Håndteringen af klager og personalesager

Download Report

Transcript Håndteringen af klager og personalesager

Juridisk funktion


Juridisk konsulent Birgitte Randrup og
Juridisk konsulent Charlotte Bennike
•
Personalejura – ansættelser, afsked, sygdom, barsel, ferie mv.
•
Forsikringsspørgsmål – statens selvforsikring,
•
Kontraktsret – fx kontrakter vedr. kopimaskiner. Ophavsret.
•
Elever – juridiske spm. i relation til karakterer mv.



erstatningsspørgsmål
Nyhedsbrev hver uge – ofte punkter om personaleforhold
Skabeloner, notater mv. på medlemssiderne på www.rektorforeningen.dk
Ring eller mail spørgsmål til os
•
Elevklager over lærere – hvordan håndteres de
•
Afskedssager
Elevklager
-
klager over pædagogiske forhold – mangler ved undervisningen, pensum, lærerplaner
mv.
-
Klager over disciplinære forhold – fx læreren er alkohol-påvirket, udøver sex-chikane,
møder for sent
Klage over undervisning/pædagogisk forhold
•
Elever kan klage til rektor over pædagogiske anliggender
•
Rektors afgørelse i pædagogiske anliggender kan påklages til UVM, jf. stx-lovens § 39, stk. 1
•
Undtaget fra klageadgangen til UVM er rektors afgørelser vedr. lærere, herunder af
personaleretlig art, som fx afgørelser omtildeling af advarsler, suspension, afsked mv.
•
Fagkonsulenten vil ikke længere tage ud og vurdere og en klage over en lærer er berettiget.
Fagkonsulenten kan dog vejlede rektor om faglige krav mv.
Klager over disciplinære forhold
•
Det er det rektor, der afgør sagen.
•
Ingen klagemulighed til UVM – det må afgøres i det fagretlige system om en
evt. afsked er lovlig/saglig.
•
Eleven er ikke part i den fagretlige sag og må ikke pga. tavshedspligten
underrettes om disciplinære sanktioner – fx advarsler, afsked mv.
Ved disciplinære forhold er bevissikring vigtigt – fx ved alkoholpåvirkning
Håndtering af klager
1. Vurdering af klagens alvor. Er det ”brok” eller en klage over et alvorligt
forhold?
2. Klagen skal være skriftligt formuleret. – enten i form af en skriftlig klage fra
elev/forældre eller et notat, som skolen skriver på baggrund af en samtale
med elev/forældre.
3. Vigtigt at underrette elev/forældre om, at klagers navn vil komme læreren til
kundskab. Anonyme klager kan ikke anvendes i forhold til lærere.
4. Hvis klageren har en god grund til at være anonym – så må ledelsen
iværksætte en ”egen-undersøgelse” af sagen. (dvs. overvære undervisning,
tale med hele klassen osv.)
Håndtering af klager (fortsat)
-
Læreren der klages over skal orienteres - hurtigt.
-
Skal have udleveret kopi af klagen (eller af notat) og have nogle dage til at
udtale sig skriftligt eller mundtligt ved en samtale.
-
Herefter afholdes normalt samtale, hvor læreren har mulighed for at medtage
en bisidder. (”tjenstlig samtale”).
-
Efter samtalen tages der stilling til, om sagen skal fortsætte med yderligere
undersøgelser, med ”hjælp” fx kurser, supervision eller som en disciplinærsag
med advarsel eller afsked.
Forhold til klageren
•
Altid bekræfte at klage er modtaget og underrette om, at den vil blive
behandlet.
•
Orientering om, at klagesagen er afsluttet og evt. betydning for klageren –
men der må ikke pga. tavshedspligten orienteres om disciplinære sanktioner.
•
Skriftlige retningslinjer for behandling af elevklager?
Afsked
Varsler iflg. funktionærloven – afsked kan ske:
•
Med et varsel på 1 måned inden udløbet af 5 måneder
•
Med et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder
•
Med et varsel på 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder
•
Med et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder
•
Med et varsel på 6 måneder herefter
•
Prøvetid – 14 dage, ikke krav om udgang af måneden
Funktionærlovens §§ 2a og 2b
•
§ 2a – der skal betales fratrædelsesgodtgørelse på 1, 2 eller 3 mdr. løn efter
ansættelse i 12, 15 og 18 år.
•
§ 2b – godtgørelse for usaglig opsigelse på op til 6 måneders løn. (krav om min. 1
års ansættelse og min.15 års ansættelse før der er mulighed for op til 6 måneders
løn) – suppleres af bestemmelser i overenskomsterne om godtgørelse for usaglig
afsked.
Begrundelser for opsigelse
Skolens forhold (bevis – sandsynliggøre)
•
Arbejdsmangel
•
Rationalisering
•
Omstrukturering
o
o
o
o
o
Faglig voldgift vedr. afsked pga.
nedskæringer:
http://www.perst.dk/visNyhed.asp?artikelID=
10110
SU-skal underrettes
Ikke-udvidet partshøringspligt
Ikke krav om advarsel
Overvejelse om omplacering
Begrundelser for opsigelse
Medarbejderens forhold (bevis – skærpet)
•
•
•
•
Uegnethed (elevklager)- rektor har kompetencen – fagkonsulenter skal
ikke længere bruges i sager om pædagogiske anliggender.
http://us.uvm.dk/gym/generelinfo/documents/klageroverundervisning.
pdf.
Sygdom/fravær (skolen bør have en sygepolitik)
Samarbejdsvanskeligheder
Disciplinærproblemer
o
o
o
Intet krav om underretning af SU
Der bør gives advarsel først
Udvidet partshøringsforpligtelse – dog ikke ved sygdom
Advarsler
Anvendes til at præcisere at et bestemt forhold, der normalt ikke i sig selv kan
karakteriseres som en grov misligholdelse, ved gentagelse vil indebære bestemte
konsekvenser (afskedigelse/bortvisning).
Advarsler (fortsat)
•
Mundtlig advarsel – ingen særlig
betydning
Husk – advarsler forældes efter 1 – 2 år.
Men det betyder ikke, at de skal
fjernes fra personalesagen.
•
Skriftlig advarsel
- hvad klages der over
- hvad skal gøres bedre (og inden for
hvilken frist)
- konsekvens af manglende ændring i
form af opsigelse/bortvisning
Særligt beskyttede medarbejdere
•
Gravide/barslende (også på forældreorlov)(også mænd)
•
Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (lov nr. 31. af 12.1.
2005) – race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder,
handicap mv.
•
Deltidsansatte og midlertidigt ansatte (beskyttet mod forskelsbehandling)
•
o
o
o
o
o
Tillidsrepræsentanter. hvem har TR-beskyttelse:
(fælles)tillidsrepræsentanter:
suppleanter for (fælles)tillidsrepræsentanter
medlemmer (medarbejderrepræsentanter) af SU
suppleanter for medlemmer (medarbejderrepræsentanter) af SU
sikkerhedsrepræsentanter
Suspension/hjemsendelse
•
Pålæg om ikke at møde på arbejdsstedet indtil videre – men stå til
rådighed
•
Fuld løn
•
Må ikke bruges som chikane – så overgang til fritstilling
Bortvisning – løn stoppes straks
•
Forudsætter grov misligholdelse – fx tyveri, vold, ulovlig udeblivelse mv.
•
Arbejdsgiver skal reagere straks
•
Eventuel forudgående advarsel
•
Husk partshøring og husk at stoppe løn hos lønfirmaet + orientering af
organisation
Partshøring
•
Altid partshøring før afsked – også i prøvetid
•
Frist på min. ca. 14 dage til at udtale sig
•
Ved arbejdsmangel, omorganisation, sygdom – her er ikke nogen udvidet
partshøringspligt.
•
Hvis der skal vælges mellem flere medarbejder skal kriterier, der er
anvendt til udvælgelse – men ikke pligt til at redegøre for hvorfor det
ikke er en anden medarbejder der er udvalgt til afsked.
•
Afsked pga. disciplinære problemer, samarbejdsproblemer, advarsler –
udvidet høring
•
Underret TR om at der er foretaget partshøring
Udvidet parthøring - Hvad skal der partshøres over?
•
PAV 9.1.8.2. Hvad skal der høres om?
•
Partshøring efter denne grundsætning omfatter ikke blot sagens faktiske
omstændigheder, jf. afsnit 9.1.7.1, men også myndighedens egen
vurdering af sagens bevismæssige og retlige spørgsmål.
•
Det må således antages, at myndigheden i almindelighed skal give den
ansatte en redegørelse for grundlaget for den påtænkte afsked eller
sanktion, herunder de forhold fra den ansattes side, der lægges vægt på,
og myndighedens foreløbige opfattelse af sagen.
•
Hvis der er bevismæssige spørgsmål, skal redegørelsen også angive
myndighedens bevismæssige vurderinger.
•
Redegørelsen skal tillige indeholde myndighedens syn på sagens retlige
spørgsmål, herunder de retsregler, der tænkes anvendt, og anvendelsen
af reglerne på den konkrete sag.
Underretning af SU, TR, organisation
•
SU (og bestyrelsen) skal underrettes om nedskæringer, omorganiseringer
mv. der har personalemæssige konsekvenser
•
SU bør godkende kriterier, der skal bruges til at udpege den/de
medarbejdere der skal afskediges
•
TR skal underrettes når der startes en afskedssag
•
Organisationen skal underrettes når der foretages endelig afsked.