które nie działają
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału
między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Nie należy składać żadnych innych załączników.
www.slaskielokalnie.pl
Ocena formalna
Kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej:
• Czy wniosek w wersji elektronicznej został złożony w terminie?
• Czy „Potwierdzenia złożenia wniosku” w wersji papierowej wpłynęło w
terminie?
• Czy sumy kontrolne na wniosku w wersji elektronicznej oraz na
„Potwierdzeniu złożenia wniosku” są tożsame?
Niespełnienie któregokolwiek z tych kryteriów skutkuje odrzuceniem
wniosku bez możliwości odwołania i uzupełnień
www.slaskielokalnie.pl
Ocena formalna
Kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:
• Czy okres realizacji projektu jest zgodny z założeniami Regulaminu?
• Czy kwota wnioskowanej dotacji jest zgodna z Regulaminem?
• Czy Wnioskodawca wnosi wymagany wkład własny?
• Czy zaplanowane działania dotyczą zadań ze sfer pożytku publicznego/rozwoju podmiotu?
• Czy działania są skierowane do adresatów zamieszkujących na terenie województwa śląskiego?
• Czy projekt nie obejmuje działań, których finansowanie jest zgodnie z niniejszym Regulaminem zakazane, w
tym w szczególności: działań związanych z tworzeniem kapitału żelaznego podmiotu, działań o charakterze
religijnym, które są związane ze sprawowaniem kultu religijnego lub posługi kapłańskiej, działań o charakterze
politycznym, działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej, działalności gospodarczej Realizatora,
działań, w których rzeczywistym odbiorcą dotacji nie jest Realizator?
Niespełnienie któregokolwiek z tych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości odwołania i
uzupełnień
www.slaskielokalnie.pl
Ocena formalna
Kryteria weryfikowane przed podpisaniem umowy:
• Czy do „Potwierdzenia złożenia wniosku” dołączono odpowiednie załączniki?
• Czy „Potwierdzenie złożenia wniosku” oraz załączniki zostały podpisane przez uprawnione do tego
osoby?
• Czy Wnioskodawca jest grupą lub podmiotem uprawnionym – zgodnie z Regulaminem – do
wnioskowania?
• Czy adres siedziby/zamieszkania Wnioskodawcy mieści się na terenie województwa śląskiego?
Wnioskodawcy niespełniający któregokolwiek z tych kryteriów otrzymają mailowo informację o
brakach i uchybieniach formalnych. Wnioskodawcy będą mogli złożyć uzupełnienia i wyjaśnienia.
www.slaskielokalnie.pl
Ocena merytoryczna
• TRAFNOŚĆ PROJEKTU: W jakim stopniu projekt odpowiada na realną, jasno
zdefiniowaną potrzebę?
• SPÓJNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ DZIAŁAŃ: Czy planowane działania są zgodne z celami
projektu, potrzebami grupy docelowej i uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu,
a także czy mają szanse być zrealizowane w zaplanowanym czasie?
• ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE: W jakim stopniu projekt włączy do współpracy
wolontariuszy i będzie wykorzystywał zasoby lokalnego środowiska?
• SKUTECZNOŚĆ: Czy planowane rezultaty są możliwe do osiągnięcia w ramach realizacji
projektu?
• RACJONALNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ NAKŁADÓW: Czy nakłady (finansowe, rzeczowe,
osobowe) zostały zaplanowane poprawnie oraz czy są adekwatne do zaplanowanych
www.slaskielokalnie.pl
rezultatów?
Gdzie szukać informacji?
www.slaskielokalnie.pl
Infolinia
881 201 333
Infolinia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 16:00
www.slaskielokalnie.pl
Operatorzy Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Śląskie Lokalnie”
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. T. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik
tel.: 32 739 55 12, fax: wew. 106
Fundusz Lokalny Ramża
ul. 3 Maja 17, 44-230 Czerwionka - Leszczyny
tel.: 503 127 728
e-mail: [email protected]
www.cris.org.pl
e-mail: [email protected]
www.ramza.org
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Biura Partnerskie Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Śląskie Lokalnie”
Żywiecka Fundacja
Rozwoju
Forum Młodzieży
Samorządowej
ul.Ks. Pr. St. Słonki 31
34-300 Żywiec
tel.: 33 475 44 77
e-mail: [email protected]
www.zfr.beskidy.org.pl
ul. Dworcowa 8/12
41-800 Zabrze
e-mail: [email protected]
www.fmsgieraltowice.pl
Centrum
Inicjatyw Lokalnych
Stowarzyszenie Cieszyńskiej
Młodzieży Twórczej
ul. Senatorska 14,
42-400 Zawiercie
tel.: 32 67 020 14, 696 454 792
e-mail: [email protected]
www.cil.org.pl
ul. Srebrna 1a,
43-400 Cieszyn
tel./fax (+48 33) 85 25 567
e-mail: [email protected]
[email protected]
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Zapraszamy
do kontaktu!
www.slaskielokalnie.pl