Az új államháztartási számvitel

Download Report

Transcript Az új államháztartási számvitel

F

ALUSI PÉNZÜGYESEK A VÁLTOZÁSOK ÚTVESZTŐIN

SZÁMVITEL

,

ADATSZOLGÁLTATÁS

Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

A

Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉRŐL SZÓLÓ

4/2013 (I. 11.) K

ORM

.

RENDELET

2014. évi módosítások:  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló

23/2014. (II. 6.) Korm.

rendelet

(2014. Magyar Közlöny 15. szám)

Pontosítások a tervezés miatt: pl. központosított előirányzatok eredeti előirányzatának megengedése

A

Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉRŐL SZÓLÓ

4/2013 (I. 11.) K

ORM

.

RENDELET

2014. évi módosítások:  az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról és a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII.

30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló

159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet

Magyar Közlöny 89.szám) (2014.

Reklámadó miatt a B351. Értékesítési és forgalmi adók rovatnál új t) pont: a reklámadó

A

Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉRŐL SZÓLÓ

4/2013 (I. 11.) K

ORM

.

RENDELET

2014. évi módosítások:  a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

161/2014. (VI.30.) Korm. rendelet

Magyar Közlöny 89. szám) (2014.

Az 1. melléklet 18. pontja változott Széchenyi Programiroda Tanácsadó Szolgáltató Kft lett a VÁTI helyett, melyet hatályon kívül helyezett a novemberi módosítással.

2015-től hatályon kívül.

A

Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉRŐL SZÓLÓ

4/2013 (I. 11.) K

ORM

.

RENDELET

2014. évi módosítások:  az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.

rendelet módosításáról szóló

284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

(2014. Magyar Közlöny 158. szám)

Hatályba lépés:

2014. november 21. és 2015. január 1. !!!

A

Z ÁLLAMHÁZTARTÁS SZÁMVITELÉRŐL SZÓLÓ

4/2013 (I. 11.) K

ORM

.

RENDELET

2014. évi módosítások:  az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.

rendelet módosításáról szóló

397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

(2014. Magyar Közlöny 190. szám)

Hatályba lépés:

2014. december 31. 19 óra és 2015. január 1. !!!

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK

-

I. Pontosítások

Bekerülési érték tartalma Értékelés Nettósítható tételek szabályai Nyilvántartási számlákat alábontását érintő korlátozás Pénzforgalom nélküli elszámolások kiegészül Sajátos elszámolások esetében pontosítás Zárlat lépései sorrendet cserélnek Mérleg tartalma Mérlegkészítés időpontja Mellékletek módosítása

II. Lekötött betétek új elszámolása III. Hibajavítás új szabályai

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK -

PONTOSÍTÁS Bekerülési érték tartalma:

1. A használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök idegen vállalkozó általi

a) beruházása esetén:

a bővített, átalakított stb. eszköz üzembe helyezése érdekében, az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható

tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak

K62.

Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovaton nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési nyilvántartott vételára. [Áhsz. 16.§ (3c) bek.] kötelezettségként

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK -

PONTOSÍTÁS

Bekerülési érték tartalma:

1. A használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök idegen vállalkozó általi

b) felújítási munkák esetén

: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítása érdekében, a felújítás befejezéséig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható

tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak

K71. Ingatlanok felújítása, K72. Informatikai eszközök felújítása, K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatokon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára. [Áhsz. 16.§ (3d) bek.]

IDEI VÁLTOZÁSOK -

Bekerülési érték tartalma: PONTOSÍTÁS

2. Új előírás a realizált árfolyamnyereség miatt: Ha a bekerülési érték = végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartott értékével, akkor az árfolyamnyereség nem módosítja a bekerülési értéket. [Áhsz.

16. § (11) bek.] 3. Készleteknél a bekerülési érték pontosítása: -

vásárolt anyagok bekerülési értéke

= K311. Szakmai anyagok beszerzése/K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése és –

a reprezentációs készletek, üzleti ajándékok beszerzésével kapcsolatosan – a K123. Egyéb külső személyi juttatások

vételára,

- vásárolt áruk bekerülési értéke

vételára. [Áhsz. 16. § (7) bek.] a K313. Árubeszerzés

 

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK -

PONTOSÍTÁS Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

kiegészült: a központi kezelésű előirányzatok zárása miatt [Áhsz. 14.§ (4a) bek.]

Értékelés:

1. Értékvesztés: közhatalmi bevételek, kisösszegű adók módjára behajtható követelések értékelésénél az egyszerűsített értékelési eljárást

negyedévente

, tárgynegyedév utolsó napján fennálló követelésekre kell alkalmazni. [Áhsz. 18. § (3) bek.] 2. Értékhelyesbítés: + Gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedések után lehet csak értékhelyesbítést kimutatni [Áhsz. 19.§ (2) bek.] + Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök után terven felüli értékcsökkenés mellett az

értékhelyesbítést

is a koncesszió jogosultja/vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján kell megállapítani. [Áhsz. 21. § (2) bek.]

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK -

PONTOSÍTÁS

Nettósítható tételek szabályai

[Áhsz. 40. §]

:

1. Kiegészül a téves elszámolásokkal.

2. Megegyező év: ha a visszatérülésre vonatkozó követelés, kötelezettség a kiadás vagy bevétel

teljesítésével azonos évre

vonatkozik, és

január 31-ig és a hibajavítási időszak

.

3. A visszatérülés elszámolásának határideje: keletkezéssel egyidejűleg (azonnal), legkésőbb a megegyező év szerinti időpontig.

4. Új: a visszatérüléseket a 15. mellékletben az adott bevétel vagy kiadás visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton kell nyilvántartásba venni. [Áhsz. 40. § (5) bek]

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK -

PONTOSÍTÁS

Nyilvántartási számlákat alábontását érintő korlátozás:

K512. Tartalék csak előirányzatra, K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése B817. Betétek megszüntetése csak

előirányzat

és

teljesítésre

bontható alá.  [Áhsz. 41.§ (1a) és (1b) bek.]

Pénzforgalom nélküli elszámolások kiegészül:

önkormányzati alrendszerben az év közben irányító szervet váltó költségvetési szervek elszámolásával [Áhsz. 44. § (2) bek.] Átadónál a K915. átvezetése K506. –ra.

Átvevőnél K915. és B16.

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK -

PONTOSÍTÁS

Zárlat két lépése sorrendet cserélt

[Áhsz. 53.§ (8) bek.]

:

l) a 492. MSZEE egyenlegének átvezetése 416.MSZE-re  m) a mérlegszámlák zárása a 493-ra.

Mérleg tartalma kiegészül

: a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács az éves költségvetési beszámoló mérlegében a jogszabályi vagy szerződéses feltételek teljesítése esetén

értékét is szerepeltetni kell. [Áhsz. 10.§ (2) bek.] a jövőben tulajdonába kerülő, de a tevékenység folytatásához már átvett eszközöket, a más tulajdonában álló tárgyi eszközökön végzett és át nem adott beruházások és felújítások aktivált

Központosított illetményszámfejtés

szabályainak változása miatt az Áhsz. 44.§ (4) és (5) bekezdései módosultak a KIRA bevezetésével összhangban. (Lásd: Ávr. módosításnál)

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK -

PONTOSÍTÁS

Mérlegkészítés időpontja

[Áhsz. 30/A. §]

:

― ― költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok esetében

február 25-e

(február 15. helyett); önkormányzati alrendszerben

február 25-e

(február 28.

helyett); Intézmény

február 28-ig

megküldi az önkormányzatnak, +10 nap az önkormányzat a Kincsárnak ― marad a megszűnés esetén: megszűnés + 30 nap; ― marad az Alapok esetén: május 15.

― tulajdonos joggyakorló szervek esetében az Áhsz. 6. § (1) bekezdés vagyonról e) pontja

június 30-a

szerinti központi (május 1. helyett) kezelésű előirányzatokról és az Áhsz. 10. § (3) bekezdés szerinti

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK -

PONTOSÍTÁS

Sajátos elszámolások:

― A könyvviteli számlákon az elszámolásokat nettó módon kell vezetni. [Áhsz. 48.§ (2) bek.] ― Az év végi rendezések határideje január 31. vagy önkormányzati alrendszer esetében a beszámoló készítés határideje. [Áhsz. 48. § (7) bek.]

Év végén nem lehet egyenlege

: 361.,363.,364.

[Áhsz. 48. § (8) bek.] ― A 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tartalma szűkült: itt elszámolni csak a decemberben kifizetett december havi

illetményeket, munkabéreket

egyébként a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton elszámolandó más kifizetéseket is – a költségvetési évet követő év január hónapjáig.

– ideértve az

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK

Mellékletek módosítása:

10. melléklet: Kiegészítő tájékoztató adatok önkormányzati alrendszert érintő adatai (hitelek, értékpapír műveletek, pénzügyi lízing stb.) illetve a tárgyévi és tárgyévet megelőző évi támogatások elszámolása tekintetében változott.

12. melléklet: A konszolidáció módszertana pontosításra került.

17. melléklet egyezőségei: 1. pont a) alpontból a követelésekre nem igaz, hogy Előirányzat ≥ Követelés ≥Teljesítés 4.

pontnál a Pénzkészlet egyeztetésnél a speciális elszámolások kivételes kezelése miatt kiegészítésre került az egyeztetés módszertana.

32-33. számlák

nyitó tárgyidőszaki egyenlege

- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege – 059163. számla

tárgyidőszaki egyenlege

+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege – 0981313., 0981323. és 098173. tárgyidőszaki egyenlege

+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 366., 3672., 3673., 3674., 3676. és 3677. számlák

tárgyidőszaki forgalma

+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma kivéve a 3513. és 3523.

számlákkal szemben könyvelt

tárgyidőszaki tartozik forgalmát

+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt

tárgyidőszaki követel forgalma

+ 843. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227.számlákkal szemben könyvelt

tárgyidőszaki követel forgalma

- 3642. számla 35. számlacsoport. számláival szemben könyvelt

tárgyidőszaki tartozik forgalma

+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 843. és 852. számlák

tárgyidőszaki forgalma

- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák

tárgyidőszaki forgalma

=

4. b) az idegen pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a 368. számla és a 34. számlacsoport könyvviteli számláival szemben könyvelt 414. forgalmával egyeznie kell az idegen pénzeszközök záró készletével

34. számlacsoport számlái tárgyidőszaki nyitó egyenlege +/- 368. számla forgalma - 34. számlacsoport számláival szemben könyvelt 414. számla tárgyidőszaki forgalma = 34. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

c) a hosszú lejáratú betétek nyitó pénzkészletének korrigálva a 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32-33., 3514., 413., 494. és a 852. számlák forgalmának egyeznie kell a hosszú lejáratú betétek záró készletével

31. számlacsoport számlái tárgyidőszaki nyitó egyenlege +/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32-33., 3514., 413., 494., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma = 31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK

15. melléklet (rovatrend):

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

: kiegészült a nevelőszülők díjával;

K121.

Választott tisztségviselők juttatásai

: nemzetiségi szószólóval; kiegészült a

K123. Egyéb külső személyi juttatások

: törölve a nevelőszülői díj;

K337. Egyéb szolgáltatások:

kiegészült a közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett térítéssel;

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:

Bővült a tartalmi kör: teljes működési kiadásokat takarja, nemcsak a korábbi felsorolást (dologi kiadás +K1107+ K1113 + K123 volt);

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK

15. melléklet (rovatrend):

K355. Egyéb dologi kiadások

: kiegészült óvadékkal (végleges kiadás), behajtási költségátalánnyal és a pénztárhiánnyal;

K502. Elvonások és befizetések

: kiegészült az Áht. 47. §-a mellett, a központi költségvetésről szóló törvényben előírt más befizetési kötelezettséggel (pl. munkahelyvédelmi akcióterv);

B12. Elvonások és befizetések:

kiegészül az Áht. 47. §-a mellett, a központi költségvetésről szóló törvényben előírt más befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevétellel.

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK

II. Lekötött betétek

― ― nem szükséges a követelésként és kötelezettségként elszámolásuk, célja: az előirányzati halmozódás megszüntetése.

― A 38/2013. NGM rendelet módosítása tartalmazza az erre vonatkozó szabályt: A 059162.

nyilvántartási ellenszámlával és a számla egyenlegét 098172.

nyilvántartási számlák egyenlegét ellenszámlával szemben meg kell szüntetni.

a a 0022.

0041.

A 059161. és a 098171. nyilvántartási számlák egyenlegét a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben a betétek 2014. évi elhelyezésből és annak megszüntetéséből származó összeggel le kell csökkenteni.

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK

II. Lekötött betétek példa az elszámolásra

Betéttel kapcsolatos módosított előirányzatok és teljesítési nyilvántartási számlaegyenlegek: 098171:15000eFt, 98172:15000eFt, 059162:14000eFt, 098173:15000eFt, 059163:14000eFt.

betétállomány: 5000eFt.

059161:14000eFt, 2014 évi Nyitó

1. Követelés kivezetése:

T0041 – K098172

2. Kötelezettségvállalás kivezetése:

15 000 e Ft T059162 – K0022 14 000 e Ft

3.

Betétek megszüntetése módosított előirányzatának visszakorrigálása (2014. évi forgalommal megegyezően):

T098171 – K001 10 000 e Ft

4.

Betétek elhelyezésének módosított előirányzatának megszüntetése (2014. évi forgalommal megegyezően):

T001 –K059161 14 000 e Ft.

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK

III. Hibajavítás szabályai új 54/A.§ és 54/B. § szakaszok

tárgyévben:

A beszámolóval le nem zárt időszakkal kapcsolatos hibákat a könyvelés keretében, a hibát okozó tétel visszakönyvelésével és a helyes tétel e rendeletnek megfelelő könyvelésével kell javítani az Áhsz. 40. § (2)-(5) bekezdései szerint.

mérlegfordulónapig:

Sajátos szabályok a költségvetési számvitelre Áhsz. 39.§ (1a) bekezdés szerint az előirányzatok és

teljesítések

esetében

január 31-ig

vagy önkormányzati alrendszerben a beszámoló elkészítésének határidejéig [Áht. 34. § (5) bek.] Fontos: A jóváhagyó vagy a Kincstár nem rendelhet el a rovat előirányzati és teljesítés adatokat érintő javítást, ezeket csak az NGM engedélyezheti.

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK

mérlegfordulónapot követően

: A mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között feltárt hibákat: a hibát okozó tétel visszakönyvelésével, mérlegfordulónapi időponttal kell javítani a 38/2013. NGM rendelet

XII. fejezet P) és Q) részei szerint.

+ a mérlegkészítés időpontja és a beszámoló jóváhagyása között a beszámoló jóváhagyására jogosult a részére megküldött beszámoló javítását rendeli el.

Kivéve: a költségvetési számvitel teljesítések és előirányzatok nyilvántartási számláit érintő hibák beszámoló elkészítésének időpontjáig, január 31-ig, illetve önkormányzati alrendszer esetében az előirányzatok tekintetében vagy az NGM engedélye alapján elrendelt hibajavítás keretében javíthatók.

(Az irányító szerv, Kincstár, ÁSZ, saját hatáskörben az NGM elrendelheti pl. szállítói finanszírozás vagy IX . fejezeti támogatás miatt stb.)

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK

következő évben javítás

A mérlegkészítés időpontját követően – az előző esetek kivételével – a feltárt hibákat a

feltárás időszakának könyvelése keretében

kell javítani.

A feltárt hiba miatt az

beszámolója nem javítható előző időszakok éves költségvetési

és nem küldhető meg újra a Kincstárnak.

 A

költségvetési számvitelben

a bevételek és kiadások téves rovaton történő nyilvántartásba vétele a mérlegkészítés időpontját követően – a fenti kivételeken kívül –

nem javítható

. Egyéb esetben a javítást a visszatérülésre vonatkozó új előírás szerint kell elvégezni [Áhsz. 40. § (5) bek.] a költségvetési évben nyilvántartásba vett visszatérítendő támogatások, kölcsönök és a finanszírozási bevételek és kiadások,  az előző években nyilvántartásba vett költségvetési bevételek és kiadások visszatérülését – ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételeket és kiadásokat is – a

15. mellékletben az adott bevétel vagy kiadás visszatérítésének

nyilvántartásba vételére rendelt rovaton kell nyilvántartásba venni.

2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A mérlegkészítés időpontját követően – a fentiek kivételével – a

pénzügyi számvitelben

a kizárólag

mérlegszámlákat

érintő hibákat ― ― az eszközök, illetve források besorolásának javítása esetén az érintett számlák között, egyéb esetben a 414. Felhalmozott eredménnyel szemben történő könyveléssel kell javítani.

A mérlegkészítés időpontját követően – a fentiek kivételével – a

pénzügyi számvitelben

számlára.

az

eredményszámlákat

is érintő hibákat az eredményszámlákon történő könyveléssel kell javítani. A jelentős összegű hibákat az éves zárlatot megelőzően át kell vezetni a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli A feltárt

jelentős összegű hibákat

a hiba javításának évében az éves költségvetési beszámolóban is

be kell mutatni

(mérlegben és eredmény kimutatásban előző év, és tárgy év mellett).

B

ESZÁMOLÓVAL KAPCSOLATOS JAVÍTÁSOK

:

 Az éves költségvetési beszámoló

előtöltésre kerül

:

01-04. űrlapja várhatóan

– az államháztartás önkormányzati alrendszerében a

teljesítés oszlop

az éves időszakra február 5-ig benyújtott időközi költségvetési jelentés teljesítés (Kincstár által elfogadott) adataival, – az államháztartás központi alrendszerében az

előirányzat

és a

teljesítés

oszlop a Magyar Államkincstár által kiadott zárási körirat szerint a december hónapra leadott IKJ űrlap egyeztetett előirányzati és teljesítési adataival.

 Előreláthatólag az államháztartás önkormányzati alrendszerében az éves költségvetési beszámoló kitöltésére az éves időszakra benyújtott jóváhagyott időközi költségvetési jelentés hiányában nem lesz lehetőség.

BESZÁMOLÓ

 beszámoló űrlapok a Kincstár honlapján, + KÖRLEVÉL  új mérlegstruktúra 2015-től, a 2014. évre az év elején megjelent alkalmazandó,  IKJ űrlapok leadása február elején, beszámoló előtöltése február 15-ig,  36-os számlacsoport számláinak kezelése (ÁFA, azonosítás alatti),   pénzforgalmi űrlapok kötelezettségvállalás és követelés adatai a mérlegkészítés napjáig, ha december 31-én fennállt a követelés, kötelezettségvállalás (kötelezettség), maradványkimutatás, maradvány, kötelezettségvállalással terhelt  eredménykimutatás és mérleg (devizás tételek, nem számlázott eszközök, elhatárolások).

2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK I.

Pontosítások

― számlák, mérlegszerkezet és mérlegjelentés közti megfeleltetés, ― emiatt részesedések, sajátos elszámolások jobb kibontása, pénzeszközök összevontabb kezelése, teljesítéssel együtt könyvelendő követelések/kötelezettségek köre (kimarad: K916, B16, B25, B817!!!)

Sajátos elszámolások

― idegen pénzeszköz megszűnik eszköz oldalon, csak forrás oldalon jelenik meg (3678, 3679) ― ― nem csak a kapott, hanem az adott biztosíték, letét stb. is a sajátos elszámolásokba kerül, (3659, 3678) túlfizetések, téves és visszajáró tételek külön számlára kerülnek (36516, 36711).

Alábontás:

A

költségvetési számvitel számlái saját hatáskörben nem bonthatók alá

, csak a teljesítések kötelező alábontásaira!

2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK II.

Váltókibocsátás

― külön rovatra kerül: B84, K94; ― finanszírozási bevétel kiadási tétel. Elszámolása: a kibocsátáskor, a kiváltott kötelezettség teljesítés, törlesztése szintén finanszírozási

Kiadás Bevétel Pénzügyi számvitel 1. T05(3)-K003 2.

3. T0022 - K05942 4. T05943 – K003 T09842 – K0041 T005 – K09843 T421 – K4219 T4219 – K33 Rovatrend

Néhány új rovat, ami jelenleg is állományi adat a mérlegjelentésben (főleg finanszírozási és transzfer tételek).

37/2014. (XII.10.) NGM rendelet

az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.

19.) NGM rendelet módosításáról és az

államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

(2014. évi Magyar Közlöny 171. szám)

36/2013. (IX. 13.) NGM

RENDELET

az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról (2013. évi Magyar Közlöny 149.szám) –

36/2013. NGM rendelet Módosítása

módosította a

2014-ben:

a 36/2013.

NGM

20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet

rendeletet

38/2013.

helyezi!!!

NGM rendelet módosítása hatályon kívül DE: a 2013. évről áthúzódó tételek elszámolására (helyi adó túlfizetés, utólagos elszámolású pályázatok) továbbra is ez vonatkozik majd.

38/2013. NGM

RENDELET

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló

38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Összhangban az hatálybalépés:  2014.

évi elszámolása) Áhsz.

hatályba  módosításával lépés két (+hibajavítás 2015.

évi hatályba lépés (betétek új elszámolása, számla számok módosítása miatt stb.)

EGYÉB JOGSZABÁLYOK

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló

68/2013. (XII.29.) NGM rendelet

(2013. évi Magyar Közlöny 220. szám) 2014. évi módosítás, hatálya 2015. január 1.: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló

43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet

(2014. évi Magyar Közlöny 187. szám)   Kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett kormányzati funkció megszűnt. Vállalkozási tevékenységbe ment át.

Megszűnt a szakfeladatok utáni kód: 1,2,3.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK

A központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló

422/2012.

(XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül 2015. január 1-től: az Ávr. 62. § - 62/I. § szabályozza.

A 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.

évi XCIV. törvény tartalmazza az Áht. módosítását, ennek keretében módosul az

Áht. 44. §-a

:  egyszerűbb szövegezéssel újraszabályozással; lényegében technikai    2015. január 1-jétől az államháztartás rendszerében egységesen, valamennyi költségvetési szervre kiterjedően megvalósul a bérek, illetmények központosított számfejtése; pontosítja a központosított illetményszámfejtés tekintetében a kincstár által kezelhető személyes adatok körét; átmenetben 2015.

április 1-jétől csatlakozhatnak a nemzetbiztonsági szolgálatok és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK

Az Áhsz. 44. § (4)-(5) bekezdésével együtt:

Könyvelés: A KIR hatálya alá tartozó szervezetek a K1.-K2 rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését az

Ávr. 62/E. § (1)

nyilvántartásba venni.

bekezdés szerint megküldött könyvelési értesítő vagy más adatszolgáltatás szerint kötelesek Egyeztetés és javítás:

Ávr. 62/E. § (2)

bekezdés alapján a hiba megalapozottság esetén a Kincstár helyesbítő könyvelési értesítőt készít és küld.

Módja: A Kincstár legkésőbb a tárgyhavi számfejtés zárását követő hónap utolsó munkanapjáig javítja az adatokat és pótolja az esetleges hiányosságokat.

Megszűnt az engedélyezett létszám fogalma 2015-től (Áht.

módosítás)!!!

A 2015.

ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

2014.

ÉVI

Á

HT

.

MÓDOSÍTÁS

XCIV.

TÖRVÉNY

-

Áht. 83. § módosult:

 (1) bekezdés kiegészült:

közfoglalkoztatáshoz

támogatásnak – a jogszabály alapján előlegként folyósított támogatás kivételével – a közfoglalkoztatási bér és annak közterhei megfizetésére szolgáló részét is; nyújtott  (3) bekezdésben pontosítás: a jegybanki alapkamat helyett:

előző évi átlagos jegybanki alapkamat

kötelezettség teljesítéséig.

a megelőlegezett összeg után a megelőlegezést követő első naptól a fizetési  Új (3a) bekezdés: helyi önkormányzat kérelme alapján a kincstár

megállapodást

köthet a nettó finanszírozás terhére a Kincstár közvetlenül fizesse ki a helyi önkormányzat által

fizetendő munkabéreket, illetményeket es ellátásokat

.

A 2015.

ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

2014.

ÉVI

XCIV.

TÖRVÉNY

- Á

HT

.

MÓDOSÍTÁS

 (4) bekezdés változott: Ha a benyújtott beszedési megbízás kilencven napon belül nem teljesül, a követelés és annak kamata

köztartozásnak adók módjára hajtja be

minősül és azt az állami adóhatóság (adósságrendezési eljárás helyett);  (6) bekezdés kiegészül a nemzetiségi önkormányzat Njt.

134.§-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is alkalmazni kell a felfüggesztést;  (6a) bekezdés kiegészül a korábbi (6b) bekezdéssel: támogatás felfüggesztés. Hatályát veszti a (6b) bekezdés.

A 2015.

ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

2014.

ÉVI

XCIV.

TÖRVÉNY

- P

ÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE

2015.03.01-

TŐL Rendszeres szociális segély

időszakot követően:   helyett 1 hónapos átmeneti Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők; Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti felügyeletét másképp biztosítani nem tudók.

támogatás: egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük

K48. Egyéb nem intézményi ellátások o) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) –d) pontok],

A 2015.

ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

2014.

ÉVI

XCIV.

TÖRVÉNY

P

ÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE

2015.03.01-

TŐL Óvodáztatási támogatás megszűnik: Az óvodáztatási támogatásra

vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben

2015.

szeptember 1-jével kerülnek hatályon kívül

helyezésre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

évi XXXI. törvényből.

Tekintettel arra, hogy az ellátás évi két alkalommal (június és december) illeti meg a jogosultakat, az utolsó folyósításra 2015. júniusában kerül sor. Az ellátás helyébe új támogatás nem lép.

K42. Családi támogatások – j) az óvodáztatási támogatást [Gyvt. 20/C. §],

A 2015.

ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

2014.

ÉVI

XCIV.

TÖRVÉNY

P

ÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE

2015.03.01-

TŐL Lakásfenntartási támogatás

kikerül a Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

A 2014. dec. 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év időtartamra, a 2015. január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28-ig kerülnek biztosításra.

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások –

c) a lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok],

A 2015.

ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

2014.

ÉVI

XCIV.

TÖRVÉNY

- P

ÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE

2015.03.01-

TŐL Adósságcsökkentési támogatás

kikerül az Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára. A 2015.

március 1-jét megelőzően megállapított ellátások a 2015. február 28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra. (Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.)

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások –

d) az adósságcsökkentési támogatást [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont],

A 2015.

ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

2014.

ÉVI

XCIV.

TÖRVÉNY

P

ÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE

2015.03.01-

TŐL Méltányossági közgyógyellátás

kikerül az Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított ellátásra és a 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben a 2015. február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni (a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítják meg).

K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások -

j) a helyi megállapítású közgyógyellátását [Szoctv. 50. § (3) bek.].

2015-től: i

) egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §).

A 2015.

ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

2014.

ÉVI

XCIV.

TÖRVÉNY

- P

ÉNZBELI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERE

2015.03.01-

TŐL

Az önkormányzatok által biztosított ellátások neve 2015. március 1-jétől egységesen rendeletükben

települési támogatás

lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Pl. Lakásfenntartási támogatás; Adósságcsökkentési támogatás; Gyógyszerkiadások támogatása;

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

között

új

pontok: x) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], y) ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (5) bek.]

Jelenlegi ellátások

Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Az átalakítást követő ellátások

Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás – Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Alanyi és normatív közgyógyellátás Egészségügyi jogosultság szolgáltatásra való Lakásfenntartási támogatás Települési támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Méltányossági ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Önkormányzati segély Egészségügyi jogosultság szolgáltatásra Települési támogatás való Települési támogatás keretében nyújtott rendkívüli települési támogatás Óvodáztatási támogatás -

E

GYÉB MÓDOSÍTÁSOK

 A terhességi-gyermekágyi segély helyett

díj

(K41. Társadalombiztosítási ellátások

csecsemőgondozási

);  2014 évi LXXIV. törvény 113.§: Az

Áfa tv. 61. § (1) bekezdés b)

pontja: nyilvántartási kötelezettségének az

államháztartás számviteléről szóló jogszabály

szerint tesz eleget („45 napos szabály”);  2014 évi LXXIV. törvény 113.§: Az

Áfa tv. 85. § (4) bekezdés a) pontja:

a költségvetési szerv az alapító okiratban megjelölt tevékenysége tekintetében,

ideértve az önkormányzatot és a társulást

is az általa ellátott tevékenység tekintetében („Mentes az adó alól”).

D

ECEMBERI SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KIFIZETÉSÉVEL ÉS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS FELADATOK

Költségvetési számvitelben

tárgyévben és tárgyévet követően.

Pénzügyi számvitelben

tárgyévben és tárgyévet követően.

S

ZÁMVITELI ELSZÁMOLÁS ÚJ SZABÁLYOZÁSA

 38/2013.

(IX.

19.) JUTTATÁSOKKAL NGM rendelet KAPCSOLATOS VIII.

SZEMÉLYI ELSZÁMOLÁSOK fejezet

D) Decemberi havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások

cím előírásai szerint kell elvégezni.

 Áhsz. 48.

§ (9) bekezdése előírja: a 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások könyvviteli számlán kell kimutatni a decemberben

munkabéreket

kifizetett december havi

illetményeket,

– ideértve az egyébként a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton elszámolandó más kifizetéseket is.

A decemberben kifizetett december havi

hóközi

kifizetések elszámolására a 38/2013. NGM rendelet

juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai B) A személyi

K

ÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELBEN TÁRGYÉVBEN ÉS TÁRGYÉVET KÖVETŐEN

 1 .

Csak a hóközi kifizetések elszámolása december hóban költségvetési számvitel:

Decemberben a nettó összeg kötelezettségvállalásának nyilvántartásba vétele: végleges T0022 – K051102(2) - 0512(2) 2. Decemberben a nettó összeg kifizetése: T051102(3) – 0512(3) – K003 3. Januárban 2015. évre a könyvelési értesítő alapján végleges kötelezettségvállalásának nyilvántartásba vétele (bruttó-nettó összeg): T0022 – K051102(2) - 0512(2) 4. Januárban 2015. évre a könyvelési értesítő alapján a teljesítés elszámolása (bruttó-nettó összeg): T051102(3) – 0512(3) – K003

P

ÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN TÁRGYÉVBEN ÉS TÁRGYÉVET KÖVETŐEN

 1.

Csak a hóközi kifizetések elszámolása december hóban pénzügyi számvitel:

Decemberben nyilvántartásba vétele: a nettó összeg kötelezettségének T53/55 – K4211 és T6/7-K591 2. Decemberben a nettó összeg kifizetése: T4211 – K32/33 3. Januárban 2014. évre a könyvelési értesítő alapján passzív időbeli elhatárolás elszámolása (bruttó-nettó összeg): T53/54 – K442 és T6/7-K591 4. Januárban 2015. évre a kötelezettség elszámolás (bruttó-nettó összeg): T442-K4211

P

ÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN TÁRGYÉVBEN ÉS TÁRGYÉVET KÖVETŐEN

Decemberi illetmények, elszámolása december hóban munkabérek kifizetésének

1. Decemberben a nettó összeg kifizetése: T366 – K32/33 2. Januárban 2014. évre a könyvelési értesítő alapján a bruttó összeg passzív időbeli elhatárolásának elszámolása: T53 – K442 és T6/7-K591 3. Januárban 2014. évre a közteher passzív időbeli elhatárolás elszámolása: T55 – K442 és T6/7 - K591

K

ÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELBEN TÁRGYÉVBEN ÉS TÁRGYÉVET KÖVETŐEN

December havi illetmények, munkabérek elszámolása január hóban 2015. évre költségvetési számvitel:

1.

Bruttó összeg nyilvántartásba vétele: végleges kötelezettségvállalásának T0022 – K0511012 2. Teljesítésként a bruttó összeg elszámolása: T0511013 – K003 3.

Személyi juttatást terhelő közterhek kötelezettségvállalásának nyilvántartásba vétele: végleges T0022 – K0522 4. Személyi juttatást terhelő közterhek teljesítésként: T0523 – K003

P

ÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN TÁRGYÉVBEN ÉS TÁRGYÉVET KÖVETŐEN

Decemberi illetmények, munkabérek január hóban

évre

pénzügyi számvitel

2015.

1. Decemberi illetmények, munkabérek elszámolása január hóban a) Bruttó összeg kötelezettségként: T442 – K4211 b) Nettó összeg rendezése: T4211 – K 3661 2. Januárban a könyvelési értesítő alapján közteher elszámolása kötelezettségként: T442 – K4212 3. Illetményelőleg, tüzelőelőleg rendezése: T4211 – K 36515

S

ZEMÉLYI JUTTATÁS KÖNYVELÉSE

2014-

BEN Könyvelés hónapja Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel

2014. január 2014. február … 2014. december 2013. Decemberi havi személyi juttatás+járulék +adó 2014. Január havi személyi juttatás+járulék+adó 2013. December havi személyi juttatás +járulék+adó és Rendezés: T4211  K366 2014. Január havi személyi juttatás+járulék+adó … 2014. November havi személyi juttatás+járulék+adó 2014. Hóközi nettó … 2014. November havi személyi juttatás+járulék+adó 2014. Hóközi nettó Munkabér: T 366  K 32/33 2015. Január (mérlegkészítés) Összesen 12 havi kiadás teljesítésként a költségvetési jelentésben Időbeli elhatárolás: T 53/54/55  K 442 13 havi személyi jellegű ráfordítás az eredménykimutatásban

D

ECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS FELADATOK

Költségvetési számvitelben

tárgyévben és tárgyévet követően.

Pénzügyi számvitelben

tárgyévben és tárgyévet követően.

D

ECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS FELADATOK Költségvetési és pénzügyi számvitelben

2014. évben: A 2014. december végén az önkormányzatok bankszámlájára érkezett, 2015. év január 5-ig esedékes nettó finanszírozás keretében megillető támogatás 4%-át az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja és a 15. mellékletének előírásai szerint a teljesítéssel egyidejűleg a

megelőlegezések B814. Államháztartáson belüli

rovaton kell elszámolni a 38/2013. NGM rendelet VII.

FEJEZET FINANSZÍROZÁSSAL ELSZÁMOLÁSOK

C)

PÉNZESZKÖZÖKKEL, KAPCSOLATOS

Államháztartásbon megelőlegezések elszámolása cím szerint.

belül

D

ECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS

K

ÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN

2014.

ÉVBEN 1. Államháztartáson belüli megelőlegezés jóváírt összegének elszámolása a megelőlegezés kedvezményezettjénél (önkormányzatnál) a költségvetési számvitel szerint a) Követelésként

T098142 – K0041

b) Teljesítésként

T005 – K098143

c) Végleges kötelezettségvállalásként

T0024 – K059142

2. Államháztartáson belüli megelőlegezés jóváírt összegének elszámolása a megelőlegezés kedvezményezettjénél (önkormányzatnál) a pénzügyi számvitel szerint Fizetési számlán jóváírásra kerül

T33 – K4229

D

ECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS FELADATOK Költségvetési és pénzügyi számvitelben

2015. évben: Felhívjuk a figyelmet, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.

rendelet 4. melléklet Egyes finanszírozások ütemezése C) A helyi önkormányzatok finanszírozása cím 2. pont előírásai szerint a január hónap első munkanapján utalt állami támogatás 4%-ból a decemberben utalt előleg visszavonásra kerül, ennek következtében a 2015. 00. havi nettósítási adatlap szerint könyvelendő 2015. évi tételeket a 38/2013.

NGM rendelet IX.

FEJEZET ÖNK.

NETTÓ FINANSZ.KAPCS.

ELSZÁMOLÁSOK A

) Önkormányzatoknál cím

szerint

D

ECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS

K

ÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN

2015.

ÉVBEN 3.

Nyitást követően a megelőlegezéssel kötelezettségvállalás, kötelezettség átvezetése esedékesre a költségvetési számvitel szerint kapcsolatos költségvetési végleges évben a) Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás kivezetése

T059142 – K0024

b) Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele

T0022 – K059142

4.

Nyitást követően kötelezettségvállalás, a megelőlegezéssel kötelezettség átvezetése esedékesre a pénzügyi számvitel szerint kapcsolatos költségvetési végleges évben Költségvetési évben esedékes kötelezettség átvezetése

T4229 – K4219

D

ECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS

K

ÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN

2015.

ÉVBEN 5. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás és megelőlegezés visszavonásának elszámolása a Kincstár értesítése (2015. évi 00. havi adatlap) alapján a költségvetési számvitel szerint a) Követelésként (az adatlap 1. sora szerinti összeg)

T0911(2) – K0041

b) Teljesítésként az önkormányzatnak utalandó, az adatlap 17.

T005

sora szerinti összeg (a megelőlegezett összeggel megegyező rész)

– K0911(3)

c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása 2015. évben a 2015. 00. havi nettósítási adatlap elszámolásával egyidejűleg a költségvetési számvitel szerint

T059142 T059143 – K0022 K003

6. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás és megelőlegezés visszavonásának elszámolása a Kincstár értesítése (2015. évi 00. havi adatlap) alapján a pénzügyi számvitel szerint a) Követelésként (az adatlap 1. sora szerinti összeg)

T3511 – K921

b) Kötelezettség és követelés összevezetéseként az önkormányzatnak utalandó, az adatlap 17. sora szerinti összeg (a megelőlegezett összeggel megegyező rész)

T4219 – K3511

D

ECEMBERI MEGELŐLEGEZÉS

K

ÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELBEN 7. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő csökkentő tételek (befizetési kötelezettségek, lemondás miatti visszavonások stb.) elszámolása a költségvetési számvitel szerint

2015.

ÉVBEN a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022 – K05502(2)

b) Kiadás teljesítésként

T05502(3) – K003

c) Bevétel teljesítésként

T005 – K0911(3)

8. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások befizetési kötelezettségek, lemondás miatti visszavonások stb.) elszámolása a pénzügyi számvitel szerint a) Kötelezettségként

T8434 – K4215

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként

T4215 – K3511

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

: [email protected]