WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG?

download report

Transcript WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG?

POPULATION: Composition and Change, Human Settlements, Housing and
Geographical Distribution
IWAN A. SNO – Director Algemeen Bureau voor de Statistiek - Suriname
First ABS/UNDP/SBC Social Data Seminar (July, 2010)
1
• “The most important capital a
society can have is human
capital. Assessing the quantity
and quality of this capital at small
area, regional and national levels
is an important component of
modern government. (UNSD)
2
• Human capital is productive
wealth embodied in labour, skills
and knowledge (OECD)
• Het is dus niet meer dan billijk dat het
eerste seminar van start gaat met het
onderwerp: Population (Bevolking),
3
OVERZICHT van de Presentatie
• INHOUDELIJK (Thema Introductie)
• WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA
NODIG?
• BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN
SURINAME
• BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN
JAMAICA (Statistiek leider in de regio)
• SURINAME versus JAMAICA
4
INHOUDELIJK (Thema Introductie)
• Wat is demografie (enge en ruime zin)
• Wat zijn bevolkingsstatistieken
• Wat is de bevolking: De Jure bevolking versus
De facto bevolking
• Samenstelling van de bevolking
• Verandering van/in de bevolking
• Nederzettingen en Geografische spreiding van
de bevolking
• Woonverblijven en geselecteerde
karakteristieken
5
Thema intro
• Demografie -- uit het Grieks: Dèmos
(volk) en graphoo (beschrijven) -- is de
wetenschappelijke studie van menselijke
populaties voor wat betreft: omvang,
samenstelling en geografische
spreiding, alsook de oorzaken en
gevolgen van veranderingen in omvang,
samenstelling en geografische spreiding
van die populaties.
6
Thema intro
Wat zijn bevolkingsstatistieken
• Bevolkingsstatistieken zijn statistieken betreffende de
omvang, geografische verdeling en demografische
karakteristieken van de bevolking
Wat is de bevolking
• De “bevolking” (ook wel bevolkingsomvang) is het totale
aantal inwoners van een geheel land, of van een goed
afgebakend, c.q. gedefinieerd deel van een land. In
Suriname, bijvoorbeeld van districten en van ressorten.
7
Thema intro
De (totale) bevolking (geteld, geschat of
geregistreerd) kan grofweg op twee manieren
worden aangegeven:
• (a) De facto, dit is de (totale) bevolking die men
op een bepaald moment aantreft binnen het land
(district of ressort)
• (b) De jure, dit wordt in de praktijk met
gewoonlijk verblijvenden gelijkgesteld. Het gaat
hierbij om personen die de een of andere
bevoegdheid hebben om ergens te verblijven.
8
Thema intro
Voorbeeld van een land met slechts twee districten:
Distr. Gewoonlijk verblijvenden Bezoekers binnen
A
300,000
50,000
B
200,000
30,000
De Jure totaal 500,000 (A=300,000 en B = 200,000)
De Facto totaal 525,000
Bez. buiten
10,000
15,000
9
Samenstelling van de bevolking
• Bij de samenstelling van de bevolking
moeten we denken aan kwantitatieve en
kwalitatieve kenmerken van de bevolking.
De belangrijkste zijn leeftijd en geslacht!
Uiteraard zijn ook zaken als: burgerlijke
staat (gehuwd, ongehuwd, etc);
nationaliteit (Surinamer, Nederlander,
Braziliaan, etc.) Religie en etniciteit van
eminent belang.
10
bevolkingspiramide
11
Verandering in/van de bevolking
• De bevolkingsomvang en de
bevolkingssamenstelling kunnen slechts
veranderen door de componenten:
Geboorte, sterfte en Migratie, waarbij
voor de totale bevolking de nadruk
wordt gelegd op internationale
migratie.
12
Verandering in/van de bevolking
• Als we ons gemakshalve beperken tot
verandering in de omvang van de
bevolking, dan wordt die simpel
gemeten als een verschil (absoluut of
relatief) in de bevolkingsomvang
gemeten op twee verschillende
tijdstippen.
13
“zuivere” verandering
•
•
•
Poog het gebied waarover uitspraken worden
gedaan zo constant mogelijk te houden.
Poog de definitie van de bevolking (de jure
versus de facto in diverse vormen) zo constant
mogelijk te houden
Poog de dekkingsgraad (heeft te maken met
volledigheid van de getelde, geregistreerde of
geschatte bevolking) zo constant mogelijk te
houden.
14
Een simpel voorbeeld van
verandering:
Bevolking in 1970 = 400.000
Bevolking in 2000 = 500.000
Absolute verandering (groei) is 100.000
Relatieve verandering (groei) is 25%
Uiteraard kan men de relatieve groei over de periode van 30 jaar ook “annualiseren”
en dat zou grofweg worden: circa 0.74% per jaar
15
Demografische balansvergelijking-1
P2 = P1 + B12 – D12 + I12 – E12 wat ook wel anders wordt aangegeven:
P2 = P1 +(B12-D12) + (I12-E12)
P1 is de beginbevolking; P2 is de eindbevolking, (B-D) is de Natuurlijke aanwas (NI)
en I-E is het migratiesaldo (NM)
De balansvergelijking wordt overigens vaak ook toegepast op Volkstellingen en de
mate waarin de Censuspopulatie verschilt van P2 verkregen uit de balansvergelijking
wordt “error of closure” genoemd.
16
Demografische balansvergelijking-2
(een voorbeeld)
P1= 400,000; B12=100,000; D12 = 30,000; I12 = 20,000 en E12 = 35,000
P2 = 400,000 + (100,000-30,000)+(20,000-35,000) = 455,000. Wanneer het nu om
registratie data zou gaan en een Census op P2 levert 465,000 op dan hebben we een
“error of closure” van 10,000. Diepgaande, nadere analyse zal aan het licht moeten
brengen in welke component(en) er fouten zitten. Vaak wordt (overigens terecht)
aangenomen dat de fout(en) zitten in de migratiedata! Dit betekent niet dat de andere
data “error free” zijn!
17
Nederzettingen en geografische
spreiding van de bevolking-1
• Vancouver Declaration on Human
Settlements (1976 – UN-HABITAT I)
Human settlements means the totality of the human community - whether city, town
or village - with all the social, material, organizational, spiritual and cultural elements
that sustain it. The fabric of human settlements consists of physical elements and
services to which these elements provide the material support. The physical
components comprise,
18
Nederzettingen en geografische
spreiding van de bevolking-2
• Zowel UNSD als UN Habitat geeft in elk
geval aan dat de term Human Settlements
in grote lijnen overeenkomt met wat in de
Census Locality wordt genoemd.
“A distinct population cluster (also designated as inhabited place, population centre,
settlement and so forth) in which the inhabitants live in neighbouring sets of living
quarters and that has a name or a locally recognized status.”
19
Nederzettingen en geografische
spreiding van de bevolking-3
• Het gaat hierbij dus kortweg om Census
geografie, waarbij een bepaalde indeling van de
geografische gebieden plaatsvindt: Bijvoorbeeld
voor Suriname:
• Urbaan, Ruraal(-Kust) en (Ruraal-)Binnenland
• Districten, Ressorten en in principe lager (wijken,
kampen), als er geen verwarring mogelijk is.
Uiteraard wordt er ook in dit geval gekeken naar
verdeling én verandering van de bevolking.
20
Nederzettingen en geografische
spreiding van de bevolking-4
Een voorbeeld
Jaar
2004
2009
GROEI-ABS
GROEI-REL
Urbaan
329,000
354,000
25,000
7.6%
Ruraal
99,000
106,000
7,000
7.1%
Binnenland
65,000
64,000
-1,000
-1.5%
Totaal
493,000
524,000
31,000
6.3%
21
Woonverblijven en geselecteerde Karakteristieken-1
22
Woonverblijven en geselecteerde Karakteristieken-2
Voor Suriname zijn uiteraard van belang: Alle Woonverblijven, Woonverblijven voor
gezinshuishoudens (Household or non-institutional Population), Collectieve
Woonverblijven (Institutional Population).
EEN WOONVERBLIJF (CENSUS DEFINITIE)
Is elk woongebouw of afgescheiden en onafhankelijk deel van een gebouw waarin een
persoon/ een groep van personen (privé huishouden) woont/wonen of kan/kunnen
wonen op het moment van de telling. Deze ruimten moeten afgescheiden en
onafhankelijk van elkaar zijn. De essentiële kenmerken van een woonverblijf zijn
afgescheidenheid en onafhankelijkheid. Een woonverblijf is afgescheiden indien het
omgeven is door muren of een andere vorm van afscheiding, bedekt door een dak
zodat de bewoner(s) zichzelf kunnen afzonderen van andere personen met als doel
slapen, het bereiden en gebruiken van maaltijden, etc.
23
Woonverblijven en geselecteerde Karakteristieken-3
• Een woonverblijf is onafhankelijk als het direct
toegang heeft vanuit de straat of een
gemeenschappelijke erf, trap, gang of galerij, en
wanneer de bewoners erin en eruit kunnen gaan
zonder door het verblijf van een ander
huishouden hoeven te gaan.
• Over en van woonverblijven kunnen diverse
karakteristieken worden gemeten, waarvan wij u
bijvoorbeeld noemen: aantallen en soorten
woonverblijven, watervoorziening,
electriciteitsvoorziening, etc.
24
Woonverblijven en geselecteerde Karakteristieken-4
Woonverblijven versus Huishoudens
• Internationaal aanvaardbare definities van
huishouden
Household/dwelling concept (Allen in een bepaald woonverblijf behoren tot hetzelfde
huishouden), waarbij het aantal huishoudens gelijk is aan het aantal woonverblijven
en
Housekeeping concept (personen in een woonverblijf die gezamenlijke voorzieningen
hebben getroffen om zichzelf te voorzien van noodzakelijkheden om in leven te
blijven), waarbij er meerdere huishoudens in 1 woonverblijf kunnen wonen.
25
WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG?
(WAARVOOR KAN MEN ZE GEBRUIKEN?)-1
• Monitoring equal opportunity for individuals and the
achievement of their economic, social, political and
cultural rights requires an enormous amount of good
quality statistical data and innovative skills in
communication. Action for change and effective
programming depends in large measure on the
ability of interest groups to argue and convince
policy makers of the need for change. Without
properly presented facts, no argument, however
convincing, can sway the opinion of decision makers
and redirect the course of planning. (UNSD-1997)
• (Onderstreping en tekst in blauw toegevoegd)
26
WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG?
(WAARVOOR KAN MEN ZE GEBRUIKEN?)-2
ALGEMEEN
• Voor nationale beleidsformulering en Planning (Alle Sociale
Partners)
• Voor het monitoren van Beleid en Planning (Alle Sociale Partners)
• Voor wetenschappelijke doeleinden
• Voor gebruik door het publiek in het algemeen
• Om te voldoen aan internationale (en regionale)
rapportageverplichtingen
• Om te participeren in internationale activiteien zoals GDDS van het
IMF
• Voor gebruik door Internationale Rating Agencies
• Voor Harmonisatie doeleineden en voor het vergemakkelijken van
Integratie processen (bv CARICOM en EU) door bijvoorbeeld
convergentiecriteria te formuleren en te monitoren.
27
WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG?
(WAARVOOR KAN MEN ZE GEBRUIKEN?)-3
Relatie met het thema van vandaag
BIJZONDER (EEN SELECTIE)
•
De totale bevolking verdeeld over diverse niveaus van geografische
gebieden is van eminent belang voor het bestuderen van socialeconomische ontwikkeling van het totale land en van verschillende
onderdelen, is een belangrijke factor voor het bepalen waar belangrijke
sociaal-economische projecten moeten worden uitgevoerd en waar
bijvoorbeeld gezondheidscentra moeten worden gebouwd, alsook waar
infrastructurele voorzieningen moeten worden getroffen. De data zijn vaak
ook noodzakelijk voor het produceren van subnationale
bevolkingsstatistieken.
•
Wanneer data naar leeftijd en geslacht wordt meegenomen dan kan beter
gepland worden voor scholen, kinderopvang, bejaardentehuizen,
Werkgelegenheid, etc. Zoals eerder opgemerkt zijn data naar leeftijd en
geslacht ook zeer van belang voor het evalueren van de mate waarin de
data compleet en accuraat zijn. Voorts, zijn ze voor diepgaander analyses
van migratie onontbeerlijk.Voor gerichte marketing en publiciteitsdoeleinden
is deze data ook zeer belangrijk. Een campagne voor 60 plussers, zal
doorgaans verschillen van een campagne voor teenagers.
28
WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG?
(WAARVOOR KAN MEN ZE GEBRUIKEN?)-4
Relatie met het thema van vandaag
•
•
•
Bevolkingsdata naar nationaliteit en plaats van geboorte is voor
diverse zaken van belang. Metingen van lange termijn migratie,
indicatieve studie van de omvang en snelheid van het naturaliseren
van buitenlanders, een onderzoek naar assimilatie en onderzoek
naar eventuele burgerrechten problematiek van vreemdelingen
Bevolkingsdata naar burgerlijke staat en leeftijd is relevant voor
onder meer vruchtbaarheidsonderzoek, voor het treffen van
voorzieningen op gezinsniveau (denk maar aan sociale pakketten
voor een gezin en niet voor een individu), voor het opzetten van
Lijfrente stelsels en niet te vergeten voor studies inzake de mate
waarin vroege huwelijken een nadelige invloed (kunnen) hebben op
carrièremogelijkheden
Bevolking naar alfabetiseringsgraad is zeer belangrijk, omdat het
kunnen lezen en schrijven van eminent belang is voor de
ontwikkeling van individuen en hun deelname aan het
maatschappelijk proces. Bij vrouwen doen zich additionele
voordelen voor (vb.beter kunnen omgaan met contraceptiva en
gezondheid van kinderen)
29
WAARVOOR HEEFT MEN BEVOLKINGSDATA NODIG?
(WAARVOOR KAN MEN ZE GEBRUIKEN?)-5
Relatie met het thema van vandaag
•
•
•
Meten van data betreffende interne migratie is van
belang, omdat bekend is dat een groot gedeelte van
de Urban-Rural bevolkingstroom vanwege
economische motieven en motieven betreffende
scholingsmogelijkheden voor de kinderen plaatsvindt.
De variabelen etniciteit en religie (al dan niet
aangevuld met taal en plaats van geboorte) zijn
afzonderlijk, dan wel in combinatie van belang voor
culturele studies
De relevantie van beschikbaarheid van veilig water,
sanitaire voorzieningen en electriciteit is o.i.
vanzelfsprekend. (volksgezondheid, studiemogelijkheden, economische activiteiten etc.).
30
Bronnen van bevolkingsdata
•
•
•
•
•
Volkstellingen (100% tellingen)
Steekproefonderzoekingen
Administratieve data, bijvoorbeeld uit registers
(c.q. burgerregistratie)
___________________________________
Elk land moet voor zijn statistieksysteem
de optimale combinatie van bronnen
kiezen om te voorzien in zijn
informatiebehoefte!
31
BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN
SURINAME-1
nr
1a
1b
1c
1d
1e
1f
3
4
5a
5b
6a
6b
Statistieken / Data
Geregistreerde Geboorten
Geregistreerde Sterften
Feitelijke geboorten
Feitelijke Sterften
Geschatte geboorten
Geschatte sterften
Doodsoorzaken
Epidemiologische Data
Bevolkingsgroei (geregistreerde bevolking)
Bevolkingsgroei (geschatte bevolking))
Immigratie
Emigratie
Verantwoordelijke(n)
CBB
CBB
BOG
BOG
ABS
ABS
BOG
BOG
CBB
ABS
CBB
CBB
Beschikbaar t/m
2007
2007
2007
2007
2003
NA
2007
2006
2007
2009
2007
2007
OPMERKING
32
BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN
SURINAME-2
nr
7
8a
8aa
8b
8bb
8c
8cc
9
10a
10b
12a
12b
Statistieken / Data
Vruchtbaarheid
Geregistreerde Bevolking per 1 juli van het jaar - totalen
Geregistreerde Bevolking per 1 juli van het jaar - leeftijd en geslacht
Geschatte Bevolking per 1 juli van het jaar - totalen
Geschatte Bevolking per 1 juli van het jaar - leeftijd en geslacht
Bevolking gedurende Censusjaren - Totalen
Bevolking gedurende Censusjaren - Leeftijd en geslacht
Sterftetafel
Huwelijken
Echtscheidingen
Overige demografische data (vb. Nationaliteit, religie, etniciteit - Landelijk)
Overige demografische data (geselecteerde districten)
Verantwoordelijke(n)
ABS/CBB
CBB
CBB
ABS
ABS
ABS
ABS
CBB/ABS/BOG
CBB
CBB
ABS
ABS
Beschikbaar t/m
2007
2007
2005
2009
2009
2004
2004
2007
2007
2007
2004
2008
OPMERKING
V.T. 7(Census publicatie volume 1)
Uit Huishoudens in Suriname
33
BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN
SURINAME-3
nr
13
78
79
80
81
82
83
107
108
109
Statistieken / Data
Bevolkings Projecties
Moedersterfte
Perinatale sterfte
Zuigelingen sterfte (directe schattingen)
Zuigelingen sterfte (indirecte schattingen)
Kindersterfte beneden 5 jaar (directe schattingen)
Kindersterfte beneden 5 jaar (indirecte schattingen)
Death rates associated with malaria
Proportion of people in malaria-risk areas using effective measures
Death rates associated with Tuberculosis
Verantwoordelijke(n)
ABS
BOG
BOG
BOG/CBB
ABS (Census-7)
BOG/CBB
ABS (Census 7)
BOG/NHIS
MOH/Medische Zending
BOG/NHIS
Beschikbaar t/m
2024
2008
2006
2007
2003
2007
2003
2008
NA
2008
OPMERKING
Base population afkomstig van Volkstelling 7 (2004)
NA=Niet beschikbaar
34
BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN
SURINAME-4
nr Statistieken / Data
Aantal Woonverblijven (Landelijk)
Woonverblijven voor gezinshuishoudens (Landelijk)
Woonverblijven voor gezinshuishoudens (geselecteerde districten)
116 Proportion of population with access to safe water (landelijk)
116a Proportion of population with access to safe water (selected districts)
117 Proportion of population with access to sanitation (landelijk)
117 Proportion of population with access to sanitation (selected districts)
118 Proportion of population with access to secure tenure (Landelijk)
118a Proportion of population with access to secure tenure (Censusjaren-Landelijk)
118b Proportion of population with access to secure tenure (Selected Districts)
Verantwoordelijke(n)
ABS
ABS
ABS
ABS Censuskantoor
ABS
ABS Censuskantoor
ABS
RGB
ABS
ABS
Beschikbaar t/m
2004
2004
2008
2004
2008
2004
2008
NA
2004
2008
OPMERKING
Publicatie Landelijke resultaten Volume 4
Huishoudonderzopekingen (evt ook MICS3)
Publicatie Landelijke resultaten Volume 4
Publicatie Landelijke resultaten Volume 4
Uit Huishoudens in Suriname (ook MICS 2006)
NA=Niet beschikbaar
Huishoudens in Suriname
35
BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN
JAMAICA-1
nr Statistieken / Data
1a
1b
1c
1d
1e
1f
3
4
5a
5b
6a
6b
Registered Births
Registered Deaths
Actual Births
Actual Deaths
Estimated Births
Estimated Deaths
Causes of Death
Epidemiological data
Population growth (Registered Population)
Population Growth (Estimated Population)
Immigration
Emigration
Responsible party
Registrar General's
Department
RGD/STATIN
RGD/STATIN
RGD/STATIN
RGD/STATIN
RGD/STATIN
RGD/STATIN
RGD/STATIN
STATIN
PICA/STATIN
PIOJ
Available up to
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
–
–
2009
2008
REMARK
Preliminary
Preliminary
Final
Final
Economic and Social Survey, Jamaica PIOJ
36
BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN
JAMAICA-2
nr
7
8a
8aa
8b
8bb
8c
8cc
Statistieken / Data
Fertility
Registered Midyear Population (Totals)
Registered Midyear Population (Age-Sex data)
Estimated Midyear Population (Totals)
Estimated Midyear Population (Age-Sex data)
Population in Census Years (Totals)
Population in Census Years (Age-Sex Data)
9
10a
10b
12a
12b
Life Table
Marriages
Divorces
Other Demographic data (Nationality, Religion, Etnicity - National)
Other Demographic data (Nationality, Religion, Etnicity - Selected Parishes)
Responsible party
STATIN
STATIN
STATIN
STATIN
STATIN
STATIN
STATIN
Available up to
2008
STATIN
RGD/STATIN
RGD/STATIN
STATIN
2004
2009
2009
REMARK
2009
2009
2001
2001
2001
A estimate of average length of Life was done for the
period 2006-2008
2001 Census Data
37
BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN
JAMAICA-3
nr Statistieken / Data
13 Population Projections
78
79
80
81
82
83
Maternal Mortality
Perinatal Mortality
Infant Mortality (Direct Estimates)
Infant Mortality (Indirect Estimates)
Under Five Mortality (Direct estimates)
Under Five Mortality (Indirect estimates)
Responsible party
STATIN
Available up to
2050
These can be identified in the death dataset 1998 up
to 2008 by using the ICD codes for identifying the
underlying cause
STATIN
STATIN
–
2008
–
2008
Death rate for this is not calculated in Jamaic but the
data on deaths from Malaria can be had up to 2008 if
there are any.
107 Death rates associated with malaria
108 Proportion of people in malaria-risk areas using effective measures
109 Death rates associated with Tuberculosis
REMARK
–
Not Available
Death rate for this is not calculated in Jamaic but the
data on deaths from tuberculosis can be had up to
2009
38
BESCHIKBAARHEID VAN BEVOLKINGSDATA IN
JAMAICA-4
nr Statistieken / Data
Living Quarters (National)
Housing Units (National)
Housing Units (Selected Parishes)
116 Proportion of population with access to safe water (landelijk)
116a Proportion of population with access to safe water (selected districts)
117 Proportion of population with access to sanitation (landelijk)
117 Proportion of population with access to sanitation (selected districts)
118 Proportion of population with access to secure tenure (Landelijk)
118a Proportion of population with access to secure tenure (Censusjaren-Landelijk)
118b Proportion of population with access to secure tenure (Selected Districts)
Responsible party
STATIN
STATIN
STATIN
STATIN
STATIN
STATIN
STATIN
STATIN
STATIN
STATIN
Available up to
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
REMARK
2001 Population and Housing Census, Jamaica
2001 Population and Housing Census, Jamaica
2001 Population and Housing Census, Jamaica
2001 Population and Housing Census, Jamaica
2001 Population and Housing Census, Jamaica
2001 Population and Housing Census, Jamaica
2001 Population and Housing Census, Jamaica
2001 Population and Housing Census, Jamaica
2001 Population and Housing Census, Jamaica
2001 Population and Housing Census, Jamaica
39
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
Kenmerken van goede statistieken
• Tot stand gekomen met inachtneming van FPOS
en:
• Relevant
• Accuraat
• Tijdig en Punctueel
• Toegankelijk en Interpretabel
• Vergelijkbaar
• Samenhangend (en consistent)
• Compleet
40
SURINAME VERSUS JAMAICA
Item
Volkstellingen
Info t/m 2009
Info t/m 2008
Info t/m 2007
Per laatste Census
Anders
Laatste Census
Verantw. NSO alleen
Verantw. NSO-e.a.
Pop-Projectie t/m
Suriname
1921-2004 (zeven Population Censuses)
Drie (3)
Acht (8)
Vijftien (15)
Acht (8)
Tien (10)
2000 Ronde (2004)
Een-en-twintig (21)
Twee (2)
2024
Jamaica
1844-2001 (13 Population and Housing Censuses)
Acht (8)
Tien (10)
Nul (0)
Veertien (14)
Twaalf (12)
2000 Ronde (2001)
Drie-en-twintig (23)
Tien (10)
2050
41
• DANK U
• THANK YOU
• MUCHAS GRACIAS
42