LEADER metodo įgyvendinimas

Download Report

Transcript LEADER metodo įgyvendinimas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos,
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 252 6999, 1841, faks. (8 5) 252 6945,
www.nma.lt, www.paramakaimui.lt
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m.
programos krypties “LEADER metodo
įgyvendinimas” priemonių
įgyvendinimo apžvalga
Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento
Kaimo vystymo programų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Lina Gaidžiūnaitė
2014 m. sausio 9 d.
KPP KRYPTIS “LEADER METODO
ĮGYVENDINIMAS”
KPP krypčiai “LEADER metodo įgyvendinimas”
skirta – 464,351 mln. Lt
Patvirtinta paramos suma pagal priemones
“Vietos plėtros
strategijų
įgyvendinimas”
434 mln. Lt
“Teritorinis ir
tarptautinis
bendradarbiavi
mas”
9,71 mln. Lt
“Parama VVG
veiklai,
įgūdžiams įgyti
ir aktyviai
pritaikyti” (3-4
veiklos sritys)
14,42 mln. Lt
KPP PRIEMONĖ “VIETOS PLĖTROS
STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS”
Skirta paramos suma vietos
plėtros strategijoms įgyvendinti
434 mln. Lt
51 VVG
72 mln. Lt
(17 %)
362 mln. Lt
(83 %)
VVG administravimo išlaidos
Vietos projektams skirta
NUSISTATYTAS TIKSLAS 2012 M.
Užkontraktuoti visas lėšas, skirtas
vietos projektams įgyvendinti iki
2013 m. gruodžio 31 d.!
Siekiant sumažinti rizikos veiksnius, turi būti siekiama...
Rizikos, jei kvietimai
teikti vietos projektų
paraiškas bus
vykdomi 2014 m.
Didėja tikimybė nepasiekti
vietos plėtros strategijoje
nustatytų rodiklių
Trumpėja vietos projektų
įgyvenimo trukmė
Stabdosi vietos plėtros
strategijos įgyvendinimas
Pastaba: teisės aktai nedraudžia kvietimus rinkti VP
paraiškas vykdyti ir 2014 m.
31 VVG pasiekė
suplanuotą VP
skaičių, t. y. 61
proc.
REZULTATAS ... (1)
VVG skaičius pagal suplanuotų VP
skaičiaus pasiekiamumą
30
25
2%
15%
20
15
10
0
Viršijo
numatytą
VP skaičių
VVG
Series1
53%
22%
5
27
Pasiekė
100 %
numatytą
VP skaičių
4
Pasiekė
nuo 80 %
VP
11
Pasiekė
Pasiekė iki
nuo 50 % iki
49 % VP
79 % VP
8
8%
1
Viršijo numatytą VP skaičių
Pasiekė 100 % numatytą VP skaičių
Pasiekė nuo 80 % VP
Pasiekė nuo 50 % iki 79 % VP
Pasiekė iki 49 % VP
REZULTATAS ... (2)
Turizmo veiklos
skatinimas (1 %)
Vietos projektų skaičius pagal
priemones
4%
Vietos projektų skaičius pagal "VVG
priemones"
Vietos projektų skaičius pagal
priemonę "Kaimo atnaujinimas ir
plėtra"
Vietos projektų skaičius pagal
priemonę "Perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos"
Vietos projektų skaičius pagal
priemonę "Turizmo veiklos
skatinimas"
Vietos projektų skaičius pagal
priemonę "Parama verslo kūrimui ir
plėtrai"
• Iš
Perėjimas prie ne
žemės ūkio
veiklos (0,04 %)
934
34 %
1693
1
20
61 %
123
viso pasirašyta 2771 vietos projekto
vykdymo sutarčių.
• Įvyko 207 kvietimai teikti vietos projektų
paraiškas.
Vietos projektų skaičius pagal priemonę "Parama verslo
kūrimui ir plėtrai"
Vietos projektų skaičius pagal priemonę "Turizmo veiklos
skatinimas"
Vietos projektų skaičius pagal priemonę "Kaimo
atnaujinimas ir plėtra"
Vietos projektų skaičius pagal "VVG priemones"
REZULTATAS ... (3)
Puikiai lėšas įsisavinančios VVG
120
100
80
7,84 % nuo
visų VVG
60
40
20
-
100
93
VVG "Pakruojo
rajono
partnerystė"
100
91
Ukmergės rajono
vietos veiklos
grupė
100
89
80
100
88
Tauragės rajono
VVG
Patvirtintos vietos projektų išlaidos, %
Vietos projektų lėšų įsisavinimas, %
Administravimui skirtų lėšų įsisavinimas,
%
Skuodo VVG
99
84
77
REZULTATAS … (4)
Labai gerai lėšas įsisavinančios VVG
120
100
80
60
17,65 % nuo
visų VVG
40
20
0
VVG
Širvintų r. Molėtų r. Kupiškio r.
Raseinių
"Pagėgių
VVG
VVG
VVG
r. VVG
kraštas"
Patvirtintos vietos projektų išlaidos, %
Vietos projektų lėšų įsisavinimas, %
Administravimui skirtų lėšų įsisavinimas, %
100
79
76
97
79
72
87
78
74
88
78
80
89
75
83
VVG
Sūduvos
Kaišiadori
"Radviliški
VVG
ų r. VVG
o lyderis"
100
74
86
93
72
85
93
72
98
Šiaulių r.
vietos
veiklos
grupė
97
70
73
REZULTATAS … (5)
Gerai lėšas įsisavinančios VVG
120
100
19,61 %
nuo visų
VVG
80
60
40
20
0
Šalčinink Elektrėnų Kauno r. Joniškio r.
ų r. VVG sav. VVG
VVG
VVG
Patvirtintos vietos projektų išlaidos, %
Vietos projektų lėšų įsisavinimas, %
Administravimui skirtų lėšų įsisavinimas, %
100
70
73
99
70
84
89
68
73
95
66
83
Šakių
krašto
VVG
98
65
73
VVG
VVG
"Lamatos "Pajūrio
žemė"
kraštas"
92
64
78
90
62
77
Trakų
krašto
VVG
94
61
84
VVG
"Rietavo Plungės r.
iniciatyvo sav. VVG
s"
66
100
61
60
65
81
JEIGU REZULTATAS BŪTŲ VERTINAMAS
PAGAL ...
Patvirtintos VP lėšos
Lėšų įsisavinimas
8%
21%
18%
Tikslą pasiekė
45 proc. VVG,
t. y. 23 VVG
4%
Tikslą
pasiekė 31
VVG
12%
23%
61%
14%
19%
20%
Dalinai tikslą
pasiekė 12
VVG
Puikiai lėšas įsisavinančios VVG
Labai gerai lėšas įsisavinančios VVG
Gerai lėšas įsisavinančios VVG
Patenkinamai lėšas įsisavinančios VVG
Blogai lėšas įsisavinančios VVG
Labai blogai lėšas įsisavinančios VVG
Patvirtintos VP išlaidos (90-100 %)
Patvirtintos VP išlaidos (80 -89 %)
Patvirtintos VP išlaidos (70-79 %)
Patvirtintos VP išlaidos (50 - 69 %)
PAGRINDINĖS PROBLEMOS
1. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija prieštarauja vietos plėtros
strategijai ir teisės aktams.
VVG
ADMINISTRAVIMO
TAISYKLĖS
Suderinamumas
DOKUMENTACIJA
STRATEGIJA
2. Trūksta gebėjimų planuotis veiklas, nesilaikoma strategijos įgyvendinimo plano.
3. Neteisingai atliekami procedūriniai veiksmai, pvz., netinkamai atliekami projektų
atrankos žingsniai.
4. Netinkamai pildomos vietos projektų paraiškos vertinimo ataskaitos (PVA)
(Nepateikiama informacija apie VP, išvados dėl vietos projektų tinkamų finansuoti išlaidų ir
galimos paramos sumos).
KPP PRIEMONĖ “TERITORINIS IR
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS”
Teritorinio bendradarbiavimo
projektai
Tarptautinio bendradarbiavimo
projektai
35
60
30
50
25
40
20
30
15
20
10
10
5
0
2009
-5
2010
2011
2012
2013
2014
Iš viso pagal priemonę 2010 2013 m. gauta 100 paraiškų.
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-10
2010
2011
2012
2013
Iš viso
Teritorinio bendradarbiavimo
projektai
0
4
28
16
48
Tarptautinio bendradarbiavimo
projektai
1
4
44
3
52
KPP PRIEMONĖ “TERITORINIS IR
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS”
Patvirtinta paramos suma
Iš viso gauta paraiškų
100
Teritorinio bendradarbiavimo projektai
48
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai
52
Patvirtinta projektų
Priemonei
skirta
14,4 mln. Lt
57
Teritorinio bendradarbiavimo projektai
9,71
mln. Lt
(67 %)
23
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai
Išregistruotos/netinkamos paraiškos
21
Vertinamos paraiškos/laikinas pritarimas
22
Vnt.
Sudaro 21 %
nuo visų
gautų
paraiškų !
34
0
20
40
60
80
100
Pagrindinės problemos:
• užsienio valdančiosios institucijos nepritarimas projektui/ užsienio
partnerių atsisakymas kartu vykdyti projektą;
• netinkamai užpildytos paraiškos;
• idėjų projektams, projekto pridėtinės vertės trūkumas;
• dažniausiu atveju, trūksta pagrindimo dėl bendradarbiavimo veiklos,
nėra aiškumo dėl bendro produkto sukūrimo.
120
KPP PRIEMONĖ “PARAMA VVG VEIKLAI,
ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI IR AKTYVIAI PRITAIKYTI (34 VEIKLOS SRITYS)
Patvirtinta paramos suma
Dalyvavimas renginiuose, susijusiuose su
LEADER metodo įgyvendinimu, Lietuvoje
51
Dalyvavimas renginiuose, susijusiuose su
LEADER metodo įgyvendinimu, užsienyje
8,7
mln.
Lt
(60%)
14,4
mln.
5,7
mln. Lt
(40 %)
130
Mokomieji/ mokomieji- konsultaciniai renginiai
3122
Informaciniai renginiai
886
Konferencijos
Parama strategiją įgyvendinančiųjų mokymams, konsultavimui
49
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Parama gyventojų aktyvumui
Dauguma VVG projektus planuoja
pabaigti 2014 m. (II pusėje)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, Lietuva, Tel. (8 5) 252 6999, 1841, faks. (8 5) 252 6945,
www.nma.lt; www.paramakaimui.lt
AČIŪ UŽ DĖMESĮ