Co je to digitalizace?

download report

Transcript Co je to digitalizace?

Co je to digitalizace?
2. Lekce Knihovnické systémy II
Trend digitalizace
• Celospolečenský fenomém počátku 21. století
• Digitalizace je zaváděním procesů a agend
založených na digitálním dokumentu
• Texty, video, audio, umění, spisové služby,
archivy
• Tvorba nových dokumentů – digital born
• Převod papírových (a dalších) nosičů do
digitální podoby
Digitalizace v knihovnictví
• Digitalizace dokumentů
• Archivace dokumentů
• Není používáno ve smyslu digitalizace procesů,
spíše termín elektronizace, automatizace
Digitální knihovna
• Termín elektronická knihovny, virtuální
knihovna se ustálil na termínu digitální
knihovna
• Soubor
elektronických/digitálních/digitalizovaných
dokumentů, který je shromážděn, utříděn a za
jehož správu, provoz a zpřístupnění je
odpovědný konkrétní subjekt
• http://www.nationalgalleryimages.co.uk/
Koncepce rozvoje knihoven 2011-2015
Virtuální knihovna
• Také Knihovna 2.O (Library 2.0)
• Knihovna existující ve virtuálním prostoru s
výraznými prvky sociálních sítí – Web 2.0
• Tvorba virtuální knihovny je v „rukách“ široké
komunity, která je tvůrcem i příjemcem
• Komunita sama určuje kvalitu knihovny
• Není zde přesně určena odpovědnost a zároveň je
odpovědnost na každém jednom tvůrci
• Řízena etickými principy a kodexem (hlášení
nevhodného obsahu např.,přímá editace)
Pirátství/nelegální tvorba DK
• Potřeba sdílení informací je naplňována v
limitech autorského zákona nedostatečně
• Existence velkého množství virtuálních
knihoven s nelegálním obsahem
• Povinnost knihoven – zvyšování informační
gramotnosti- apel na etické aspekty užití děl
• Tlak na změny legislativy
Open Access
http://www.youtube.com/watch?v=y9Jh_GffRPU
Zelená cesta
Zlatá cesta ….v českém jazyce práce Jindry Plankové
viz literatura k předmětu
Velký experient CERN
SCOAP3
http://press.web.cern.ch/pressreleases/2012/10/scoap3-open-access-initiativelaunched-cern
Digitalizace v knihovnictví v roce 2012
• Digitalizace dokumentů s cílem ochrany,
uchování a zpřístupnění
• Limity autorského práva
• Limity techniky
• Dlouhodobé uchování – velký experiment
Digitalizace
• Na objednávku uživatele (e-Book on Demand,
Document Delivery Service)
• Výběrová digitalizace (výročí, regiony, osobnosti)
• Masová digitalizace (strojové zpracování)
• Large-scale (non-mass digitalization) digitalizace
(velký záběr, ale ne plošně, větší podíl rušní
práce)
• Ochraná digitalizace
• Likvidační digitalizace
Literatura a osobnosti
NAPŘ.
• Jan Hutař (Národní knihovna ČR)
• Miroslav Bartošek
• Blanka Vorlíčková: digitální knihovny
osobností…
• Adam Kolín: Projekty masové digitalizace
tištěných dokumentů. Bakalářská práce. ÚISK
2012
Google Book Search
• 2004
• Vědecké knihovny v USA a UK – fondy
knihoven, postupně další knihovny (Library
Project)
• Omezené zobrazení
Europeana
• http://www.europeana.eu/portal/
• Metadata s prolinkováním
Referenční projekt pro tvorbu digitální
knihovny
• Digitalizované i digital born dokumenty
• Zpracované a ověřené workflow (pracovní
postup)
• Viz doporučená literatura k předmětu
Pracovní linka
• Vzpomeňte si na teorii omezení
• Evidence procesu, zamezení duplicitní
digitalizaci
• Kontroly
• Registr digitalizace viz
http://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/
Okruhy problémů
• Hardwarový problém – rychlé zastarávání
• Finance – efektivita vynakládaných prostředků
na pořízení, ale zejména uchování a provoz DK
• Autorská práva
Autorský zákon
• Knihovní licence
• Povinný výtisk elektronického dokumentu
WebArchiv
Viz
http://www.webarchiv.cz/
Výběr dokumentu k digitalizaci
• Obsahová i fyzická kritéria
Standardizace
• Formát souborů
• Velikost souborů
• Kvalita obrazu
• Metadatové schéma
• Trvalé identifikátory
….
Technologie
• Typy skenerů
• Úložiště
• Formáty souborů – JPEG2000
OCR technologie
•
•
•
•
•
Rozpoznávání textu
Možnost fulltextového prohledávání
Indexace
Nutnost kontrol
http://www.digitalkoot.fi/en/
Metadata
• Dublin Core, MARC, MODS, METS, vlastní
formáty
• Automatické generování metadat, manuální
tvorba metadat
Prezentace a zpřístupnění
• Limity autorského zákona
• Open Source Kramerius
Viz
http://kramerius.mzk.cz/search/
Koncepce rozvoje knihoven 2011-2015
A. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a
zpřístupnění kulturního dědictví
1. Digitalizovat textové dokumenty a
shromažďovat digitální dokumenty jako
součást kulturního a vědeckého dědictví
2. Vytvořit legislativní, organizační a technické
předpoklady trvalého uchování a zpřístupnění
publikovaných digitálních a digitalizovaných
dokumentů jako důležité složky kulturního a
vědeckého dědictví
3. Optimalizovat systém povinného výtisku (dále
jen „PV“) tištěných dokumentů a zavést systém
povinného ukládání elektronických dokumentů
(odpovídající dnešnímu PV); zajistit jejich
pohotové centrální zpracování a zpřístupnění,
podporovat nástroje pro sdílenou katalogizaci
4. Vytvořit podmínky pro zajištění rovného
přístupu ke všem druhům publikovaných
dokumentů pro účely vzdělávání, výzkumu, vývoje
a zpřístupňování kulturního dědictví