WEWNĘTRZNE SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

download report

Transcript WEWNĘTRZNE SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM
ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Marta Jakubowska-Rząd
Marek Stanisz
Podstawa prawna
Art. 66, ust. 2, pkt 3a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
„Rektor sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem
uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia”
W ustawie nie zostały sformułowane wprost wytyczne
odnoszące się do form organizacyjnych oraz zadań systemów
wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia. Uczelnie są
autonomiczne w ich projektowaniu i doskonaleniu.
Podstawa prawna
Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
z dnia 5 października
2011 r. w sprawie
warunków
prowadzenia studiów
na określonym
kierunku i poziomie
kształcenia.
Warunkiem
prowadzenia
studiów
na
określonym kierunku i poziomie kształcenia
jest wdrożenie wewnętrznego systemu
zapewnienia jakości kształcenia uwzględniającego działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia (Rodz. 3, par. 9.,ust. 1,
punkt 9).
Podstawa prawna
Rozporządzenie
Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
z dnia 5 października
2011 r. w sprawie
warunków
prowadzenia studiów
na określonym
kierunku i poziomie
kształcenia.
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia:
– odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu
dydaktycznego;
– uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania
efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;
– uwzględnia oceny dokonywane przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych;
– uwzględnia wnioski z monitorowania kariery zawodowej
absolwentów uczelni (na podstawie: rozdz. 3, par. 11, ust. 1);
– „Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, po
zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych
do minimum kadrowego określonego kierunku studiów,
przedkłada na koniec roku akademickiego radzie tej jednostki
ocenę efektów kształcenia, która stanowi podstawę
doskonalenia programu kształcenia” (rozdz. 3, par. 11, ust. 2).
WEWNĘTRZNE SYSTEMY
ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Procedury zapewniania jakości na poziomie uczelni.
Zatwierdzanie, monitoring programów i ich efektów.
Zasady weryfikowania wiedzy studentów.
Zapewnianie jakości kadry dydaktycznej.
Dbałość o warunki pracy i studiowania.
Kontakt z środowiskiem zewnętrznym.
Jawność – obowiązek publikowania zebranych informacji.
Na podstawie: Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
Helsinki: Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, 2005.
http://www.uj.edu.pl/documents/10172/22085/V.25_standardywskazowkiQA.pdf
Cele wewnętrznych systemów
zapewnienia jakości kształcenia
Modele zarządzania
uczelniami w Polsce.
[dok. elektr.]. Oprac.
zespół pod kierunkiem
M. du Valla. Kraków
2011, s.167-168.
• zapewnienie
osiągania
oczekiwanych
efektów w różnych obszarach działalności,
• poprawa wyników finansowych uczelni,
• kształtowanie pozytywnego wizerunku
uczelni,
• stymulowanie pozytywnych zmian w
kulturze organizacyjnej uczelni wyższych.
Zewnętrzne systemy zapewniania jakości
Kultura jakości
Wewnętrzne systemy zapewniania jakości
WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA NA UR – KALENDARZ PRAC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wrzesień-grudzień 2010 r. – Uchwała Senatu i Zarządzenie Rektora UR w sprawie
wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Oceny Jakości Kształcenia na UR.
Luty 2011 r. – powołanie Uczelnianego Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu
Oceny Jakości Kształcenia.
Marzec 2011 r. – powołanie Sekcji ds. Wewnętrznego Systemu Jakości
Kształcenia. Rozpoczęcie działalności od września 2011 r.
Listopad 2011 r. – przygotowanie nowelizacji Uchwały Senatu UR w sprawie
funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Styczeń – marzec 2012 r. – Krajowe Ramy Kwalifikacji i wytyczne dla komisji
programowych w sprawie projektowania programów kształcenia.
Marzec 2012 - opracowanie raportu z badania jakości kształcenia na UR na
podstawie formularzy oceny własnej wydziałów 2010/2011.
Od początku funkcjonowania systemu – cykliczne spotkania Uczelnianego
Zespołu.
Od początku funkcjonowania systemu – doskonalenie i weryfikacja ankiet
oceniających jakość kształcenia.
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości
Kształcenia na UR – podział kompetencji
Uczelniany
Zespół ds. Jakości
Kształcenia
Sekcja Jakości
Kształcenia
Zespoły ds.
Zapewnienia
Jakości Kształcenia
Biuro Karier
Rady i kierownicy
jednostek
Rektor UR
Dziękujemy za uwagę.